Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Za postavami z pohádek Václava Čtvrtka

Za postavami z pohádek Václava Čtvrtka

Tematická integrovaná výuka na téma života a díla Václava Čtvrtka byla realizována ve 2. a 3. ročníku. Žáci poznali mnohé z Čtvrtkovy tvorby, sami se pokoušeli tvořit literární text, výtvarně ztvárňovali své dojmy z četby a v neposlední řadě se seznámili s autorskou pohádkou a životopisem V. Čtvrtka.

Cíl výuky

 • seznámit žáky s životem a dílem spisovatele Václava Čtvrtka
 • rozvíjet fantazii a tvořivosti – vlastní literární tvorba (vymýšlíme další příhody postav z Čtvrtkových knih)
 • činnostní učení s využitím pracovních listů, slovníků, internetu a další literatury
 • seznámit s autorskou pohádkou jako literárním žánrem
 • výtvarně ztvárnit dojmy z četby Čtvrtkových pohádek
 • M – procvičit jednoduché početní operace zpaměti s přirozenými čísly v jednoduchých případech
 • M – řešit a tvořit úlohy, ve kterých bude žák aplikovat a modelovat osvojené početní operace

Tematická výuka byla Václavu Čtvrtkovi věnována u příležitosti stého výročí jeho narození (tj. ve školním roce 2010/2011), avšak s drobnými úpravami je možné ji realizovat kdykoliv. Cílovou skupinou byli žáci spojeného 2. a 3. ročníku málotřídní školy. Jednalo se o přibližně týdenní program.

Příprava:

Žáci byli předem seznámeni s tématem a některými cíli výuky, a tak se nám již před započetím realizace ve třídě rozrůstala sbírka Čtvrtkových knih či omalovánek s ilustracemi z jeho knížek.

Realizace:

Samotná realizace se prolínala různými vyučovacími hodinami. Nejvíce času jsme Václavu Čtvrtkovi věnovali v hodinách českého jazyka a literatury, ale kromě toho jsme se s postavami z jeho knih setkali i v matematice, výtvarné výchově a prvouce.

Český jazyk a literatura

V rámci literární výchovy jsme se postupně seznámili s úryvky z různých Čtvrtkových knih. Poznali jsme pojem autorská pohádka a porovnávali jsme ji s pohádkou lidovou. Čtené pohádky byly také inspirací pro pozdější vlastní tvorbu. Samozřejmě byly jednotlivé texty východiskem k vyjádření pocitů z četby. Vyprávěli jsme děj jednotlivých úryvků, domýšleli příběhy, dramatizovali pohádky.

V další aktivitě jsme propojili literární výchovu (tvořivá práce s literárním textem) s komunikační a slohovou výchovou. Jednalo se o tvůrčí psaní – žáci vymýšleli epizodu do jedné z Čtvrtkových knih (skupinová práce, mohli si zvolit námět dle vlastního zájmu). Úkol to byl vzhledem k věku žáků nelehký, ale většinu žáků nadchnul, a tak nám v tvůrčí atmosféře vznikalo pokračování příhod loupežníka Rumcajse, formana Šejtročka či víly Amálky. Svou pohádku pak žáci ve skupině doplnili obrázky.

Tematika spojená s tvorbou V. Čtvrtka nás provázela i v jazykovém vyučování. Za tímto účelem byly vytvořeny pracovní listy s úkoly, v nichž si žáci procvičili pravopis vlastních jmen, řazení podle abecedy, členění slov na hlásky, rozlišování druhů souhlásek a také luštili přesmyčky. Další pracovní list procvičoval práci s textem – vyhledávání informací. Žáci pracovali ve skupinách. V zjednodušeném životopise V. Čtvrtka vyhledávali potřebné informace a doplňovali je do neúplného textu. Dále doplňovali chybějící slova do názvů Čtvrtkových knih.

Životopis – výchozí text:

4. dubna 1911 se narodil Václav Cafourek, autor pohádek a literatury pro děti a mládež, který je znám pod uměleckým pseudonymem Václav Čtvrtek. Narodil se v Praze, ale dětství prožil u svého dědečka v Jičíně, což následně ovlivnilo celou jeho literární tvorbu. V letech 194959 pracoval Václav Čtvrtek jako dramaturg v Československém rozhlase, od roku 1960 se stal spisovatelem z povolání. Přestože Václav Čtvrtek vydával také prózy pro dospělé, svou tvorbou se obrací především k dětem a mládeži. Asi se nenajde nikdo, kdo by neznal jeho jičínské pohádky spjaté s postavou spravedlivého loupežníka Rumcajse, jeho ženy Manky a loupežnického synka Cipíska. Neopakovatelné ilustrace vytvořil Radek Pilař.

Ve svých pohádkách vytvořil Václav Čtvrtek vlastní pohádkový svět. Kromě příhod lesních skřítků Křemílka a Vochomůrky jsou známé a oblíbené i jeho další příběhy: Kočičiny kocourka Damiána, O víle Amálce a žabce Márince, Maková panenka a motýl Emanuel, Cesty formana Šejtročka, Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni či O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi. Na základě většiny z knih byly vytvořeny animované večerníčky.

Václav Čtvrtek zemřel 6. listopadu 1976.

1. Životopis – doplňování údajů (kurzívou je vždy doplněno řešení, nedoplněný text v příloze):

Václav Čtvrtek se narodil 4. dubna 1911 v Praze. Jeho skutečné příjmení bylo Cafourek. Knihy však tvořil pod jménem Václav Čtvrtek – byl to jeho umělecký pseudonym. Své dětství prožil u dědečka v Jičíně. V dospělosti pracoval v Československém rozhlase. Od roku 1960 se stal spisovatelem z povolání. Zemřel 6. listopadu 1976.

Vyhledejte ve slovníku cizích slov význam pojmu pseudonym

2. Tvorba:

 1. Kočičiny kocourka Damiána
 2. O víle Amálce a žabce Márince
 3. Maková panenka a motýl Emanuel
 4. Cesty formana Šejtročka 
 5. Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni
 6. O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi

3. Přesmyčky:

Poznáte postavy z knih Václava Čtvrtka?

L  A  K A  M  Á                               AMÁLKA
Á  K  R  O  B O  T                            ROBÁTKO
K  E  P  I  S Í  C                                CIPÍSEK
O  Č  Í  L  S E  K                              ČESÍLKO
Č  E  K  O R  Š  T  E  J                    ŠEJTROČEK

4. Jazykové úkoly:

a) Spojte postavy, které k sobě patří:

Rumcajs                                                          Křemílek
Vochomůrka                                                   Maková panenka
Větrník                                                            Manka
Emanuel                                                          Robátko

b) Seřaďte postavy podle abecedy:

Emanuel, Křemílek, Maková panenka, Manka, Robátko, Rumcajs, Větrník, Vochomůrka

c) Z postaviček v minulém cvičení vypište tu postavu, která má ve svém jméně:

 1. slabikotvornou souhlásku:       Větrník
 2. čtyři slabiky:                            ­­­­­­­­ Emanuel, Vochomůrka
 3. více hlásek než písmen:           Větrník
 4. nejméně písmen:                       Manka
 5. měkkou slabiku:                        Větrník

d) Dopište jména následujících postaviček z Čtvrtkových knih:

víla                              Amálka
vodník                         Čepeček nebo Česílko
loupežník                     Rumcajs
jelen                            Větrník
forman                         Šejtroček
loupežnický synek      Cipísek

Matematika a její aplikace

Řešili jsme slovní úlohy, v nichž jsme se opět setkali se známými postavami.

1.  Křemílek našel pět jahod. Vochomůrka jich našel třikrát více. Kolik jahod našel Vochomůrka? Kolik jahod našli celkem? Když se pak rozdělili rovným dílem, kolik měl každý z nich?

Vochomůrka našel 15 jahod. Celkem to bylo 20 jahod. To bylo 10 jahod pro každého z nich.

2.  Motýl Emanuel přinesl Makové panence kytičku. Byl v ní lichý počet kvítků, nebylo jich však víc než 13 a méně než 5. Maková panenka kytici rozdělila na tři stejně početné menší kytičky. Kolik kvítků bylo v každé kytičce? Kolik bylo v původní kytici?

V malých kytičkách bylo po třech kvítcích. V původní kytici bylo 9 květů.

A ještě úloha pro šikovné počtáře: 

3.  Manka nasbírala 24 ořechů. Polovinu snědl Rumcajs. Třetinu všech ořechů snědl Cipísek a zbylé ořechy snědla Manka. Kolik ořechů snědl každý z nich?

Rumcajs snědl 12 ořechů, Cipísek snědl 8 ořechů a Manka snědla 4 ořechy.

Prvouka

V prvouce jsme se zaměřili na živočichy v pohádkách Václava Čtvrtka. Porovnávali jsme jejich pohádkové vlastnosti a schopnosti s těmi skutečnými. Zaměřili jsme se na následující živočichy: jelen (Větrník), žába (Márinka), motýl (Emanuel), kocour (Damián)... V případě žáby a motýla jsme se seznámili s několika druhy žijícími u nás.

Výtvarná výchova

Prohlíželi jsme si ilustrace různých Čtvrtkových knih a blíže se seznámili s náplní práce ilustrátora. Také jsme poznali nejvýznamnější z těchto ilustrátorů (Radek Pilař, Gabriela Dubská). Poté následovala samostatná tvorba:

 • Ilustrace k vybranému úryvku z tvorby
 • Dotvoření obrázku (obrázek vystřižený z časopisu rozstřižený na polovinu)

Výstupy z jednotlivých aktivit jsme vystavili na nástěnce. Vlastní tvorbu (vymýšlení pohádky) jednotlivé skupiny prezentovaly před ostatními a společně jsme vybírali nejzdařilejší výtvor. Společné chvíle strávené nad stránkami poutavých Čtvrtkových pohádek byly pro mnohé inspirací k další individuální četbě. Tu ještě podpořila výstavka knih ve třídě.

Reflexe

Tematická výuka nabízí pohled na jednu problematiku z mnoha úhlů. V tom také spatřuji jeden z jejich hlavních přínosů, neboť po dobu realizace se ústřední téma prolíná různými předměty, tudíž žáci mají možnost vstřebat více dojmů, znalostí či postřehů.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek