Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rubikon – nejlepší škola je život

Rubikon – nejlepší škola je život

Rubikon je moderní česká pomůcka pro učitele šestých a sedmých tříd základních škol pro etickou výchovu, občanskou výchovu a zvýšení finanční gramotnosti žáků. Systém Rubikon® ojedinělou formou propojuje prostředí školy s možnostmi virtuální reality a pracuje tak s vlastní zkušeností žáků. I proto má ve svém logu Komenského větu: Nejlepší škola je život. Nejde přitom o počítačovou hru ani výukový program. Jeho základní platformou je komunikace a diskuse mezi učitelem a žáky bez použití počítače. Témata Rubikonu a jeho etické scénáře navazují na jednotlivé tematické okruhy rámcového vzdělávacího programu pro 6. a 7. třídy ZŠ, lze ho proto velmi snadno nasadit do běžné výuky.
Autor díla: Kateřina Grohová

Několik desetiletí se v našem školství rozvíjely téměř všechny typy inteligence, ale poněkud se zapomnělo na inteligenci sociální. Přitom ji potřebujeme v každodenním životě zejména v mezilidských vztazích, ale i v rámci sebepoznání, sebeovládání, sebeúcty. Systém Rubikon svým zaměřením nabízí škole zcela novou pomůcku připívající k posilování tohoto typu inteligence.“ PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., vedoucí kabinetu etické výchovy PdF UHK.

Popis částí systému

Rubikon se skládá se ze tří vzájemně na sobě závislých rovin:

Autor díla: Kateřina Grohová
  • 1/3 Virtuální prostředí pro žáky
  • 2/3 Metodika – komunikace učitel–žák
  • 3/3 Administrace pro učitele

Systém Rubikon funguje pouze tehdy, fungují-li jeho všechny 3 složky. Bez učitele a jeho vedení Rubikon nefunguje.

1/3 Virtuální prostředí pro žáky

Život v obci

Celá třída „žije“ na ostrově ve své vesnici. Každý žák zde má vlastní postavičku, tzv. avatara, a svůj domek. Každý avatar má pouze jeden život a musí si ho chránit. Potřebuje tedy jíst, spát, teple se oblékat, ale může si i hrát. Prostředky na život v Rubikonu získávají žáci od svých učitelů za plnění školních povinností. Známky postavám přináší nejen finanční prostředky, kterými platí v obchodě, ale i další výhody.

Aura

Každého avatara obklopuje aura. Chování žáka ve třídě i v Rubikonu hodnotí učitelé a dávají do systému pochvaly a poznámky. Ty pak přímo ovlivňují čest a důvěryhodnost postavy v Rubikonu. Podle toho, jakým způsobem se žák v reálném i virtuálním prostředí chová, má jeho postavička modrou, průhlednou nebo červenou auru. Na auru postavičky pak reaguje i samotné virtuální prostředí – např. obchod odmítne obchodovat s postavičkami obklopenými červenou aurou – je to pro něj znamení nedůvěryhodnosti postavičky. Žák potom nemá kde nakoupit jídlo svému avatarovi a ten bez jídla může zemřít.

Příklad: …Další týden se do Rubikonu žáci přihlásili znovu. Některé postavičky však najednou obklopovala červená aura. Žáci byli překvapení a zvědaví – co to znamená? Vysvětlila jsem jim, že červená aura značí nečestné chování. Ukázalo se, že někteří spolužáci „tajně“ rozkrádal peníze z  obecního rozpočtu, který žáci sami vytvářeli svými vklady…

Obecní pravidla

Žáci si vytvářejí zákony virtuálních obcí včetně sankcí, daňového systému, rozhodování o společných finančních prostředcích, ale volí si i název obce a mohou si vytvořit vlastní obecní symboly.

Příklad: Z daní, které žáci ve virtuálním prostředí vyberou, mohou koupit například molo, díky kterému jejich postavičky budou moci rybařit. Ulovené ryby mohou buď sníst, nebo je prodat a za utržené peníze koupit něco pěkného do domečku. Učí se hospodařit.

2/3 Administrace pro učitele

Řídící učitel

Řídícím učitelem bývá nejčastěji třídní učitel. Má administrativní přístup do systému, který mu umožňuje sledovat běh obce. Řídící učitel např. spouští akční scénáře, které staví žáky do nečekaných/krizových situací. Učitel však do jejich řešení nezasahuje, pouze pozoruje. A následně o nich s dětmi diskutuje.

Učitel však může zasáhnout v případech, kdy to uzná za vhodné.

…Ale Eliška, zrovna přítomná ve hře, ho zpozorovala a napomenula, ať paní učitelku nechá být. Ale on nepřestal. A nyní cituji:

„Tak jsem k němu, paní učitelko, musela jít a bouchnout ho, aby vás nechal. A zčervenala mi aura. Ale já jsem to musela udělat, protože vás Pavel chtěl utopit.“
A Eliška měla výčitky svědomí: bouchla do spolužáka, aby mi zachránila život, a potom ho ještě musela „udat“, aby mi vysvětlila svoji červenou auru…
Úryvek textu, sepsala Mgr. Věra Dvořáková, ZŠ Jičín – Železnická

Učitelský sbor

Do Rubikonu se mohou zapojit všichni učitelé ze všech předmětů. Mohou postavičkám připisovat známky, pochvaly i poznámky, mohou do systému zaznamenat chování žáků.

Příklad: „Žáci nelibě nesli, že jsem jim přepsala do Rubikonu všechny poznámky a pochvaly z kázeňského sešitu. V obou třídách následně výrazně ubylo zápisů v kázeňském sešitě.“ Mgr. Ladislava Čermáková, učitelka ZŠ Smiřice

3/3 Metodika – komunikace učitel–žák

Většinou je to třídní učitel, který ve virtuálním prostředí vykonává post starosty. Bez učitele by systém Rubikon nemohl fungovat.

Učitel sleduje dění NEJEN ve virtuálním prostředí Rubikonu a je svědkem chování žáků. Vzniklé situace společně se všemi dětmi rozebírá, řeší; analyzuje s žáky život v obci, vysvětluje, vede a vybízí děti k hodnocení a vyvozování závěrů v běžných vyučovacích hodinách, mimo virtuální realitu.

Zajímavá diskuze byla i o daních. Relativně dlouho jsme diskutovali, zda daň má být relativní anebo absolutní, po chvíli se vydělila skupinka žáků s dobrým prospěchem, kteří trvali na tom, že daň má být absolutní. Bylo zcela jasně vidět, že si uvědomují, že je to pro ně výhodnější a že tak zaplatí méně. Bohužel, jak už to tak bývá, žáci s horším prospěchem nedohlédli, že s relativní daní by platili méně, a spíše věřili svým vrstevníkům než učiteli, který se je snažil varovat… Úryvek textu, zapsal pan učitel Petr Hamáček, ZŠ Jičín – Husova 170

Skupinové cíle a rytířské ctnosti jednotlivce

„Hraní“ Rubikonu má své cíle, a to jak ve virtuálním, tak v reálném prostředí.

Mosty Rubikonu

Autor díla: Kateřina Grohová

Jedním ze skupinových cílů, kterého by měli žáci ve virtuálním prostředí dosáhnout, je vybudování mostu. Most je v Rubikonu zároveň symbolem. Jeho stavba má žákům ukázat, jak je každý jednotlivec ve společenství důležitý a jak je důležité, aby si každý jednotlivec chránil a rozvíjel to, v čem je dobrý.

K tomu, aby mohl být most postaven, je nutné splnit 3 podmínky:

1) Třída musí mít peníze na jeho výstavbu.

Co to znamená? Ve třídě musí být dostatečný počet žáků, kteří jsou SCHOPNI a OCHOTNI věnovat své peníze ve prospěch výstavby mostu (Rytíři).

2) Třída musí umět most „naprojektovat“.

Co to znamená? Třída musí mít určité procento žáků s dobrým prospěchem z teoretických předmětů (matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk, ...).

3) Třída musí umět most „postavit“.

Co to znamená? Třída musí mít dostatek žáků, kteří dobře prospívají v praktických předmětech (dílny, výtvarná výchova, hudební výchova, ...).

Rytíři Rubikonu

Na konci školního roku může (ale nemusí) řídící učitel vybrat na základě svého uvážení žáky/žákyně, kteří se po celý rok chovali v souladu s rytířskými principy. Žáci jsou následně jmenováni rytířem Rubikonu.

Tito rytíři Rubikonu se stávají skutečnými kladnými vzory pro své spolužáky i pro žáky nižších ročníků.

Mnozí žáci byli do rytířského stavu povýšeni na radnici starostou města

Stát se rytířem Rubikonu není pro žáky snadné. Po celý rok se musejí chovat čestně – ne však účelově s cílem zalíbit se – a za toto chování jsou po té slavnostně před celou třídou jmenování rytířem Rubikonu. Je jim předán diplom a stříbrný prsten rytíře Rubikonu.

Toto předání se již na mnoha školách zúčastnili starostové měst, ředitelé škol i širší veřejnost z řad rodičů, spolužáků a učitelů atp.

Chceme, aby si děti tento zážitek pamatovaly celý život (nejen ty odměněné), aby viděly, jakých vlastností si společnost váží a jaké chování preferuje.

Autor díla: Kateřina Grohová

Při tomto ceremoniálu řídící učitel (= učitel, který řídí systém Rubikon v dané třídě – obvykle třídní učitel) zdůvodní odměnění jednotlivých žáků za příkladné chování ve virtuálním světě i ve světě skutečném (což nelze od sebe oddělovat).

Prsten rytíře Rubikonu

Prsten rytíře proto, že po celou dobu výchovného působení na žáky jsou připomínány rytířské ctnosti, jako jsou čest, pravda a soucit. Žáci jsou seznámeni s dnes již opomíjenou skutečností, že rytířem se v minulosti mohl stát pouze ten, kdo se podle rytířských zásad choval.


Video na youtube

Oficiální web systému Rubikon www.systemrubikon.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám