Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Duhové děti

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Ivana Staňková
Celoroční projekt pro žáky 1. - 4. roč. málotřídní školy, uskutečňovaný ve školní družině v ZŠ ve Slavkovicích, odloučeném pracovišti 1. ZŠ Nové Město na Moravě. Je zaměřen především na uvědomování si vlastních kladů a dobrých vlastností, na rozvíjení spolupráce žáků prostřednictvím společných zážitků, na propojení školních znalostí s praktickým využitím v životě, čili na posilování klíčových kompetencí.

Projekt byl realizován ve školní družině, ale přesto je zařazen na Metodickém portálu do rubriky Školní projekty pro možné využití jednotlivých činností jako námětů pro výuku na 1. stupni základní školy. Projekt Duhové děti komplexně napomáhá k naplňování očekávaných výstupů uvedených vzdělávacích oborů a zmíněných průřezových témat.

Charakteristika projektu

Duha se skládá z barev a tvoří dohromady nádherný celek. Představme si človíčka. Také není jen černý nebo bílý, hodný nebo zlý... Každý má v sobě i spoustu schopností, o kterých třeba ani neví. Budeme je v sobě objevovat a upevňovat, skládat je do jednoho celku a dávat jim barvičky, takže na konci školního roku z nás mohou být všestranně rozvinuté "duhové děti".

Na každý měsíc ve školním roce byla přidělena jedna barva, která představovala některou z lidských vlastností.

Během jednotlivých měsíců plnili žáci úkoly (jeden hlavní a další "malé" úkoly), které byly stále přístupné na nástěnce a po jejichž splnění žák obdržel příslušný počet bodů do tabulky ve svém pracovním sešitě (příloha č. 1 a příloha č. 2) a po 4 týdnech proužek příslušné barvy pro daný měsíc. Ty si postupně nalepoval na papírovou figurku panenky či panáčka - oblékal je do duhových šatů, aby měl stále na očích, jak se mu daří.

Obr.
1. Obr.
Obr.
2. Obr.
Některé úkoly byly odstupňovány dle věkových zvláštností žáků - buď byly pro malé děti jednodušší, nebo stačilo menší množství; mladší děti odpovídaly ústně a starší písemně apod. I bodování bylo ve dvou kategoriích: pro 1. + 2. ročník a pro 3. + 4. ročník. Hlavní úkol mohly děti zkoušet splnit po celý měsíc, pokud se jim nedařilo, měly možnost zkusit to vícekrát.

Na konci školního roku proběhlo vyhodnocení. Žáci hodnotili obtížnost úkolů, co se jim líbilo a co se naučili nového. Všichni, kdo měli svoji figurku "duhovou" = polepenou všemi proužky, byli ještě navíc ohodnoceni drobnými cenami.

Žáci se tak posunuli o krok blíže ke schopnosti uvědomovat si svoje vlastnosti, dovednosti, chápat a tolerovat odlišné způsoby jednání při práci ve skupině. Společně prožili radost ze splnění dlouhodobého úkolu. V neposlední řadě si posílili pěkný vztah ke své škole a obci.

MěsícBarvaTéma
Září Žlutá Jsem kamarádský a tolerantní
Říjen Oranžová Jsem dobrý spolupracovník
Listopad Červená Umím se vyjadřovat a dorozumět
Prosinec Světlemodrá Jsem citlivý
Leden Tmavomodrá Umím řešit problémy, překonávat překážky
Únor Fialová Snažím se o prvotřídní práci
Březen Zelená Jsem čestný
Duben Hnědá Jsem zodpovědný
Květen Stříbrná Jsem zvídavý
Červen Zlatá Jsem vyrovnaný

Měsíc: Září (barva žlutá)
Téma: JSEM KAMARÁDSKÝ A TOLERANTNÍ
Cíle:

 • upevňovat vztahy v kolektivu;
 • respektovat pravidla skupiny;
 • vžívat se do pocitů druhých;
 • ctít dobré vlastnosti druhých;
 • učit se přijímat jiný pohled na problém;
 • respektovat jiné kultury a způsoby života.

Hlavní úkol:

 • odříkej bez chyby za sebou všechna jména kamarádů v naší družině.
Náměty na činnosti během měsíce
Činnosti (malé úkoly)Výrobky
Hry na stmelení kolektivu:
 • nakresli autoportrét.
Galerie skupiny:
 • autoportréty dětí nalepit na velký karton;
 • okolo nakreslit dění v ŠD;
 • lze postupně dokreslovat, dolepovat;
 • vymalovat postavičky na celoroční hru.
Dodržování řádu a služeb v ŠD:
 • zazpívej (zarecituj) naši družinovou narozeninovou písničku;
 • vymysli, jaké služby budeme v družině provádět.
Narozeninové značky:
 • při oslavě jednotlivých dětí se jejich značka vyvěsí na privilegované místo;
 • jmenovky na služby.
Obrázky a dárky druhým pro radost:
 • nakresli do sešitu dárky, kterými podaruješ rodiče, prarodiče, kamaráda, opuštěného člověka;
 • vyrob kamarádovi drobný dáreček, který si bude přát.
Naše obec, škola:
 • Lego, krabice, koláže, malba;
 • výrobky podle přání.
Nejsme na světě jenom my:
 • napiš, který národ žije jinak než my (oblékání, náboženství aj.);
 • nakresli malého indiána, černouška, eskymáka atd.;
 • vymysli pantomimický pozdrav, kterému by rozuměly děti na celém světě, předveď.
Děti z celého světa:
 • malba, koláž.

Měsíc: Říjen (barva oranžová)
Téma: JSEM DOBRÝ SPOLUPRACOVNÍK
Cíle:

 • aktivně se zapojit do kolektivních her;
 • zapojit se do práce ve skupině či ve dvojici, umět povzbudit druhé;
 • zaměřit se na splnění společného úkolu;
 • pěstovat umění vést i podřídit se, přiznat před ostatními chybu;
 • nestydět se požádat o pomoc i pomoc nabídnout;
 • dodržovat dohodnutá pravidla kolektivu, plnit povinnosti a závazky.

Hlavní úkol:

 • vytvoř ve spolupráci s kamarádem loutku z jakéhokoli materiálu.
Náměty na činnosti během měsíce
Činnosti (malé úkoly)Výrobky
Pracuj ve skupině:
 • vyhledejte a zjistěte jména co nejvíce malířů a ilustrátorů dětských knížek (3., 4. ročník);
 • nakreslete společný obraz podle některé dětské knížky (1., 2. ročník);
 • vymyslete, nakreslete a popište skřítka Podzimníčka - kde žije, jak vypadá, čím se živí apod. (promíchat malé a velké děti).
Společný výtvor:
 • výtvor z Lega na vylosované téma (skupiny);
 • Podzimníček z přírodnin (tvoříme venku).
Zábavný program pro kamarády:
 • připrav program (teoreticky) zábavného odpoledne, které by děti mohly uskutečnit v naší družině;
 • vymysli, jak rozveselíš smutného kamaráda;
 • popiš kamaráda, ostatní budou hádat;
 • předveď něco, čím zabavíš ostatní.
Kolektivní výrobky:
 • malba na velký papír, kulisy;
 • loutky pro společné divadlo aj.
Soutěžní hra ve skupinách:
 • připravte pro ostatní skupiny štafety;
 • hrajte vybíjenou, přehazovanou;
 • zúčastni se skupinové vědomostní soutěže.
Výroba diplomů a medailí za soutěže.
Splněné sliby:
 • pečlivě plň služby;
 • co slíbíš rodičům, paní učitelce, kamarádovi?;
 • co se může stát, když někdo nesplní slib?
Co slíbím Ježíškovi? (Kresba do šablony balíčku, uschování do Vánoc.)

Měsíc: Listopad (barva červená)
Téma: UMÍME SE VYJADŘOVAT A DOROZUMĚT SE
Cíle:

 • učit se chápat smysl sdělení;
 • porozumět ostatním podle mluveného, psaného projevu, pantomimy;
 • učit se formulovat a vyjádřit své myšlenky;
 • získávat dostatečnou zásobu vyjadřovacích prostředků;
 • učit se správně ptát;
 • umět si poradit s nedorozuměním.

Hlavní úkol:

 • vymysli si příběh, hlavní postavy a místo děje;
 • vyprávěj nebo zahraj divadelní představení.
Náměty na činnosti během měsíce
Činnosti (malé úkoly)Výrobky
Umíme dobře mluvit:
 • říkej rychle jazykolamy;
 • řekni zřetelně a bez zastavení svoji adresu;
 • vysvětli, popiš svoji cestu do školy.
Výrobky z přírodnin:
 • "Bramborníčci";
 • televize z krabice TV DUHA (na vystoupení dětí).
Správné a výstižné vyjadřování:
 • vyber jednu věc a popiš co nejvíce přívlastků;
 • vyjádři pantomimou zadaná slova;
 • připrav si vystoupení (písnička, básnička, vtip apod.);
 • popiš několika větami naši oblíbenou podzimní akci "Zamykání lesa".
Nástěnka na neznámá slova, kterým chci porozumět:
 • děti připichují lístečky, učitelka přikládá druhý s vysvětlením;
 • "Jak se zamyká les na zimu" (kresba).
Komunikace s dospělými (škola, obec, dopravní prostředky apod.):
 • napiš všechna slova a slovní spojení, která při hovoru s dospělými používáš;
 • hraj si na restauraci;
 • zahraj situaci, kdy voláš 155, 158, 150.
Dětský ráj:
 • krabice, špejle - vysvětli, popiš, sepiš pokyny pro chování v něm, příkazy a zákazy;
 • kresba talířů s jídlem (do restaurace);
 • vystoupení s loutkami.
Divadlo pro kamarády:
 • nakresli a popiš pomocníky pro rodiče;
 • vystoupení v TV DUHA (hl. úkol);
 • zahraj s kamarády scénky - v kině, v divadle, v restauraci, v autobuse.
 • maňásek (loutka) pro vlastní vystoupení;
 • pomocník pro maminku, tatínka (kresba, Lego aj.).

Měsíc: Prosinec (barva světlemodrá)
Téma: JSEM CITLIVÝ
Cíle:

 • učit se vnímat a sám vytvářet "krásno a milo";
 • citlivě vnímat krásu v umění, v přírodě a ve vztazích;
 • umět vyjádřit svůj pocit, příjemný prožitek;
 • rozvíjet představivost a fantazii;
 • učit se uspořádat své životní prostředí, aby v něm bylo příjemně.

Hlavní úkol:

 • doplň do vánočně ozdobeného rámečku tři důležité věty:
  • Nejraději mám ...
  • Nejvíce mi vadí ...
  • Vždy budu ...
Náměty na činnosti během měsíce
Činnosti (malé úkoly)Výrobky
Příprava pěkného předvánočního prostředí, každodenní posezení u zapáleného svícnu:
 • rozmlouvání, sdílení prožitků a radostných událostí;
 • zjisti a doplň data - 4.12. (sv. Barbora), 6.12. (sv. Mikuláš), 13.12. (sv. Lucie), 24.12. (Štědrý den), 25.12. (Boží hod vánoční), 26.12. (sv. Štěpán).
Výroba:
 • vlastnoruční dárky pro kamarády i dospělé ve škole;
 • adventní kalendář;
 • pocity z poslechu hudby (malba);
 • vánoční výzdoba ŠD.
Dodržování vánočních tradic, povídání u svícnu o jednotlivých svátcích adventu a zvycích, které se při nich dodržují u nás i ve světě:
 • jaké vánoční zvyky dodržujete u vás doma;
 • zazpívej koledu;
 • nakresli vánoční symboly;
 • nakresli srdíčko a rozděl na části, vepiš do něj, koho v něm nosíš.
 • kouzelné brýle - brýle z kartonu, na ně nakreslit, co bych jimi chtěl vidět;
 • výroba drobných dárečků pro přátele naší školy (bývalé paní učitelky, sponzoři apod.).
Návštěva výstavy, besídky, Betlému:
 • zúčastni se výletu na vánoční výstavu;
 • vyrob ozdoby na nazdobení vánočního stromu před školou.
Nadílka:
 • děti si během měsíce přinášely dárečky pro kamaráda, kterého si tajně vylosovaly, a vkládaly je do "vánočního košíku";
 • hodnocení slibů Ježíškovi (viz říjen).
  • vánoční úklid ŠD;
  • co si na Vánoce můžou přát - kapr, lékař, pes apod. (kresba);
  • vánoční omalovánky pro kamarády z MŠ.

  Měsíc: Leden (barva tmavomodrá)
  Téma: UMÍM ŘEŠIT PROBLÉMY A PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY
  Cíle:

  • postupně rozvíjet myšlení, hledat souvislosti;
  • vyvozovat řešení, uplatnit v praxi svůj názor, řešit samostatně zadaný úkol;
  • umět se rozhodnout;
  • umět nést následky nesprávného rozhodnutí;
  • uvědomovat si pozitivní a negativní názory.

  Hlavní úkol:

  • urči si jednu věc, která se ti stále nedaří, a pokus se ji do konce měsíce zvládnout.
  Náměty na činnosti během měsíce
  Činnosti (malé úkoly)Výrobky
  Novoroční předsevzetí - co zvládneme do pololetí:
  • napiš si seznam, co se ti daří a nedaří;
  • napiš si seznam, co obdivuješ na svých rodičích, učitelkách, představitelích obce.
  Strašidýlko z papíru na zápis úkolu, který chci zvládnout:
  • naučím se zavazovat tkaničky;
  • budu si pamatovat vyjmenovaná slova;
  • nebudu se hádat s kamarádkami apod.
  Recitace, reprodukce zapamatovaného textu, dramatizace:
  • nauč se básničku, doprovoď ji pohybem;
  • vyprávěj pohádku;
  • zahraj si s kamarády divadlo v převleku.
  Naše školní divadlo (malba).
  Nečekané situace - jak se zachováš:
  • povídej, co bys dělal, kdyby ... (příloha č. 3);
  • vylosuj si kartičku, na které je zapsaná některá krizová situace, nakresli si ji a na druhou půlku papíru nakresli svoje řešení;
  • absolvuj naši překážkovou dráhu s úkoly, zdolávej překážky a nečekané situace;
  • slož puzzle v daném časovém limitu.
  Kniha problémů a řešení (složky s výtvory dětí - viz úkol).
  Cvičíme si schopnost unést zklamání, selhání:
  • vyslechni od kamarádů kritiku svých nedostatků a chyb;
  • čeho se bát a nebát (diskuse);
  • účastni se turnaje v "Člověče, nezlob se".
  Společně tvoříme tabulku, způsob bodování turnaje a postupy do dalšího kola.

  Měsíc: Únor (barva fialová)
  Téma: SNAŽÍM SE PRACOVAT CO NEJLÉPE
  Cíle:

  • mít radost z dobře provedené práce;
  • rozlišovat práci dobrou a odbytou;
  • učit se být vytrvalý a trpělivý při práci, nevzdávat se a dokončit činnost.

  Hlavní úkol:

  • předveď, co si myslíš, že umíš nejlépe - vlastní básnička, sportovní výkon, psaný text, obrázek...
  Náměty na činnosti během měsíce
  Činnosti (malé úkoly)Výrobky
  Zhotovení zadané práce kvalitně a v zadaném čase:
  • navlékni korálky (na čas);
  • udělej něco pro naši ŠD (ukliď skříňky, ořež pastelky apod.);
  • slož puzzle (na čas).
  Soutěže ve zručnosti:
  • navlékání nitě na jehlu;
  • zatloukání hřebíků;
  • sbírání knoflíků na čas;
  • tvoření obrázku na koberci.
  Procvičování vytrvalosti:
  • opiš bez chyby a krasopisně daný text;
  • vyber si službu a po celý týden v ŠD ji vykonávej;
  • tref se 5x za sebou do koše na košíkovou.
  Origami - skládanky z papíru.
  Naše koníčky:
  • proč mají lidé koníčky a proč jsou v nich vytrvalí;
  • napiš, co lidé všechno sbírají;
  • zjisti, co sbírají lidé, které znáš;
  • nakresli, co děláš ve volném čase.
  Výroba knížky "Co nás baví":
  • složky s listy obrázků a popisem - viz úkol.
  Odvádíme dobrou práci?:
  • nauč se danou básničku a vymysli si k ní pohybový doprovod;
  • připrav jednoduché zeleninové či ovocné občerstvení;
  • ukliď si školní tašku a penál.
  Aktovka (koláž).

  Měsíc: Březen (barva zelená)
  Téma: JSEM ČESTNÝ
  Cíle:

  • dodržovat morální zásady;
  • brát ohled na druhé;
  • plnit sliby, vracet půjčené věci;
  • zabraňovat křivdám a ubližování;
  • nelhat;
  • nezávidět, umět odpouštět;
  • přiznat chybu, omluvit se.

  Hlavní úkol:

  • utvoř s kamarádem dvojici, vymyslete a potom vykonejte nějaký dobrý skutek (nejen ve škole).
  Náměty na činnosti během měsíce
  Činnosti (malé úkoly)Výrobky
  Co je čest:
  • jmenuj vlastnosti čestného člověka;
  • napiš, nakresli čestné hrdiny z filmů, knih a pohádek;
  • napiš, které vlastnosti se ti líbí u kamarádů i dospělých;
  • napiš, kdo je pro tebe čestný hrdina
   - jaké by měly být vlastnosti dobrého učitele (Den učitelů - J. A. Komenský).
  Hrdinové naší doby:
  • hasiči;
  • lékaři;
  • kosmonauti;
  • záchranáři a další podle návrhů dětí (kresba, malba).
  Lež:
  • jaké lži si děti umí vymyslet;
  • vyhledej přísloví o lži;
  • vymysli ve skupině příběh o potrestané lži.
  • jak vypadá lež (kresba);
  • výroba loutek (dramatizace příběhů o dětských lžích).
  Závist:
  • závidíš někomu něco (v dobrém i zlém);
  • zkus každému z družiny napsat jednu věc, kterou mu upřímně přeješ.
  Závist (kresba).
  Ochrana slabších:
  • kdo v pohádkách a příbězích ochraňuje slabší;
  • co znamená slovo "šikana";
  • zhodnoť dobré skutky kamarádů (viz hlavní úkol).
  Rytíři:
  • postavičky z roliček od toaletního papíru v alobalu.

  Měsíc: Duben (barva hnědá)
  Téma: JSEM ZODPOVĚDNÝ
  Cíle:

  • mít vztah k prostředí a věcem kolem sebe;
  • mít úctu k výsledkům lidské práce;
  • učit se myslet a jednat ekologicky;
  • mít pěkný vztah ke svému okolí - dům, obec, vlast, planeta.

  Hlavní úkol:

  • zúčastni se soutěže o nejzajímavější výrobek z PET lahve.

  Obr.
  3. Obr.

   

  Obr.
  4. Obr.

   

  Obr.
  5. Obr.

   

  Náměty na činnosti během měsíce
  Činnosti (malé úkoly)Výrobky
  Probuzená příroda a péče o ni:
  • co se změnilo v okolí naší školy s probuzením přírody;
  • napiš, nakresli, kteří ptáci se vracejí z teplých krajů;
  • zapiš do společné tabulky, za co budeš zodpovědný po celý měsíc v naší družině.
  • mláďata na dvoře i v lese (kresba);
  • ptáci na větvičce (koláž).
  Vylepšujeme naše prostředí:
  • vymysli, co bys vylepšil v naší škole, družině, obci;
  • zúčastni se úklidu zahrady a okolí naší školy;
  • jak pomáháš doma?
  Dětské zábavní centrum (stavba z Lega).
  22. duben - Den Země:
  • jaké "dárky" mohou dávat lidé Zemi k svátku;
  • vymysli ve skupině jeden bod do programu naší tradiční akce "Slavnost odemykání lesa";
  • zkus odhadnout, za jak dlouho se rozpadnou různé materiály v přírodě.
  Planeta Země jako osoba:
  • koláž z časopisů a barevných papírů;
  • výroba oblečení bez ničení přírody (papír, plátno, vlna).
  Co to je vlastně ekologie:
  • proč se staví jaderné elektrárny;
  • které lidské činnosti poškozují přírodu;
  • které dětské hry poškozují přírodu;
  • vymysli tvora Hnusáka, kterému se líbí žít ve zničené krajině (jak vypadá, čím se živí, kde žije apod.).
  • výstava Hnusáků;
  • kniha pozorování - zapisování poznámek o životním prostředí v obci a jejím okolí, o školním prostředí, květinách ve škole, vlepování obrázků apod.;
  • uspořádání výstavy výrobků z PET lahví.

  Měsíc: Květen (barva stříbrná)
  Téma: JSEM ZVÍDAVÝ
  Cíle:

  • mít touhu poznávat nové věci;
  • být vytrvalý při hledání nových poznatků;
  • utvářet si svůj názor a umět ho vysvětlit.

  Hlavní úkol:

  • vypátrej ve své rodině člověka, který dokázal něco zvláštního či zajímavého.

  Obr.
  6. Obr.

   

  Obr.
  7. Obr.

   

  Náměty na činnosti během měsíce
  Činnosti (malé úkoly)Výrobky
  O přírodě:
  • nakresli chráněného živočicha a zjisti o něm zajímavosti;
  • napiš rostliny, které rostou u nás (rozděl - zahrádka, louka, les).
  Oblíbené zvíře (malba).
  O člověku:
  • co lidé dokáží hlavou i rukama;
  • znáš lidi, kteří mnoho dokázali (ve sportu, umění atd.);
  • co myslíš, že dokážou tvoji rodiče.
  Zajímavosti ze světa rekordů a kuriozit (kresba).
  O umění:
  • co to je umění;
  • které umění tě zajímá;
  • které osobnosti z umění znáš;
  • zjisti umělce z našeho okolí.
  • modelování postavy;
  • poslech hudby přinesené dětmi;
  • malování pocitů při poslechu;
  • vyjádření pocitů pohybem - pantomima.
  O literatuře:
  • které knihy se ti líbí;
  • které autory znáš;
  • které ilustrátory znáš - zúčastni se návštěvy místní knihovny;
  • vyber si knížku z naší žákovské knihovny a připrav o ní povídání;
  • vymysli básničku.
  Ilustrace k oblíbené knize.

  Měsíc: Červen (barva zlatá)
  Téma: JSEM VYROVNANÝ
  Cíle:

  • mít pěkný vztah k sobě samému a svému zdraví;
  • věřit si, vážit si sám sebe;
  • ovládat své negativní emoce;
  • využívat své schopnosti a umět se prosadit;
  • uvědomit si hodnotu vztahu dítěte a rodiče;
  • mít smysl pro humor a pohodu v kolektivu.

  Hlavní úkol:

  • napiš a nakresli všechny pohodové a radostné činnosti, které děláš o prázdninách sám nebo se svými blízkými.
  Náměty na činnosti během měsíce
  Činnosti (malé úkoly)Výrobky
  Den dětí:
  • co popřeješ kamarádům k svátku;
  • co popřeješ dětem v jiných zemích;
  • vypiš činnosti, které děti nejvíc baví.
  Kreslení na chodníku.
  Zdravá výživa:
  • jmenuj jídla, která prospívají zdraví;
  • vypiš potraviny, které ti škodí;
  • napiš recept na zdravou svačinu;
  • připrav si otázku na besedu s vedoucí školní jídelny o zásadách sestavování jídelníčku.
  Zdravé občerstvení z přinesených surovin (ovoce, zelenina).
  Humor a pohoda:
  • vyhledej vtip o dětech, učitelích, zvířátkách;
  • vyhodnocení celoroční hry "Duhové děti" (slavnostní vyhlášení vítězů, celkové zhodnocení naší práce za celý školní rok).
  Škola plná smíchu (ilustrace dětských anekdot).
  Prázdniny:
  • kam se chceš o prázdninách podívat;
  • vypiš činnosti, které děláš o prázdninách - jsme dobří kamarádi?
  Prázdniny (koláž).

   

  Přílohy:
  NáhledTypVelikostNázev
  pdf31 kBpříloha č. 1
  pdf30 kBpříloha č. 2
  pdf28 kBpříloha č. 3
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám