Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodický portál www.rvp.cz

Metodický portál www.rvp.cz

Informativní příspěvek
Příspěvek mapuje vývoj Metodického portálu, vyvinutého a provozovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (v závěru realizace projektu Metodika II sloučeným do Národního ústavu pro vzdělávání). Unikátní internetový multifunkční portál, realizovaný v rámci IPn s podporou ESF a státního rozpočtu ČR, je nahlížen jednak z hlediska jeho několikaletého vývoje včetně rekapitulace cílů projektu a ambicí realizačního týmu, jednak z hlediska struktury portálu, obsahu jednotlivých částí a především návštěvnosti a počtu uživatelů. Metodický portál RVP.CZ je ve všech ohledech úspěšně realizovaným produktem s celoplošným dopadem prakticky do všech oblastí vzdělávací soustavy ČR. Svůj potenciál pro profesní podporu zvyšoval postupně. Realizační tým předává zadavateli (MŠMT) plně funkční, unikátní prostředek podpory pedagogů s denní návštěvností téměř 10 000 přístupů.

Základní kameny

Projekt Metodika a pokračující projekt METODIKA II vznikly s hlavním cílem – podpořit pedagogy a být jim inspirací a oporou v nesnadném procesu zavádění inovací, který se obvykle shrnuje pod pojem „reforma vzdělávání“. Jejím nejnápadnějším projevem bylo vytvoření rámcových vzdělávacích programů a s tím související povinnost škol vytvářet si své školní vzdělávací programy. Reforma přinesla řadu novinek, výzev a její autoři si byli vědomi, že pedagogové právem očekávají rozsáhlou podporu při jejich zvládání. Těmito novinkami jsou především prvky typu klíčových kompetencí, průřezových témat, autoevaluace apod.

Jedním z pilířů podpory ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který měl pedagogům v tomto snažení pomoci, se staly oba projekty Metodika a METODIKA II. Tím, že byla využita možnost podpořit projekt prostředky Evropského sociálního fondu v prvé fázi z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a v druhé fázi, kterou právě touto konferencí uzavíráme z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, získali čeští pedagogové unikátní prostředí pro svůj profesní rozvoj. Metodický portál jako hlavní výstup projektů snese evropské i světové srovnání a v rámci českého internetu nabízí doposud nenapodobené, jedinečné a především cíleně profesně zaměřené médium.

Vzhledem k tomu, že potřeba intenzivní metodické podpory se týkala a týká každého pedagoga v České republice, jevilo se jako nejvhodnější od počátku využití prostředí strukturovaných internetových stránek odborného portálu. Na adrese www.rvp.cz tak vznikl a je provozován unikátní soubor stránek, které pokrývají podstatnou část vzdělávací problematiky a v současnosti jsou využívány a oceňovány nejen pedagogy v praxi, ale i učiteli a studenty fakult vzdělávajících učitele. Pokud bychom měli několika slovy charakterizovat Metodický portál, musíme se vrátit k jeho základním cílům. Realizační tým obou projektů, který byl vytvořen na Výzkumném ústavu pedagogickém v roce 2005, měl zajistit jeho komplexnost, pestrost a pluralitu informací, garantovanost a kvalitu obsahu. Tisíce návštěvníků denně dokládají, že stavba, vybudovaná na těchto základech, plní svoji funkci dobře, je využívaná a přináší užitek.

Zatímco konstrukce portálu, jeho grafická podoba, nastavení redakčních procesů, hledání autorů, recenzentů a dalších spolupracovníků, propagace portálu, to všechno bylo a je především dílem realizačního týmu, jeho obsah je v naprosté většině tvořen pedagogy z praxe. Tato myšlenka se stala zásadní charakteristikou Metodického portálu. Inovace ověřené praxí se tak prostřednictvím Metodického portálu dostávají rychle a efektivně k dispozici komukoliv, kdo se rozhodne je skrze portál vyhledat a využít. Další z charakteristik portálu jsou nejen odborné recenze příspěvků, ale i jejich formáty, které nevyžadují žádný speciální software a instalaci. Důležitým prvkem je zároveň licence, pod kterou jsou příspěvky na portálu uveřejněny. Od počátku jsme se aktivně zasazovali o zavedení nových forem licencí Creative Commons nabízejících specifické možnosti úprav práv vztahujících se k nabízenému obsahu. To umožňuje využívat publikovaný obsah zdarma bez velkých omezení. Obsah Metodického portálu je dostupný bez registrace a poplatků.

Vývojové etapy

V průběhu šesti let realizace obou projektů prošel Metodický portál, jehož základy byly položeny už v roce 2003, dynamickým vývojem, který se týkal jak změn v jeho struktuře a jednotlivých publikačních systémů, tak změn grafiky portálu a obměny získaného obsahu.  Jak narůstal objem informací uložených na Metodickém portálu, byla i jeho podoba a jednotlivé funkce přizpůsobovány, tak aby byl stále naplňován hlavní cíl – podporovat pedagogy způsobem, který pro ně bude co nejpříjemnější a nejefektivnější. Nejtěžším úkolem bylo a stále je při rostoucí složitosti obsahu zajistit dobrou orientaci uživatelů ve všech částech a neustále zdokonalovat systém vyhledávání.

Jednotlivé etapy, které probíhaly za podpory obou projektů ESF, lze stručně popsat takto:

1. etapa ověřovací – v ní se ověřovala základní struktura portálu a fungování systémů (1/2005 – 7/2006)

2. etapastabilizační – vytváření základního okruhu uživatelů a autorů, stabilizace systému publikování (8/2006 – 7/2007)

3. etapainovační – hledání nových možností po stránce technologické, ale i obsahové, konec hlavního přerodu nové podoby portálu s modulárním uspořádáním (8/2007 – 09/2009)

4. etapaaplikační – stabilizace a plnění všech nově vytvořených částí a postupné zapojení dalších skupin uživatelů, dokončení vývoje některých modulů (10/2009 – 09/2011)

5. etapazajištění udržitelnosti – dosahování plánovaných ukazatelů a přechod portálu na režim činnosti bez podpory ze strany projektu ESF. (09/2011 – 12/2011)

Statistiky návštěvnosti

Ze statistik návštěvnosti, které jsou realizovány dle nástroje Google Analythics, je patrné, že návštěvnost má stále stoupající tendenci. Na začátku roku 2006 se jednalo o cca 300 jedinečných denních návštěv, na začátku roku 2009 je návštěvnost již o řád vyšší, což v řeči čísel znamená až 3700 jedinečných denních návštěv.

V době vzniku tohoto příspěvku (září 2011) byla denní návštěvnost na 9600 jedinečných denních návštěvách v průměru za rok včetně prázdnin, svátků a víkendů.

Současná podoba portálu

Vývoj jednotlivých částí portálu postupně dospěl do struktury, která jej člení do čtyř částí, lišících se především mírou garance obsahu a jeho zaměřením.

 1. První z nich je garantovaná část, ve které příspěvky před jejich uveřejněním prochází recenzním řízením, je vybudována na nejstarší části portálu, to znamená na metodicky zaměřených článcích a digitálních učebních materiálech doplněných o moduly Odkazy a AudioVideo.
 2. Druhá, komunitní část vznikla později jako nástroj podpory vznikající komunity uživatelů Metodického portálu, obsahuje několik modulů, které ze své podstaty nejsou recenzně regulovány. Jedná se především o moduly Diskuzí, Digitálních portfolií (Digifolií), Blogů a pedagogické Wiki. V této části je zároveň přidružen nástroj pro online semináře (webináře) a uživatelský profil se všemi svými funkcemi.
 3. Třetí je tzv. vzdělávací část, která je reprezentována modulem E-learning. Jedná se o prostředí pro provozování e-learningových kurzů vyvinutých v rámci projektu.
 4. Kromě předchozích částí naleznete na Metodickém portálu další aplikace, jakými jsou Evropské jazykové portfolio (EJP) a specifický modul pro podporu zavádění ICT do praxe škol Profil Škola21. Tyto nové aplikace bychom mohli zaštítit názvem autoevaluační nástroje.

Vývoj Metodického portálu

Metodický portál procházel v průběhu svého vývoje neustálým procesem inovací, opírajících se o prakticky nepřetržitý monitoring potřeb praxe a sledování nejnovějších trendů v oblasti ICT.

Na podzim 2008 došlo k vytvoření dlouhodobé vize rozvoje, kterou lze charakterizovat následující větou: Usilujeme o vytvoření respektovaného živého portálu, věnovaného podpoře učitelů v jejich profesi

Je velmi příjemné konstatovat, že se realizačnímu týmu, který byl v průběhu prací doplňován a obměňován, podařilo tuto vizi naplnit. Nabízíme drobnou rekapitulaci toho, co považujeme za naplnění zmíněné vize.

 • Metodický portál předkládá témata potřebná pro učitele, která zároveň reagují na společenskou poptávku a trendy ve vzdělávání.
 • Každý den je publikován nový obsah, jak v garantované, tak v komunitní části.
 • Jednotlivé typy příspěvků mají stanovena kritéria kvality, kterými se řídí celý redakční i editační proces.
 • Podařilo se vytvořit stabilní tým spolupracovníků, recenzentů, expertů, odborných garantů.
 • Komunitní část portálu se stala využívaným prostředím pro výměnu názorů a sdílení zkušeností.
 • Denní návštěvnost se pohybuje aktuálně (září 2011) na úrovni 9600 jedinečných denních návštěv v průměru za rok včetně prázdnin, svátků a víkendů.
 • Realizační tým využívá různých možností, jak prostřednictvím funkcí Metodického portálu nebo na setkáních s učiteli získávat zpětnou vazbu, díky které efektivně vyvíjet a zlepšuje portál a příspěvky.
 • Při konstrukci e-learningových kurzů, které jsou prostřednictvím Metodického portálu nabízeny a realizovány, jsou využívány obsahy Metodického portálu.
 • Postupně vznikla plně funkční komunita uživatelů Metodického portálu jako učící se společenství.
 • Stále více ohlasů signalizuje, že se Metodický portál stal běžnou součástí vysokoškolské přípravy učitelů.
 • Řada pedagogů využívá různých funkcí Metodického portálu nejen pro podporu své výuky, ale jako prostředí pro své profesní vzdělávání.

Co se osvědčilo

Vymezení realizace projektu Metodika a METODIKA II vycházelo ze dvou strategických linií. První z nich můžeme charakterizovat jako naplnění obecných potřeb uživatelů spočívajících zejména v kvalitní strukturaci obsahu. To se projevilo budováním struktury jednotlivých modulů, která se ukázala v členění a podobě portálu. Druhá strategie se váže k specifickým potřebám uživatelů a je odvozena od jednotlivých cílových skupin uživatelů využívajících prostředí portálu. Tyto skupiny se postupně rozšiřovaly o učitele středních odborných škol, základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a o pedagogy pracujících v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání.

V rámci obou linií byl využit přístup, který je v prostředí internetových sítí označován jako web 2.0. Prakticky to znamená využití možností, které poskytuje prostředí internetu pro rozvoj lidské komunikace. Dalším aspektem, který se osvědčil, byla orientace na softwarové produkty, které jsou dostupné zdarma, tzv. open source SW. 

Ti, pro které jsme Metodický portál připravovali

Uživatelé jsou a vždy byli z hlediska realizačního týmu hlavním měřítkem pro veškeré inovace, změny a vývoj. Zejména v posledních třech letech se plně uplatňoval přístup, který je zachycen v následujícím grafu. Představa, která se částečně naplnila, byl postupný vývoj uživatelů Metodického portálu od prostých návštěvníků směrem k aktivním uživatelům. Přidanou hodnotou je poté přechod běžných uživatelů k autorství a bližší spolupráci na realizaci projektu. 

 1. míra zkušeností s učením – viz vertikální členění
 2. míra přijetí změn (inovativnosti) – viz horizontální členění

Pro jednotlivé skupiny (student-průkopník, začínající učitel – pozorovatel, …) byl na Metodickém portálu přizpůsobován obsah, funkce a uživatelské prostředí. Hlavním cílem bylo oslovit, co největší počet učitelů ze všech výše zmíněných kategorií a nabídnout jim místo, ve kterém by se cítili dobře a získávali zde dostatek inspirace a podnětů k vlastnímu rozvoji.

Jednotlivé moduly a jejich logika

Na základě analyzování potřeb uživatelů portálu byly identifikovány základní oblasti potřeb pedagogů v praxi. Na základě zjištěných výsledků vznikl soubor nástrojů (modulů), do kterých byl získán a strukturován obsah portálu. 

Kategorie

Potřeba

Modul

1

Potřebuji materiály okamžitě využitelné v hodině – testy, programy, ukázky pokusů, prezentace apod.

Digitální učební materiály

2

A) Inspiraci k výuce, co se kde daří či nedaří. Příklady dobré praxe. Ukázky projektů, které si mohu upravit.

B) Stručné výtahy ze složitých věcí (analýz, výzkumů). Překlady zahraničních materiálů.

Články

3

Odkazy na zajímavé zdroje, stručné přehledy a rešerše, ať nad tím zbytečně netrávím spousty času. Chci vědět, jak určité informační zdroje hodnotí a využívají ostatní.

Odkazy

4

Chtěl bych se bavit o konkrétních tématech s kolegy, kteří řeší stejné problémy, ne na obecné rovině, ale konkrétně. Potřebuji databanku zkušeností, jak řešit klasické problémy.

Diskuze

5

Potřeboval bych šablony použitelné pro pedagogickou práci – tematický plán, evaluační nástroje apod. Prostředí, ve kterém bych si dokázal vytvořit sám nebo se podílet na tvorbě vlastních výukových materiálů.

Wiki

6

Chci mít prostor, kde bych se mohl vyjadřovat k aktuálním věcem, aniž by mi do toho někdo mluvil.

Blog

7

Potřebuji místo, kde bych si shromažďoval svoje materiály. Nástroj, kterým si budu plánovat svůj osobní rozvoj.

Digifolio

8

Chci se učit smysluplně, aktuálně, musím se v tom, co se učím, cítit bezpečně, musím na to mít dostatek času.

E-learning

Na základě analýzy těchto potřeb, byl navržen v roce 2008 nový způsob uspořádání Metodického portálu. Jeho základem se staly tzv. moduly (uvedeny v posledním sloupci tabulky; samostatné internetové stránky se specifickým obsahem a samostatným funkčním prostředím), které reagovaly na výše zmíněné potřeby uživatelů. Každý modul pak bylo možné velmi dobře přizpůsobit, jak potřebám na konkrétní typ materiálu či služby, jenž nabízí, tak i specifikům cílových skupin podle vzdělávacího stupně (mateřská, základní či jiný typ školy) či dělení uvedeného v části cílové skupiny.

Vstupní strana portálu, která byla v průběhu let několikrát upravována, nyní nabízí přehledný vstup do prostředí jednotlivých modulů a současně přináší aktuální náměty, připomenutí a informace. Její nedílnou součástí je systém vyhledávání – tzv. Fulltext, který se z narůstajícího obsahu stává nejdůležitější součástí při práci s portálem.   

 
Původně plánovaná struktura metodického portálu z roku 2008. 

 

Jednotlivé moduly Metodického portálu 

Články

Nejstarší část portálu, která v současnosti (září 2011) nabízí v přehledném systému bezmála 5000 ks článků převážně metodického charakter. V modulu však nalezneme i články teoretické, výstupy projektů, praktické zkušenosti z jednotlivých vyučovacích hodin i studie mapující vývoj vzdělávacích oborů. Jednotlivé články jsou hodnoceny jak recenzenty, tak uživateli systémem „hvězdiček a je možné o nich diskutovat. Články jsou často opatřeny přílohami v různých formátech, což je jedna ze zásadních výhod publikování na portálu. Bez nadsázky se dá říci, že učitelé mají v tomto modulu unikátní elektronickou knihovnu svého oboru. Na základě dlouhodobé zkušeností s metodicky zaměřenými články byly připraveny ostatní moduly.

Od roku 2010 je součástí modulu i Učitelský spomocník, který vzniká ve spolupráci s katedrou informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

DUM – Digitální učební materiály 

Je-li modul Články určen především pro vlastní rozvoj učitelů, potom má modul DUM mnohem prozaičtější cíl. Realizační tým jej zkracuje na: „Vezmi a běž.“ Učitelé v něm mají dostupnou a stále se plnící databázi materiálů použitelných přímo ve výuce. DUM se od svého startu rychle stal nejúspěšnějším modulem celého Metodického portálu. Byl po článcích prvním modulem, na kterém byly poprvé využity principy webu 2.0. Ten lze charakterizovat tak, že obsah portálu dodávají přímo uživatelé portálu a uživatelé jej mohou hodnotit a komentovat. Tím mimo databáze vzniká i pomyslný kvalitativní žebříček. Provoz DUM byl zahájen v únoru 2008. V současnosti (září 2011) obsahuje více než 7000 ks digitálních učebních materiálů vytvořených pedagogy pro přímé použití ve výuce. Jako jediný modul narazil na limity personálního zajištění, kdy bylo nutné v roce 2011 dočasně přerušit přijímání příspěvků, aby je bylo možné zpracovat v době vymezené pro řešení projektu. V podstatě se jedná o strukturované úložiště vzdělávacích objektů, které učitelé mohou okamžitě využít při práci v hodině na konkrétní probírané téma. Lze zde nalézt především pracovní listy a prezentace, ale také testy, video- a audionahrávky, různé pomůcky do hodiny, materiály pro interaktivní
tabule, kolekce obrázků apod. Prostředí DUM je navázáno na evropské úložiště Learning Resource Exchange (LRE). Díky tomu mohou uživatelé Metodického portálu vyhledávat v dalších evropských úložištích, která jsou do projektu zapojena.

Odkazy

Postupně se v roce 2010 od modulu Články oddělil specifický modul shromažďující anotované odkazy na webové stránky s metodickým obsahem. Modul umožňuje rychlé vyhledávání informačních zdrojů pro výuku i vlastní vzdělávání. V současnosti obsahuje již více než 1500 anotovaných odkazů.

Diskuze 

Již v roce 2008 bylo na Metodickém portálu zřízeno diskuzní prostředí, které se na základě potřeby vznikající komunity uživatelů portálu v roce 2009 přerodilo v současný samostatný moderovaný modul – Diskuze. K jednotlivým tématům, kterých je v současnosti (září 2011) bezmála 2 500, se skrze až 17 000 diskuzních příspěvků vyjadřuje početná komunita, která kolem tohoto prostředí vznikla. Možnost organizovat
a vyhodnocovat tematické diskuze k naléhavým a významným tématům využívá i MŠMT. V roce 2011 byly realizovány rozsáhlé strukturované diskuze ke standardu učitele, ukázkovým osnovám, standardům pro základní a předškolní vzdělávání. Diskuzní fóra jsou provázána i s jinými částmi Metodického portálu. Diskuzní fóra jsou koordinována netmoderátory, kteří zajišťují jejich bezproblémový a korektní chod. 

Wiki 

Možnosti společné tvorby a průběžného doplňování obsahu přímo uživateli, které jsou typickými vlastnostmi wiki systémů, byly natolik lákavé, že realizační tým v roce 2009 nabídl uživatelům další modul, pedagogickou Wiki. Aktivní uživatelé získali možnost společně vytvářet výukové projekty, tematické plány nebo učební texty.
Součástí tohoto modulu je otevřený přehled metod a forem výuky, pedagogický lexikon nebo i výukové objekty, jako jsou obrázky, fotografie, mapy apod. V současnosti obsahuje Wiki modul na 3 500 hesel, která pružně reagují na potřeby uživatelů. 

Blogy

Elektronický zápisník – blog je dalším z fenoménů, které přinesl bouřlivý rozvoj internetu posledních let a který nebylo možné přehlédnout. Od roku 2008, kdy bylo zprovozněno blogové prostředí v modulu DUM, které se v roce 2009 přerodilo v samostatný modul, mají registrovaní uživatelé portálu možnost publikovat své vlastní
profesní názory a eseje. Tyto příspěvky potom mohou sdílet s ostatními uživateli, získávat k nim zpětnou vazbu a díky tomu se dále rozvíjet. Ve 130 blozích je k září 2011 publikováno již více než 1000 blogových příspěvků, které se obvykle dotýkají aktuálních a inspirativních témat ve vzdělávání.  

Digifolio 

Trochu tajemný název skrývá modul pro tvorbu digitálních portfolií, což jsou vlastně samostatné stránky uživatele, školy, projektu nebo organizace na Metodickém portálu, na kterých je možné prezentovat libovolné informace od vlastního životopisu až po sofistikovaný multimediální obsah (videa, animace apod.). Byla zde využita další z nových možností ICT, která umožňuje ve speciálně vytvořeném prostředí modulu snadno vytvářet vlastní digitální portfolio a zpřístupňovat je dle uvážení celé nebo jeho části různým skupinám uživatelů. Od roku 2009, kdy byl modul publikován a otevřen k použití, bylo s jeho pomocí vytvořeno více než 400 digifolií. Jejich využití je nejen k vlastnímu rozvoji a sebehodnocení, uplatnění je mnohem širší, včetně prezentace projektů i přípravy na výuku. 

E-learning 

Modul určený k přímému vzdělávání uživatelů byl otevřen v roce 2009 a k dnešnímu dni je v něm provozováno celkem 17 e-learningových kurzů na různá témata. Výhodou tohoto systému je jeho návaznost na Metodický portál s možností využít jak jeho rozsáhlého obsahu, tak i dalších funkcí. Modul je postaven na nejrozšířenějším learning management systému (LMS) – Moodle, který umožňuje účastníkům kurzů
se s ním seznámit a případně jej dále využívat pro potřeby samotných škol. Do současnosti prošlo výukou v rámci e-kurzů více než 500 účastníků. Z hlediska organizace kurzů se jedná o kombinované tutorované studium (tzv. blended learning kurzy), kdy je studium zahájeno prezenčním setkáním účastníků. Na
setkání se seznámí s obsahem, organizací studia, prostředím modulu i svými tutory. Po studiu v prostředí modulu, které je vedeno skrze elektronickou komunikaci s tutory, je kurz zakončován dalším prezenčním setkáním. 

Profil Škola21 

V roce 2010 byl na portálu otevřen modul pro podporu a rozvoj škol v oblasti ICT. V podstatě se jedná o evaluační nástroj, který pomáhá školám určit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie (ICT) do života školy. Nesoustředí se pouze na technické parametry, popisuje hlavně to, jak technologie skutečně podporují výukový proces. Současně jej lze využít k plánování a následné kontrole
dosahování jednotlivých cílů.  

Evropské jazykové portfolio (EJP)  

Další z nástrojů pro autoevaluaci, který je na Metodickém portálu umístěn od roku 2011. Tentokrát však není zaměřen na hodnocení škol, ale na individuální hodnocení jedince v oblasti jazykového vzdělávání. Nástroj je nově určen nejen učitelům, ale prakticky každému, kdo se jazykově vzdělává – od žáků mateřských škol až po dospělé studenty jazykových kurzů. V rámci EJP lze měřit vlastní úroveň znalosti jazyka dle evropského jazykového rámce, ukládat si zajímavé a důležité dokumenty svého jazykového rozvoje (diplomy, písemné testy apod.) a vytisknout si jazykový Europass, který umožňuje prezentovat ve všech zemích EU dosaženou jazykovou úroveň. 

AudioVideo

Nový modul otevřený na Metodickém portálu v roce 2011. Jeho obsahem jsou metodicky zaměřené audio- a videosoubory, které pomáhají učitelům dále rozvíjet výuku. Tento učitelský „youtube“ má pomoci integrovat na jednom místě veškeré audioa videosoubory, které již na Metodickém portálu jsou – jako například oblíbené a cenné virtuální hospitace vzniklé v partnerském projektu KURIKULUM G.

Místo závěru 

Metodický portál ve své současné podobě je výsledkem týmové práce organizací a lidí v nich. MŠMT jako nositel projektu a Výzkumný ústav pedagogický v Praze a Národní ústav odborného vzdělávání jako partneři, kteří projekt realizovali (v současné době jsou již oba ústavy sloučeny spolu s Institutem psychologicko-pedagogického poradenství do Národního ústavu pro vzdělávání – NÚV), vytvořili pro realizační tým dlouhodobě příznivé podmínky, které umožnily poskytnout českým pedagogům rozsáhlou podporu v prostředí nejmodernějších technologií. Financování prací z operačních programů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR umožnilo týmu několik let soustředěně pracovat na vývoji tohoto rozsáhlého produktu.
 
O tom, zda byla práce smysluplná a užitečná, nemá smysl pronášet úvahy. Fakt, že Metodický portál www.rvp.cz je nejnavštěvovanějším školským portálem v ČR, i skutečnost, že je denně navštíven v průměru téměř 10 000 lidmi (v září 2011), mluví samy za sebe.  
 
V září roku 2011 proběhl průzkum mezi uživateli Metodického portálu. Jeho výsledky dokládají zájem pedagogů a veřejnosti o dílo, které bylo vytvořeno.
 

Tento článek byl převzat z publikace Metodický portál – příležitost pro učitele: Sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II. Praha : NÚV, divize VÚP a divize NÚOV, 2011.

Navštivte také pohled ke konferenci v Digifoliu

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek