Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Návrat domů

Ikona inspirace
Autor: PhDr. Vladimíra Neužilová
Spoluautor: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
Anotace: Příspěvek představuje možnost využití nenásilného začlenění problematiky Romů a vůbec romství do výuky, ukazuje se zde silné citové pouto k domovu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Etnické a náboženské skupiny v ČR
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní text Návrat domů, české a romské ukolébavky
Klíčová slova: vzpomínka, komparace, domov, Rom, oblečení, ukolébavka
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Aktivizující metody v návrhu hodiny:

VOLNÉ PSANÍ 

Cíl: objevit v sobě nečekané nápady, myšlenky, souvislosti, pomocí psaní se učit, reflektovat.

Postup:

1. Polož tužku na papír a piš svým tempem souvislý text – věty, co tě napadá k danému tématu.

2. Neplánuj si dopředu, co a jak budeš psát, prostě pořád piš. Tužka musí být pořád v pohybu.

3. Nevracej se k tomu, co máš napsané, neopravuj chyby (v této fázi je dovoleno chybovat).

4. Piš po celý stanovený čas (min. 3–5 minut) a stále usilovně mysli na dané téma. Když tě nic nenapadá, piš např.: „Co mám psát, když mě nic nenapadá, jak mám pokračovat…“

5. Rozhodni, jestli své volné psaní budeš prezentovat, přečteš. 

MYŠLENKOVÁ MAPA

Cíl:

 • uplatnit vědomosti a zkušenosti, prohloubit poznání, zpřesnit vztahy mezi pojmy;
 • rozvíjet intelektuální dovednosti, učit srovnávat, hodnotit, vysvětlovat, interpretovat;
 • cvičit analýzu a syntézu, učit se učit.

Postup:

1. Napiš doprostřed velkého papíru problém (pojem) a zakroužkuj ho.

2. Uvažuj o dílčích problémech, které mají nějaký vztah k hlavnímu problému. Každý menší

problém dej do menšího kroužku a přiřaď ho k hlavnímu problému, tvoř „podmnožiny“.

3. Hledej a vyznačuj vztahy mezi jednotlivými kroužky.

Zpočátku mají mapy podobu brainstormingu, mapy mohou být obrázkové. Zde je využita mapa rybí kostry.

DVOJITÝ DENÍK

Cíl: komentovat text; spojit text s vlastními myšlenkami;  porozumět textu do hloubky. 

MYŠLENKA

KOMENTÁŘ /můj/

 

 

Postup:

1. Vyber z textu myšlenku, která tě zaujala, zapůsobila na tebe.

2. Napiš komentář, proč vybíráš tuto myšlenku: co ti připomněla, které otázky vyvolala. 

Předmět: Český jazyk a literatura 6. ročník

Integrace učiva slohu, literatury a jazyka

Průřezové téma: osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova

Práce s textem – Tera Fabiánová: Návrat domů

Klíčové kompetence: kompetence občanské, sociální, komunikativní 

Výstupy/Cíl

Žáci:    

 • napíší, co pro ně znamená domov;
 • rozvíjí tvůrčí psaní;
 • jsou schopni pracovat s textem;
 • srovnávají českou a romskou ukolébavku. 

Osnova hodiny: 

1. Žáci zavřou oči, vytvoří si představu domova, obrazy nechají plynout před očima jako film. 

2. Volné psaní: Co pro mě znamená domov. 

3. Tera Fabiánová: Návrat domů

Učitel napíše na tabuli jméno autorky a název povídky. Položí následující otázky:

1. O jaký návrat se asi bude jednat podle jména autorky a názvu povídky.

2. Kdo bude hlavní postavou povídky?

3. Vžij se do role autora a podle názvu Návrat domů napiš ve zkratce obsah = osnovu povídky.

4. Text T. Fabiánové

Jela jsem domů. Dorazila jsem do osady. Bylo brzo ráno, slunce právě vycházelo. Ani bych tu naši romskou vesničku nepoznala. Všude hezké domy, jen vzadu pár starých, křivých chatrček. Jak se někdo k osadě blížil, hned vyběhli ven psi a štěkali. Přestali, jen když se s nimi promluvilo romsky. A mně chvíli trvalo, než mi došlo, proč na mě tak štěkají. Mluvila jsem s nimi totiž česky.

Rozhlédla jsem se kolem sebe, všichni už vybíhali z domků podívat se, kdo to přišel. Šulo, náš vajda, volá: „Kluci, honem, skočte někdo pro její mámu!“

Začali mě chválit: Podívejme se, jaká je z ní madam! Ty šaty! A ty boty! Poznal bys v ní tu roztrhanou dračici? A ty vlasy, jako princezna! Ani bys neřekl, že je Romka!“

Byla jsem zpátky doma. Všechno bylo tak, jak jsem odešla. Malý domek, uvnitř kouř, stará lavice, malý prádelníček, na zdi svaté obrázky, maminčina postel.

Posadila jsem se za stůl, moje máma, stařičká zlatá máma mi začala z prádelníku nosit oblečení, rozkládala přede mnou romské sukně, blůzy, šátky.

„Vidíš?“ povídá mi, „všechno jsem ti schovala, abys neřekla, že nic nemáš. Tohle všechno je tvoje. Podívej, staré peníze. Stříbrné! Dej si je do vlasů. Tak honem, obleč si to, ať se na tebe podívám!“ 

a) V textu podtrhni větu nebo myšlenku, která tě zaujala, vypiš ji do tabulky a napiš k ní vlastní komentář, názor nebo svou vzpomínku, která se ti při čtení vybavila. 

Věta z textu

Komentář

 

 

b) Z textu vypiš slova, kterým nerozumíš. Společné hledání významu slov.

c) Porovnej domov mladé Romky z textu se svým domovem.

d) Do myšlenkové mapy zapiš, co víš o Romech, použij strukturu rybí kosti. Podle potřeby si rybí kosti doplň. 

Učitel shrne vše, co žáci napsali, vede diskusi a na tabuli společně zapisují, co by chtěli o Romech vědět. Na otázky nejprve odpovídají žáci (učení se navzájem), nebudou-li znát odpověď, jdou hledat na internet nebo jim dá učitel čas do příští hodiny, aby danou otázku zodpověděli.

5. Poslech českých ukolébavek, poslech romských ukolébavek. Srovnání. 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 07. 12. 2011
Zobrazeno: 6163krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NEUŽILOVÁ, Vladimíra. Návrat domů. Metodický portál: Články [online]. 07. 12. 2011, [cit. 2020-08-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14705/NAVRAT-DOMU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.