Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Didaktická analýza učiva

Ikona teoreticky

Didaktická analýza učiva

Ikona odbornost
Autor: Šárka Mikesková
Anotace: Článek pojednává o didaktické analýze učiva. Popisuje myšlenkové činnosti, které učitel při didaktické analýze učiva provádí. Uvádí postup při stanovené didaktické analýzy učiva a charakterizuje její obsah.
Téma příspěvku:Didaktika
Klíčová slova: didaktická analýza učiva, pojmová analýza, vztahová analýza, praktická analýza
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Správnost a účinnost didaktické analýzy závisí výrazně na tom, jak vyučující sám pochopil a zvládl daný obsah učiva, jak je schopen přeměnit, přetvořit vědecké poznatky na didaktické poznatky (školní učivo) a jak zná žáka, kterému má být daný obsah zprostředkován tak, aby byly splněny vytčené afektivní, psychomotorické a kognitivní cíle. Didaktickou analýzu učiva provádí učitel vzhledem ke stanovenému výukovému cíli, který je formulován s ohledem na zvláštnosti a možnosti učiva a v procesu didaktické analýzy učiva je dotvářen.

Didaktická analýza je považována za celkové završení plánovací činnosti učitele. Jde o jeho hlubší myšlenkovou činnost, která umožňuje z pedagogického hlediska proniknout do učební látky. Znamená to zabývat se důkladně vztahem cíle (specifických cílů) učební jednotky k obsahu vzdělání i k dalším prostředkům vyučování (Pash, 1998). Tento rozbor umožní vyučujícím nejen výběr tzv. základního učiva, rozšiřujícího a doplňujícího učiva, ale i jeho uspořádání. 

Podroužek (1998) charakterizuje didaktickou analýzu takto: Didaktická analýza je myšlenková činnost učitele nebo také metoda, která mu umožňuje pochopit obsah, rozsah a strukturu učební látky a najít výchovnou a vzdělávací hodnotu učební látky. Dále stanovit konkrétní výukové cíle v souladu s obecnými cíli výchovy a vzdělání v určitém učebním předmětu, v určitém ročníku a na určitém stupni školy.

Při didaktické analýze provádíme:

 • rozbor obsahu učiva, tj. rozbor pojmů, vztahů, obsahových vazeb v učivu a určujeme materiální a formální hodnoty učiva,        
 • rozbor činností žáků, které budou prostředkem vedoucím k pochopení a osvojení učiva a k rozvoji osobnosti žáka,
 • rozbor vertikálních a horizontálních mezipředmětových vztahů v učivu, jež pomáhají integrovat různorodé poznatky a činnosti a usnadňují vytvoření přirozeného systému vědomostí, dovedností, návyků a postojů žáků.

Obdobným způsobem charakterizuje didaktickou analýzu učiva i Šťáva (1997), který klade zejména důraz na definici učebních cílů. Tyto cíle vymezuje jako soupis všech činností, které by měl žák na konci svého učení ovládat – co musí vědět, za jakých podmínek a do jaké míry.

Postup při provádění didaktické analýzy učiva lze rozčlenit do tří etap:

1. etapa je založena na rozboru obsahu učiva, na zkoumání vzdělávací hodnoty v určitém tématu (tematickém celku), na určení materiálních a formálních cílů tématu, na rozboru pojmů, vztahů a obsahových vazeb v učivu, tj. pochopení jeho struktury. Probíhá:

 • pojmová analýza – určení, které pojmy jsou v daném celku výchozí, dále určení jejich logické struktury a hierarchie v daném celku;
 • vztahová analýza – určení vztahů, principů, souvislostí a vazeb mezi pojmy;
 • praktická analýza – určení užitečnosti daného učiva pro další vzdělání žáků a pro jejich praktickou činnost (pro život).

Vyučující v této etapě vychází za standardů základního vzdělání, z rámcových a školních vzdělávacích programů.

2. etapa je založena na rozboru činností, kterými si žáci daný obsah učiva budou osvojovat, a současně analyzujeme také činnosti, které žáci budou provádět, aby získali potřebné dovednosti a později i návyky. Probíhá tedy rozbor senzorických, senzomotorických, pamětních a myšlenkových operací, které je třeba udělat tak, aby se osvojované poznatky, úkony a operace změnily ve vyučování ve vědomosti, dovednosti, postoje a návyky. Výsledkem této operační analýzy jsou učební úlohy žáků.

3. etapa zjišťuje vertikální (mezi jednotlivými ročníky a stupni školy) a horizontální (mezi jednotlivými předměty v jednom ročníku) mezipředmětové vztahy. Žáci velmi těžko hledají vztahy mezi poznatky v jednotlivých učebních předmětech a neuvědomují si vzájemné souvislosti. To se negativně odráží především v praktickém využívání vědomostí a dovedností žáky v životě. Učitel proto musí toto negativum eliminovat tím, že on sám hledá jednotlivé vazby a souvislosti a didakticky vede žáky k tomu, aby objevovali a uvědomovali si jednotlivé vztahy a souvislosti mezi různými pohledy na určitou skutečnost. Relativně snadnější pozici v této souvislosti mají vyučující primárních škol, kteří většinou vyučují ve své třídě všechny učební předměty předepsané učebním plánem.

Postup při didaktické analýze lze tedy shrnout do těchto kroků:

 • výběr tematického celku a konkrétního tématu podle ročního plánu, včetně zvoleného počtu hodin,
 • stanovení konkrétních výchovných a vzdělávacích cílů – které vědomosti, dovednosti, myšlenkové a poznávací činnosti si má žák osvojit, jak ovlivnit jeho postoje, popř. návyky, které normy a hodnoty má žák získat, promyslet otázky ověřování učiva,
 • diagnostikování požadavků na jednotlivé žáky konkrétní třídy, zamyšlení nad zkušenostmi, které by žáci s probíraným učivem mohli mít, a konfrontace nového obsahu učiva s již osvojeným učivem,
 • posouzení struktury učiva a možnosti jejího didaktického zpracování ve vyučování,
 • promyšlení varianty aktivní činnosti žáků ve vyučování a aktivního přístupu žáků k učení,
 • na základě promyšlené struktury učiva a činnosti žáků provést výběr konkrétních vyučovacích forem, vyučovacích metod a vyučovacích prostředků (srovnej Pasch, 1988, s. 184–188).      

Škola musí získat zájem žáka tím, že sama pro něj bude smysluplná, že bude mít pro něj osobní význam: bude stimulovat jeho aktivitu a tvořivost, poskytne mu místo pro experimentování, vytvoří prostor pro seberealizaci a dá mu příležitost, aby měl úspěch. Škola tak přejímá další role a motivuje žáka, aby se po celý život učit chtěl.

Seznam použité literatury

KASÍKOVÁ, H.; VALENTA, J. Reformu dělá učitel. Praha : STD, 1994. ISBN 80-901-660-0-8.
KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž : SPIRÁLA, 1995. ISBN 80-901873-0-7.
PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4.
PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4.
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
PODROUŽEK, L. Úvod do didaktiky předmětů o přírodě a společnosti. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. ISBN 80-7082-431-X.
ŠŤÁVA, J. a kol. Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. Brno – Kraví hora : Vydavatelství MU, 1997. ISBN 80-210-1308-7.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 05. 2012
Zobrazeno: 27827krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MIKESKOVÁ, Šárka. Didaktická analýza učiva. Metodický portál: Články [online]. 23. 05. 2012, [cit. 2020-07-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/15569/DIDAKTICKA-ANALYZA-UCIVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 23. 05. 2012 09:00
Autorka v článku prezentuje aktuální problematiku - didaktickou analýzu učiva. Zvláště s nástupem školské reformy se začíná pojetí didaktické analýzy značně proměňovat. Autorka se zaměřuje na význam dané analýzy pro správné nastavení obsahů výuky, čemuž by měl každý učitel věnovat velkou pozornost, protože je to právě on, kdo stanovuje cíle edukačního procesu třídy, za niž zodpovídá. Součástí článku jsou také konkrétní postupy pro didaktické analyzování učiva.
1.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 23. 05. 2012 11:55

Nedávno jsem oponoval názoru pana dr. Ruska, že se máme zamýšlet nad kvalitou článků na rvp.cz. Myslím, že tento článek ale potvrzuje oprávněnost jeho kritiky. Nevidím zde žádný velký přínos ani teoretický ani praktický. Předchozí článek autorky (Kurikulum - základní pilíř vzdělávání) mi připadal daleko přínosnější, protože pojem kurikulum je přece jen novější a někdy ne zcela jasný.

2.Autor: Martin RusekVloženo: 26. 05. 2012 16:06

Cíl článku je pravděpodobně jiný než přinést nové informace. Při vší úctě si jinak neumím představit, že by recenzent připustil publikování materiálu opírajícího se o literaturu s nejnovějším datem 1998. Opravdu za 14 let k didaktické transformaci nebylo publikováno nic aktuálnějšího?

Zájemcům doporučuji dílo Mishry a Koehlera (2006) zpřístupněné Spomocníkem.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.