Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aktualizovaná Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti
Odborný článek

Aktualizovaná Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Anotace

V roce 2013 byla aktualizována Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti, a to v souvislosti s úpravami RVP ZV a zavedením finanční gramotnosti jako povinné součásti vzdělávání na základních školách. Metodická doporučení jsou členěna do tří oblastí: koncepce, spolupráce, metody a formy práce. Nejprve jsou vždy objasněna východiska, pak následují konkretizovaná doporučení, včetně tipů pro výuku. V závěru celého přiloženého materiálu lze nalézt odkazy na užitečné pomůcky a nástroje a na informační zdroje.

Finanční gramotnosti a finančnímu vzdělávání je věnována ve školách i mezi širší veřejností zvýšená pozornost, a to nejen v souvislosti s finanční krizí, projektem EU peníze školám nebo s prvním testováním finanční gramotnosti v rámci programu PISA, ale především proto, že se jedná o nezbytný předpoklad pro ekonomické rozhodování v každodenním životě lidí. I proto se finanční vzdělávání oprávněně stává důležitou součástí přípravy žáků v počátečním vzdělávání. Avšak málokterý učitel se mohl s finančním vzděláváním setkat během své pregraduální přípravy. Proto může být výuka směřující ke zvyšování finanční gramotnosti u mnohých pedagogů spojována s obavami. Obzvlášť poté, co se finanční gramotnost stává od 1. 9. 2013 povinnou součástí vzdělávání na základních školách. Ve spolupráci se školami a odborníky bylo připraveno několik konkrétních metodických doporučení, která mohou učitelům při realizací finančního vzdělávání pomoci.

Metodická doporučení uvedená v příloze tohoto článku jsou určena učitelům základních a středních škol, ale také vedoucím pracovníkům těchto škol a koordinátorům školních vzdělávacích programů. Předkládaný materiál najde své uplatnění především mezi učiteli společenských věd, matematiky, ekonomie, informatiky (ICT). Blízko má také ke vzdělávacím oblastem Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce v základním a gymnaziálním vzdělávání a k průřezovému tématu Člověk a svět práce ve středním odborném vzdělávání.

Metodická doporučení nově zohledňují zařazení finanční gramotnosti do upraveného RVP ZV, a proto se také věnují postupu začlenění finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů základních škol.

Metodická doporučení jsou členěna do tří oblastí: koncepce, spolupráce, metody a formy práce. Prostor v příloze je věnován těmto 14 tématům, která se vzájemně prolínají a která nelze vnímat zcela izolovaně.

 1. Porozumění podstatě finanční gramotnosti
 2. Začlenění finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů
 3. Integrace vzdělávacího obsahu
 4. Používání a vysvětlování odborných pojmů
 5. Rozvíjení kritického myšlení
 6. Prezentace finančního světa v širších souvislostech
 7. Nepropagovat konkrétní produkty, služby a instituce
 8. Spolupráce s kolegy
 9. Spolupráce s rodiči
 10. Řešení úloh z běžného života
 11. Využívání informačních a komunikačních technologií
 12. Podněcování kooperace žáků
 13. Uplatňovaní inscenačních metod
 14. Zařazování didaktických her

Všechna doporučení jsou zpracována shodným způsobem: nejprve jsou objasněna východiska, pak následují konkretizovaná doporučení, včetně tipů pro výuku (vyznačeno kurzivou), odkazů na další materiály a příkladů z výuky. Na závěr celého textu jsou pak zařazeny aktualizované odkazy na užitečné pomůcky a nástroje a také na informační zdroje.

Metodická doporučení uvedená v příloze tohoto textu jsou shrnutím postupů a zásad směřujících ke zvyšování finanční gramotnosti v základním a středním vzdělávání. Povaha přiloženého materiálu je především doporučující. Záměrem není předepisovat, co všechno by se mělo ve finančním vzdělávání realizovat. Cílem je na konkrétních příkladech ukázat, jakými způsoby lze u žáků finanční gramotnost budovat a rozvíjet. Inspiraci pak mohou čtenářům přinést četné odkazy na pomůcky, nástroje, aplikace, literaturu i další informační zdroje, které jsou uvedeny v závěru přílohy.

Metodická doporučení jsou v souladu s upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a Rámcovými vzdělávacími programy pro střední odborné vzdělávání. Vycházejí také z Národní strategie finančního vzdělávání a Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (včetně Standardů finanční gramotnosti).

 

Aktualizovaná Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti naleznete v PŘÍLOZE tohoto článku.


Literatura a použité zdroje

[1] – BUCHTOVÁ, M. et al. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ. 2011. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.generationeurope.cz/images/pdf/internetove_aplikace_ve_vyuce.pdf].
[2] – DVOŘÁKOVÁ, Z.; SMRČKA, L. Finanční vzdělávání pro střední školy. Se sbírkou řešených příkladů na CD. Praha : C.H.Beck, 2011.
[3] – HESOVÁ, Alena. Finanční gramotnost. Digifolio. 2012. [cit. 2013-5-20]. Dostupný z WWW: [http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939].
[4] – Finanční gramotnost ve výuce. Metodická příručka. 2011. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/11/Financni_gramotnost_ve_vyuce_definitivni.pdf].
[5] – Gramotnosti ve vzdělávání. Příručka pro učitele. 2010. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/Gramotnosti-ve-vzdělávání1.pdf].
[6] – Gramotnosti ve vzdělávání. Soubor studií . 2011. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/06/Gramotnosti_ve_vzdelavani_soubor_studii1.pdf].
[7] – KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002. 447 s.
[8] – KAŠOVÁ, J. et al. Rozumíme penězům. Kladno : AISIS, 2009.
[9] – KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. et al. Finanční gramotnost - úlohy a metodika. 2009. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.nuov.cz/uploads/FG/Fingramotnost.pdf].
[10] – KLÍNSKÝ, P. et al. Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. 2008. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.nuov.cz/uploads/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf].
[11] – MAŇÁK, Josef. Výukové metody. 1. vydání. Brno : Paido, 2003. 219 s. ISBN 80-7315-039-5.
[12] – Národní strategie finančního vzdělávání. Aktualizované znění. 2010. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_strategie_Financniho_vzdelavani_MF2010.pdf].
[13] – ODVÁRKO, Oldřich. Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. 1. vydání. Praha : Prometheus, 2005. 198 s. ISBN 80-7196-303-8.
[14] – PASCH, M.; GARDNER, T.g. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 1998.
[15] – PISA 2012. Finanční gramotnost. Příklady úloh. 2012. [cit. 201-6-28]. Dostupný z WWW: [http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/PISA/Priklady-uloh-z-financni-gramotnosti/FL_uvolnene_ulohy.pdf].
[16] – RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr; MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha : GRADA, 2009.
[17] – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2013. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.nuv.cz/file/214_1_1].
[18] – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 2007. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf].
[19] – RATHOUSKÁ GRMELOVÁ, E. Finanční gramotnost - Analýza zapracování finanční gramotnosti do ŠVP středních odborných škol. 2010. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.nuov.cz/uploads/FG/FG_web.pdf].
[20] – Sdělení ředitelům škol v základním vzdělávání o zařazení finanční gramotnosti do PISA 2012 a další doporučení. 2011. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/sdeleni-k-financni-gramotnosti].
[21] – SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 322 s. ISBN 978-80-247-1821-7.
[22] – SKOŘEPA , M.; SKOŘEPOVÁ, E. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha : Scientia, 2008.
[23] – SKOŘEPOVÁ, E. O penězích a hospodaření: s Kačkou a Filipem. Praha : Fragment, 2010.
[24] – Slabikář finanční gramotnosti.. Praha : COFET, 2009.
[25] – Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Společný dokument MF, MŠMT a MPO. Praha, 2007. [online]. [cit. 2010-09-17]. . 2007. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach].
[26] – TICHÁ, M. Etické aspekty finančního vzdělávání. 2010. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8167/ETICKE-ASPEKTY-FINANCNIHO-VZDELAVANI.html].
[27] – TICHÁ, M. Zisk - symbol úspěchu a výchova k ekonomickému myšlení. 2010. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8799/ZISK---SYMBOL-USPECHU-A-VYCHOVA-K-EKONOMICKEMU-MYSLENI.html].
[29] – HESOVÁ, A. Průvodce upraveným RVP ZV. . 2013. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6461].
[30] – JAKEŠ, P. et al. Finanční gramotnost pro první stupeň základních škol. Praha : Fortuna, 2011.
[31] – JAKEŠ, P. Finanční gramotnost pro druhý stupeň základních škol. Praha : Fortuna, 2011.
[32] – KAŠOVÁ, J.; ISTENČIN, L. Výchova k finanční gramotnosti. Plzeň : Fraus, 2012.
[33] – Koncepční rámec finanční gramotnosti ve výzkumu PISA 2012. Volný překlad originálu. 2013. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/PISA/Koncepcni-ramec-financni-gramotnosti-ve-vyzkumu-PI/Koncepcni-ramec-fin-gram-PISA-s-logolinkem.pdf].
[34] – Matematika. Aktivně, aktuálně, s aplikacemi. Praha : P3K, 2012.
[35] – ODVÁRKO, O.; ROBOVÁ, J. Matematika a budování finanční gramotnosti. Praha : P3K, 2012.
[36] – Školní atlas Dnešní finanční svět. Praha : TERRA-KLUB, 2012.
[37] – VRBKOVÁ, L. Už nikdy dlužníkem. Praha : COFET, 2009.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
208.98 kB
PDF
Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti (akt.)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Je aktualizovanou verzí článku:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Finanční gramotnost