Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Aktualizovaná Metodická doporučení pro výuku...

Ikona teoreticky

Aktualizovaná Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Ikona odbornost
Autor: Mgr. Alena Hesová
Anotace: V roce 2013 byla aktualizována Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti, a to v souvislosti s úpravami RVP ZV a zavedením finanční gramotnosti jako povinné součásti vzdělávání na základních školách. Metodická doporučení jsou členěna do tří oblastí: koncepce, spolupráce, metody a formy práce. Nejprve jsou vždy objasněna východiska, pak následují konkretizovaná doporučení, včetně tipů pro výuku. V závěru celého přiloženého materiálu lze nalézt odkazy na užitečné pomůcky a nástroje a na informační zdroje.
Téma příspěvku:Finanční gramotnost
Klíčová slova: metodika, výuka, finanční gramotnost, finanční vzdělávání, vzdělávání, metodické doporučení, metody a formy práce, Standard finanční gramotnosti
Vazby článku:
Tento článek je aktualizovanou verzí článku: Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Finanční gramotnosti a finančnímu vzdělávání je věnována ve školách i mezi širší veřejností zvýšená pozornost, a to nejen v souvislosti s finanční krizí, projektem EU peníze školám nebo s prvním testováním finanční gramotnosti v rámci programu PISA, ale především proto, že se jedná o nezbytný předpoklad pro ekonomické rozhodování v každodenním životě lidí. I proto se finanční vzdělávání oprávněně stává důležitou součástí přípravy žáků v počátečním vzdělávání. Avšak málokterý učitel se mohl s finančním vzděláváním setkat během své pregraduální přípravy. Proto může být výuka směřující ke zvyšování finanční gramotnosti u mnohých pedagogů spojována s obavami. Obzvlášť poté, co se finanční gramotnost stává od 1. 9. 2013 povinnou součástí vzdělávání na základních školách. Ve spolupráci se školami a odborníky bylo připraveno několik konkrétních metodických doporučení, která mohou učitelům při realizací finančního vzdělávání pomoci.

Metodická doporučení uvedená v příloze tohoto článku jsou určena učitelům základních a středních škol, ale také vedoucím pracovníkům těchto škol a koordinátorům školních vzdělávacích programů. Předkládaný materiál najde své uplatnění především mezi učiteli společenských věd, matematiky, ekonomie, informatiky (ICT). Blízko má také ke vzdělávacím oblastem Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce v základním a gymnaziálním vzdělávání a k průřezovému tématu Člověk a svět práce ve středním odborném vzdělávání.

Metodická doporučení nově zohledňují zařazení finanční gramotnosti do upraveného RVP ZV, a proto se také věnují postupu začlenění finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů základních škol.

Metodická doporučení jsou členěna do tří oblastí: koncepce, spolupráce, metody a formy práce. Prostor v příloze je věnován těmto 14 tématům, která se vzájemně prolínají a která nelze vnímat zcela izolovaně.

 1. Porozumění podstatě finanční gramotnosti
 2. Začlenění finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů
 3. Integrace vzdělávacího obsahu
 4. Používání a vysvětlování odborných pojmů
 5. Rozvíjení kritického myšlení
 6. Prezentace finančního světa v širších souvislostech
 7. Nepropagovat konkrétní produkty, služby a instituce
 8. Spolupráce s kolegy
 9. Spolupráce s rodiči
 10. Řešení úloh z běžného života
 11. Využívání informačních a komunikačních technologií
 12. Podněcování kooperace žáků
 13. Uplatňovaní inscenačních metod
 14. Zařazování didaktických her

Všechna doporučení jsou zpracována shodným způsobem: nejprve jsou objasněna východiska, pak následují konkretizovaná doporučení, včetně tipů pro výuku (vyznačeno kurzivou), odkazů na další materiály a příkladů z výuky. Na závěr celého textu jsou pak zařazeny aktualizované odkazy na užitečné pomůcky a nástroje a také na informační zdroje.

Metodická doporučení uvedená v příloze tohoto textu jsou shrnutím postupů a zásad směřujících ke zvyšování finanční gramotnosti v základním a středním vzdělávání. Povaha přiloženého materiálu je především doporučující. Záměrem není předepisovat, co všechno by se mělo ve finančním vzdělávání realizovat. Cílem je na konkrétních příkladech ukázat, jakými způsoby lze u žáků finanční gramotnost budovat a rozvíjet. Inspiraci pak mohou čtenářům přinést četné odkazy na pomůcky, nástroje, aplikace, literaturu i další informační zdroje, které jsou uvedeny v závěru přílohy.

Metodická doporučení jsou v souladu s upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a Rámcovými vzdělávacími programy pro střední odborné vzdělávání. Vycházejí také z Národní strategie finančního vzdělávání a Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (včetně Standardů finanční gramotnosti).

 

Aktualizovaná Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti naleznete v PŘÍLOZE tohoto článku.


Citace a použitá literatura:
[1] - BUCHTOVÁ, M. et al. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ. 2011. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.generationeurope.cz/images/pdf/internet...].  
[2] - DVOŘÁKOVÁ, Z.; SMRČKA, L. Finanční vzdělávání pro střední školy. Se sbírkou řešených příkladů na CD. Praha : C.H.Beck, 2011.  
[3] - HESOVÁ, Alena. Finanční gramotnost. Digifolio. 2012. [cit. 2013-5-20]. Dostupný z WWW: [http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939].  
[4] - Finanční gramotnost ve výuce. Metodická příručka. 2011. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/11/...].  
[5] - Gramotnosti ve vzdělávání. Příručka pro učitele. 2010. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/...].  
[6] - Gramotnosti ve vzdělávání. Soubor studií . 2011. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/06/...].  
[7] - KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002. 447 s.  
[8] - KAŠOVÁ, J. et al. Rozumíme penězům. Kladno : AISIS, 2009.  
[9] - KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. et al. Finanční gramotnost - úlohy a metodika. 2009. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.nuov.cz/uploads/FG/Fingramotnost.pdf].  
[10] - KLÍNSKÝ, P. et al. Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. 2008. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.nuov.cz/uploads/Financni_gramotnost_obs...].  
[11] - MAŇÁK, Josef. Výukové metody. 1. vydání. Brno : Paido, 2003. 219 s. ISBN 80-7315-039-5. 
[12] - Národní strategie finančního vzdělávání. Aktualizované znění. 2010. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_strat...].  
[13] - ODVÁRKO, Oldřich. Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. 1. vydání. Praha : Prometheus, 2005. 198 s. ISBN 80-7196-303-8. 
[14] - PASCH, M.; GARDNER, T.gOd vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 1998.  
[15] - PISA 2012. Finanční gramotnost. Příklady úloh. 2012. [cit. 201-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinar...].  
[16] - RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr; MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha : GRADA, 2009.  
[17] - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2013. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.nuv.cz/file/214_1_1].  
[18] - Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 2007. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/...].  
[19] - RATHOUSKÁ GRMELOVÁ, E. Finanční gramotnost - Analýza zapracování finanční gramotnosti do ŠVP středních odborných škol. 2010. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.nuov.cz/uploads/FG/FG_web.pdf].  
[20] - Sdělení ředitelům škol v základním vzdělávání o zařazení finanční gramotnosti do PISA 2012 a další doporučení. 2011. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/sdeleni-k-financni-g...].  
[21] - SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 322 s. ISBN 978-80-247-1821-7. 
[22] - SKOŘEPA , M.; SKOŘEPOVÁ, E. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha : Scientia, 2008.  
[23] - SKOŘEPOVÁ, E. O penězích a hospodaření: s Kačkou a Filipem. Praha : Fragment, 2010.  
[24] - Slabikář finanční gramotnosti.. Praha : COFET, 2009.  
[25] - Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Společný dokument MF, MŠMT a MPO. Praha, 2007. [online]. [cit. 2010-09-17]. . 2007. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-fina...].  
[26] - TICHÁ, M. Etické aspekty finančního vzdělávání. 2010. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8167/ETICKE-ASPEKT...].  
[27] - TICHÁ, M. Zisk - symbol úspěchu a výchova k ekonomickému myšlení. 2010. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8799/ZISK---SYMBOL...].  
[28] - Dnešní finanční svět. 2012. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.csas.cz/static_internet/cs/Komunikace/S...].  
[29] - HESOVÁ, A. Průvodce upraveným RVP ZV. . 2013. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6461].  
[30] - JAKEŠ, P. et al. Finanční gramotnost pro první stupeň základních škol. Praha : Fortuna, 2011.  
[31] - JAKEŠ, P. Finanční gramotnost pro druhý stupeň základních škol. Praha : Fortuna, 2011.  
[32] - KAŠOVÁ, J.; ISTENČIN, L. Výchova k finanční gramotnosti. Plzeň : Fraus, 2012.  
[33] - Koncepční rámec finanční gramotnosti ve výzkumu PISA 2012. Volný překlad originálu. 2013. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinar...].  
[34] - Matematika. Aktivně, aktuálně, s aplikacemi. Praha : P3K, 2012.  
[35] - ODVÁRKO, O.; ROBOVÁ, J. Matematika a budování finanční gramotnosti. Praha : P3K, 2012.  
[36] - Školní atlas Dnešní finanční svět. Praha : TERRA-KLUB, 2012.  
[37] - VRBKOVÁ, L. Už nikdy dlužníkem. Praha : COFET, 2009.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 30. 05. 2013
Zobrazeno: 6852krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HESOVÁ, Alena. Aktualizovaná Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti. Metodický portál: Články [online]. 30. 05. 2013, [cit. 2020-03-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17579/AKTUALIZOVANA-METODICKA-DOPORUCENI-PRO-VYUKU-FINANCNI-GRAMOTNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.