Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Podklady k výuce témat ochrany člověka za...

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor kolektiv autorů
Materiál MŠMT nabízí pedagogům soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků základní školy včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky v stávajícím RVP ZV, výsledky rychlých šetření v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky základní školy.

MŠMT považuje tento materiál za podklad pro učitele s ohledem na rozšíření tématu, které bude v RVP platné od školního roku 2013/14.

Obsah

 1. Vymezení problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – charakteristika, cíle
 2. Návrh na rozložení výstupů a učiva na 1. stupni ZŠ
 3. Návrh na rozložení výstupů a učiva na 2. stupni ZŠ
 4. Metody a formy práce
 5. Přílohy
  • Příloha 1: Základní pojmy
  • Příloha 2: Doporučená literatura, pomůcky, odkazy
  • Příloha 3: Legislativa
  • Příloha 4: Začlenění problematiky v RVP ZV
  • Příloha 5: Návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky

1. Vymezení problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – charakteristika, cíle

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo 4. března 2003 Pokyn MŠMTk začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostído vzdělávacích programů (č. j. 12 050/03-22).

Tento pokyn byl vydáván k zařazení problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí do obsahu vzdělávání ve školách a na jeho základě byla problematika ochrany člověka za mimořádných událostí (OČMU) i za běžných rizik rozpracována v příslušných rámcových vzdělávacích programech. Vzhledem k tomu, že jsou témata ochrany člověka za běžných rizik i mimořádných událostí v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) rozložena do několika vzdělávacích oblastí (viz Příloha 3), může být koncepční příprava výuky pro učitele náročnější. Z tohoto důvoduje předkládán tento materiál jako vhodná pomůcka pro pedagogy k ucelené a efektivní realizaci dané problematiky.

Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků základní školy včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky v stávajícím RVP ZV, výsledky rychlých šetření v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky základní školy.

Návrhy cílů, dílčích výstupů a učiva jsou pouze doporučené. Je na každé škole, jak návrh využije při plánování výuky a pro zajištění výsledků vzdělávání.

2. Návrh na rozložení výstupů a učiva na 1. stupni ZŠ

Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek, které jsou součástí výuky v každém ročníku. Pro efektivitu vzdělávání a výchovy jsou doporučovány metody prožitkové pedagogiky (praktický nácvik, skupinový trénink, simulační hry). Rozsah vědomostí i nácviku dovedností je pak třeba volit vždy přiměřeně vzhledem k věku a schopnostem žáků.

1. ročník

Cíl výuky v daném ročníku:

rozvíjet u žáků význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i důležitost obstát samostatně v obtížné situaci

Dílčí výstupy (RVP):

Žák

a)   chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života (doprava, chemické látky v domácnosti, elektrický proud, sport a zájmová činnost), s ohněm, s mimořádnou událostí

b)      přivolá pomoc (některým z osvojených způsobů)

c)      v případě potřeby použije linku tísňového volání; ovládá základní způsoby komunikace s operátory (přiměřeně k věku)

Učivo:

 • Sebeochrana, pomoc a prevence rizik
  • důležitá telefonní čísla tísňového volání a blízkých osob, adresa bydliště
  • kdy a jak přivolat pomoc, koho požádat o pomoc, jak se chránit a jak předcházet úrazům, otravám a jiným ohrožením (vazba na řešené běžné rizikové situace v různém ročním období, prostředí a při různých činnostech, včetně železniční a silniční dopravy) 
  • doma – neznámý člověk (telefon, zvonek u dveří internet), zbraně, alkohol, vhodné i nevhodné dotyky – jejich hranice, nevhodné trestání), komunikace a pomoc rodičů, učitelů
  • bezpečný odchod z domova – klíče, výtah
  • venku – volba správné cesty do školy, nebezpečná místa v okolí domu a školy, chování při setkání s cizím člověkem, jak se chovat, když zabloudím v cizím prostředí nebo městě
  • správné vedení – vysvětlení pojmů a významu – kamarád, blízká osoba, cizí osoba, trápení, smutek, pomoc, příklady ze života
  • záchranáři, uniformy, činnosti
  • co se se mnou může dít, když se bojím nebo si nevím rady, jak to mohu zvládnout a co mám dělat;
 • Požáry
  • oheň – požár
  • prevence vzniku požáru doma, příčiny vzniku požáru doma
  • největší rizika požáru
  • ochrana při požáru a přivolání pomoci
  • pravidlo – zastav se – lehni si – kutálej se

2. ročník

Cíl výuky v daném ročníku:

      rozvíjet u žáků znalost nebezpečí a schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu; posilovat odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost

Dílčí výstupy (RVP):

Žák

a)      odhadne riziko/nebezpečnou situaci

b)      dodržuje zásady bezpečného chování v běžných životních situacích tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho fyzického i duševního zdraví a zdraví jiných

Učivo

Opakování učiva z předchozího ročníku (diskuze, poznatky, zkušenosti)

 • První pomoc
  • zajištění pomoci při různých rizikových situacích voláním na tísňovou linku nebo oslovením dospělé osoby, nácvik komunikace
  • základní pravidla poskytování pomoci při drobných poraněních a běžných onemocněních
 • Péče o zdraví a prevence rizik
  • opakování učiva 1. ročníku + rozšíření o nové poznatky, zkušenosti, příběhy a otestování správné reakce dětí (rozpoznání rizik i schopnosti pomoci)
  • základní pravidla poskytování pomoci při drobných poraněních a běžných onemocněních v souvislosti s osvojováním učiva v oblasti rizik úrazovosti a onemocnění
  • bezpečné chování v různých životních situacích, v různém prostředí a při různých činnostech
 • Požáry a jejich rizika
  • základní označování nebezpečných látek
  • základní bezpečnostní a výstražné tabulky,zejména nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, ozáření, poleptání (kyselinou, louhem, příčiny a prevence vzniku požáru mimo domov
  • správné chování při požáru
  • přivolání pomoci, ohlášení požáru
 • Osobní bezpečí a podpora a ochranaduševního a fyzického zdraví
  • správné vedení – vysvětlení významu pojmů: lhostejnost, přátelství, rozdíly, žalování, pomoc, strach, zbabělost apod.
  • příklady ze života
  • jak se umět vypořádat se strachem, který doprovází nebezpečnou situací

3. ročník

Cíl výuky v daném ročníku:

rozvíjet u žáků schopnost rozpoznat varování před nebezpečím, rozeznat označení uzávěrů – zejména plynu, vody, elektřiny,umět určit (popsat) svou pozici v neznámém prostředí a zhodnotit možné následky svého jednání, zhodnotit důsledky bezdůvodného volání na tísňové linky,

Dílčí výstupy (RVP):

Žák

a)      na konkrétních příkladech rozpozná mimořádnou událost

b)      jedná racionálně podle osvojeného schématu v případě, kdy se ztratí a zná čísla na tísňovou linku, domů, do školy

c)      rozpozná rozdíl mezi signály (varovný signál, požární poplach, zkouška sirén)

d)      chová se účelně v případě požáru, mimořádné události i jiných rizikových situací běžného života; hledá pomoc u důvěryhodné dospělé osoby

Učivo

 • Opakování učiva z předchozího ročníku (diskuze, poznatky, zkušenosti)
 • První pomoc (opakování a rozvíjení učiva osvojeného ve 2. ročníku)
 • Mimořádné události
  • seznámení s pojmem
  • nejčastější mimořádné události (povodně, vichřice, požáry, laviny, únik nebezpečných látek)
  • varování před nebezpečím (konkretizace různých způsobů varování, varovný signál Všeobecná výstraha)
  • zásady volání na tísňové linky (co zajišťují, kdy volat, rizika a dopady bezdůvodného volání na tísňové linky)
 • Požáry (modelové situace způsobů chování při požárech), nebezpečí zábavní pyrotechniky
 • Péče o zdraví a prevence rizik
  • bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel
  • nebezpečí za tmy, chování při setkání s cizím člověkem
  • citlivé a věku odpovídající vysvětlení podstaty rizikového chování (v souvislosti se šikanou, drogami, fyzickým a duševním násilím, agresivitou), jejich možných dopadů na zdraví (fyzické i duševní), pomoc v nouzi, příklady ze života
  • co mi může pomoci, když jsem v mimořádné situaci

4. ročník

Cíl výuky v daném ročníku:

rozvíjet u žáků schopnost bezpečně se orientovat a pohybovat ve známém prostředí (blízkém okolí školy a bydliště) i v méně známém prostředí (jiné části obce, města, příroda) za použití plánů měst a map

Dílčí výstupy (RVP):

Žák

a)      bezpečně se pohybuje v budově i mimo budovu v případě rizikových situací (nouzové východy, označené únikové cesty); aplikuje pravidla bezpečného chování v různých situacích

b)      zvládá základní pravidla bezpečného zacházení s ohněm

c)      rozezná označení uzávěrů vody a plynu

d)      poskytne základní první pomoc (dezinfikuje a ošetří drobná poranění, ošetří opařeniny a popáleniny, zastaví krvácení, zafixuje zlomenou končetinu)

e)      přivolá pomoc dospělého k záchraně tonoucího

 

Učivo:

 • Opakování a rozvíjení poznatků z předchozích ročníků (diskuze, poznatky,zkušenosti)
 • Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví
  • vysvětlení významu pojmů: poznávání cizího prostředí, strach, stres, zbabělost, statečnost apod., příklady ze života
  • evakuace (obecně)
  • označení uzávěrů, rozvody plynu, vody, elektřiny, označení východů (ve škole)
  • bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel
  • rizika letních prázdnin
  • nález neznámého předmětu, látky, munice; sloupy a stožáry elektrického vedení, spadlé dráty elektrického vedení, transformátory; železniční vagony
 • Požáry a jejich rizika
  • příčiny vzniku požárů     
  • požáry v přírodě, lesní požáry
  • největší rizika požáru
 • Péče o zdraví a poskytování první pomoci
  • různý obvazový materiál a technika vzhledem k poraněné části těla, nácvik
  • rizika u vody (bazény, vodní plochy, horské potoky, řeky, moře, tobogany), přecenění sil, nebezpečí jezů na řekách, skok do neznámé vody, vodní víry, tonutí (pozn.: lze zařadit i do 3. ročníku ve vazbě na plavecké kurzy), záchrana tonoucího, pohyb na zamrzlých přírodních vodních plochách
  • co se se mnou může dít v nebezpečných situacích

5.  ročník

Cíl výuky v daném ročníku:

rozvíjet u žáků dovednost poskytnout pomoc při běžných úrazech či onemocněních, včetně základního ošetření, i ovládat život zachraňující úkony (resuscitace)

Dílčí výstupy (RVP):

Žák

a)      rozlišuje příčiny úrazů, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence, případně léčby

b)      v modelové situaci uplatní správný postup při zásahu jiného člověka elektrickým proudem

c)      ošetři úrazy různého charakteru

d)      charakterizuje základní složky, funkce a činnosti integrovaného záchranného systému

e)      rozlišuje situace, kdy lze a kdy nelze uhasit požár

f)        pozná zneužívající osobu (blízkou, ale i neznámou), rozezná rizikové situace, riziková místa i rizikové osoby a řekne ne na nevhodné návrhy, má základní právní povědomí, umí přivolat pomoc

Učivo:

 • Opakování učiva z předchozích ročníků (diskuze, poznatky, zkušenosti)
 • Integrovaný záchranný systém (složky, význam ve vztahu k řešení mimořádných událostí (obecně))
 • Požáry a jejich rizika
  • způsoby chování při požárech (modelové situace), možnosti hašení požáru
  • hasicí přístroje (obecně)
  • evakuace při požáru, nácvik evakuace
  • evakuační plán – význam, nákres evakuačního plánu (doma), požární hlásiče
  • úniková cesta, druhy únikových cest, význam značek označujících únikové cesty
 • Péče o zdraví a poskytování první pomoci
  • resuscitace (praktická ukázka, nácvik)
  • přivolání pomoci, nahlášení události (praktický nácvik)
  • prevence rizik letních a zimních sportů (cyklistika, bruslení, výškové sporty, vodní sporty, horská turistika, lyžování, snowboarding aj. – výstroj a výzbroj)
  • rizika otrav, jejich příčiny a příznaky (léky, houby, jedovaté rostliny, zkažené potraviny, plyn, alkohol, cigarety, drogy, čisticí prostředky, chemické látky, neznámé a nebezpečné látky ve sklepích, na skládkách odpadu)
  • rizika v souvislosti s provozem elektrických a plynových spotřebičů
 • Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému
  • vysvětlení pojmů: skutečné hodnoty, citová a mravní zralost, pomoc, neštěstí, přátelství, trápení, lhostejnost, diskriminace, šikana (obecně), kyberšikana (obecně), násilí psychické a fyzické (obecně), linka bezpečí, dobrý příklad, ochrana slabších, dobrý skutek, síla odpouštění, ochrana identity, sebepoškozování, sebevraždy, ohrožení a poruchy duševního vývinu v dětství a dospívání, psychické újmy virtuálního světa
  • rizika a možné dopady – nevhodné dotyky, obtěžování, fotografování
  • základy zvládání stresových stavů
  • nebezpečí internetu

3. Návrh na rozložení výstupů a učiva na 2. stupni ZŠ

6.  ročník

Cíl výuky v daném ročníku:

rozvíjet u žáků schopnost adekvátně se chovat v případě vzniku mimořádné události a nařízené evakuace

Dílčí výstupy (RVP):

Žák

a)      charakterizuje rizika vzniku mimořádných událostí a jejich možné dopady na zdraví a životy lidí, životní prostředí a majetek, způsoby sebeochrany a vzájemné pomoci

b)      rozpozná varovný signál „Všeobecná výstraha“, adekvátně reaguje na tento signál, zná a prakticky uplatní postupy v případě nařízení evakuace, včetně zásad opuštění bytu

c)      ovládá základní zásady a postupy spojené s povodněmi, atmosférickými poruchami, haváriemi a dalšími mimořádnými událostmi; osvojené dovednosti a způsoby jednání aplikuje v simulovaných situacích hromadného ohrožení

d)      poskytne první pomoc, včetně život zachraňujících úkonů, dbá na bezpečnost svoji i svého okolí

Učivo:

 • Klasifikace mimořádných událostí
  • mimořádné události způsobené přírodními vlivy, havárie, antropogenní události (viz základní pojmy)
  • vysvětlení pojmu mimořádná událost, základní rozdělení mimořádných událostí s uvedením příkladů
 • Varovný signál „Všeobecná výstraha“
  • činnost při varovném signálu, druhy signálů, náhradní způsoby varování
  • funkce varovných signálů, rozdíly v signálech (ukázky), činnost po zaznění varovného signálu, další způsoby varování, obecné zásady opuštění bytu, opuštění bytu při povodni, požáru apod.
 • Evakuace
  • průběh evakuace – na koho se vztahuje, kdo je evakuován přednostně, kdo nebývá evakuován (osoby podílející se na záchranných pracích)
  • evakuační zavazadlo, příprava a obsah evakuačního zavazadla
  • evakuační a přijímací střediska, jejich funkce, co tato střediska zajišťují
 • Ukrytí, nouzové přežití (pojmy ukrytí, nouzové přežití, humanitární pomoc)
 • Povodně a zátopové oblasti
  • přívalové deště, blesková povodeň, protržení hráze, rozvodněné toky
  • co je povodeň, jak povodeň vzniká, rozdělení povodní, povodně, které postihly ČR v minulých letech
  • zásady chování před, při a po povodni, pokyny zasahujících složek, návrat do obydlí, zřícení domu, závaly
 • Péče o zdraví a poskytování první pomoci
  • stavy bezprostředně ohrožující život, výkony zachraňující život; polohování – protišoková poloha, autotransfuzní poloha, zotavovací poloha, přenášení, transport raněného, ošetření
  • dopravní nehody – jejich prevence, pomoc v případě dopravní nehody
  • zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem, zlomeninách, otřesu mozku, astmatických a epileptických záchvatech, apod.
 • Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému
  • různé strategie zvládání stresových situací
  • prevence šikany
  • návykové látky – co jsou návykové látky, jak ohrožují zdraví a psychiku, protidrogová prevence, odmítání drog, jak se zachovat v případě, že jsou drogy ve škole nebo v jejím okolí, pomoc v různých situacích souvisejících s drogami
  • prevence rizik fyzického a duševního násilí spojených s internetem (osobní bezpečí na internetu, ochrana soukromí, ochrana osobních dat, cizí lidé, anonymita, ohrožení, násilí, psychické týrání, kyberšikana a její možné dopady)
  • prevence agresivity (formy agrese, její zvládání, její dopady na duševní a fyzické zdraví agresora i oběti), prevence násilí namířenému proti sobě, jiným osobám a majetku
 • Prevence úrazů a nemocí spojených s  běžnými činnostmi (práce/hry s PC, používání chemických látek v domácnosti, používání elektrického nářadí a přístrojů v domácnosti)

7.  ročník

Cíl výuky v daném ročníku:

rozvíjet u žáků znalosti a dovednosti potřebné pro prevenci požárů a pro adekvátní reagování v případě požáru

Dílčí výstupy (RVP):

Žák

a)      vysvětlí rizika a příčiny vzniku požárů, popíše princip hoření a klasifikuje požáry podle tříd

b)      charakterizuje zásady protipožární prevence, v případě vzniku požáru adekvátně reaguje a v modelových situacích použije vhodné metody hašení požáru

c)      rozdělí hasicí přístroje vzhledem k třídám požáru a v případě potřeby je správně použije

d)      bezpečně opustí požárem ohrožený prostor a vyhledá bezpečí

e)      poskytne první pomoc v případě popálení a otravy zplodinami hoření

f)        aktivně předchází rizikům běžných úrazů, otrav, tonutí, popálenin, která hrozí v různém období, prostředí a při různých činnostech, včetně jejich příznaků, projevů a dopadů, poskytne první pomoc

g)      vhodně reaguje a jedná v případě ohrožení a nebezpečí, adekvátně pomůže sobě i blízkému v nouzi

Učivo:

 • Požáry a jejich rizika
  • rozdíl mezi ohněm a požárem, rizika požáru (snížený obsah kyslíku v ovzduší, zvýšená teplota, kouř, toxicita vznikajících zplodin hoření), princip hoření, třídy požáru, příčiny vzniku požáru, předcházení požáru, postupy v případě požáru, manipulace s otevřeným ohněm v přírodě, nebezpečí zábavní pyrotechniky, nebezpečnost látek, třídění látek do kategorií dle jejich hořlavosti, hasicí přístroje – druhy a jejich správné použití, fáze požáru, kategorie hoření
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečí lezení na sloupy a stožáry elektrického vedení, dotýkání se drátů na zemi, lezení na elektrickélokomotivy, nebezpečí od poškozených zásuvek, vypínačů, přívodových šňůr, elektrických spotřebičů v domácnosti, elektrických sekaček, apod.)
 • Péče o zdraví a poskytování první pomoci
  • praktický nácvik resuscitace a život zachraňujících úkonů
  • tepelná poranění (příčiny – působení teploty na lidský organismus, popáleniny, opařeniny, omrzliny, úpal, úžeh), příznaky a poskytnutí první pomoci či jejich ošetření
  • otravy alkoholem, léky, drogami, houbami, chemickými látkami – pevnými, tekutými, plynnými), jejich příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci
  • vnitřní a vnější krvácení – příznaky a poskytnutí první pomoci, stavění krvácení a ošetření
  • rány – řezné, sečné, bodné, střelné aj. – příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci
  • mechanické poranění oka, poleptání oka – příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci
  • poranění hrudníku, břicha – příčiny, příznaky a poskytnutí pomoci
 • Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému
  • drogová prevence – legální a nelegální drogy – jednotlivé druhy drog a jejich účinky na fyzické a psychické zdraví, příklady z praxe
  • prevence agresivity (formy agrese, její zvládání, její dopady na duševní a fyzické zdraví agresora i oběti), prevence násilí namířenému proti sobě a na jiné osoby
  • záškoláctví (formy záškoláctví, jeho možné dopady na duševní a fyzické zdraví)
  • volný čas (party, kamarádi, co je spojuje, čemu se věnují, vlastnosti vůdce party, postavení v partě, co je dobře a co je špatně)
  • jak poznám, že je někdo ve stresové situaci
  • základy poskytování psychosociální pomoci a občanského sdílení v době mimořádných situací

8.  ročník

Cíl výuky v daném ročníku:

rozvíjet u žáků schopnost rozpoznávat příčiny a projevy rizikového chování a rizikových činností, včetně jejich možných dopadů na duševní a fyzické zdraví, a aplikovat v praxi zásady bezpečného chování při antropogenních mimořádných událostech na všech místech, kde se pohybuje

Dílčí výstupy (RVP):

Žák:

a)      uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování a jednání v každodenním životě

b)      charakterizuje havárie a antropogenní události

c)      aktivně se v případě těchto mimořádných událostí chrání

d)      charakterizuje základní pravidla dekontaminace, jodové profylaxe

e)      rozpozná rizika fyzického a duševního násilí, jeho příznaky, projevy a dopady na vlastní osobu či jiné, předchází, rizikům, v případě nebezpečí adekvátně reaguje

f)        rozliší právní a  protiprávní jednání nebo chování, které ohrožuje duševní a fyzické zdraví jeho osoby nebo druhých

Učivo:

 • Integrovaný záchranný systém (význam integrovaného záchranného systému, základní a ostatní složky, záchranné a likvidační práce)
 • Mimořádná událost a krizové řízení, krizová situace, krizový stav
 • Individuální ochrana
 • Improvizovaná ochrana (prostředky, jejich využití doma, nácvik jejich používání)
 • Havárie, antropogenní (viz základní pojmy) události (základní charakteristika, členění, nejfrekventovanější havárie a antropogenní události, dopady havárií, označování nebezpečných látek, bezpečnostní a výstražné tabulky)
 • Havárie s únikem nebezpečných látek
  • základní druhy nebezpečných látek, nejčastější příčiny havárií s únikem nebezpečných látek, jaká rizika hrozí v okolí školy, příklady největších havárií, havarijní plán)
  • prevence vzniku havárií, chování v případě vzniku havárie, zásady chování v případě havárií, dekontaminace
  • šíření nebezpečných látek při haváriích (znaky a projevy havárií s únikem nebezpečných látek)
 • Radiační havárie jaderných energetických zařízení (charakteristika a účinky ionizujícího záření na člověka, havárie radiačních zařízení, jak fungují české jaderné elektrárny, chování při radiační havárii)
 • Terorismus, extremismus (formy, typy, nové hrozby, podezřelé předměty a poštovní zásilky, anonymní oznámení o uložení bomby (sankce), ohrožení výbušnými látkami, kybernetický terorismus, ochrana sebe a okolí)
 • Péče o zdraví a poskytování první pomoci
  • praktický nácvik resuscitace a život zachraňujících úkonů, zajištění základních životních funkcí při zástavě dechu, krevního oběhu, masivním krvácení a poruchách vědomí
  • poranění páteře – příčiny, příznaky, poskytnutí první pomoci
  • úraz elektrickým proudem, zásah bleskem – příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci
  • tonutí – příčiny, záchrana a poskytnutí první pomoci, praktický nácvik záchrany tonoucího
  • zajištění intoxikací a křečových stavů, otravy (alkohol, drogy, léky, houby, chemické látky apod.)
 • Prevence fyzického a duševního násilí, psychického onemocnění a násilí namířeného proti sobě samému (alkohol, nikotin, gambling, násilné chování)
  • rozpoznávání vlivu stresu na jedince
  • základy poskytování psychosociální pomoci a občanského sdílení v době mimořádných situací

9.  ročník

Cíl výuky v daném ročníku:

rozvíjí u žáků schopnost aplikovat v praxi zásady bezpečného chování při mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy na všech místech, kde se pohybuje a znát prevenci v péči o zdraví a umět poskytnout adekvátní pomoc v případě úrazu či násilí

Dílčí výstupy (RVP):

Žák

a)      uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování a jednání v každodenním životě

b)      charakterizuje mimořádné události způsobené přírodními vlivy

c)      prokazuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích mimořádných událostí

d)      prakticky zvládá základní způsoby přežití v přírodě, uplatňuje je v modelových situacích

e)      vhodně reaguje v situacích, kdy hrozí riziko násilí, není lhostejný a ví kde a jak zajistit pomoc

g)      chová se adekvátně v různých životních situacích tak, aby nedošlo k ohrožení fyzického i duševního zdraví

h)      rozpozná rizikové prostředí a činnosti a vyhýbá se jim

Učivo

 • Základní charakteristika mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy
  • charakteristika a vznik mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy, příklady největších mimořádných událostí tohoto charakteru (bouře a její doprovodné jevy, vichřice, silné mrazy, sněhové kalamity, extrémní teplo, dlouhotrvající sucha a teplotní inverze, laviny, sesuvy půdy, a další)
  • zásady chování při vzniku jednotlivých mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy
 • Přežití v přírodě(orientace v terénu, tvorba improvizovaného přístřešku, možnosti a způsoby signalizace, značení tras pochodu, lesní plodiny, rostliny, živočichové, brodění se vodním tokem, jak získat pitnou vodu, ochrana před nebezpečnou zvěří, rozdělání ohně, a další)
 • Prevence úrazů a nemocí souvisejících s  prací, zásady bezpečného chování - návaznost na učivo osvojované v předchozích ročnících
 • Péče o zdraví a poskytování první pomoci
  • praktický nácvik resuscitace a život zachraňujících úkonů
  • dopravní nehody – nahlášení dopravní nehody, zajištění vlastní bezpečnosti, aktivní postup při poskytování první pomoci raněným)
  • první pomoc při úrazu elektrickým proudem
  • ztrátová poranění a poranění kostí, svalů, kloubů – příčiny; poskytnutí první pomoci
  • cukrovka, infarkt, mozková cévní příhoda, křeče, mdloba, kolaps, akutní zánět slepého střeva, febrilní křeče, invazivní meningokokové onemocnění a další onemocnění – příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci
 • Prevence fyzického a duševního násilí, psychického onemocnění a násilí namířeného proti sobě samému
  • prevence fyzického a duševního násilí u dívek a slabších jedinců
  • prevence fyzického a duševního násilí na dětech a slabších jedincích, v souvislosti s činností náboženských hnutí a sekt (znaky sekt a jejich možné nebezpečí)
  • drogy, infekční onemocnění, přenosné choroby
  • jak působí stres na moje tělo, mysl a chování
  • základy poskytování psychosociální pomoci a občanského sdílení v době mimořádných situací

4. Metody a formy práce

Metody a formy výuky musí být vybírány s ohledem na obsah konkrétního učiva jednotlivých ročníků a na výsledky vzdělávání, kterých se má dosáhnout. Metody a formy práce si učitelé volí podle svých zkušeností, potřeb a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu, mezipředmětové vztahy a potřeby žáků. K tomu uplatňují vhodnou motivaci, která umožní stimulaci práce žáků. Potřebné je také klást důraz na podporu samostatné práce žáků, zejména na osobní zodpovědnost, samostatnost, schopnost spolupráce a týmové kooperace se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a uvědomění si svých možností a usměrňování žákovských postojů. K tomu lze využívat:

 • samostatnou práci žáků,
 • skupinovou práci,
 • vyhledávání informací,
 • přípravu referátů,
 • kreslení a malování,
 • prezentace písemných, ústních a jiných prací,
 • společné hodnocení,
 • analýzy výsledků, „simulace“ SWOT analýzou,
 • a dalšímetody dle uvážení.

Významnou součástí teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva:

 • odborná literatura,
 • nástěnné obrazy,
 • interaktivní tabule a počítače,
 • učebnice a učební texty,
 • pracovní listy,
 • internet,
 • výuková videa,
 • dokumentární ukázky a fotografie,
 • exkurze.

K procvičování a upevňování učiva lze využívat různých forem:

 • praktická cvičení,
 • hry a soutěže,
 • diskuse (zkušenosti, příklady ze života, poznatky, zážitky),
 • dramatizace, simulační metody,
 • pokusy,
 • nácvik požadovaného chování,
 • tvorba nákresů variant řešení situací,
 • výuka a poznávání v terénu (dle prostředí, období, činnosti),
 • projekty,
 • spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému a nestátními neziskovými organizacemi – besedy, ukázky, společné nácviky, praktické výcviky (nadstavbová forma po základní výuce a základním vzdělávání probíhajícím plně v rámci školy), návštěvy přímo na stanicích.

Velký důraz by měl být kladen na propojenost učiva, pokud je problematika řazena do různých vyučovacích předmětů, a na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Důležité je rámcové opakování učiva z předchozích ročníků a dále rozšiřování a stupňování znalostí, navazujícím prohlubováním nácviku dovedností, s využitím rozdílných forem a metod výuky (individuální prožitky prohlubují nácvik dovedností). Praktické vyučování umožní žákům využít teoretické poznatky v praxi, ověří a rozšíří jejich znalosti tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti a dovednosti při řešení a plnění praktických úkolů.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek