Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pohlednice a hodnocení písemného projevu...

Pohlednice a hodnocení písemného projevu v Evropském jazykovém portfoliu

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Mgr. Pavla Smolová
Spoluautor: Mgr. Kamila Sladkovská
Žáci si na určených internetových stránkách samostatně vytvářejí pohlednici z prázdnin, kterou zašlou vyučující, a svůj výsledek práce si ohodnotí v aplikaci Evropského jazykového portfolia.

Cíl výuky

Žáci:

 • samostatně vytvoří pohlednici z prázdnin,
 • svoji pohlednici písemně ohodnotí podle předem daných kritérií,
 • své hodnocení po konzultaci s učitelem zapracují do části Slovní hodnocení,
 • své hodnocení porovnají s hodnocením učitele.

Kontext školy a regionu

Naše škola se nachází v okrajové části Nového Města nad Metují, v blízkosti sportovního stadionu a plaveckého bazénu. Škola je sídlištního, pavilonového typu. Má samostatné budovy 1. stupně, 2. stupně, školní družiny a centrálních funkcí, školní jídelnu a tělocvičnu se dvěma tělocvičnými sály. Mezi pavilony vede široký koridor, který je využíván pro pořádání výstav. Ke škole patří rozsáhlý pozemek, který je rozdělen na několik částí: odpočinková zóna školní družiny, zeleninové záhony a ovocné stromy, volná zóna s lavičkami a hřiště. Škola vydává svůj časopis „Malíček“ a žáci 2. stupně svůj vlastní časopis „Shock“. Ve škole pracuje žákovský parlament. Žáci mohou navštěvovat velké množství zájmových kroužků. Škola je od roku 1992 zařazena do národní sítě projektu Zdravá škola.

Výuka cizích jazyků na škole:

Anglický jazyk se vyučuje od 3. ročníku. Žáci 1. a 2. ročníku mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka ve školní družině. Od 7. ročníku je dalším povinným předmětem anglická konverzace. Od 7. ročníku se vyučuje také jako povinně volitelný další cizí jazyk německý jazyk. Žáci si mohou vybrat i ruský jazyk a francouzský jazyk, který se nyní vyučuje jako kroužek školní družiny.

Kontext výuky

S Evropským jazykovým portfoliem (dále také EJP nebo e-portfolio) jsem již dříve pracovala v tištěné podobě. Vyučovala jsem anglický jazyk v mateřské škole a Evropské jazykové portfolio jsem využívala pro své žáky jako motivaci a přehled, aby viděli, čeho již ve svém učení dosáhli. Když jsem nastoupila na základní školu, pracovala jsem EJP ve třetím ročníku, upravila jsem si ho podle potřeb probíraného učiva a používané učebnice. K pilotáži webové aplikace EJP jsem se dostala přes Centrum dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Hradci Králové v roce 2011. Webovou aplikaci EJP jsme se rozhodli pilotovat v 5. ročníku v hodinách angličtiny.

Tematická oblast EJP

Při práci s EJP se systematicky věnujeme sekci Co už umím, která zahrnuje sebehodnoticí deskriptory. Na práci s EJP se žáky ve výuce se připravuji tak, že si projdu téma v učebnici anglického jazyka a v tematickém plánu a srovnám jej s příslušnými deskriptory v EJP. EJP většinou využíváme v počáteční a závěrečné fázi vyučovací hodiny.

Časová náročnost

Popsanou aktivitu lze zvládnout v jedné vyučovací hodině. Vlastní práce s EJP navazuje na předchozí aktivity a je dlouhodobého charakteru.

Realizace

Aktivita: The postcard

 1. Žáci si vytvořili skupiny po čtyřech až pěti. Ve skupinách si přečetli pohlednice z prázdnin v učebnici. Žáci diskutovali o tom, co musí každá pohlednice obsahovat, tedy adresu, oslovení, vlastní text, závěr a podpis.
 2. Pokusili se společně vymyslet obsah jedné pohlednice, jejíž znění zapsali do školního sešitu.
 3. Následovala samostatná práce na internetových stránkách www.aj.cz, kde si každý žák vytvořil svoji vlastní pohlednici. Vybral si známku, barvu textu, napsal adresu (žák psal na e-mailovou adresu učitele, aby učitel měl zpětnou vazbu a mohl práci na závěr posoudit). Tato část je pro vyučujícího náročnější, protože zadání jsou psána v anglickém jazyce a žáci ještě nemají dostatečnou slovní zásobu. Je dobré si pohlednici několikrát vyzkoušet nanečisto (posílají si ji vzájemně nebo na svůj e-mail) s jinými tématy a teprve potom tuto aktivitu propojit cíleně s EJP.
 4. Po odeslání pohlednice učiteli si žáci otevřeli webovou aplikaci EJP a pokusili se samostatně ohodnotit na základě deskriptoru „umím napsat krátký jednoduchý pozdrav na pohlednici (např. pozdrav z prázdnin)“ v části Tabulka sebehodnocení. Žáci se zamýšleli nad tím, co se jim psalo na pohlednici nejlépe, na co při psaní zapomněli. Tyto informace si mohli zapsat buď do sešitu, nebo do části Slovní hodnocení aplikace EJP. Poté, co dokončili slovní hodnocení, požádali mě v aplikaci EJP o komentář. Protože se jednalo o první žádost o komentář, okomentovala jsem všechny práce. Někteří žáci opsali dopis ze školního sešitu nebo učebnice. V takovém případě jsem hodnotila i pravopis. U těch žáků, kteří pohlednici vymysleli celou, jsem pochválila nápad, zpracování. Je důležité je motivovat pro další práci.
 5. Praktický tip: Zpočátku byli žáci nejistí, co mají do dané kolonky v části Slovní hodnocení napsat. Je velice důležité žáky navádět konkrétními otázkami, protože je pro ně vlastní slovní hodnocení velmi obtížné. Pomáhala jsem jim otázkami typu: Oslovil jsi mne? Napsal jsi, kde jsi byl na prázdninách? Jak ses měl? Podepsal ses? Bylo pro tebe těžké vymyslet celou pohlednici? Pomáhala ti při práci učebnice nebo společný dopis kamarádů v sešitě? Co se ti při práci s pohlednicí nejlépe povedlo? Co bys měl udělat, aby další pohlednice byla ještě lepší než tato? Žáci si zapsali svoje pocity a odpovědi na některé mé otázky. Většinou byli k sobě velmi kritičtí, proto jsem se snažila jim zvednout sebevědomí.
 6. V hodině počítačů si žáci pohlednice uložili do své složky v sekci Moje sbírka. Na závěr jsem jim pohlednice vytiskla a zvládli jsme pak následně uspořádat i výstavu. (viz příloha 1 a příloha 2 – ukázky pohlednic žáků)
 7. Zhodnocení hodiny a podněty: V další hodině proběhl rozhovor s žáky, jak se jim pracovalo, zda to byl lehký úkol, co se jim povedlo a nepovedlo. Je důležité, aby učitel žákům pomáhal formulovat hodnocení své vlastní práce. Mladší žáci sami neumí vyjádřit písemně svoje hodnocení. Většinou se podceňují nebo nevědí, co mají do jednotlivých kolonek vepsat. Je důležité jim připomínat, zda napsali oslovení, závěr a všechny příslušné části pohlednice. Většinou si žáci sami uvědomí, že na něco zapomněli. Je důležité jim říci, aby to také písemně formulovali, např. zapomněl jsem oslovení, zapomněl jsem se podepsat, bylo to moc lehké/těžké, nemám dostatek slovní zásoby, musel jsem se na některá slovíčka zeptat nebo si je najít ve slovníku nebo na internetu.

Využité zdroje a pomůcky

Učebnice Project 1, Oxford University Press

Internetová stránka: www.aj.cz

Reflexe

Od té doby, co zařazuji aplikaci EJP do výuky pravidelně, se u žáků zvedl zájem o výuku anglického jazyka. Snažím se ji využívat po ukončení daného tematického celku (většinou lekce). Postupně se učí žáci objektivně vzájemně ohodnotit. Už se tolik nepodceňují nebo naopak nepřeceňují. S aplikací je práce během vyučovací hodiny pro žáky zajímavější, pestřejší. Nejvíce využíváme Jazykový životopis a sekci Co už umím. Postupně se začínáme učit používat i sekci Moje sbírka. Je to však pro vyučujícího časově náročnější, protože žáci ještě neumí dostatečně ovládat počítače. Práce s aplikací je intuitivní, žáky motivuje ke zlepšení a důležité je, že sami vidí, co se již naučili, a nesoustředí se v hodinách cizího jazyka jen na to, co jim nejde. Je důležité, aby se do práce s aplikací EJP zapojili i ostatní vyučující v daném ročníku, nezůstane tak veškerá práce pouze na vyučujícím cizího jazyka.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám