Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výuka OSV v prvních dvou ročnících ZŠ – Seznamovací...

Výuka OSV v prvních dvou ročnících ZŠ – Seznamovací kurz

Praktický příspěvek
inspirace
Tento příspěvek navazuje na článek „Výuka OSV v prvních dvou ročnících ZŠ: Úvod“ a přináší praktické náměty pro realizaci kurzů OSV v nejnižších třídách ZŠ.

Tento příspěvek navazuje na článek „Výuka OSV v prvních dvou ročnících ZŠ: Úvod“, kde jsou popsány obecné charakteristiky všech v tomto seriálu publikovaných konkrétních kurzů/ programů/ bloků OSV. Doporučuji si jej pro lepší orientaci přečíst dříve, než prostudujete konkrétní programy. Je zde uvedena i literatura, které bylo při zpracovávání příspěvků v seriálu použito. 

Nástup do školy představuje pro děti zátěž z hlediska nutnosti seznámit se s novými lidmi (jak dětmi, tak dospělými) a adaptovat se na nové prostředí, jeho podobu, podmínky a pravidla. Každé z nich přichází do školy s určitými představami a očekáváními, která s realitou korespondují různým způsobem.

Z toho vyplývá potřeba dopřát žákům dostatečně dlouhou dobu na aklimatizaci a také pomoci jim zvládnout tento důležitý přechod spojený s novou rolí a na ní vázanými požadavky.

Pokud chceme žákům umožnit co nejrychleji získat orientaci v prostředí a pocit bezpečí, je nejlépe v této oblasti uplatnit systematický přístup na podkladě principů provázení, zosobnění, praktičnosti a cílenosti v podobě samostatných bloků OSV.

Je samozřejmě také možné ponechat věcem volný průběh a nechat žáky, aby se seznámili a zorientovali sami. To může učitel doplnit prohlídkou školy, přečíst jim školní řád a nadiktovat pravidla chování, jimiž se mají ve třídě řídit. Z takovéto podoby úvodního vstupu do nové kapitoly svého života si však žáci mnoho neodnesou. S OSV nemá rozhodně nic společného.

Aby se zkrátila doba potřebná k adaptaci, je výhodné zvolit formu v podobě několikadenního soustředění umožňujícího intenzivní práci s žáky. Zde se nabízí v podstatě dvě resp. tři možnosti. První je dnes oblíbený několikadenní adaptační kurz, pořádaný jako výjezd mimo školu, druhou seznamovací kurz pořádaný ve škole, a to buď intenzivně zaměřený pouze na počáteční seznámení a adaptaci, nebo vřazující různě dlouhých na zmíněná témata zaměřených bloků do školního dne.

Já jsem pro svůj program zvolila formu seznamovacího kurzu pořádaného na půdě školy (a v jejím okolí), přičemž z hlediska intenzity půjde o jakýsi hybrid – první dny bude OSV aktivitám věnován v podstatě veškerý čas, další dny jen část školního dne (první týden je počítáno s praxí postupného prodlužování školního dne, tak aby si žáci navykali na nové prostředí a způsob práce postupně a nedošlo k přetížení. První a druhý den 2 hodiny, třetí a čtvrtý 3 hodiny, pátý 4 hodiny). Rozvržen je do prvních dvou týdnů školního roku.

Hlavními tématy seznamovacího kurzu jsou poznávání druhých (zejména spolužáků) a mezilidské vztahy.

Všechna podtémata (viz dále) souvisí a jsou vzájemně úzce provázána, takže zanedbání jednoho by mělo negativní dopad na práci v dalších.

Velmi důležité je chování učitele, který by měl svým chováním a způsobem komunikace dávat od počátku jasně najevo, že jsou pro něj žáci důležití, má snahu je co nejlépe poznat a záleží mu na tom, aby ve třídě vznikly a udržely se přátelské a respektující vztahy, a to jak mezi žáky navzájem, tak mezi učitelem a žáky. Zapomenout nesmí ani na věku příslušnou potřebu citového příklonu žáků k učiteli, která vychází z vývojových specifik žáka.

PODTÉMATA KURZU A JEJICH OBECNÉ A KONKRÉTNÍ CÍLE

A – SEZNÁMENÍ – umožnit žákům seznámit se rychle mezi sebou i s učitelem, žák

 •  umí oslovit všechny spolužáky jménem;
 •  je schopen říci, kdo patří do „jeho“ třídy;
 •  zná některé konkrétní informace o spolužácích;
 •  zná jméno a příjmení učitelky/e a umí ji/ho oslovovat dohodnutým způsobem.

B – PŘEKONÁNÍ BARIÉR – pomoci žákům překonat počáteční obavy a nejistotu týkající se školy, jejího uspořádání a fungování, žák

 •  orientuje se v prostorách školy (trefí do určeného prostoru);
 •  ví, v jakých předmětech se bude vzdělávat a čeho se týkají;
 •  ví, kteří dospělí se na chodu školy podílejí a co mají na starosti;
 •  ptá se na to, co potřebuje vědět nebo co ho zajímá.

C – VZTAHY VE TŘÍDĚ – vytvořit stabilní základy sociální skupiny a bezpečné atmosféry, žák

 •  ví, s kým má společné zájmy a další osobnostní či sociální charakteristiky;
 •  vyzkouší si techniku komunitní kruh;
 •  na základě aktivit zaměřených na prožitky spolupráce, zábavy a uvolnění získá pozitivní zážitky v nové skupině.

D – PRAVIDLA – definovat pravidla chování ve škole a třídě, žák

 •  účastní se hledání a výběru pravidel chování ve třídě;
 •  vyjmenuje pravidla chování ve třídě a vlastními slovy vysvětlí jejich důležitost;
 •  vyjmenuje některé příklady nutnosti dodržování pravidel ze života mimo školu;
 •  vyzkouší si dodržování pravidel v rámci her a aktivit;
 •  reflektuje, jak se mu dařilo dodržovat pravidla;
 •  zná a aplikuje pravidlo, že v komunitním kruhu mluví jen ten, kdo má slovo;
 •  zná základní pravidla STOP a umí je v případě potřeby využít.

Konkrétní zpracování kurzu viz příloha 


Literatura použitá v seriálu:

DUBEC, Michal. Třídnické hodiny : Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy. 1. Praha : Občanské sdružení Projekt Odyssea, 2007. 82 s. ISBN 978-80-87145-20-3.
HERMOCHOVÁ, Soňa . Skupinová dynamika ve školní třídě. 1. Kladno : AISIS, 2005. 169 s. ISBN 80-239-5612-4.
HERMOCHOVÁ, Soňa ; NEUMAN, Jan. Hry do kapsy I : Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. 1. Praha : Portál, 2003. 96 s. ISBN 80-7178-672-1.
HERMOCHOVÁ, Soňa ; NEUMAN, Jan. Hry do kapsy II : Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. 1. Praha : Portál, 2003. 96 s. ISBN 80-7178-673-X.
HERMOCHOVÁ, Soňa ; NEUMAN, Jan. Hry do kapsy III : Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. 1. Praha : Portál, 2003. 96 s. ISBN 80-7178-817-1.
HERMOCHOVÁ, Soňa ; NEUMAN, Jan. Hry do kapsy IV : Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. 1. Praha : Portál, 2003. 96 s. ISBN 80-7178-818-X.
HLADKÝ, Radim; BUKÁČKOVÁ, Miroslava. Adaptační /stmelovací) soustředění : Kurz osobnostně sociální výchovy pro žáky 1. ročníku ZŠ. Praha : Občanské sdružení Projekt Odyssea, 2007. 30 s. ISBN 978-80-87145-21-0.
KOUPIL, Ondřej. Hranostaj.cz [online]. 2006 [cit. 2011-06-14]. Dostupné z WWW: <http://www.hranostaj.cz/>.
Výchovné poradenství. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. 249 s.
KUTÁLKOVÁ, Dana. Jak připravit dítě do 1. třídy. 1. Praha : Grada, 2005. 168 s. ISBN 80-247-1040-4.
MÉGRIEROVÁ, Dominique. 100 námětů pro dramatickou výchovu : Hry a cvičení pro děti od 3 do 10 let. 1. Praha : Portál, 1999. 112 s. ISBN 80-7178-288-2.
ŠIRCOVÁ, Ivana. Bystříme své smysly. 1. Praha : Občanské sdružení Projekt Odyssea, 2007. 50 s. ISBN 978-80-87145-35-7.
ŠVEJDOVÁ, Hanka. „Maxi, nezlob“ : Vzdělávací projekt pro děti předškolního věku. 1. Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2004. 38 s. ISBN 80-7020-135-5.
SRB, Vladimír. Jak na osobnostní a sociální výchovu : Výchozí příručka k metodikám OSV. 1. Praha : Občanské sdružení Projekt Odyssea, 2007. 60 s. ISBN 978-80-87145-00-5.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I : Dětství a dospívání. 1. Praha : Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 80-246-0956-8.
VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. 1. Kladno : AISIS, 2006. 226 s. ISBN 80-239-4908-X.
VALENTA, Josef. Metodický portál RVP [online]. 04. 08. 010 [cit. 2011-06-03]. Metody pro výuku osobnostní a sociální výchovy. Dostupné z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9069/metody-pro-vyuku-osobnostni-a-socialni-vychovy.html/

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc165 kBSeznamovací kurz - program
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám