Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Charakteristika školy

Ikona informativni

Charakteristika školy

Autor: VUP Praha
Anotace: Tato kapitola ŠVP by měla obsahovat popis základních podmínek školy, které jsou východiskem pro formulování charakteristiky ŠVP.
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Tato kapitola ŠVP by měla obsahovat popis základních podmínek školy, které jsou východiskem pro formulování charakteristiky ŠVP.

Úplnost a velikost školy

Škola uvede, zda je plně organizovaná, nebo zda má jen některý stupeň vzdělávání (případně jen některé ročníky daného stupně). Dále je vhodné uvést typ školy (městská, spádová atd.), její kapacitu, počet tříd v ročnících apod.

Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)

Popis podmínek by měl naznačit možnosti školy - co má škola k dispozici, co může využívat pro výuku i další činnosti žáků, jaké podmínky a zázemí mají samotní učitelé, případně jaká omezení škola má a jak chce podmínky do budoucna měnit ve prospěch kvalitnějšího vzdělávání (vybavenost učeben a kabinetů, učební prostory, prostory pro TV, prostory pro jiné činnosti žáků atd.; technické vybavení školy, které podporuje výuku a život ve škole - PC, televizní okruhy aj.; hygienické zázemí pro osobní hygienu, stravování, duševní hygienu žáků i učitelů, opatření týkající se bezpečnosti žáků atd.).

Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)

Škola uvede informace o pedagogickém sboru, které jsou podstatné pro činnost školy, především pro vzdělávání žáků: počet vyučujících, jejich odborná kvalifikovanost, tj. schopnost odborně realizovat konkrétní vyučovací předměty i jiné výchovné a vzdělávací činnosti (odborné i specifické dovednosti, které lze využít ve vzdělávání žáků) atd. Vhodné je zařadit i údaje o zastoupení pedagogů se specifickými odbornostmi či funkcemi (školní psycholog, speciální pedagog, vychovatelé, asistenti učitelů a žáků, externí pedagogové atd.).

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.)

V posledních dvou bodech charakteristiky školy se požadují další informace, které mohou významně předznamenat vzdělávací i jinou činnost školy. Škola vymezí způsoby spolupráce na různých úrovních a různých úkolech (projektech), přiblíží rodičům žáků i širší veřejnosti způsoby předávání informací o škole a o žácích.

Další doporučené údaje

  • umístění školy
  • charakteristika žáků

Údaje o umístění školy mohou být důležité z hlediska okolního prostředí, dostupnosti školy, dopravní obslužnosti apod.

Charakteristika žáků má doplnit údaje o tom, z čeho škola vychází při svých úvahách o vzdělávání. Charakteristikou žáků se rozumí především údaje o tom, odkud žáci na školu přicházejí (v případě spádové školy atd.), zda se ve škole vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci mimořádně nadaní atd.


Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 06. 2007
Zobrazeno: 6224krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VUP. Charakteristika školy. Metodický portál: Články [online]. 29. 06. 2007, [cit. 2020-05-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1468/CHARAKTERISTIKA-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.