Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Domácí zvířata

Ikona zkusenost
Autor: Mgr. Hana Hedbávná
Anotace: Daný příklad dobré praxe ukazuje, jak lze zpracovat problematiku domácích zvířat v hodinách ekologického přírodopisu s žáky 7. ročníku základní školy. V průběhu dvou vyučovacích hodin si žáci osvojí poznatky související s domestikací zvířat a poznají hlavní zástupce domácích zvířat chovaných v ČR. Během samostatné práce s textem učebnice využívají metodu kritického myšlení. Své dosavadní znalosti prověří v doplňovačce a pokusí se objasnit význam pojmu z tajenky. Při rozdělení do skupin a práci v nich si žáci ověří schopnost vzájemné spolupráce, kterou pak dále rozvíjejí v následné skupinové aktivitě týkající se obrázků a popisů zvířat. Příklad dobré praxe podporuje v první řadě rozvoj jednotlivých aspektů přírodovědné gramotnosti žáků: aktivní osvojování si a používání základních prvků pojmového systému přírodních věd, aktivní osvojování si a používání metod a postupů přírodních věd a aktivní osvojování si a používání způsobů interakce přírodovědného poznání s ostatními segmenty lidského poznání či společnosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 2. Základní vzdělávání -> Dějepis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Nutné pomůcky: učebnice ekologického přírodopisu pro 7. ročník, 1. díl; mapa světadílů; pracovní list ANO/NE; pracovní list s doplňovačkou; kartičky s názvy domestikovaný živočichů; obrázky s domácími zvířaty ČR; kartičky s jejich názvy; kartičky s texty a popisy domácích zvířat
Klíčová slova: domácí a hospodářská zvířata, domestikace, chov, využití zvířat
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Cílem dvouhodinového bloku výuky je, aby žáci porozuměli historickým důvodům domestikace a určili, jaké zákonitosti vyplývají ze vzájemného soužití lidstva s ostatními obratlovci. Během výuky se žáci naučí rozpoznat některé domácí živočichy, zařazovat je do tříd a do řádů a vysvětlit jejich význam. Pochopení souvislostí mezi vývojem lidstva a domestikací zvířat umožní žákům nahlédnout hlouběji do problematiky současných trendů chovu domácích (hospodářských) živočichů. Při práci na dílčích úkolech si rovněž zdokonalí svoje schopnosti číst text s porozuměním a spolupracovat ve skupině. 

Příspěvek popisuje výuku na ZŠ Vyškov, Nádražní 5, vztahující se ke vzdělávací oblasti Člověk a příroda, předmětu přírodopis, v 7. ročníku. Na ZŠ Vyškov, Nádražní 5, se vyučuje tzv. ekologický přírodopis v 7. ročníku s časovou dotací dvě hodiny týdně. Přírodopis ve všech čtyřech třídách 7. ročníku učí Mgr. Hana Hedbávná.

Aktivity jsou nastaveny na dvě vyučovací hodiny: jedna hodina se věnuje práci s textem v učebnici a objasnění pojmu domestikace a ve druhé vyučovací hodině žáci pracují ve skupinách s kartičkami, jež se týkají domácích zvířat.

Průběh 1. hodiny:

 

část hodiny

čas/min

činnosti

a)

úvod

5

zahájení hodiny, zkoušení, opakování, cíl hodiny

b)

motivační diskuze

10

diskuze na téma domácí zvířata, která to jsou, proč se chovají, rozdíl mezi divokým a domácím zvířetem, různé způsoby chovu

c)

práce s textem

15

žáci odpovídají do tabulky ANO/NE, pak si přečtou text v učebnici a odpoví znovu ANO/NE, následuje společná kontrola, po které si žáci vybarví pravdivá tvrzení

PŘÍLOHA 1

d)

doplňovačka

10

žáci vyřeší doplňovačku, tři nejrychlejší žáci získají jedničku, společně si pak objasníme pojmy domestikace, zajetí a ochočení

PŘÍLOHA 2

e)

závěr

5

shrnutí – žáci odpovídají na otázky, diskutují           

a) Na začátku hodiny připomeneme předchozí poznatky (např. s využitím zkoušení). Seznámíme žáky s cílem hodiny.

b) Během diskuze pokládáme žákům otázky:

 • v čem vidí rozdíly mezi divokým a domácím zvířetem;
 • jaká zvířata chovají ve svých domácnostech a obcích, k jakému účelu;
 • v jakých podmínkách se zvířata chovají.

c) Žáci dostanou tabulku s 10 tvrzeními, která se týkají hospodářských zvířat. Tvrzení vycházejí z textu v učebnici. Do prvního sloupce nadepsaného „před čtením“ zapíší ANO/NE podle toho, zda s tvrzením souhlasí, či nikoliv. Pak dostanou pokyn, aby si přečetli článek v učebnici na stranách 56–63, a následně zapíší ANO/NE do sloupečku se záhlavím „po čtení“. Po společné kontrole si žáci pravdivá tvrzení barevně vyznačí. List si nalepí do sešitu.

d) Žáci řeší doplňovačku, jejíž tajenkou je slovo domestikace. Pokud vysvětlí i pojem z tajenky, získají cca tři první žáci jedničku. S pojmem domestikace se setkali již dříve (učebnice str. 52). Doplňovačku si žáci opět nalepí do sešitu. Ve společné diskuzi nad obsahem doplňovačky objasníme nejen pojem domestikace, ale také pojmy zajetí a ochočení. Snažíme se, aby význam pojmů vyvodili sami žáci.

e) V závěru ponecháme žáky, aby sami zhodnotili, co si z hodiny zapamatovali.

Průběh 2. hodiny:

 

část hodiny

čas/min

činnosti

a)

úvod

5

zahájení hodiny, opakování, cíl hodiny

b)

rozdělení do skupin

5

vyučující rozdá žákům kartičky se jmény domestikovaných živočichů, žáci se rozdělí do skupin podle světadílů, ve kterých byli domestikováni

PŘÍLOHA 3

c)

práce s kartičkami

15

žáci pracují ve skupinách, přiřazují k sobě kartičky s obrázky, názvy živočichů a texty s charakteristikou, následuje společná kontrola

PŘÍLOHA 4

PŘÍLOHA 5

PŘÍLOHA 6

d)

časová osa

10

živočichy z předchozího úkolu seřadí podle toho, kdy byli domestikováni

PŘÍLOHA 7

e)

závěr

10

zápis do sešitu – rozdělení živočichů do tříd a řádů

ústně – diskuze o práci ve skupinách a o tom, co žáky zaujalo

a) Na začátku hodiny zopakujeme pojmy zajetí, ochočení a domestikace a připomeneme příklady domácích zvířat. Seznámíme žáky s cílem hodiny.

b) Žáci si rozdají kartičky se jmény zvířat. Vysvětlíme si, že se mají rozdělit do skupin podle toho, na jakém kontinentě byli domestikovaní. Upozorníme žáky na to, že někteří mohli být domestikovaní na více kontinentech. Úkol je připraven pro třídu o 20 žácích, kteří se takto rozdělí do čtyř skupin. Pro bystré žáky, kteří mají s takovým dělením na skupiny zkušenosti, úlohu ztížíme nalepením lístečků se jmény zvířat na záda. Zdůrazníme, že rozdělení musí proběhnout beze slov. Ještě před rozdělením si na mapě ukážeme, o které kontinenty půjde (Evropa, Asie, Amerika, Afrika). Každá skupinka si sedne kolem dvou lavic tak, aby měla dostatek prostoru k řešení úkolu.

c) Jeden ze skupiny vyzvedne od vyučující obálku s kartičkami a zadáním úkolu. Jakmile skupinka úkol vyřeší, přihlásí se ke kontrole. Zpravidla i poslední skupinka má úkol hotový do 10 minut. Následuje společná kontrola. Opět můžeme žáky z nejšikovnější skupinky ohodnotit.

d) Vybídneme žáky, aby seřadili buď obrázky, nebo jen názvy živočichů podle toho, kdy byli domestikovaní. Podaří-li se některé skupince úkol splnit správně, můžeme opět ohodnotit. V závěru úkolu načrtneme na tabuli časovou osu a vyznačíme na ni domestikaci všech dvanácti zvířat.

e) V závěru žáci rozdělí domácí zvířata podle tříd a řádů a rozdělení si zapíšou do sešitu. Ústně pak shrneme, co žáky nejvíce zaujalo.

Reflexe:

Osvědčilo se nám realizovat toto téma po návštěvě ZOO Parku Vyškov, který je zaměřen na chov domestikovaných zvířat z celého světa.

Pokud jsou ve třídě žáci, pro které je těžké v daném časovém úseku přečíst s porozuměním větší množství textu, pak pro ně připravíme pracovní list s menším počtem tvrzení, která vycházejí z kratšího textu. Osvědčilo se mi také nechat tyto žáky pracovat ve dvojici s tím, že každý přečte jen polovinu textu.

Skupinová práce je obvykle pro žáky zajímavá. Pokud žáky třídy známe, můžeme už při rozdávání kartiček se jmény zvířat zajistit, aby byly skupinky žáků rozděleny rovnoměrně podle úrovně vědomostí. Kontrolujeme, jestli se zapojují do aktivit všichni žáci. Je účelné v závěru hodiny nechat každou skupinku, aby své členy ohodnotila (třeba „smajlíkem“) podle toho, jak pracovali.

Důležitými částmi úvodu a závěru vyučovacích hodin jsou diskuze, v nichž mají žáci možnost vyjádřit nejen své vědomosti a zkušenosti, ale také své osobní názory na diskutovanou problematiku. Během diskuzí se dotkneme i etických témat (způsoby chovu, péče o zvířata, využití zvířat ve farmaceutickém výzkumu a průmyslu atd.).

Tématiku lze doplnit prezentací – poznávání domácích zvířat, případně referáty žáků, jejichž rodiny taková zvířata chovají.

Výuka se týká pouze obratlovců (vyjma ryb). Ostatním chovaným živočichům (bezobratlým živočichům a rybám) věnujeme zpravidla některou předchozí hodinu.

Citace a použitá literatura:
[1] - KVASNIČKOVÁ, D. Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ, 1. díl. Praha : Fortuna, 1997.  
[2] - ČERVENÁ, A.; ANDĚRA, M. Svět zvířat XII, Domácí zvířata. Praha : Albatros, 2001.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 11. 2011
Zobrazeno: 11261krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HEDBÁVNÁ, Hana. Domácí zvířata. Metodický portál: Články [online]. 29. 11. 2011, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14535/DOMACI-ZVIRATA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.