Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Česká školní inspekce zjišťovala podporu...

Česká školní inspekce zjišťovala podporu rozvoje vybraných gramotností

Česká školní inspekce v těchto dnech vydává tematickou zprávu reflektující podporu rozvoje matematické, finanční a čtenářské gramotnosti, ve vazbě na porovnání inspekčních zjištění z let 2009/2010 a 2012/2013 doplněné o šetření finanční gramotnosti realizované v roce 2012/2013.

V oblasti matematické a čtenářské gramotnosti ČŠI zjišťovala zejména podporu rozvoje příslušných dovedností dětí a žáků na úrovni školy i jednotlivých hospitovaných tříd a projevy těchto dovedností. Na celoškolní úrovni bylo předmětem inspekčního zjišťování stanovování cílů podpory, začleňování podpory gramotností do školních vzdělávacích programů, personální, materiální a organizační podmínky, opatření škol ke zvýšení úrovně gramotností (včetně využívání výsledků školního testování) a sledování jejich dopadů. V hospitovaných hodinách se školní inspektoři zaměřovali na hodnocení organizačních forem a metod výuky, využívání vhodných pomůcek, podporu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či na projevy dovedností dětí a žáků. 

V oblasti finanční gramotnosti, která je pro školy tématem relativně novým, bylo inspekční zjišťování zaměřeno především na to, zda a jakým působem školy zahájily začleňování podpory finanční gramotnosti do výuky, zda vytvářejí pro toto začlenění personální a organizační podmínky. 

Inspekční zjišťování se uskutečnilo na 220 mateřských, 158 základních a 56 středních školách všech regionů ČR. 

„Hodnocení úrovně podpory rozvoje čtenářské, matematické a finanční gramotnosti v mateřských, základních a středních školách jsou pro nás důležitou informací o aktuálním stavu a také trendech v této oblasti. Máme tak k dispozici cenná data, která nám vhodně doplňují komplexnost pohledu České školní inspekce na úroveň celého počátečního vzdělávání,“ sdělil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a připomněl, že bude zajímavé sledovat úroveň dovedností žáků v matematické a čtenářské gramotnosti v rámci mezinárodního šetření PISA 2012, jehož výsledky budou zveřejněny v úterý 3. prosince.

Nejdůležitější zjištění v oblasti podpory matematické gramotnosti 

 • Mateřské školy s promyšlenou podporou dětí se SVP mají lepší výsledky v rozvoji předmatematické gramotnosti. ? Významným faktorem pro rozvoj matematické gramotnosti žáků základních škol a jejich schopnosti řešit aplikační úlohy je mimo jiné i systematické procvičování a opakování numerického počítání. 
 • Ve srovnání s rokem 2009/2010 využívaly základní školy výsledků testování pro další rozvoj matematické gramotnosti žáků výrazně více. 
 • Učitelé v základních školách dokážou využívat zkušeností svých žáků z jejich prostředí, okolního světa a z ostatních předmětů lépe než učitelé ve školách středních. 
 • Střední školy, které individuálně pracují se svými žáky a cíleně diferencují matematické úlohy podle schopností žáků, podporují lépe rozvoj matematické gramotnosti. 

Nejdůležitější zjištění v oblasti podpory finanční gramotnosti 

 • Finanční gramotnost byla již v minulých letech rozvíjena ve středních a úplných základních školách, na rozdíl od neúplných škol s prvním stupněm. 
 • Užití metod rozvíjejících finanční gramotnost žáků je výrazně ovlivněno tím, kdo je ve škole pověřen zabývat se rozvojem finanční gramotnosti. 

Nejdůležitější zjištění v oblasti podpory čtenářské gramotnosti 

 • Využívání většího počtu metod rozvíjejících předčtenářskou gramotnost zvyšuje úroveň sledovaných dovedností a projevů dětí v mateřských školách. 
 • Ve srovnání s rokem 2009/2010 se v mateřských školách celkově snížil výskyt projevů a dovedností dětí, které odpovídají rozvoji předčtenářské gramotnosti. 
 • Učitelé základních škol, kteří užívali v jedné hodině více metod podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, rozvíjeli více čtenářskou gramotnost žáků. 
 • Oproti roku 2009/2010 se zvýšil podíl hodin v základních i středních školách, v nichž byly sledované dovednosti a projevy žáků na nadprůměrné úrovni. 
 • V základních školách je aktivně rozvíjena čtenářská gramotnost častěji než ve školách středních.

Tematická zpráva byla představena a projednána v rámci vedení skupiny pro vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Informace tohoto typu jsou velmi důležitým vodítkem také pro ministerstvo a pro naše kurikulární pracoviště. Se závěry inspekce budeme dále pracovat například v oblasti nastavování metodické podpory pro další rozvoj jednotlivých gramotností,“ doplnil první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč.

Kompletní tematická zpráva je k dispozici na webových stránkách České školní inspekce nebo v příloze článku. 

V Praze dne 27. 11. 2013

Zdroj:

Česká školní inspekce ČR - Tematická zpráva - Podpora rozvoje matematické, finanční a čtenářské gramotnosti. Csicr.cz, 2009. [2013-12-01]. Dostupné na www: <http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Podpora-rozvoje-matematicke,-fina>.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf1221 kBKompletní tematická zpráva
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek