Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak správně pracovat se třídou: Co dělat,...

Jak správně pracovat se třídou: Co dělat, když do třídy přijímáme cizince

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Zdenka Ženatová
V publikaci naleznete vybrané materiály, které propojují činnosti výchovného poradce a metodika prevence se školní třídou. Publikace obsahuje texty, pomocí kterých získáte informace o tom, jak správně vést třídní kolektriv, jak rozpoznat problémové situace týkající se změn v třídním kolektivu a jak řešit dramatické události, které mohou v každém kolektivu nastat.

 
V dnešní době není výjimečné, že k nám do školy či třídy nastoupí žák/student s odlišnou kulturní příslušností. Může se jednat o ty, jejichž rodiče byli ve své zemi perzekuováni, utíkají před válečným konfliktem a v Česku obdrželi či žádají o azyl. Další kategorií jsou migranti, kteří k nám přišli ze sociálně-ekonomických důvodů, za prací – mohou to být tzv. „levné pracovní síly“ či zaměstnanci nadnárodních společností. Poměrně obvyklí jsou i ti cizinci, jejichž děti se na našem území narodily, a jsou tak vlastně druhou generací u nás.

Sociokulturně podmíněné jsou hodnoty i normy, pravidla chování, zvyklosti, tradice. V kontaktu a v konfrontaci s naší společností může cizinec zažívat tzv. „kulturní šok.“ Konfrontačním prostředím pro děti cizinců je právě škola.

U dětí/studentů cizinců existuje reálně vyšší riziko, že je kolektiv třídy přijme složitěji a jejich sociálně-kulturní odlišnosti bude, alespoň zpočátku, vnímat s negativními, nepříliš vstřícnými postoji. Může to opět souviset se zažitými předsudky v české společnosti, odlišnou fyziognomií jedince nebo úpravou zevnějšku, nedostatečnou jazykovou vybaveností, jinou výslovností češtiny či rozdíly v neverbální komunikaci. Vstupuje sem ale rovněž neporozumění, strach a obavy z někoho, jehož „projevy nechápu“, a tím pádem ho mohu považovat za potencionální zdroj konfliktu.


PŘÍKLAD

Představte si, že byste se narodili jako Vietnamci a na internetu byste si přečetli: „Jé, k nám do třídy hodí novej Ping-pongáč. Doufám, že do školy přinese něco MADE IN CHINA. Cha cha...“

Převzato z: http://alik.idnes.cz/nesud-knihu-podle-obalu-ani-lidi-podle-narodnosti-f7c-/
alik-alikoviny.asp?c=A100516_195111_alik-alikoviny_jtr

PŘÍKLAD

Otec, který žije v naší republice 20 let, píše: „Dcera chodí do školy, ve které je málo cizinců. A vůbec žádný další Vietnamec. Jednou, když byla v družině, udělalo se jí špatně, onemocněla. Ležela a čekala, až pro ni přijde maminka. A nějaký kluk vykřikl: „Ta Číňanka stejně umře! Samozřejmě jí říkám, že lidé jsou různí, ale moje vysvětlení pro ni nikdy nebude tak přesvědčivé jako útok spolužáka. Česká společnost bude tehdy tolerantní k cizincům, až mým dětem nebude někdo denně připomínat, že jsou Vietnamci.“

Převzato z: http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b05cizinci/05/06.pdf

Co tedy udělat pro to, aby bylo přijetí, adaptace cizince do naší třídy, co nejméně riziková?

Podle Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole čj. 27317/2004-24 má integraci cizince na starosti metodik primární prevence. Jedná se o „koordinaci přípravy a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a integraci žáků-cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti“. Naprosto nezbytná je však týmová práce, zainteresovanost vedení, všech pedagogů a zaměstnanců školy.

Integrace cizince bude přirozenější a lehčí, pokud jsme již praco- vali s třídou v rámci minimálního preventivního programu školy na tématech předcházejících rozvoji rasismu, xenofobie, šikany.

Pokusme se

Navázat kontakt s rodiči. V případě, že neumí dobře česky, zvažme služby tlumočníka. Předejme jim informace o systému vzdělávání v České republice, chodu školy, školním řádu, a to nejlépe v písemné formě (jejich mateřský jazyk není nezbytný, ale alespoň jeden světový jazyk ano). Rodiče musí vědět, že se u nás píší úkoly, podepisuje žákovská knížka, že mohou dítě přihlásit do mimoškolních aktivit. Ke stažení na http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/ informace-pro-rodice-jazykove-verze.

Informovat se o dovednostech dítěte, schopnosti komunikace v českém či cizím jazyce, jeho předchozím vzdělávání (po určité době adaptace, kdy probíhá pedagogická diagnostika, lze vypracovat individuálně vzdělávací plán, přijímat podpůrná opatření atp.).

Zjistit si co nejvíce informací o zemi, ze které k nám žák/student přichází. Jedná se o znalost různých odlišností, zvyklostí, sociálně-kulturní odlišnosti země. U některých z nich musíme předpokládat prožitá traumata související s jejich minulostí v původní zemi a „útěkem“ za hranice.

Seznámit se všemi zjištěnými údaji ostatní pedagogy.

Připravit třídu. Hovořit s žáky/studenty citlivě o zemi, ze které k nám nový žák přichází. Můžeme ohleduplně zmínit, proč se tak stalo (závisí to na zralosti dětí, není vhodné popisovat zažitá traumata do detailů). Lze hovořit o odlišnostech původní země, ale i některých shodách s Českou republikou. Dobré je, aby žáci věděli o komunikačních obtížích, se kterými se může nově příchozí potýkat – domluvit se, jak ho podpořit (obrázky, slovníky, zřetelná spisovná čeština, jednoduché věty). Prodiskutovat, s čím a jak by se mu dalo pomoci (např. orientace ve škole, pomoc s učením atp.). Je dobré vytipovat alespoň dva žáky, kteří se stanou (s jejich svolením) pomocníky – „patrony“.

Žáka/studenta by měl uvádět do třídy třídní učitel, případně v doprovodu metodika prevence. Pozor na správné vyslovování jména a příjmení, můžeme uvést žákem oblíbenou variantu jeho jména. Předtím bychom mu měli ukázat prostory školy, seznámit ho s ostatními učiteli. Měl by vědět, na koho se může v případě potřeby obrátit o pomoc – znát své patrony, ale i učitele (zejména třídního a metodika prevence).

Důležité je sledovat proces adaptace žáka/studenta na nové prostředí v průběhu celého školního roku. Pracujme s pravidly třídy a hodnotami, zejména orientovanými proti psychické i fyzické formě šikany, projevům rasismu. Pokusme se nenásilně aplikovat vhodná průřezová témata související s multikulturní výchovou.

Jedním z typů rizikových momentů pro vznik šikany je příchod nového žáka do třídy. Pro prevenci je možné vyzkoušet alternativní program pro ulehčení jeho adaptace, rozptýlení možných obav a jeho lepší akceptaci skupinou. Pokud k nám do třídy přichází cizinec či dítě/student se zdravotním postižením, může se stát situace ještě komplikovanější. Dbejme proto na prevenci, seznámení třídy se změnou, koordinaci a průběžnou kontrolu integrace a postavení žáka v kolektivu.

Závěr

Školní třída je místem setkávání a každému z přítomných ve skupině by měla přinášet pocit přinejmenším bezpečí. Ne vždy tomu tak bohužel je. Zkusíme-li těmto problémům předcházet, máme naději, že nebudeme posléze muset řešit „ty velké“. Všímejme si vztahů ve třídě, věnujme pozornost jednotlivým žákům/studentům a pokusme se pochopit třídu jako skupinu. Buďme citliví pro pocity nově příchozích, nenechme je bez podpory.
Věřím, že naše investice je vratná.


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek