Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Bez učitelů se moderní technologie neobe...

Bez učitelů se moderní technologie neobejdou

Informativní příspěvek
Článek informuje o dvou amerických studiích zabývajících se názory učitelů na vliv a možnosti využití vzdělávacích technologií.

Nedávno proběhly americkými sdělovacími prostředky informace o dvou studiích zabývajících se změnami chování a dovedností žáků vlivem užívání médií a moderních technologií.

  1. Children, Teens and Entertainment Media: The View From The Classroom (VJR Consulting) [1]
  2. How Teens Do Research in the Digital World (Pew Internet Project)[2]

Oba výzkumy se zaměřily na shrnutí zkušeností aktivních učitelů, přičemž jde o učitele z různých stupňů vzdělávací soustavy, s různou délkou praxe. Jsou mezi nimi tací, kteří jsou k technologiím přívětivější, ale i tací, kteří se s technologiemi necítí příliš dobře. Zajímavé ale je, že se v mnohém shodují.

Studie jsou velice obsáhlé, a proto z nich vyberu pouze několik zvláště zajímavých zjištění o negativních a pozitivních dopadech užívání moderních technologií na studijní a sociální dovednosti žáků.

Pozitivní a negativní dopad užívání médií a technologií na studijní dovednosti pohledem učitelů

Následující tabulka zobrazuje podíly učitelů, kteří podle svých pozorování odhadovali, jaký vliv má užívání médií a technologií na různé typy studijních dovedností.

  Zhoršuje Zlepšuje Bez rozdílu
Pozornost 71 % 9 % 17 %
Osobní komunikace 59 % 7% 29 %
Psaní 58 % 7 % 28 %
Domácí úkoly 48 % 13 % 29 %
Kritické myšlení 42 % 19 % 33 %
Celkový studijní výkon 42 % 17 % 35 %
Dovednost řešení problémů a kolaborace 40 % 18 % 36 %
Kreativita 37 % 28 % 30 %
Hledání informací rychle a efektivně 11 % 62 % 19 %
Efektivní Multitasking 25 % 34 % 33 %

[1, str. 13]

Jak je vidět, v mnoha důležitých studijních dovednostech je dopad hodnocen spíše negativně. Podívejme se na některé z nich trochu podrobněji.

 

Pozornost

Největší negativní dopad učitelé uváděli v případě pozornosti žáků, která hraje významnou roli v orientaci člověka v prostředí a má na poznávání zásadní vliv (např. [4]). Negativní dopad na pozornost podpořil i druhý výzkum, ve kterém se k němu hlásilo 87 % dotázaných učitelů “middle a high school” (2. stupeň ZŠ a SŠ) [2, str. 59].

Mezi nejčastější vyjádření učitelů patří tato:

  • Žákům dělá problémy vytrvat při plnění těžších úkolů [1, str. 14].
  • Když nedosáhnou vytyčeného cíle rychle, vzdávají se [1, str. 14].
  • Žáci raději restartují a začínají nanovo (1. stupeň ZŠ) [1, str. 7].

Mnoho učitelů si všimlo, že typickou vlastností žáků je být baven (filmy, hudba, hry, …), a stejné očekávání si pak přinášejí do školy. Nezájem o učební proces ze strany žáků je způsoben neatraktivností výuky a probírané látky - není to hra, není to zábavné [viz. 1, str. 15].

 

Kreativita

Dopad užívání médií a technologií na kreativitu byl v první studii hodnocen spíše negativně. Nicméně podle druhé studie si 78 % učitelů myslí, že technologie kreativitu žáků naopak podporují [2, str. 66]. Tyto skutečnosti si však neodporují, spíše naznačují, že možný potenciál technologií nelze naplnit bez vhodného vedení.

 

Hledání informací

Jedním z nejlépe hodnocených pozitivních vlivů užívání technologií je rychlé a efektivní vyhledávání informací. Kladně jej hodnotilo 62 % učitelů v první studii a 76 % učitelů ve druhé studii [1, str. 16; 2, str. 3].

Přesto 71 % učitelů dále tvrdí, že technologie svým rychlým přístupem k obrovskému množství dat odrazují žáky od využívání jiných zdrojů informací, než je internet [2, str. 3]. Hodně učitelů si také všimlo, že jsou žáci příliš důvěřiví a nalezené informace dostatečně neověřují [2, str. 26].

 

Podpora kolaborace

79 % dotázaných učitelů tvrdí, že technologie podporují kolaboraci mezi žáky [2, str. 66]. Je to ale, jak se zdá, vyváženo negativním vlivem na komunikaci, která je pro kolaboraci důležitá [1, str. 13, 15].

Ukazuje se tedy, že využívání médií a technologií má pozitivní i negativní dopady na studijní dovednosti, přičemž podle učitelů převládají ty negativní. To dokazuje i 64 % učitelů, kteří souhlasí s tím, že technologie žáky spíše rozptylují a odrazují pozornost, než aby jim pomáhaly ke zlepšení studijních výsledků [2, str. 66].

 

Jaká média a technologie jsou hodnoceny jako nejvíce užitečné či škodlivé pro studijní dovednosti?

Mezi učiteli všech vzdělávacích stupňů je veliká shoda v tom, že nejvíce užitečné pro podporu studijních dovedností jsou webové stránky (průměrně 78 % učitelů) a výukové programy (průměrně 65 % učitelů). Za zmínku ještě stojí, že 40 % učitelů 1. stup. ZŠ vidí potenciál v počítačových hrách. Ostatní technologie v očích učitelů příliš dobře nedopadly.

Jako nejvíce škodlivé učitelé na všech vzdělávacích stupních volili: počítačové hry (68 % učitelů), psaní sms (66 % učitelů) a televize (57 % učitelů). U starších dětí (2. stup. ZŠ a SŠ) učitelé (73 % a 69 %) negativně hodnotili navíc i sociální sítě.

 

Psaní sms

Zajímavým zjištěním je, že psaní sms zpráv negativně hodnotí 66 % všech učitelů, nejvíce na 2. stup. ZŠ (81 %). Mnoho z  nich totiž vidí v psaní sms zpráv hlavního viníka zhoršení dovedností vyjádřit se písemnou formou [1, str. 14]. Snížená schopnost vyjadřování se odráží ale i v dalších oblastech, jako např. osobní komunikace, kdy si někteří ze žáků ani neuvědomují, že ústně ve své třídě komunikují jazykem sms zpráv [1, str. 15].

Pozitivní a negativní dopad užívání médií a technologií na sociální dovednosti žáků pohledem učitelů

Následující tabulka zobrazuje podíly učitelů, kteří podle svých pozorování odhadli, jaký vliv má užívání médií a technologií na sociální dovednosti.

  Negativní efekt Pozitivní efekt Beze změny
Sexualizace 67 % 3 % 28 %
Představy o vztazích mezi chlapci a dívkami 61 % 4 % 34 %
Postoje vůči dospělým 61 % 2 % 34 %
Proti sociální chování 60 % 7 % 30 %
Vzhled 58 % 3 % 38 %
Agresivní chování 51 % 6 % 42 %
Představa o hodnotě vzdělání 48 % 6 % 44 %
Sebevědomí 43 % 6 % 49 %
Pro sociální chování 40 % 17 % 41 %
Představy o rolích mužů a žen 39 % 9 % 50 %

[1, str. 18]

I v případě sociálních dovedností je dopad užívání médií a technologií z pohledu učitelů hodnocen jednoznačně negativně ve většině zkoumaných kategoriích.

Závěry

Studie ukazují, že nezávisle na věku, délce praxe, typu školy a osobním vztahu k technologiím, většina učitelů hodnotí vliv technologií negativně. Tato skutečnost je pravděpodobně zaviněna hlavně tím, že žáci nejsou ze strany rodičů dostatečně vedeni a mají velikou volnost v čase, který s médii a technologiemi tráví. To ostatně dokládá další výzkumná zpráva – Kaiser Family Foundation Generation M2: Media in the Lives of 8-18 Years Olds [3], podle níž tráví americké děti s technologiemi již více jak 7,5 hod. denně. O tom však již Spomocník informoval – Vliv technologií na děti prudce roste [5].

Závěr si asi umí každý udělat sám. Je třeba se mnohem více zabývat tím, co děti s technologiemi dělají a kolik času s nimi tráví [1, str. 21]. Média a technologie ve skutečnosti mají potenciál být užitečnými pro zlepšování studijních i sociálních dovedností. Tento potenciál však zůstane nevyužit, pokud nebudou žáci vhodným způsobem směrováni.

Média a technologie samy od sebe nejsou schopny sloužit pouze k dobrým účelům a podporovat zdravý a efektivní rozvoj studijních i sociálních dovedností.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek