Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Na návštěvě u malíře

Na návštěvě u malíře

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jiřina Bednářová
Ukázka vypráví o chlapci Adámkovi, který se na návštěvě u malíře seznámil s patelkami Boženkou a Máňou, jenž ho budou provázet všemi příběhy v této knize a pomůžou mu uvolnit si ruku, osvojit si základní tahy písmen. Adámek bude mít možnost nacvičit si nejen spodní smyčku se střídáním velikosti či křížení smyček malé velikosti. Autorka taktéž seznámí rodiče se základními principy rozvoje grafomotorických cvičení. Publikace je určena všem předškolákům a začínajícím školákům.


Na návštěvě u malíře

U dveří školky zazvonil zvonek. To pro Adámka přišel jeho tatínek architekt Cihlička. Tužky, které Adámek před časem přinesl v kapse do školky, byly celé napjaté: „Jestlipak si všimne, že jsme tady. A jestlipak na nás nezapomněl?“
Brzy však měly jasno.
„Koukej, Adámku, co to tady leží na stole,“ divil se architekt Cihlička. „To jsou moje tužky. Kdepak se tady vzaly?“
Adámek jenom sklopil oči.
„Hm, tak tys vzal moje tužky do školky a já jsem je tak dlouho hledal,“ trochu se zlobil tatínek.
„Ale tatí, ono se jim tu líbilo. A poznaly nové kamarádky, pastelky Boženku a Máňu.“
„Dobře, ale příště mi musíš říci, že si půjčuješ moje věci, abych je zbytečně dlouho nehledal.“ Tatínek se přestával zlobit: „Jak to teď uděláme? Vezmeme tužky domů?“
„Tak se jich zeptáme, jestli chtějí jít s námi,“ navrhl Adámek.
Tužky měly velkou radost, že je architekt Cihlička poznal. Však se jim stýskalo, také mu toho chtěly hodně nakreslit, ukázat mu spoustu nových věcí, ale nechtělo se jim opustit Boženku a Máňu. Začaly váhat: „Domů
bychom rády, ale chtěly bychom, aby Boženka a Máňa mohly jít s námi.“

Paní učitelka všechny poslouchala. Bylo jí trochu smutno, že tužky i pastelky chtějí odejít. Přesto přišla s nápadem, který všechny potěšil: „Vidím, že Máňa i Boženka by chtěly jít s vámi. Bude se nám po vás stýskat, i když tady máme ještě spoustu dalších pastelek a tužek. Věřím, že se za námi přijdete podívat a přinesete ukázat mnoho zajímavých obrázků.“

Takovému řešení nezbývalo než radostně zatleskat. K velkému veselí se přidal i architekt Cihlička: „To je dobře. Zrovna dnes k nám přijde malíř Augustýn a tužky i s Máňou  a Boženkou se s ním určitě rády seznámí.“
A tak se radostný průvod složený z architekta Cihličky, Adámka, tužek, pastelek Boženky a Máni vydal na
cestu k domovu.

Lojzík se nedal zahanbit a pilně cvičil. Nacvičil si Adélčiny velké a malé smyčky v ještě obtížnější podobě.

Spodní smyčka se střídáním velikosti.- viz příloha


„Kouzelník měl na krku velké korále, říkal jim amulety,“ dal se do vyprávění Adámek.

Křížení smyček v malé velikosti, střídání polohy smyček. - viz příloha


O knize

Publikace Na návštěvě u malíře – Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let – 3. díl úzce navazuje na předchozí dva díly. Publikace jsou metodikou rozvoje grafomotoriky, tedy té části jemné motoriky a psychických funkcí, které potřebujeme při kreslení a psaní, a jejíž stupeň vývoje významnou měrou poznamenává kresbu i písemný projev. Kniha zároveň přináší náměty pro rozvoj vizuomotorické koordinace (souhry ruky a oka), pro vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení čáry. Při pojmenovávání činností může být podnětem k rozvoji řeči, cvičením volního úsilí při vedení k dokončení činnosti.

Obsahuje systém grafomotorických cvičení vycházející z posloupnosti vývoje grafomotorických dovedností. Záměrem práce je motivovat dítě ke kreslení tak, aby dovednost nejen rozvíjelo, ale zároveň prožívalo radost z toho, co vytvoří, co dokáže. Po nástupu do školy potom zvládnutí kresby a dobrá manipulace s tužkou umožní snadnější osvojení i zautomatizování psaní písmen a slov.

Listy zároveň obsahují metodický návod pro rodiče a učitele – u jednotlivých listů pracovní návod. V případě navozování nového prvku je na něj upozorněno, dále jsou uvedena možná úskalí při nácviku jednotlivých prvků, následují možnosti pomoci k překonání potíží.

Náměty pro cvičení grafomotoriky jsou řazeny do tří dílů:

Mezi námi pastelkami - Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let – 1. díl
Co si tužky povídaly - Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 4 do 6 let – 2. díl
Na návštěvě u malíře - Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let – 3. díl

Uváděný věk je orientační. Spodní věková hranice je pro děti, u kterých rozvoj grafomotoriky probíhá bez nápadností, přiměřeně věku. A naopak i dítě například ve věku šesti let, pokud se oblast grafomotoriky nevyvíjí podle očekávání, zaostává za jeho ostatními schopnostmi a za vrstevníky, potřebuje cvičení zahájit prvky, které jsou zastoupeny v kresbě nejdříve.

Grafické prvky a cvičení obsažené ve třetím díle publikace předpokládají již zvládnutí základních grafomotorických tvarů z předchozích dílů. Úvodní listy rámcově shrnují prvky vývojově nižší, které byly obsaženy v prvních dvou dílech. Ve shrnutí jsou však tyto cviky již v náročné podobě, ve zmenšeném tvaru, s jejich střídáním. V případě, že jsou úvodní listy pro dítě obtížné, je vhodné vrátit se k předchozím dílům publikace, k navození, procvičení a zautomatizování jednotlivých prvků. Rovněž i s dětmi, které nerady a málo kreslí nebo jejich kresba neodpovídá věku, je vhodné práci zahájit prvním popřípadě druhým dílem. Tento závěrečný díl publikace obsahuje především základní grafické prvky, z nichž se skládá písmo. Proto je náročnější na koordinaci pohybů, souhru oka a ruky, uvědomování si polohy obrazců, směru vedení čáry, u obtížnějších prvků rozbor a uvědomění si jejich jednotlivých částí. Je zařazeno častější střídání velikostí, jehož zvládnutí bude dítě potřebovat pro odlišení malých a velkých tvarů písmen. Obsahuje i střídání tvarů, které rovněž potřebujeme při psaní.


Co by dítě mělo zvládnout nakreslit ve věku 5 až 7 let?

V předškolním období (chápáno jako poslední rok před zahájením školní docházky) pro většinu dětí bývá kreslení, malování či vybarvování vyhledávanou činností. V kresbách se rozšiřuje různorodost námětů. Ve spontánní kresbě se často objevují postavy, zvířata, domy, auta a výjevy ze života dítěte.

Dítě nabývá větší jistotu ve vedení čáry i v základních tvarech. Z grafomotorických prvků po pátém roce dítě dobře zvládá rovné a šikmé čáry, kruh, elipsu, spirálu, oblouk, vlnovky, zuby, umí nakreslit trojúhelník. Tyto základní prvky používá ve spontánní kresbě, dokáže je nakreslit i v pracovních listech. Při nabývání sebejistoty postupně zvládne i střídání velikostí u zautomatizovaných prvků. Po šestém roce obkreslí i samostatně nakreslí čtverec. Většina dětí zvládne základní grafické elementy písma. Tvar kosočtverce je obtížnější, většinou ho dítě zvládne až po sedmém roce.

Postavy v předškolním věku začínají být propracované, je odlišeno pohlaví. Obrázky lidí mají ztvárněnu obličejovou část se všemi podstatnými prvky, nechybí oči, ústa, nos, uši, vlasy. Bývá nakreslen i správný počet prstů na rukou. Okolo šestého roku věku přibývá postavě i krk, detaily v oblečení.

Objevuje se nová činnost – psaní tzv. psaníček. Dítě se snaží napodobovat psací písmo, někdy jsou zastoupeny určité prvky písma, většinou je to však pouze klikatá čára. Tomuto psaní dítě přikládá význam, je určeno dalšímu čitateli. Část dětí se dokáže podle předepsaného vzoru podepsat tiskacím písmem, později tento podpis umí i bez předepsaného vzoru. Je to také období, kdy se dítě snaží napodobovat tiskací písmo. V podání dítěte tvary jednotlivých písmen nejsou přesné, někdy se tvary zrcadlí, při snaze opisovat
slova zaměňuje pořadí písmen. Tyto nedostatky většinou plynou z jeho malé zkušenosti se psaním. U většiny
dětí s poznáním a větší zkušeností s písmem tyto nedostatky později odezní. Avšak již u předškolního dítěte, které má častější potíže se zrcadlením tvarů, je vhodné zaměřit se na rozvoj zrakového vnímání, zejména zrakového rozlišování a pravo-levé orientace.

Jak pomáhat v rozvoji grafomotorických dovedností?

Především poskytnutím dostatku příležitostí ke kreslení. Dítě by mělo mít k dispozici kout, kde má volně dostupné tužky a pastelky, papír na kreslení.

Dítě v kreslení povzbuzovat, oceňovat i dílčí úspěchy. Obzvláště u dětí, u kterých se grafomotorické dovednosti nerozvíjejí jako u jejich vrstevníků, nehodnotit záporně jejich výkony, naopak oceňovat snahu o kresbu. Vlivem negativní zkušenosti později tvoří skupinu, která kreslení nevyhledává, tím se potíže v oblasti grafomotoriky prohlubují a psaní v počátku školní docházky činí problémy. V těchto případech je vhodné neporovnávat kresbu dítěte s vrstevníky, spíše ocenit, co nás zaujalo, byť i z pohledu dospělého na méně zdařilé kresbě.

U dětí, které mají horší koordinaci pohybu (v chůzi, běhu, při hrách), je vhodné se nejdříve zaměřit na rozvoj hrubé motoriky. Častěji zařadit rytmická cvičení, rehabilitační tělocvik. Pokud má dítě v pohyblivosti výraznější potíže, je žádoucí konzultace s odborníkem (rehabilitačním pracovníkem, lékařem) a zařazení odpovídajících cvičení. Je třeba mít na paměti podmíněnost a posloupnost rozvoje motorických dovedností (od hrubé motoriky přes jemnou motoriku ke grafomotorice). Základní pohyby při psaní a kreslení vycházejí z hrubé motoriky, z pohybu velkých kloubů. Proto pokud se dítěti kreslení nedaří, je hrubá motorika první oblastí, na kterou je dobré se zaměřit.

Pokud má dítě potíže v oblasti hrubé a jemné motoriky, musíme pravidelně nabízet aktivity rozvíjející hrubou a jemnou motoriku, zařadit cvičení rozvíjející tyto oblasti. U těchto činností s dítětem být, dávat mu podporu, napomáhat především vlastní přítomností, spoluúčastí, pojmenováváním činností, oceňováním i dílčích výsledků.

S dítětem předškolního věku, které má oslabenou oblast grafomotoriky, není vhodné začínat s prvkyobsaženými v tomto dílu, přestože věkové určení je 5 až 7 let. Toto věkové určení je pro děti, u nichž se grafomotorika rozvíjí bez větších nápadností nebo již cvičením předchozí prvky zvládly. Pokud bychom zvolili přílišnou náročnost, dítě bychom od kreslení odradili. Chceme-li mu pomoci, musíme zahájit práci takovým stupněm náročnosti, který odpovídá jeho aktuálním schopnostem.

Motivovanost dítěte k činnosti závisí i na stupni obtížnosti požadavků. Jestliže úkol podceňuje schopnosti dítěte, jeho plnění nepřináší nové poznání, dítě pak úkol plní spíše mechanicky nebo ho odmítá. Naopak vysoké nároky, které dítě nemá možnost kvůli stupni rozvoje svých schopností uspokojit, jej od činnosti odrazují, upevňují pocit selhání.

Kdy přistoupit k záměrnému vedení v rozvoji grafomotoriky a kresby?

Okolo pěti let věku je vhodné zařazovat pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Předškolák, u něhož vývoj probíhá bez nápadností, sám vyhledává záměrně vedené činnosti. Pokud se úkolům v této oblasti spíše vyhýbá, bývá často příčinou opožděný vývoj grafomotorických schopností a dovedností. Bez pomoci se potíže oproti vrstevníkům prohlubují. Je vhodné začít nejjednoduššími prvky obsaženými v předchozích dílech publikace a držet se uvedených instrukcí, pracovat pravidelně v krátkých časových úsecích, dodržovat uvedené zásady při práci. Přílišnými požadavky na výkon dítěte bychom mohli potíže ještě prohloubit.

Učit dítě psát a číst v předškolním věku?

Toto otázku si často kladou rodiče předškolních dětí. Důvodem bývají obavy o jejich školní úspěšnost. Někteří rodiče se také setkávají s doporučením svého okolí, aby dítě učili číst a psát. Argumenty bývají různé, jeden z častých je, že se dítě ve škole setká se spolužáky, kteří tyto dovednosti již mají osvojeny, na jejich získání bude málo času apod.

Pokud se předškolní dítě samo zeptá, jak se které písmeno čte a píše, tak mu samozřejmě odpovíme. Sami však tyto aktivity nepodněcujeme, nerozvíjíme dovednost číst a psát před nástupem do školy. Mimo jiné tak předejdeme případným metodickým chybám a nesprávným návykům.

Vhodné však je v předškolním věku rozvíjet schopnosti potřebné pro čtení a psaní. Pokud jsou tyto schopnosti dobře rozvinuty, čtení a psaní nečiní větší obtíže. Pro oblast psaní je velice důležitá oblast grafomotoriky, které se věnují předkládané publikace.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Edika z publikace Na návštěvě u malíře.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf486 kBNa návštěvě u malíře - příloha
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek