Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zakotvení matematického vzdělávání ve vzdělávacích...

Zakotvení matematického vzdělávání ve vzdělávacích systémech vybraných zemí a jejich reakce na výsledky mezinárodních výzkumů (srovnávací analýza)

Článek informuje o pojetí a výsledcích srovnávací analýzy, jež měla pedagogickou veřejnost informovat o postavení a koncepcích matematického povinného vzdělávání v kurikulech vybraných zemí i o jeho trendech.

Srovnávací analýzy a studie jsou důležitou a neoddělitelnou součástí  řešení různorodých úkolů ve VÚP, zejména koncepční povahy. Zaměřují se na zkoumání vybraných aspektů vzdělávacích systémů, procesů a dokumentů v zahraničních zemích a srovnávají je s odpovídajícími aspekty v České republice. Samotná zjištění a závěry vyvozené na základě uvedených zkoumání a srovnávání jsou důležitým východiskem a podkladem jednak pro rozhodnutí, která se týkají vzdělávacího systému jako celku, jednak pro inovace stávajících dokumentů a jejich vzdělávacích obsahů. Také představují podpůrné argumenty pro rozhodnutí strategického charakteru.

Analýzy a studie tvoří nejen nezbytný kontext pro český vzdělávací systém, ale jsou součástí konkrétních úkolů a okruhů problematiky, kterou řeší. Jedná se například o podněty pro inovace kurikulárních dokumentů, tvorbu různých didaktických a metodických materiálů pro výuku na školách, pro rozvoj mezinárodní spolupráce ústavu s odpovídajícími institucemi v zahraničí apod.

Srovnávací analýza Zakotvení matematického vzdělávání ve vzdělávacích systémech vybraných zemí a jejich reakce na výsledky mezinárodních výzkumů byla zpracována v roce 2010 s cílem seznámit pedagogickou veřejnost na příkladu vybraných evropských zemí (ČR, Anglie, Skotsko, Irsko, Finsko, Slovensko a Belgie – vlámská komunita) s postavením a koncepcí povinného matematického vzdělávání v jejich národních kurikulárních dokumentech. Analýza srovnávala zařazení matematického vzdělávání v systému kurikula, časové dotace matematického vzdělávání, jeho cíle, obsah, jeho způsoby evaluace, kvalifikace učitelů matematiky v primárním vzdělávání a reakce jednotlivých vybraných zemí na výsledky mezinárodních výzkumů PISA a TIMSS.

Cílem analýzy bylo postihnout současné trendy ve vzdělávání v oblasti matematiky ve vybraných evropských zemích a porovnat je se současným stavem matematického vzdělávání u nás.

Srovnávací analýza [1] byla vypracována na základě zadání MŠMT a byla prezentována na odborném semináři MŠMT k matematickému vzdělávání, který se konal v dubnu 2010[2]. (Hlavním tématem semináře byla východiska koncepce matematického vzdělávání, zejména z pohledu výsledků českých žáků ve výzkumech TIMSS a PISA.)

Při práci na analýze bylo získáno mnoho konkrétních zahraničních informačních zdrojů, které jsou k dispozici v oddělení koncepce všeobecného vzdělávání. Zdroje byly využity i při práci na dalších úkolech, především úkolu týkajícího se problematiky gramotností ve vzdělávání.


[1]Zakotvení matematického vzdělávání ve vzdělávacích systémech vybraných zemí a jejich reakce na výsledky mezinárodních výzkumů. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/matematika-nejsou-jen-pocty>.

RNDr. Jan Maršák, CSc.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám