Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak rozvíjet motoriku v přípravné třídě? – 2. díl
Odborný článek

Jak rozvíjet motoriku v přípravné třídě? – 2. díl

Anotace

Motorika je jednou z oblastí, které dítě potřebuje dobře ovládat před nástupem do 1. třídy, aby se mohlo úspěšně naučit psát. V přípravné třídě se zaměřujeme především na rozvoj motoriky hrubé (celková pohyblivost, koordinace), motoriky jemné (pohyby prstů, sebeobslužné dovednosti) a grafomotoriky (motorika psaní a kreslení).

Na motorické schopnosti a dovednosti nahlížíme v několika rovinách:

 • hrubá motorika (celková pohyblivost, koordinace pohybů, držení rovnováhy),
 • jemná motorika (sebeobslužné dovednosti, pohyby prstů, obratnost prstů),
 • grafomotorika (kresba, psaní),
 • motorika mluvidel (souvisí se správným rozvojem řeči),
 • motorika očních pohybů (souvisí se správným rozvojem zrakového vnímání). (Bednářová, J.:  Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2008)

V přípravné třídě se zaměřujeme především na rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky. V každé oblasti jsou uvedeny příklady jednotlivých činností, je potřeba dodržet jejich souslednost. Činnosti jsou rozděleny podle obtížnosti, od nejsnazších po nejtěžší. Oblast motorických schopností a dovedností posilujeme s žáky během celého školního roku.

Mnohá cvičení nevyžadují výrobu žádných pomůcek. Pro práci doporučuji využít některé z materiálů uvedených v doporučené literatuře či na obrázcích.

Jemná motorika

Základní pohyby při psaní a kreslení vychází z hrubé motoriky, z pohybu velkých kloubů. Proto pokud se žákovi kreslení nedaří, je potřeba se zaměřit nejdříve na hrubou motoriku a následně na jemnou motoriku. Z rozvoje hrubé motoriky vychází rozvoj jemné motoriky, z té pak rozvoj grafomotoriky. (Bednářová, J.: Rozvoj grafomotoriky – jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press, 2006)

Rozvoji jemné motoriky napomáhají každodenní činnosti, sebeobsluha, manipulační hry, tvořivé a rukodělné činnosti. Pro rozvoj jemné motoriky je vhodné vytvářet přirozené příležitosti, a to nejen ve školním, ale i domácím prostředí (práce s těstem, věšení prádla, sebeobsluha, zavazování tkaniček apod.). V přípravné třídě rozvoj jemné motoriky zařazujeme vždy před grafomotorická cvičení.

 • V prvních hodinách procvičují žáci prsty tvořením špetky, prsty sypají sůl, hrají na klávesy, píší na počítači, předvádí, jak prší – jemný déšť x silný déšť apod. Pro větší motivaci žáků se snažíme umožnit sypat opravdovou sůl, hrát na namalované klávesy apod.
 • V další etapě zařazujeme těžší variantu nácviku JM, a to ve spojení s říkankou. Žáci spolu s učitelem předříkávají říkanku, tu doplňují pohybem prstů (o který pohyb prstů se jedná, vyplývá z říkanky).

Cviky s prsty je podle Rádkové možno rozdělit:

(Motorické listy pro předškolní vzdělávání – Hry s prsty, Náměty pro rozvoj jemné motoriky. Raabe, květen 2000)

A) Podle polohy těla při cvičení: cviky prováděné vstoje, vsedě a vleže;
B) Podle částí horních končetin, kterými cvičíme: cviky prováděné pažemi, rameny a lokty, cviky prováděné zápěstím, prsty a kloubní soustavou ruky;
C) Podle polohy horních končetin (u cviků prováděných v sedě): s pažemi opřenými zápěstím o hranu stolu, s pažemi opřenými lokty o podložku, paže bez opření o podložku, paže svisle podél těla;
D) Podle laterality na cviky prováděné: dominantní rukou, nedominantní rukou, oběma rukama současně;
E) Podle očního kontaktu na cviky prováděné: s očním kontaktem, bez očního kontaktu, se zavřenýma očima, s otevřenýma očima;
F) Podle cíle cvičení na cviky prováděné, cíleně, v rámci výchovné práce, nevědomky;
G) Podle způsobu cvičení: v přesně daném rytmu a následném pořadí, nahodile.

Roličky od toaletního papíru

Žáci si přinesou dvě roličky od toaletního papíru. Žáci stojí před svou lavicí a pravou rukou/dlaní posouvají/kutálí roličku na druhou stranu lavice a poté zpět. Začínají dominantní rukou, poté přechází na levou ruku, obě ruce a ruce se střídají. Po zvládnutí tuto variantu obměníme tak, že žáci postupují stejně, avšak roličku nekutálí dlaní, ale pouze prsty. Žáky tato aktivita baví a je velmi účinná, proto promýšlíme a s žáky zkoušíme i jiné varianty.

Krabičky od sýra

Žáci si opět tyto pomůcky přinesou z domova. Můžeme začít u širších krabiček – např. od sýru Camembert, které slepíme izolepou, aby se neotvíraly. Žák si položí jednu krabičku na stůl a rukou jí kutálí dopředu a zpět, poté levou rukou, v další etapě obě krabičky najednou a poté střídavě oběma rukama (jedna vpřed, druhá vzad). Po zvládnutí tuto variantu obměním tak, že žáci postupují stejně, avšak krabičku nekutálí dlaní, ale pouze prsty. Po zvládnutí celé aktivity a případných obměnách zařadíme krabičky užší, a to od taveného sýra a postupujeme stejným způsobem.

Autor díla: Petra Pšeničková

Další činnosti pro procvičení prstů: Mlýnek (točení palci směrem k tělu a naopak od těla), Meleme, meleme kávu, Kámen, nůžky, papír, podávání rukou, mávání, tleskání, pleskání, mnutí rukou, mnutí palců, luskání prsty, dirigování, motání klubíčky, ťukání prsty o podložku atd.

Některé hry mohou být doplněny nákresem, u některých stačí slovní komentář. Při aktivitách je jedna ruka je vždy dominantní, leváci používají ruku, která je pro ně přirozená. Mnoho činností je vhodné doprovodit písní či říkankou.

Oblast jemné motoriky rozvíjíme taktéž:

 • Vytrháváním, stříháním, skládáním a překládáním papíru,
 • kreslením, malováním, omalovánkami, obkreslováním,
 • použitím stavebnic,
 • modelováním, prací s hlínou
 • aktivitou puzzle, tvořením mozaik,
 • navlékáním nebo tříděním korálků,
 • běžnými domácími pracemi: věšení prádla za použití kolíčků, vařením – manipulací s kuchyňským náčiním apod.
 • hrou mikádo,
 • prací s provázky,
 • poznáváním předmětů hmatem apod.

Tyto aktivity rozvíjíme s žáky během vyučovacího dne (není třeba zařazovat přímo před aktivitu – grafomotorika) a taktéž některé vhodné aktivity doporučíme a připomeneme rodičům (např. věšení prádla, manipulace s kuchyňským náčiním, mikádo, modelování, stavebnice apod.).

Aktivita provázky 

Učitel sedí s žáky v kruhu nebo žáci mohou sedět v lavici. Každý žák obdrží určitý počet provázků – např. pět. Poté pracuje s provázkem dle zadání: např. vytvoří na provázku uzel, provázek položí na lavici a vytvoří z něj kruh, obdélník, sváže všechny provázky dohromady apod.

Aktivita provázky a otvory

Na tuto aktivitu můžeme využít již zakoupených materiálů (dřevěné destičky ve tvaru např. zvířátka, které jsou „proděrované“ a připravené k tomu, aby žáci provázek či tkaničku provlíkali připravenými malými otvory). Destičku si však můžeme vyrobit z tvrdšího kartonu nebo zalaminovaného papíru a otvory vytvořit „děrovačkou“, k provlékání se hodí silnější provázek nebo tkanička od bot, která má neroztřepenou „koncovku“. Pracujeme v kruhu na zemi nebo žáci v lavicích. Takovéto destičky lze vytvářet i tematicky – např. vystřihnout/vyříznout z kartonu obdélník a na karton namalovat pohádkovou postavu z právě čtené pohádky, poté teprve vytvořit otvory.

Autor díla: Petra Pšeničková

Poznávání předmětů hmatem

Žáci sedí v kruhu  a učitel do nějaké zajímavé neprůhledné nádoby (krabice, sáčku, klobouku) vloží různé předměty. Každý žák si vytáhne 1 předmět, nedívá se na něj a ohmatá jej, poté se snaží poznat, o jaký předmět se jedná. (Využíváme drobných předmětů ze školního a domácího prostředí: jablko, banán, lžička, hrnek, guma, pastelka, nůžky apod.) Aktivitu můžeme obměňovat změnou obsahu vloženého do neprůhledné nádoby: např. „živé“ ovoce nebo zelenina, makety zvířátek apod. Někteří žáci mírně otvírají oči při zkoumání předmětu hmatem, nekáráme je; když aktivitu opakujeme, tak obvykle žák získá větší jistotu a již zvládne zkoumat hmatem a oči nechat zcela zavřené. Taktéž je možné zkoumat předmět za zády.

Autor díla: Petra Pšeničková

Použité zdroje a literatura

 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • RÁDKOVÁ, I.: Motorické listy pro předškolní vzdělávání – Hry s prsty (náměty pro rozvoj jemné motoriky). Květen 2000.

Doporučená literatura – vhodné pracovní listy

 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R: Jedním tahem – uvolňovací grafomotorické cviky. Praha: DYS-centrum Praha, 2009.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Rozvoj grafomotoriky – jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0977-1.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Kreslení před psaním. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 1998.
 • STASSMEIER, W.: 260 Cvičení pro děti raného věku. Praha: Portál 1996. ISBN 80-85282-87-9.
 • GARDINOVÁ, N.: Krátké hry pro dlouhé chvíle. Praha: Portál 1996. ISBN 80-7178-104-5.
 • RAABE, J.: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: 1999. Motorické listy pro předškolní vzdělávání, květen 2000. PhDr. Ivana Rádková, CSc. – Hry s prsty (náměty pro rozvoj jemné motoriky).
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4082-1.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou II. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4083-X.

Heslo Motorika v modulu Wiki: http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/M/Motorika

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 8. 2012
Přehledně zpracované téma vhodné nejen pro učitelky MŠ. Příspěvek čtenářům nabízí zajímavé aktivity k dostatečné stimulaci a rozvoji dítěte/žáka v oblasti jemné motoriky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně