Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Království dětských knih I

Ikona prakticky

Království dětských knih I

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Šárka Bartošová
Anotace: Soubor jednotlivých pracovní listů je určen pro žáky 2. - 5. tříd, kteří již plynule čtou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
  2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
  3. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
  3. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Etnické a náboženské skupiny v ČR
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Knížky pro děti dle výběru pedagoga, potřeby uvedené v jednotlivých listech.
Klíčová slova: čtenářská gramotnost

Knihy, nenápadné součásti lidského světa, obohacují náš vnitřní život a pomáhají nám ve světě lidí a věcí. Nám - dospělým, kteří jsme k nim v mládí nalezli cestu, je líto, že v době rozmachu elektronických médií si ke knize najde cestu málokdo. A my všichni dospělí bychom měli být příkladem dnešním dětem v tom, jak si k takové krásné věci cestu najít a děti to učit. Vždyť kniha je také médiem, prostředníkem, který informace zprostředkovává. Nabízí však stále něco víc než technické obrazy světa, není nahraditelná filmem, televizí, záznamem na disketách a kompaktních discích.

Jak přivést ke knize dnešní žáky? Jak pomoci žákům orientovat se ve velkém množství nabídek? Jak jim pomoci vyhledávat si informace a ty dále zpracovávat a efektivně využívat? Jak knihy žákům zpřístupnit a jak jim ukázat jejich jedinečnost? Takovéto otázky si každým dnem pokládáme. Nejdůležitější je naučit žáky knihu vnímat, sžívat se s ní a její příběh pomyslně prožít. Proto je dobré ve třídách postupně zavádět pravidelné čtenářské dílny, při kterých si žáci potichu čtou přinesené knihy nebo pracují ve skupinkách se zadaným textem. Následující práce s knihami a s vybranými texty jsou jen ukázky a příklady námětů, jak je možno žákům knihu přiblížit. Protože kladný vztah ke knize a následné porozumění textu je velmi důležité pro další rozvíjení a celoživotní vzdělávání.

Následující texty a práce s nimi jsou určeny především pro mladší čtenáře. Je vhodnější tyto texty a vybrané úkoly nejprve zpracovávat společně a poté bystřejším čtenářům dávat některé úkoly zpracovávat samostatně. V souboru pracovních listů Království dětských knih naleznete úryvky jak ze známých knih, tak i z knih, které jsou méně obvyklé.

Seznam vybraných knih:
Pracovní list 1 - HRUBÍN, F.: Dětem. Praha: Albatros, 1997.
Pracovní list 2 - HRUBÍN, F.: Říkejte si se mnou. Praha: Albatros, 1996.
Pracovní list 3 - BORSKÁ, I.: Mirka s Jirkou sami doma. Praha: Albatros, 1978.
Pracovní list 4 - BRUKNER, J.: Klíč od království. Praha: Albatros, 1996.
Pracovní list 5 - SVĚRÁK, Z.: Tatínku, ta se ti povedla. Praha: Albatros, 2005.
Pracovní list 6 - BŘEZINOVÁ, I.: Lentilka pro dědu Edu. Praha: Albatros, 2006.
Pracovní list 7 - DENKOVÁ, M.: Pohádková zahrada. Praha: Euromedia Group, 2003.
Pracovní list 8 - MALINSKÝ, Z.: Pohádky ze Sluneční ulice. Praha: Amulet, 2000.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 07. 2007
Zobrazeno: 12523krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BARTOŠOVÁ, Šárka. Království dětských knih I. Metodický portál: Články [online]. 09. 07. 2007, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1487/KRALOVSTVI-DETSKYCH-KNIH-I.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.