Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Když děti baví dril

Ikona prakticky

Když děti baví dril

Ikona zkusenost
Autor: Tereza Létalová
Anotace: Zvládnutí plynulé konverzace v angličtině vyžaduje hodně praxe, nejlepší je začít s drilováním a opakováním základních frází, které se tak mechanicky zapíšou do paměti a automaticky by se potom měly vybavit v gramaticky správné formě. Většinou bývá dril považován za nudnou záležitost, děti pouze opakují, co slyší, přesto je nezbytnou součástí jazykového vyučování. Během své praxe jsem přišla na několik způsobů, při kterých je využíván mechanismus drilování frází, ale děti to baví, berou to jako hru, kterou chtějí hrát. Takové "drilovací hry" je nejlepší použít hned po vysvětlení nového učiva, ale dají se zařadit i na začátek hodiny jako aktivita na zahřátí, nebo naopak na konec hodiny, když zbude čas. Je to také skvělý prostředek na opakování a fixaci již probraného učiva, a když děti zvládnou mechanismus hry, můžou se této aktivitě věnovat samostatně a učitel může individuálně pracovat se slabšími, nebo naopak nadanějšími žáky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: karty s obrázky, kufřík nebo neprůhledný pytlík, drobné předměty
Klíčová slova: fixace učiva, hra, výuka angličtiny, drill
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Cílem příspěvku je poskytnout inspiraci učitelům angličtiny na prvním stupni.

Hello, my name is…

První fráze, se kterou se děti seznamují, je pozdravení a představení se. To se učí v prvních hodinách angličtiny, ať už jsou to prvňáci, nebo třeťáci. Určitě už každý někdy použil jednoduchou hru, kdy děti chodí po třídě a zdraví se a představují. Pro děti je příjemnou alternací, když dostanou kartičku se jménem nebo obrázkem. Může to být postavička z večerníčku nebo oblíbené charaktery z učebnice. Děti se tak můžou představovat jako někdo jiný a to je velmi baví. Všechny kartičky by měly utvářet dvojice a cílem této aktivity by mělo být najít své dvojče. 

Is it a/an…?

Tento dril probíhá na koberci. Děti sedí v kruhu a na zemi uprostřed je několik karet s obrázky slov, které znají anglicky. Dobré je, aby učitel dával obrázky na zem postupně a přitom se dětí ptal Is it a dog? Děti potom odpovídají podle toho, co je na obrázku. Tak si zopakují všechna slovíčka, která budou potřebovat, a mohou se tak soustředit pouze na požadovanou frázi, která se bude drilovat. Když jsou všechny karty rozdané, učitel vybere žáka, který začne. Ten si ze skupiny obrázků očima zvolí jeden a ostatní žáci se ptají »Is it a/an…?«. Až někdo uhodne, na který obrázek si myslí, je na řadě a sám si vybírá. Alternace této aktivity se dá použít i na frázi »Do you like…?«, kdy na zemi jsou pouze obrázky potravin a žák si vybírá, kterou potravinu má rád. 

Have you got…?

Pro tuto aktivitu je potřeba mít neprůhledný pytlík nebo kufřík. V kufříku jsou drobné předměty, které děti umějí pojmenovat anglicky (pero, tužka, zvířátka, autíčka…) Nejprve učitel chodí od žáka k žákovi, každý si poslepu vybere jeden předmět, řekne »I have got a/an…« a předmět vrátí. Potom učitel vybere žáka, který si jde vybrat jeden předmět z kufříku tak, aby nikdo neviděl, co má v ruce. Děti se ho potom ptají »Have you got…?«. Opět kdo uhodne, jde si sám vybrat. Při této aktivitě je dobré, aby děti neviděly všechny předměty, které jsou uvnitř, jsou tak zvědavější a hra je více baví. Je ovšem nutné, aby učitel opravdu použil předměty, které děti znají, a slova, která často používají.

Has he/she got…?

Tato aktivita by se měla použít, až když mají děti zvládnutou slovní zásobu oblečení, barev a částí těla. Opět jde do popředí jeden žák, ten si vybere některého spolužáka, děti se ho potom ptají na barvu oblečení, vlasů, očí… Při této aktivitě se driluje koncovka –s ve třetí osobě jednotného čísla, ale i rozdíl he–she, který dětem často dělá problémy.

Can you see…?

K této aktivitě je potřeba mít ve třídě tabuli, která jde otočit tak, aby děti neviděly, co na ní je. Učitel nejprve lepí na tabuli karty s obrázky a děti říkají, co na nich je. Potom tabuli otočí a vybere žáka, který jde a jeden obrázek otočí na tabuli naruby. Děti se ho potom ptají »Can you see…?«. Až se někdo zeptá na otočený obrázek, žák odpoví »No, I can’t.« a vymění se.

Shrnutí

Všechny tyto aktivity by neměly trvat déle než 5 minut a dlouhodobě by se neměla používat každou hodinu stejná aktivita. Děti sice mají rády rutinu, ale takhle by je hry mohly omrzet a nebyly by dále tak přínosné. Často se stává, že se děti začnou hádat o tom, co kdo řekl, v takovém případě je nejlepší aktivitu hned zastavit, aby si děti uvědomily, že takové chování není vhodné. Pokud některý žák odmítne hru hrát, nenuťte ho, často se později přidá sám, když zjistí, že to ostatní baví.

Reflexe:

V tomto příspěvku najde spousta učitelů cizího jazyka náměty k tomu, jak používat dril na 1. stupni základní školy.

Citace a použitá literatura:
[1] - YTREBERG, Lisbeth H; SCOTT, Wendy A. Teaching English to children. New York : Longman, 1991. 115 s. ISBN 058274606X. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 22. 09. 2011
Zobrazeno: 4421krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LÉTALOVÁ, Tereza. Když děti baví dril. Metodický portál: Články [online]. 22. 09. 2011, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13523/KDYZ-DETI-BAVI-DRIL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 22. 09. 2011 08:25
V příspěvku jsou popsány aktivity, které se dají použít na začátku hodiny. Děti tyto hry vítají a zároveň si při nich zautomatizují některé fráze.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.