Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Mein Hobby

Ikona zkusenost
Autor: Mgr. Jitka Legátová
Spoluautor: Mgr. Tereza Šmídová MBA
Anotace: Cílem příkladu je získat a upevnit si slovní zásobu, která se vztahuje k volnočasovým aktivitám, procvičit stupňování nepravidelného příslovce gut a hlavně získat schopnost komunikovat na téma Co mě baví. Pracuje se s Evropským jazykovým portfoliem v jeho online podobě (www.ejp.rvp.cz) se sekcí Moje sbírka. Výstupem této aktivity je projekt, který žáci mají prezentovat, a tak si zlepšit souvislý samostatný ústní projev na dané téma.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: PC, internet, Seznam, učebnice a pracovní sešit DEUTSCH MIT MAX – 5. lekce
Klíčová slova: sebehodnocení, komunikace, ústní projev, EJP, e-portfolio, Moje sbírka, volnočasová aktivita

Cíl výuky:

Žáci:

  • pracují se sekcí Moje sbírka e-portfolia,
  • prezentují projekt Mein Hobby, a tím nacvičují samostatný mluvený projev,
  • komunikují na téma Co mě baví,
  • procvičí nepravidelné příslovce gut.

Dále si žáci zlepší komunikační dovednosti, rozšíří slovní zásobu na téma Moje záliby, procvičí si stupňování nepravidelných příslovcí, písemný projev v programu MS Word. Příklad vrcholí ústní prezentací individuálně vytvořeného projektu před třídou.

Kontext školy a regionu:

Škola se zaměřuje na výuku jazyků a pracuje se ŠVP s názvem Cestou poznání. První cizí jazyk mají žáci od 3. ročníku, vždy angličtinu. Již od 1. ročníku v něm pracují formou kroužku (1 h týdně). Další cizí jazyk přiberou žáci s RVJ v 6. ročníku a mají na výběr z německého nebo ruského jazyka s časovou dotací 2–3 h týdně. Žáci v běžných třídách přiberou další cizí jazyk v 8. ročníku s časovou dotací 3 h týdně.

Kontext výuky:

S EJP pracujeme na škole již asi 10 let. Do nedávna pouze s tištěnou formou na 1. i 2. stupni ZŠ. Do školy jsme ho získali prostřednictvím projektu EJP v praxi prostřednictvím Krajského vzdělávacího centra v ČB, kteří nám nabídli pilotáž tohoto online nástroje.

Tematická oblast EJP:

Při této aktivitě jsme pracovali se sekcí Moje sbírka – společně ve výuce po dobu 2 vyučovacích hodin, žáci pracovali samostatně doma pro dokončení projektu. Mimo to probíhala ještě společná průběžná práce v hodině, v délce cca jedné vyučovací hodiny.

Časová náročnost:

3 vyučovací hodiny

Realizace:

1. vyučovací hodina

Žáky jsem seznámila s cílem – vytvořit projekt na téma Můj koníček. Pro uvedení do tématu a zvýšení jejich motivace jsme probrali oblíbené činnosti žáků. Každý žák pohovořil německy pár vět o oblíbené činnosti svého spolužáka. Seznámili jsme se s novou slovní zásobou. V navazující aktivitě jsem rozmístila lístečky s názvy sportovních činností po třídě, žáci je vyhledávali, odhadovali jejich význam a měli je přiřadit k obrázkům. Poté proběhla společná kontrola správného překladu, výslovnosti a žáci si zapsali novou slovní zásobu do slovníčků.

V druhé části hodiny se žáci seznámili se stupňováním nepravidelného příslovce GUT a procvičili jej v krátkých rozhovorech na téma MEIN HOBBY.

Otázky typu: Was machst du gern? Was machst du lieber? Was machst du am liebsten?

Na konci hodiny hráli soutěž s 10 písmenky, kdy v časovém limitu měli ve dvojici vymyslet a napsat co nejvíce koníčků/zálib a volnočasových aktivit, které začínají daným písmenem. Ve společné zpětné vazbě jsme opravili chyby, problematické názvy zapsali na tabuli a oznámili vítěze.

2. vyučovací hodina – v počítačové učebně

Žáci společně s učitelem zopakují slovní zásobu a stupňování nepravidelného příslovce GUT. Dále již pracují na PC. Cílem této hodiny je totiž vlastní tvorba projektu MEIN HOBBY. Žáci vytváří text ve wordu, využívají internetový prohlížeč i slovníkový překladač. Dokončenou práci uloží v části Moje sbírka a odešlou učiteli k okomentování.

3. vyučovací hodina

Do začátku této hodiny učitel ústně zhodnotí výtvory žáků, upozorní je na gramatické chyby či lepší úpravu atd. Žáci si kontrolují připomínky a upravují svůj projekt. Pak nastává společné předvádění dokončených projektů. Žáci si navzájem hodnotí své práce a konzultují s učitelem své sebehodnocení. Na závěr proběhne volba nejpovedenějšího projektu. Žáci se snaží hodnotit v německém jazyce.

Využité zdroje a pomůcky:

PC, internet, Seznam, otevřené galerie obrázků, program MS Word, učebnice a pracovní sešit DEUTSCH MIT MAX – 5. lekce

Příloha: výsledek projektu jednoho žáka

Reflexe:

Na tomto úkolu jsem pracovala s žáky 7. ročníku (půlka třídy). Němčinu se učí druhým rokem (jako další cizí jazyk) a mají už slušnou slovní zásobu. Žáci umí pracovat s PC a práce s e-portfoliem jim nedělá problémy, je pro ně vysoce motivující. Potíže mohou nastat spíše s technickým vybavením školy (např. když nemohou pracovat všichni žáci najednou kvůli nefunkčním počítačům, pak se musejí prostřídat, což trochu výuku brzdí). Závěrem bych ráda konstatovala, že používání e-portfolia žáky i učitelem hodnotím jako velký přínos do výuky cizích jazyků.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu E-portfolio ve školní praxi.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc659 kBMein Hobby
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 05. 2012
Zobrazeno: 9182krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LEGÁTOVÁ, Jitka. Mein Hobby. Metodický portál: Články [online]. 02. 05. 2012, [cit. 2020-11-01]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/15765/MEIN-HOBBY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.