Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jdeme nakupovat (Let´s go shopping)

Jdeme nakupovat (Let´s go shopping)

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor PaedDr. Miluška Karásková
Spoluautor: Mgr. Tereza Šmídová MBA
Příklad dobré praxe pracuje s online podobou Evropského jazykového portfolia. Jeho cílem je rozvíjet u žáků dovednosti ústní interakce s využitím praktických rozhovorů na téma „V obchodě – nakupování“. Při práci s deskriptory v sekci „Co už umím“ v e-portfoliu žáci ověřovali, zda dokáží nakupovat v různých obchodech.

Cíl výuky

Žáci:

 • pracují se stěžejní sekcí e-portfolia Co už umím,
 • sestaví písemný záznam rozhovoru zákazník–prodavač, který si uloží do sekce Moje sbírka,
 • analyzují vlastní (video)nahrávky rozhovorů, tím rozvíjí schopnost ohodnotit se v jednotlivých řečových dovednostech a ve vztahu k portfoliu,
 • rozvíjí interaktivní řečové dovednosti.

Kontext školy a regionu:

Školní vzdělávací program (ŠVP) školy vychází z dlouholetých tradic školy a je zaměřen na intenzívní výuku cizích jazyků. Jako jedna z mála škol v České republice nabízí již 14 let kvalitní výuku anglického jazyka od 1. ročníku. Od 6. ročníku si žáci jako volitelný předmět vybírají druhý cizí jazyk (německý, nebo francouzský, v případě dostatečného zájmu lze realizovat výuku ruštiny). Intenzita výuky anglického jazyka je podpořena zapojením rodilé mluvčí do výuky ve všech třídách 2. stupně ZŠ včetně výuky předmětu výtvarná výchova v 8. ročníku a pracovní vyučování v 7. ročníku v angličtině. Do výuky různých předmětů zařazujeme prvky CLILu. Škola má partnerskou školu ve francouzském městě Poitiers (výměnné pobyty skupin žáků 1x za dva roky), pořádá zahraniční zájezdy do Velké Británie a do německy mluvících zemí, účastní se mezinárodních projektů. Do ŠVP je zařazen také specializovaný program Let Me Learn, který pomáhá žákům vytvářet si individuální osobní strategie učení.

Kontext výuky:

Škola byla do ověřování EJP zapojena již v minulosti, ale kvůli cenové náročnosti se tištěná forma EJP neujala. Sebehodnocení je však součástí školního vzdělávacího programu, proto také zjišťuje možnosti používání elektronické formy EJP.

Tematická oblast EJP:

Práce s deskriptory úrovně A1 a A2 e-portfolia v sekci Co už umím.

Časová náročnost:

Minimálně 5 vyučovacích hodin (včetně pořízení videonahrávek, bohužel nelze uložit pro jejich velikost do sekce Moje sbírka, pouze krátký hlasový záznam).

Realizace:

V souvislosti s učivem probíraným v učebnici si žáci postupně připravili rozhovory mezi prodavačem a zákazníkem v různých obchodech. Tyto rozhovory byly natočeny videokamerou, následně promítnuty a žáci si je vzájemně hodnotili. Písemný záznam přípravy si uložili do sekce Moje sbírka. Při sledování nahraných rozhovorů se žáci učili objektivně hodnotit sebe i ostatní na základě zadaných kritérií.

Žáci si pomocí sebehodnocení lépe uvědomí, co už umí a co ještě neumí. Na základě práce s deskriptory zjišťují, která dovednost je pro ně snazší a která obtížnější. Použitím deskriptorů ve vztahu k používané učebnici žáci dovedou rozeznat, která cvičení rozvíjí jednotlivé dovednosti.

Hodina 1.

Učivo z učebnice Start with Click 3, str. 16–17 – zaměřeno na rozhovory na téma „Shopping“ (nakupování) – poslech, čtení, obměny rozhovorů – práce ve dvojicích.

Hodina 2.

Učivo z učebnice Start with Click 3, str. 16–17 – zaměřeno na rozšíření slovní zásoby (druhy obchodů, co si v nich můžeme koupit)

 • e-portfolio – hledání deskriptorů, které uvádějí rozhovory (která dovednost je to?)
 • zdůraznění užitečnosti této dovednosti pro praktický život

Hodina 3.

Příprava rozhovorů pro video nahrávky:

 • dvojice si vyberou jeden druh obchodu a připraví si v písemné podobě první návrh rozhovoru, konzultují s učitelem, opravují případné chyby
 • za domácí úkol se žáci naučí svoji roli zpaměti a přinesou si rekvizity pro videonahrávání

Hodina 4.

Nahrávání rozhovorů:

 • každá dvojice si nejprve zkusí rozhovor „nanečisto“, ostatní poslouchají, potom je rozhovor nahrán
 • společně s učitelem hodnotí, zda byl projev přirozený a odpovídal skutečnosti (můžeme zadat kritéria: a. angličtina – plynulost a srozumitelnost, b. užití gramatiky, slovní zásoby, c. neverbální prostředky, d. celkový dojem – ústní projev, sebeprezentace)

Hodina 5.

Zhlédnutí videonahrávek, hodnocení:

 • rozbor nahraných rozhovorů z hlediska EJP: V čem nám tato aktivita pomohla?
 • ukládání rozhovorů do sekce Moje sbírka

Využité zdroje a pomůcky:

učebnice Start with Click 3 včetně interaktivní verze učebnice, rekvizity – pro ilustraci jednotlivých obchodů

Reflexe

Budování slovní zásoby a rozvoj ústní interakce považuji za klíčové dovednosti pro věkovou skupinu žáků mladšího školního věku. Příprava na situace z reálného života by měla být součástí školní výuky cizího jazyka. Žáci 5. ročníku se nestydí cizí jazyk používat a zároveň již mají dostatečnou slovní zásobu k tomu, aby ji mohli uplatnit v souvislejších celcích, např. v rozhovorech. Je dobré tuto aktivitu zapojit do výuky např. tehdy, když se objeví jako učivo v učebnici.

Aktivita žáky bavila, celkem zodpovědně připravili jednotlivé rozhovory (délka i bohatost použitého jazyka se samozřejmě lišila) a byli velmi zvědaví na své výkony. Použitím e-portfolia si žáci uvědomili, kterou dovednost / které dovednosti v podobné situaci využívají.

Doporučuji součinnost s IT technikem zejména ve fázi vytváření zvukových nahrávek a jejich vkládání do e-portfolia. Video se nám nepodařilo do Sbírky uložit kvůli velkému množství dat, je proto vhodné pořídit souběžně pouze zvukový záznam.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek