Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rámec pro sebehodnocení podmínek vzděláv...

Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Zdeněk Brož
Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání nám poskytuje východiska, jak strukturovaně přemýšlet o cílech, které si ve škole klademe, a o míře jejich dosažení v jednotlivých etapách postupné přeměny školy.

Při vlastním hodnocení školy se zaměřujeme na tyto základní oblasti:

 • sdílení vize a poslání školy
 • kvalita pedagogických pracovníků
 • podmínky vzdělávání
 • průběh vzdělávání
 • výsledky vzdělávání

Pro každou z oblastí používáme jiné hodnotící nástroje. Při hodnocení oblastí sdílení vize a poslání školy a podmínek vzdělávání nám již několik let velmi pomáhá nástroj nazvaný Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání. S tímto nástrojem, který vznikl adaptací britské předlohy, jsme se seznámili v projektu INCLUSIVE (mezinárodní projekt zaměřený na multikulturní vzdělávání).

Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání nám poskytuje východiska, jak strukturovaně přemýšlet o cílech, které si ve škole klademe, a o míře jejich dosažení v jednotlivých etapách postupné přeměny školy. Za jednu z jeho největších předností považujeme, že nás vede nejen k zamýšlení nad tím, zda se nám to či ono ve škole daří, ale zároveň i v jednotlivých oblastech k plánování a stanovování prostředků, pomocí kterých bychom mohli dosáhnout optimálního stavu.

Prostřednictvím Rámce pro sebehodnocení podmínek vzdělávání posuzujeme činnost školy ze tří hledisek:

 • vytváření kultury podporující sebeúctu a zapojení
 • princip maximální účasti
 • podpora nediskriminující praxe

Pro každé hledisko jsou vytvořeny sady základních výroků a u každého z nich jsou uvedena další tvrzení, která umožňují podrobný a přesný pohled na jednotlivé oblasti podmínek vzdělávání (předpokládáme, že doplňující sady tvrzení u jednotlivých výroků se mohou dále průběžně obměňovat podle získaných zkušeností a vzhledem k maximální smysluplnosti práce s Rámcem pro sebehodnocení podmínek vzdělávání).

Pro snadné a jednoduché doplňování je tabulka Rámce zpracována v programu Excel (viz příloha Rámec Excel). Pro větší přehlednost jsme využili možnosti rozdělit Rámec podle jednotlivých hledisek do tří listů jednoho sešitu Excelu:

 • list - část A: vytváření kultury podporující sebeúctu a zapojení
 • list - část B: princip maximální účasti
 • list - část C: podpora nediskriminující praxe

Základní tabulka Rámce je rozdělena na dva sloupce, které slouží k podrobnějšímu zamyšlení nad jednotlivými tvrzeními. Do levého sloupce, který je nazván Aktuální stav a jeho zdůvodnění, uvádíme popis aktuálního stavu a skutečnosti, které jej dokládají (jak to víme, podle čeho tak usuzujeme). Do pravého sloupce nazvaného Prostředky k dosažení optimálního stavu pak zapisujeme cíle, které bude škola sledovat v dalším období, a také uvádíme prostředky, které použijeme k jejich naplnění.

Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání aktualizujeme a doplňujeme nepravidelně jednou za dva až tři roky. Zabývá se tím vždy širší vedení školy a dalších 5 - 8 zájemců z pedagogického sboru. Do levého sloupce postupně zapisujeme ve všech třech hlediscích k jednotlivým tvrzením takové činnosti a aktivity, na kterých se při společném hodnocení shodneme, že dokládají faktické naplnění popsaného stavu. U každého výroku se zároveň hned snažíme do pravého sloupce uvést, prostřednictvím čeho bychom mohli dosáhnout zlepšení současného stavu.

Vyplněný Rámec je pak východiskem pro plánování dalšího rozvoje školy a úpravy školního vzdělávacího programu. Výstupy získané z Rámce jsou vždy na úvodní pedagogické radě společně probrány se všemi pedagogickými pracovníky, náležitě okomentovány a vysvětleny.

V průběhu školního roku se pak vedení školy (někdy i v širším zastoupení - ředitel, zástupce a obě pedagogicko-organizační vedoucí 1. a 2. stupně, výchovná poradkyně) k Rámci vrací a kriticky hodnotí, co se podařilo a co ne a eventuálně pozměňuje cíle nebo se pokouší najít jiné prostředky k jejich dosažení. Výstupy z Rámce používáme také při zpracování výroční zprávy o činnosti školy a při přípravě různých prezentací a informačních materiálů o škole (například internetové stránky školy, informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků Jdeme k zápisu). Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání pravděpodobně nebude vyhovovat každému. Ale určitě je zajímavé s ním pracovat, vyzkoušet, do jaké míry by mohl být užitečný, a pak jej případně modifikovat podle potřeb konkrétní školy.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám