Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Manuál pro učitele "O Bibli bez nudy"

Manuál pro učitele "O Bibli bez nudy"

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Pomocí loutky, praktických předmětů a prezentace dětem objasníme základní členění a jazyk Bible, názorně ukážeme hlavní výpověď Bible, její jazykový vývoj a vliv.

Pomůcky: Dataprojektor či interaktivní tabule. Starý kufr – a v něm: loutka s otevírací pusou „Mluvící Bible“, svitek s hebrejským textem, obrázek Cyrila a Metoděje, psací brko, dřevěný špalíček s písmenkem, globus. Jednodušší verze bez fyzických pomůcek – jen obrázky jednotlivých symbolů (soubor k vytištění je k dispozici). Poznatky, které sděluje loutka, lektor vypráví sám svými slovy. Dále ukázky nejrůznějších překladů Bible (hebrejská, řecká, kralická, staré výtisky Bible, moderní překlady, ilustrovaná, slepecká).

(K přípravě programu doporučujeme využít dokument s přehlednějším grafickým provedením "Program O Bibli bez nudy – manuál pro učitele", který je součástí přílohy.)

Strukturovaný popis činností

Úvod – kufr

Pozdravení dětí. Přináším starý těžký kufr. Děti, co v něm asi je? Zkuste hádat… Tak nám nezbývá, než abychom se do něj podívali.

Mluvící Bible se představuje

Bible: Kdopak mě to tady vyrušuje? Copak nemůžete mít ohled na můj úctyhodný věk?

Lektor: Dobrý den, kniho. Moc se omlouvám. Kdopak vy vlastně jste a jak to, že mluvíte?

Bible: (mile a noblesně) Copak vy mě neznáte? Jsem Bible. A na tom, že Bible mluví, není vůbec nic divného – vždyť kvůli tomu Bible existuje. Bible je kniha, v níž promlouvá samotný Bůh k lidem. Proto se jí taky říká Boží slovo nebo Písmo svaté. Někteří Bibli nazývají také Kniha knih.

Lektor: A jó, vlastně máte pravdu. Ale možná to bude přeci jen chtít trošku víc vysvětlit. Co to vlastně znamená „Bible“?

Bible: Toto jméno pochází z řeckého slova „biblia“ a znamená knihy. V jedné knize se vlastně skrývá celá sbírka knih, jakoby knihovna. Uvnitř je 66 různých knih. Vidíš?

Lektor: Fíha! A kdy jste vznikla?

Bible: Dávno předávno. Sepsání celé Bible trvalo asi 1600 let! (Začalo se s ní 1500 let před naším letopočtem a skončilo se asi v roce 100.)

Lektor: 1600 let? Tak dlouho přeci nemůže žádný spisovatel žít, že jo, děti?!

Bible: (uchechtne se) To máš pravdu. Bibli sepisovalo asi 40 lidí.

Lektor: Když je tak stará, tak to jí už asi nebudeme moc rozumět, že…

Bible: Mýlíš se. Dodnes čtou Bibli lidé na celém světě. I dnes je velmi zajímavá a aktuální…

Lektor: A co v ní tedy je?

Bible: Příběhy obyčejných i neobyčejných lidí, historie, písně a básně – dokonce i milostné, rady a poučení do života… Spoustu žánrů!

Lektor: Tak to tedy stojí za prozkoumání!… Ale copak to tady v kufru ještě máte?

Bible: Tajné symboly. Jestli děti rády luští tajemství, tak to můžete zkusit prozkoumat!

Lektor: Děti – máte rádi tajné kódy a symboly? (reakce dětí) Tak Vás, Mluvící Bibli, necháme odpočinout, a my to s dětmi zkusíme... (Mluvící Bibli uložím a vezmu svitek)

Symbol č. 1: Svitek

Děti, víte, to je? Jak se tomu říká? (reakce dětí)

Mně je už jasné, proč je v kufru právě svitek. Nejprve se psala Bible na dřevo či kámen (to ještě nebyla abeceda, ale klínové písmo), a potom byla psána právě na svitky z tenkých ovčích kůží (tomu se říká pergamen) nebo na papyrus (rostlinka, ze které se papyrus dělá, se jmenuje Šáchor papírodárný).

Takhle to vypadalo…

Víte co? Když je Bible tak zajímavá, tak si ze svitku kousek přečteme.

Vyberu 2 dobrovolníky – na držení a čtení svitku s hebrejským textem.

Aha, neumíte to přečíst! Tak já vám to přečtu: „Ašrej ha iš, ašer lo halach baacat r´ša´im uvederech.“ Hm, nerozumíte tomu, co?! Já taky ne. To je totiž hebrejština – a tu já neumím. (Text obsahuje verš Žalm 1,1)

Původním jazykem Bible byla právě tato hebrejština. A hebrejštinou mluví Židé. A právě Židé byli ti, kdo sepisovali Bibli. Ale pozor – oni nepsali svoje vlastní myšlenky – zaznamenávali to, co jim Bůh říkal, aby napsali. Zvláštní, že? Jak to mohlo fungovat?

Představ si, že máš zlomené obě ruce – to je problém, viď? Stalo se to jedenáctileté Denise. To bylo hrozné, nemohla dělat skoro vůbec nic, pořád potřebovala něčí pomoc. Nejvíce jí pomáhala samozřejmě maminka, někdy starší bratr.

A domácí úkoly? KLIK Maminka je psala do Denisčina sešitu – ale vždycky jenom to, co jí Deniska sama nadiktovala. Děti, čí to byly úkoly? Kdo byl jejich „autorem“? Maminka? Nebo Deniska?

Jasně že Deniska!

Stejně tak skutečným autorem Bible je Bůh, přestože jeho slova zapisovali lidé. Proto se říká Bibli „Boží slovo“.

Bible se skládá ze dvou hlavních částí, které křesťané nazývají Starý zákon a Nový zákon. Ten Starý zákon byl původně psán právě hebrejsky KLIK, a Nový zákon řecky (proč řecky? Řečtina byla tehdy dorozumívacím jazykem jako dnes angličtina).

Ukázat dětem hebrejský Starý zákon – čteme odzadu, a řecký Nový zákon.

Symbol č. 2: Obrázek Cyrila a Metoděje

Podíváme se znovu do kufru. Jestlipak víte, kdo je na tomto obrázku? (reakce dětí) Je to Konstantin a Metoděj.

Je jasné, že abychom z Božího slova něco měli, tak potřebujeme Bibli v řeči, které rozumíme, že?

A právě tito dva na obrázku – bratři Konstantin a Metoděj – jako první přeložili Bibli do našeho vlastního jazyka. (Konstantin později přijal nové jméno Cyril). Jenže tehdy to nebyla ještě čeština, ale staroslověnština. Bible byla úplně první knihou v našem národním jazyce. Bible se tak stala základem naší české, ale i evropské kultury a zákonů.

Možno zařadit: Tito bratři byli synové bohatého člověka, byli velmi vzdělaní a rozhodli se dát své schopnosti do služby Bohu. Nejprve působili na jihovýchodě Evropy, kde se setkali se slovanskou řečí. Na pozvání českého knížete Rastislava přišli k nám (v roce 863) s úkolem, aby našim lidem mohli říct o křesťanské víře naším jazykem a bohoslužby byly v jazyce místních lidí. A protože to nejdůležitější o Bohu a Ježíši Kristu je napsáno v Bibli, rozhodli se, že musí českým lidem Bibli taky přeložit. Jenže tehdy ještě neexistovalo vůbec naše písmo. Takže nejprve Konstantin vymyslel písmo a pak se pustil do překladu. A tak vznikla úplně první kniha v našem národním jazyce - Bible. 

Symbol č. 3: Psací brko (příp. staré psací pero)

Podíváme se, co dalšího je v kufru … Psací brko! Děti, co to může asi symbolizovat? (reakce dětí)

Aby se mohly Boží zprávy šířit dál, musely se ručně opisovat – písmenko za písmenkem (žádné počítače ani tiskárny tehdy neexistovaly).  A toto vykonával písař. Povolání písaře bylo moc důležité – a jeho hlavním nástrojem bylo samozřejmě psací brko s inkoustem. Při opisování rukopisů museli být velmi opatrní, aby neudělali nějakou chybu. Navíc existovalo ještě několik způsobů kontroly, aby se zjistilo, zda se nevloudila nějaká chybička. Díky této precizní a dokonalé práci máme dodnes zachovány původní texty velmi přesně. (Možno zařadit příběh nalezených svitků v Kumránu se svitkem Izajáše z roku 70 př. Kr. – Bible je věrohodná.)

Představte si, že přepsat Bibli trvalo celý rok! Takže Bible byla nesmírně drahá a nemohl ji mít kdekdo.

Aktivitka na rozptýlení

Úkol: Najdi na obrázku 3 věci, které do výjevu z biblické doby nepatří.

Správný obrázek – bez draka, svíčky a truhly s mosazným kováním.

Symbol č. 4: Starý tiskařský špalíček

Co máme dalšího v kufru? Hm, tak to je zajímavá věc. Zkuste si tipnout, k čemu to asi je… (reakce dětí)

Je to tiskařský špalíček, litera.

Pořízení Bible usnadnil až vynález knihtisku – to bylo asi před 500 lety (Johannes Gutenberg). Knihtisk byl tak převratný vynález jako např. internet v dnešní době. Samozřejmě to nebylo tak snadné, jako dnes s počítačem a tiskárnou. Bylo potřeba skládat jednotlivé špalíčky s písmenky vedle sebe do lisu KLIK, pak se vložila do lisu barva (pořízená např. ze sazí), ručně vyrobený papír a pak se tisklo. KLIK Tento nový vynález se dostal brzy i k nám, a tak se mohly Bible tisknout. V té době vznikl nový překlad Bible – říká se jí Bible kralická, protože byla vytištěna v Kralicích, a to právě tímto novým způsobem – knihtiskem.  

Kralická Bible byla výjimečná tím, že byla přeložená z původních jazyků. Je napsána velmi krásnou libozvučnou češtinou. Později, když se čeština zapomněla, protože se u nás mluvilo jen německy, a Češi se chtěli vrátit ke své rodné řeči, tak se česky učili právě z Bible kralické.

Poslední vydání Bible kralické bylo roku 1613, takže letos slavíme výročí 400 let od vydání tohoto klenotu (jak Bibli kralickou nazval J. A. Komenský).

Ukázka Kralické Bible – dodnes se vydává a čte, ale už je hodně těžké textu rozumět. Pro pobavení přečteme verš:

„Prudce tě zakulí jako kuli do země všelijak prostranné…“ (Izajáš 22,18 )[1]

Dnešní překlad zní: „Zavine tě do klubíčka jako míč, zakutálí tě do širé krajiny...“ (B21)[2]

Jenže pak nastaly zlé časy…

A Bible se stala na dlouhou dobu zakázanou knihou – lidé ji nesměli mít doma, u koho se našla, byl tvrdě potrestán, a třeba i uvězněn. Ale protože lidé si Bible moc vážili a chtěli si z ní číst, ukrývali ji různě ve stěnách, pod podlahou nebo do špalku na štípání dříví… Z té doby je známý také jeden příběh pekařské rodiny Kosteleckých z Vysočiny.

Příběh Zapečená Bible

V této rodině měli Bibli, a zrovna když sázeli těsto na chleba do ošatek, roznesla se zpráva, že do jejich vsi přijeli muži prohledávat domovy. Pekařská rodina Kosteleckých měla zrovna Bibli otevřenou na stole, tak co honem udělat? Nerozpakovali se, obalili Bibli chlebovým těstem a položili také na ošatku. Sotvaže to udělali, pátrací komise vtrhla do světnice. Celý dům prohledávali od sklepa až na půdu – nic však nenašli. Mezitím se Bible s ostatními chleby dostala do pece. Bochník, v němž byla Bible ukrytá, pak vyndali a s radostí zjistili, že papír byl naprosto neporušený.

Zajímavé je, že dodnes je Bible nejpronásledovanější knihou – i dnes jsou kvůli ní lidé trestáni, zavíráni do vězení... Bible lidi něčím pálí, dráždí. Čím a proč? Co myslíte, děti? (děti reagují)

Víte co, zeptáme se na to naší Mluvící Bible.

Proč je Bible tak důležitá? O čem je?

Lektor: Prosím, řekněte nám, proč je kolem Bible tolik bouřlivých reakcí?

Bible: Inu, Bible dává lidem různé rady do života. Ohledně odpočinku, vzdělávání, fungování rodiny, ale i jak si vybrat správného partnera. A to se občas lidem nelíbí. Chtějí si žít po svém. Ale úplně nejvíc mluví Bible o tom, že Bůh chce být s každým člověkem přítel – jak tomu bylo kdysi.

Lektor: A jak to bylo kdysi?

Bible: Tak poslouchej. Na začátku byl Bůh, který stvořil nebe a zemi… A to nejkrásnější: člověka. Bůh a první lidé byli dobří přátelé, patřili k sobě a bylo jim spolu hezky. Jenže člověk se rozhodl Boha neposlouchat, a tak se stalo něco velmi smutného: člověk se od Boha odtrhnul. Hřích, a svatý dokonalý Bůh jsou jako den a noc. Člověk ztratil s Bohem kontakt a na všechno zůstal sám. Přátelství s všemohoucím Bohem se přetrhlo.

Lektor: Ale to je moc smutné. Co s tím? Mohlo se to dát nějak do pořádku?

Bible: Ano, ale Boha to stálo tu nejvyšší cenu. Musel obětovat vlastního syna. Poslal na zem svého vlastního syna Ježíše, aby se tu narodil jako člověk, žil mezi lidmi a pak na sebe vzal trest smrti namísto lidí. Zemřel na kříži, vstal z mrtvých a tak zařídil, aby člověk a Bůh mohli být opět ve spojení.

Lektor: Tak to zní jako dobrá zpráva. Myslím, že Bible je fakt zajímavá kniha. Moc vám děkujeme.

Bible: Rádo se stalo. A nezapomeň dětem ukázat poslední předmět!

Symbol č. 5: Globus

Tak tenhle předmět dobře znáte, že? Co může mít globus společného s Biblí?

Globus nám říká, že dnes už jsou po celém světě tisíce překladů a různých vydání Bible. Bible je nejpřekládanější kniha na světě – od svého vzniku byla přeložena do asi 2800 jazyků.[3]

Ale stále jsou jazyky, do kterých ještě Bible přeložena nebyla, a tak i dnes existují takoví „Cyrilové a Metodějové“, kteří tvoří písmo a překládají Bibli. 

Bible má ještě další „nej“ – například Bible je zapsaná v Guinnessově knize rekordů jako nejrozšířenější kniha. Podle statistik se v současné době každý den prodá 168 000 Biblí. Další nej Bible je to, že byla první tištěnou knihou (r. 1456 v dílně tiskaře Gutenberga) a že jedna z těchto prvně vytištěných knih se pak stala také nejdražší knihou, prodanou na dražbě za více než 38 000 000 korun.

Existují i jiná zajímavá a kuriózní vydání Bible.

Např. největší Bible na světě[4], nejmenší tištěná Bible je tak dlouhá jako zápalka, tj. asi 4 a půl cm, 3 cm široká a 2 cm tlustá. Ta knížečka byla vytištěna v Anglii a má 878 stran. Dá se číst pomocí lupy.[5]

Manuálník - Kuriózní zmenšení Bible má svoji českou tradici

Aby se Bible dala dobře „pašovat“ a nosit s sebou, J. A. Komenský provedl významnou redukci obsahu a zapojil použití různých zkratek. Např. slova jsem, byl nahrazoval jedním písmenem. Vznikla tak kniha o velikosti
13 x 7,5 cm a 936 stranách, tzv. Manuálník. Při tehdejších technologiích počátku knihtisku a finanční náročnosti knih to byl významný počin pro zajištění dostupnosti Bible pro každého učitele. Více než učitelem národů byl J. A. Komenský v prvé řadě učitelem Bible.[6]

(Velká didaktika)

Člověku jsou dány tři spolehlivé zdroje poznání: svět (makrokosmos), člověk (mikrokosmos) a Písmo (bible).

(Kšaft)

Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím.
Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:
Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.
Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.

Komeniolog PhDr. Jan HÁBL, Ph.D.

Bible v hřídeli mlýnského kola, za kterou dva lidé možná zaplatili životem 

Bible (Nový Zákon – 6. díl Kralické Šestidílky z roku 1601), kterou vidíte na fotografii, vlastnil sbor Jednoty bratrské v obci Šach na Dačicku.

Když po Bílé hoře začalo pronásledování křesťanů a pálení Biblí, tuto Bibli ukryl místní mlynář Martin Lahodný v hřídeli mlýnského kola. Místní sbor Jednoty bratrské tam měl svojí modlitebnu, kde se církev scházela. Při pronásledování přišli drábové, aby našli křesťany, jejich Bible a zřejmě se snažili získat informaci i o Bibli, kterou v této církvi používali. Záznamy hovoří o dvou lidech, kteří při mučení přišli o život, ale skrýše Bible nebyla prozrazena. Díky tomu ji může nyní vlastnit jeden český sběratel, po více než 400 letech je to velmi vzácný exemplář.[7]

Nová a unikátní Bible formou šperku, kde na malém skleněném krystalu je nanotechnologií vytištěná celá Bible http://www.crystal-bible.com[8]

V Německu (na Göttingenské univerzitě) je Bible napsaná na 2470 palmových listech.

Obrovskou Bibli ze dřeva vyráběl 2 roky jeden truhlář z USA. Každý list je tenké prkénko, 1 metr vysoké, na němž je vytištěn text. Má 8 048 stran, váží 547 kg a má tloušťku 2,5 metru!

My máme v češtině samozřejmě také moderní překlady (ukázka EP, B21, ČSP).

Bible je i na internetu a dokonce je možné mít Bibli ve svém mobilu. (ukázka)

A když je někdo třeba nevidomý, tak si může Bibli číst ve slepeckém Braillově písmu. (ukázka)

A samozřejmě existují i Bible pro děti – ilustrované. (ukázka) Čtením této Bible byste, děti, mohly začít – co kdybyste si půjčily v knihovně obrázkovou Bibli? Nebo si ji přály na Vánoce?

Ukázka příběhu z Bible

A co by to bylo za povídání o Bibli, kdybychom si z ní alespoň kousek nepřečetli. Příběh bude z knihy Daniel – o jednom velkém zázraku, který se jejímu hlavnímu hrdinovi Danielovi stal. Čteme příběh „Daniel ve lví jámě“ (z dětské Bible) – doplňujeme obrázky v prezentaci.

Rozloučení s Biblí

Lektor: Myslím, že bychom se měli rozloučit s naší Mluvící Biblí, co říkáte?

Bible: Děti, mě by zajímalo, co pro vás bylo nejzajímavějšího? Řekl by mi někdo? (reakce dětí)

Lektor: Tak Vám, Bible, moc děkujeme, že jsme se díky vám i vašim tajným symbolům mohli s vámi seznámit.

Bible: Sama jsem za to ráda. Vždyť to je přeci mé poslání – mluvit k lidem.

Lektor: Tak nashledanou. My se s dětmi teď ještě podíváme na všechny ty zajímavé překlady (a možná si zahrajeme i nějakou hru).

Bible: Nashledanou, děti. Doufám, že se s Biblí brzy uvidíte – vždyť je v ní tolik co objevovat. Tak ahoj.

Prohlídka Biblí

Na závěr si mohou děti prohlédnout Bible – řeckou, hebrejskou, české překlady, slepeckou, ilustrované.

Další aktivity

Podle časových možností zařadíme další aktivity.

Hra Pravda/Lež

Děti se rozdělí na dvojice (v lavici), každá dvojice dostane oboustranný papírek PRAVDA/LEŽ, po položení otázky se dvojice dohodne a ukáže, co si myslí. Je-li správně, zapíší si bod.

 • Bible je stará asi 1000 let. (lež – je stará asi 3500 let)
 • Bibli se říká Boží slovo, protože autorem Bible je Bůh. (pravda – přestože jeho slova zapisovalo asi 40 pisatelů)
 • Bible je původně napsaná v latině. (lež – je psaná v hebrejštině a řečtině)
 • Bible se skládá z 66 knih. (pravda – 39 tvoří Starý zákon v hebrejském jazyce, 27 – NZ v řečtině)
 • Bible je nejpřekládanější kniha na světě. (pravda)
 • Bible je dosud přeložena do asi 2800 jazyků. (pravda – to žádná jiná kniha není)
 • První, kdo přeložil Bibli do našeho jazyka, byl Karel IV. (lež – byli to Konstantin a Metoděj a přišli na pozvání knížete Rastislava v r. 863)
 • Kralická Bible byla napsána ručně. (lež – byla vyrobena knihtiskem)
 • Bible si vždycky všichni lidé nesmírně vážili a byli rádi, že ji mají. (Lež – kvůli Bibli museli lidé v minulosti, ale i v současnosti hodně trpět. Mnoho lidí Bibli dodnes odmítá.)
 • Bible je určena jen dospělým lidem. (lež – existují takové překlady a vydání Bible, aby jí dokázaly rozumět i děti)

Přiřaď jednotlivé jazyky k Bibli

(přinést různé překlady Biblí a přiřadit lístečky se správným jazykem – např. hebrejština, řečtina, ukrajinština, angličtina, ruština, slovenština)

Vyrobíme s dětmi svitek

Na papír s vytištěným biblickým veršem děti nakreslí ozdobné iluminace (jako měla Kralická Bible), případně mohou děti namalovat, jak si představují obsah verše. Pak z něj vyrobí svitek nalepením špejle na okraje, které navinou. Verš: „Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.“ (1. list Tesalonickým 5,15)

Doporučené pomůcky a další možnosti

 • Loutku Mluvící Bible možno objednat a nechat ušít u organizace Veselé rukavice, o.s. – www.veselerukavice.com
 • Na přednáškách lze zájemcům z řad žáků nabídnout Bible, které zdarma do škol distribuuje společnost Gedeonů. Na webových stránkách lze nalézt odkaz na jejich zastoupení kampusů, u kterých si lze Bible zdarma vyžádat. V jejich nabídce je standardní ekumenický překlad – Nový Zákon s Žalmy a Příslovými. www.situcitelu.cz/?page_id=614
 • Nakladatelství Biblion a Česká biblická společnost pro program Bible do škol připravily speciální nabídku Biblí, biblických průvodců a podobné literatury se slevou 30–50 %. www.situcitelu.cz/wp-content/uploads/2013-09/BDSnabidka.pdf
 • Pro realizaci programu o Bibli lze přizvat do školy externího lektora – jejich přehled s regiony působení je k dispozici na stránkách www.situcitelu.cz/?page_id=686
 • Materiál „O Bibli bez nudy“ a „Bible a člověk 21. století“(pro 2. stupeň ZŠ) volně navazuje na preventivní program Etické dílny®, v jehož nabídce naleznou školy besedy s preventivní tématikou pro 1.–9. ročník ZŠ. Více informací na www.etickedilny.cz.

Použitá literatura a zdroje

Bereishit – Genesis [online]. Judaica Press. [cit. 2013-11-12]. Dostupný z WWW: www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8165#

Bible Kralická, podle posledního vydání kralického z roku 1613, The Bible Society, London, SBN 564 00058 2.

Bible Kralická, Jednota bratrská a její tiskárna [online]. [cit. 2013-11-13].  Dostupný z www: www.biblekralicka.cz.

Bible s poznámkami Slovo na cestu, Česká biblická společnost, 2013 Praha, ISBN: 978-80-87287-47-7.

Bible, podle ekumenického vydání z roku 1985. Praha: Ekumenická rada Církví v ČSSR 1989.

Bible, překlad 21. století, Biblion o.s.,2009, ISBN: 978-80-87282-1.

Dopis Tobě. GUTE BOTSCHAFT Verlag, 1991 Dillenburg, West-Germany.

Gastaldiová, S., Musattiová, C.: Lidé Bible,Kalich Praha, ISBN: 978-80-7017-110-3. 

Greek alphabet In Wikipedia [online]. Zveřejněno 10.6.2004  [cit. 2013-11-25]. Dostupný z WWW: en.wikipedia.org/wiki/Greek_alphabet

HCJB [online]. HCJB - ZoD Distribuce [cit. 2013-11-13]. Dostupné z www: www.hcjb.cz

Hebrew alphabet  In Wikipedia [online]. Zveřejněno 9.11.2001  [cit. 2013-11-25]. Dostupný z WWW: en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_alphabet

Kata Biblon Greek New Testament [online]. [cit. 2013-11-12]. Dostupný
z WWW: en.katabiblon.com/us/index.php?text=GNT&book=Jn&ch=1

Katechetické a pedagogické centrum, Bible–znalosti.pptx, [online]. Katechetické a pedagogické centrum Ostrava © 2012-2014 [cit. 2013-11-13]. Dostupný z: kpc.doo.cz/materialy-ke-stazeni/podle-temat/bible/, použito se svolením.

KEENE, Michael. Kapesní průvodce Biblí Biblion o.s., Praha 2011, ISBN 978-80-87282-08-3.

Koflerová, Šárka, Eva Muroňová. Škola a křesťanství – Metodická příručka pro učitele:  Bible – jeden z kořenů evropské kultury. Snímek 5 a 6 [CD-ROM]. Katechetické a pedagogické centrum Ostrava, Vydalo Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství Brno [cit. 2013-11-22]. Adresář:/PREZENTACE 23 Bible – jeden z kořenů evropské kultury.pptx. Použito se svolením.

Průvodce Biblí, Česká Biblická společnost, Praha 2009, ISBN: 978-80-87287-13-2

Scripture & Language Statistics 2013, Wycliffe Global Alliance [online]. Zveřejněno říjen 2013 [cit. 2013-11-25]. Dostupný z www: www.wycliffe.net/resources/scriptureaccessstatistics/tabid/99/Default.aspx[1] Bible Kralická, podle posledního vydání kralického z roku 1613, The Bible Society, London, SBN 564 00058 2.

[2] Bible, překlad 21.století, Biblion o.s.,2009, ISBN: 978-80-87282-1.

[3] Scripture & Language Statistics 2013, Wycliffe Global Alliance [online]. Zveřejněno říjen 2013 [cit. 2013-11-25]. Dostupný z www: www.wycliffe.net/resources/scriptureaccessstatistics/tabid/99/Default.aspx

 

[4] World's Largest Bible In: Youtube [online]. Zveřejněno 18.3.2011 [cit. 2013-11-13].  Dostupný z WWW:  www.youtube.com/watch?v=ScXM4suZjDE

[5] SEMAN, Ron. 60 Second Bible - The World's Smallest Bible? In: Youtube [online]. Zveřejněno 4.11.2011 [cit. 2013-11-13].  Dostupný z WWW: www.youtube.com/watch?v=wzAj05AHh9Q

[6] Kraličtí tiskaři a vliv Bible kralické. [online]. [cit. 2013-11-13].  Dostupný z WWW: www.nase-reformace.cz/2013-2/bible-kralicka/biblicke-texty-a-pisne-kralickych-tiskaru

[7] Farní sbor ČCE Velká Lhota u Dačic – Šach-historie [online]. [cit. 2013-11-13].  Dostupný z WWW: velka-lhota.dacicko.cz/sach.html

[8] Crystal Bible, the Nano Bible from "Genesis" to "Revelation" on a tiny crystal. In: Youtube [online]. Zveřejněno 12.2.2013 [cit. 2013-11-13].  Dostupný z: www.youtube.com/watch?v=4oOFRIXZJk0

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek