Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Filmová výchova ve školách?

Filmová výchova ve školách?

Informativní příspěvek
Autor Markéta Pastorová
Spoluautor: PaedDr. Karel Tomek
Cílem diskuse je pojmenovat problematiku filmové výchovy v systému všeobecného vzdělávání a vytvořit východiska pro zpracování metodického materiálu. Podchytit a zmapovat situaci v rovině teoretického zázemí i pedagogické praxe.

Cílem připravované diskuse (bude zahájena v říjnu 2007) je popsat místo a význam filmové výchovy v systému všeobecného vzdělávání, podchytit a zmapovat její situaci v teoretické rovině i v rovině pedagogické praxe a vytvořit tak východiska pro zpracování metodického materiálu.

Téma filmové/audiovizuální výchovy (dále jen filmové) je v současné době stále více diskutované. Je to zcela přirozené, neboť stále více informací k nám přichází vizuální cestou. K běžné výbavě dítěte dnes patří mobilní telefon, digitální fotoaparát, vzácností není videokamera. Ovládání a využívání digitální techniky a technologií, včetně počítačových programů, jsou požadovanou dovedností každého žáka opouštějícího již základní školu.

Příznivou situaci pro filmovou výchovu vytváří rovněž současná reforma – školy mohou ve svých vzdělávacích programech více zohlednit aktuální potřeby a zájmy žáků. Součástí volitelných i nepovinných vyučovacích předmětů, kurzů či projektů na základních a středních školách se tak může stát vlastní filmová tvorba žáků či kritická reflexe umělecké tvorby.

Kde je problém?

Aby filmová výchova našla dlouhodobě a s perspektivou rozvoje své místo ve vzdělávání, musí být v prvé řadě definován její obsah a způsob systémového začlenění. Důležité je, aby ve vztahu ke vzdělávání došlo k nalezení shody z oborově obsahového hlediska. Z této shody se posléze mohou odvíjet různá pojetí, přístupy, školy apod.

Rámcové vzdělávací programy vytvořily ve vztahu k filmové výchově základní prostor. Ten je dán pojetím oblasti Umění a kultura v RVP ZV a RVP G. Vedle povinných vzdělávacích oborů – Výtvarné a Hudební výchovy – je možné realizovat na úrovni školních vzdělávacích programů vzdělávací obsahy vycházející i z dalších druhů umění a z jejich přesahů. Filmová výchova se tak může stát vedle Dramatické výchovy dalším doplňujícím vzdělávacím oborem oblasti Umění a kultura.

Situace je však komplikovanější. RVP přinášejí do vzdělávání nový prvek – Mediální výchovu. Ta není osamocená, ale společně s dalšími průřezovými tématy vytváří ucelený systém s výrazným formativním přínosem pro rozvoj osobnosti žáka. A zde již nastává problém. Přestože v běžném životě jsou obory lidské činnosti velmi úzce provázány, pro systém vzdělávání je třeba od sebe obory někdy uměle oddělit, aby bylo možné jasně definovat jejich obsah, vzdělávací přínos a pojmenovat specifické metody, se kterými obor pracuje.

Definovat vzdělávací obsah je důležité i pro toho, kdo s ním má dále pracovat. Např. výtvarný pedagog bude z hlediska svého oboru vždy k filmu přistupovat jinak než učitel českého jazyka či dějepisu. Navíc film je svébytný druh umění, nikoli pouze didaktický prostředek. Vznik kvalitního audiovizuálního produktu by nikdy neměl být samoúčelný. Filmová výchova má žákům umožnit pochopit a z vlastní zkušenosti poznat, že film není jen hra s technologiemi, ale že je to především příležitost rozvíjet vlastní tvořivost jazykem filmového umění.

Pokud nepojmenujeme cíle, obsah a význam filmové výchovy a nebudeme definovat její místo ve stávajícím vzdělávacím systému, nepohneme se z místa.

Pouhým zařazením filmové výchovy do části produktivních činností Mediální výchovy se problém nevyřeší. Dovednosti zacházet s digitálními technologiemi mohou žáci získat i v oboru Člověk a svět práce – právě zde je tento obsah definován. Tyto dovednosti mohou žáci nabýt též propojením oborů Výtvarné výchovy a Informačních a komunikačních technologií. V Mediální výchově je spíše prostor pro to, aby se s mediálním sdělením (nemusí být jen audiovizuální) pracovalo dále skrze obsah Mediální výchovy jakožto zdroje informací o společnosti a vývoji komunikace. Filmovou výchovu v tomto smyslu nelze proto redukovat pouze na produktivní činnosti Mediální výchovy.

A co dál?

Aby se k filmové výchově nemuselo v budoucnu přistupovat intuitivně a aby se mohla "pohnout z místa", rozhodli jsme se využít prostředí Metodického portálu www.rvp.cz a otevřít k tomuto tématu diskusi.

V průběhu října bude v sekci moderovaných diskusí otevřeno další téma – Filmová výchova. Vstupní texty budou v téže době k dispozici jako jeden z tematických vstupů. V diskusi jsou vítání všichni, kteří se tématem v jakékoli souvislosti zabývají a jsou ochotni vyměnit si své zkušenosti a názory s ostatními. Zapojit se mohou jak pedagogové základních, středních a vysokých škol, tak jejich žáci. K diskusi jsou zváni i pracovníci zařízení dalšího vzdělávání pedagogů.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám