Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Celkové roční počty vyučovacích hodin ve...

Ikona informativni

Celkové roční počty vyučovacích hodin ve vybraných evropských zemích

Autor: RNDr. Jan Maršák, CSc.
Anotace: Článek chce čtenáře stručně informovat o srovnávací analýze popisující roční počty vyučovacích hodin ve školách v povinném vzdělávání pro vybrané evropské země.
Klíčová slova: hodinová dotace, srovnávací analýza

Srovnávací analýzy a studie jsou důležitou a neoddělitelnou součástí  řešení různorodých úkolů ve VÚP, zejména koncepční povahy. Zaměřují se na zkoumání vybraných aspektů vzdělávacích systémů, procesů a dokumentů v zahraničních zemích a srovnávají je s odpovídajícími aspekty v České republice. Samotná zjištění a závěry vyvozené na základě uvedených zkoumání a srovnávání jsou důležitým východiskem a podkladem jednak pro rozhodnutí, která se týkají vzdělávacího systému jako celku, jednak pro inovace stávajících dokumentů a jejich vzdělávacích obsahů, přičemž slouží i jako podpůrné argumenty pro rozhodnutí strategického charakteru.

Analýzy a studie tvoří nejen nezbytný kontext pro český vzdělávací systém, ale jsou součástí konkrétních úkolů a okruhů problematiky, kterou řeší. Jedná se například o podněty pro inovace kurikulárních dokumentů, tvorbu různých didaktických a metodických materiálů pro výuku na školách, pro rozvoj mezinárodní spolupráce ústavu s odpovídajícími institucemi v zahraničí, apod.

V roce 2010 byla zpracována srovnávací analýza počtu vyučovacích hodin ve školách poskytujících povinné vzdělávání Celkové roční počty vyučovacích hodin ve vybraných evropských zemích. Přehled o počtu výukových hodin na uvedených školách přináší důležité informace z hlediska výše nákladů, které je třeba vydávat na povinné vzdělávání.

Jako nejvhodnější ukazatel z hlediska nákladů na vzdělání byl vzat celkový roční počet výukových hodin. Základních zdrojem pro analýzu byla mezinárodní studie Key Data on Education in Europe 2009 [1] (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 2009) v níž je srovnáváno celkem 35 zemí: členské státy EU a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko. Země jsou porovnávány z hlediska celkového ročního počtu vyučovacích hodin pro devět ročníků primárního a nižšího sekundárního vzdělávání (odpovídá devíti ročníkům 1. a 2. stupně základního vzdělávání v ČR).

Analýzou bylo zjištěno, že ve většině z  35 uvedených zemí (včetně ČR) je celkový roční počet vyučovaných hodin v primárním vzdělávání – 1. stupeň našeho základního vzdělávání – nižší (zejména v prvních dvou ročnících) a pak soustavně vzrůstá. K výraznějšímu nárůstu dochází nejčastěji v začátku (6. a 7. ročníku) nižšího sekundárního vzdělávání – 2. stupeň našeho ZV.

Z přehledu ročních hodinových dotací vyplynulo, že Česká republika ve srovnání s ostatními 34 zeměmi patří spíše k zemím s průměrnými hodnotami těchto veličin. S celkovým počtem cca 3 650 hodin v primárním vzdělávání a 3 440 hodin v sekundárním vzdělávání je např. na prakticky stejné úrovni s Finskem (primární vzdělávání cca 3 570 hodin, v sekundárním vzdělávání cca 3 420 hodin) a Slovenskem (primární vzdělávání cca 3 520 hodin, sekundární vzdělávání cca 3 380 hodin). Zaostává však např. za Bulharskem (primární vzdělávání cca 4 750 hodin, sekundární vzdělávání cca 5 060) a Tureckem (primární vzdělávání cca 5 520 hodin, sekundární vzdělávání 5 520 hodin). Výrazněji nižší časovou dotaci než ČR má např. Lotyšsko: primární vzdělávání cca 2 820, sekundární vzdělávání 3 070 hodin.

Výsledek srovnávací analýzy poukázal na to, že případné snížení počtu vyučovacích hodin v povinném vzdělání by mohlo být z hlediska udržení úrovně povinného vzdělání vůči ostatním evropským zemím určitým rizikem, i pokud se jedná např. o výsledky našich žáků v mezinárodních výzkumech, zkoumajících různé aspekty úrovně vzdělávání.


[1] Key Data on Education in Europe 2009. Dostupné z WWW: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/978-92-9201-033-1/EN/978-92-9201-033-1-EN.PDF (E, Section I)

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 16. 12. 2011
Zobrazeno: 3063krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MARŠÁK, Jan. Celkové roční počty vyučovacích hodin ve vybraných evropských zemích. Metodický portál: Články [online]. 16. 12. 2011, [cit. 2020-02-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13311/CELKOVE-ROCNI-POCTY-VYUCOVACICH-HODIN-VE-VYBRANYCH-EVROPSKYCH-ZEMICH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.