Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čtení jako brána do světa

Čtení jako brána do světa

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Říká se, že učitelé ani politici nevědí, jaký bude svět, na nějž dnešní škola připravuje žáky. Jistě ale vědí, že žáci budou i za deset let vstupovat do světa, který je tvořen texty, tedy záznamy postojů a komunikačních záměrů. Právě to je důvod, proč učitelé musí velmi pečlivě přemýšlet, jak žáky povzbudit ke čtení, aby pro ně nepředstavovalo jen školní předmět. Učitelé by měli zároveň žáky vést k tomu, aby četli s radostí, protože čtení bude jejich brána do světa. Buďto zůstane uzavřená, nebo jim ji jako učitelé a pracovníci ve vzdělávání pomůžeme pootevřít.

Výsledky šetření PISA z roku 2009:

  • čeští žáci se propadli ve „vztahu ke čtení“ nejhůře ze všech zúčastněných zemí (nečtou beletrii, nechodí do knihoven, nečtou pro radost)
  • zhoršili se ve schopnosti posoudit text (výsledky jsou hluboko pod průměrem zemí OECD)
  • podprůměrně se orientují v nesouvislých textech (jsou jen výjimečně zvyklí pracovat s neučebnicovými texty)

Jak to ve škole zařídit, aby žák přistupoval k četbě pozitivně, přijímal text jako výzvu a ne jako zdroj nudy? Výzkumný ústav pedagogický (dnes součást Národního ústavu pro vzdělávání) se v posledních několika letech zaměřil na sběr příkladů dobré praxe podpory čtenářské gramotnosti ve školách. Některé z nich byly vybrány do publikace Čtenářská gramotnost ve výuce, která je přístupná na stránkách NÚV. 

Dílna čtení

Jedním z příkladů dobré praxe je dílna čtení. Jedná se o celoroční systém práce s knihami a s dětským čtenářstvím. Vychází z toho, že má-li dítě číst, musí dostat na čtení pravidelně dostatek času. Dílna čtení vede k osobnímu výběru četby, její reflexi, sdílení zážitků, samostatnému i společnému hledání porozumění smyslu textu. Jádrem dílny čtení je samostatné tiché čtení po stanovený čas. Dalším krokem je zpracování osobní reakce na přečtený text, např. formou čtenářského dopisu nebo strukturovaným záznamem toho, co dělá nebo co prožívá vybraná postava. Pravidelně zařazovanou složkou dílny čtení je také sdílení ve dvojicích nebo v malých skupinách, prezentace přečtených knih podle daných kritérií. Důraz je kladen na vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků s využitím portfolií. Dílna čtení žáky motivuje, aby četli a knihy také dočítali, a zároveň aby porovnávali své současné čtenářství s předchozím obdobím.

Na úsilí učitele literární výchovy rozvíjet čtenářské dovednosti a strategie žáků musí navazovat další vyučující, kteří budou předkládat dětem jako zdroje informací přiměřené texty z jednotlivých oborů, přitom by mělo jít o texty neučebnicové. K dosažení vysoké úrovně čtenářské gramotnosti vede dlouhý řetězec kroků, které je potřeba dobře plánovat a koordinovat. Jak schůdná bude žákova cesta ke čtenářství a jak na ní uspěje, závisí především na tom, jak dobře porozumějí problematice čtenářské gramotnosti všichni pedagogové.

Podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí je dnes strategickým cílem vzdělávání. A to je dobře, čtenářství a čtenářská gramotnost jsou významnými faktory určujícími úspěšnost žáků ve studiu i v životě. Zdatní dětští čtenáři žijí často zajímavější život než ti, které čtení minulo.


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 1, číslo 1/2012, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://www.nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-1-2012

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek