Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Projektová výuka

Ikona odbornost
Autor: Lucie Zormanová
Anotace: Příspěvek čtenáře informuje o projektové metodě a projektové výuce.
Téma příspěvku:Didaktika
Klíčová slova: projektová výuka, projektová metoda, školní projekt

Projektové vyučování je výuka založená na projektové metodě (Kratochvílová, 2006). Projekt je chápan jako komplexní pracovní úkol, při němž žáci samostatně řeší určitý problém (problémový úkol, problémovou situaci, ...). Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Charakteristickým znakem projektové výuky je cíl, který je představován určitým konkrétním výstupem, tj. výrobkem, praktickým řešením problému, ... Projekty často mají podobu integrovaných témat, využívají mezipředmětových vztahů.

Rysy, které má projekt mít, uvádí J. Coufalová (2006, s. 11):

 1. Projekt vychází z potřeb (potřeba získávat nové zkušenosti, odpovědnosti za svou činnost, ...) a zájmů dítěte.
 2. Projekt vychází z konkrétní a aktuální situace, která se neomezuje jen na prostředí školy.
 3. Projekt je interdisciplinární.
 4. Projekt je především podnikem žáka.
 5. Práce žáků v projektu přináší konkrétní produkt, tj. výstup, kterým se účastníci projektu prezentují.
 6. Projekt se zpravidla uskutečňuje ve skupině (ale může být i projekt individuální).
 7. Projekt umožňuje začlenění školy do života obce nebo širší veřejnosti.

Základní kroky projektu

 1. Stanovení záměru projektu, který je představován formulací cílů, stanovení výsledku činnosti;
 2. Plánování, tj. vytyčení základních otázek, tématu, typu činností;
 3. Provedení, samostatná realizace projektu;
 4. Zhodnocení práce na projektu, které by mělo probíhat jednak tak, že učitel a žáci ve vzájemném dialogu před třídou zhodnotí práci na projektu, tak i tak, že žáci se vzájemně hodnotí.

 Pozitivní vlivy projektové výuky

 • Dimenze žáka:
 1. Projektová výuka umožňuje zapojení žáka dle jeho individuálních možností;
 2. Žák získává silnou motivaci k učení;
 3. Žák přebírá zodpovědnost za výsledek práce;
 4. Rozvíjí se samostatnost žáka;
 5. Žák se učí pracovat s různými informačními zdroji;
 6. Žák se učí řešit problémy;
 7. Žák konstruuje své poznání (konstruktivismus);
 8. Žák využívá svých nabytých znalostí a dovedností, získává nové;
 9. Žák získává dovednost organizační, řídící, plánovací, hodnotící;
 10. Žák získává globální celkový pohled na řešený problém;
 11. Žák se učí spolupracovat;
 12. Žák rozvíjí své komunikativní schopnosti;
 13. Žák se učí vzájemnému respektu;
 14. Žák rozvíjí svou tvořivost, aktivitu a fantazii.
 • Dimenze učitele
 1. Učitel se učí se nové roli, roli poradce;
 2. Učitel se učí vnímat dítě jako celek. Dochází ke změně v jeho myšlení o žácích;
 3. Učitel rozšiřuje svůj repertoár vyučovacích strategií;
 4. Učitel užívá nových možností hodnocení a sebehodnocení;
 5. Učitel rozšiřuje své dovednosti organizační.

Negativa, obtíže projektové metody

 • Dimenze žáka
 1. Časová náročnost na řešení projektu;
 2. Žák není mnohdy vybaven potřebnými kompetencemi.
 • Dimenze učitele
 1. Časová náročnost na přípravu projektu;
 2. Náročnost na hodnocení.

Projektová výuka je považována za velmi efektivní v souvislosti s naplňováním klíčových kompetencí vymezených v RVP, neboť při výuce pomocí této metody dochází k osvojení a upevnění nových vědomostí i dovedností a rozvoji formativních stránek osobnosti (odpovědnost, vytrvalost, tolerance, spolupráce, komunikační schopnosti, sebekritičnost, aktivita, samostatnost a tvořivost). Projektová výuka také napomáhá k začleňování mezipředmětových vazeb a průřezových témat do výuky.

Na druhou stranu výuka pomocí projektové metody má i svá negativa. Výuce pomocí projektové výuky je již tradičně vytýkáno, že učení není možné budovat jen na základně omezených zkušeností žáků nebo stavět projekty do opozice proti pravidelnému systematickému vyučování. Proto pro praxi doporučujeme nasazovat projektovou výuku jako doplněk tradiční výuky.

V dnešní škole je výuka pomocí projektů velmi populární.

Vhodná témata pro projektovou výuku

Mezi často řešená témata projektů patří zdravá životospráva a zdravý životní styl (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/12779/vedeni-zaku-ke-zdravemu-zivotnimu-stylu-pomoci-projektove-metody.html/).

Známým projektem pojednávajícím také o jedné oblasti zdravého životního stylu je projekt určený žákům druhého stupně ZŠ Moderní je nekouřit (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2966/smoke-aneb-moderni-je-nekourit.html/).

Projektová metoda je vhodná pro výuku žáků a dětí jakéhokoliv věku. Projekty jsou již hojně používány ve výuce dětí předškolního věku, viz projekt Opička GOGO (http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/11975/OPICKA-GOGO.html/).

Efektivní je také použití projektové metody na škole v přírodě (viz http://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/3079/JAK-VHODNE-VYUZIT-PROJEKTOVOU-METODU-PRI-PRIPRAVE-SKOLY-V-PRIRODE.html/).

Na základní a střední škole se čím dále častěji setkáváme s použitím dalších inovací při projektové výuce, které výuku pomocí této metody učiní ještě efektivnější. Ve výuce lze v dnešní době využít technické vymoženosti, jako je skype, e-mail atd., k tomu, abychom mohli zajistit spolupráci mezi školami, například v rámci projektu.

S použitím ICT v projektu se setkáváme kupříkladu ve známém programu eTwinning, do něhož se zapojilo více než 20 tisíc škol z celé EU. Z projektů realizovaných v rámci tohoto programu můžeme jmenovat česko-slovenský projekt Perníková chaloupka určený pro první stupeň ZŠ, v němž žáci a učitelé realizovali prostřednictvím eTwinningu celou řadu aktivit spojených se známou pohádkou. Tento projekt měl i komunitní rozměr, neboť se do něj podařilo zapojit i rodiče a obce.

Za další efektivní projekty považuji: Košů není nikdy dost (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4542/kosu-neni-nikdy-dost.html/), Navrhujeme internetovou stránku obce (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/194/navrhujeme-internetovou-stranku-nasi-obce.html/) či Geologické éry (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8465/geologicke-ery.html/).

Závěr

Projektová metoda představuje velice efektivní metodu ve školní praxi, pomocí níž dochází u žáků k fixaci učiva, žáci se učí pracovat s informacemi, učí se vyhledávat a třídit informace, učí se samostatné či týmové práci. Pomocí projektové metody se u žáků rozvíjí tvořivost, samostatnost.

Citace a použitá literatura:
[1] - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 160 s. ISBN 978-80-210-4142-2. 
[2] - COUFALOVÁ, Jana. Projektové vyučování pro první stupeň základní školy. Praha : Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-958-0. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc12 kBUcelená typologie projektů
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 21. 05. 2012
Zobrazeno: 34030krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZORMANOVÁ, Lucie. Projektová výuka. Metodický portál: Články [online]. 21. 05. 2012, [cit. 2020-01-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14983/PROJEKTOVA-VYUKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 21. 05. 2012 09:22
Autorka ve svém článku o projektové výuce nejprve vysvětluje, co je to projekt a jaké jsou jeho charakteristické rysy a pozitiva i negativa. Následně se snaží zdůraznit, že ačkoliv pozitiva převažují, neměla by se projektová výuka stát výhradní formou vedení žáků, nýbrž jen doplňkovou metodou, která pomáhá začleňovat do výuky mezipředmětové vazby a průřezová témata. Je také nenahraditelnou pomůckou pro rozvoj formativních stránek osobnosti, jako jsou odpovědnost, sebekritičnost, komunikační schopnosti apod. Největším přínosem článku je souhrn odkazů na zajímavé projekty z různorodých oblastí.
1.Autor: Martin RusekVloženo: 21. 05. 2012 13:50

Paní kolegyně, určitě by se daly najít další oblíbená témata. Doufám, že některá poodhalíme v chystané videokonferenci pořádané metodickým portálem. :) Hezký den.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.