Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Administrativní náležitosti vstupu žáka-cizince...

Administrativní náležitosti vstupu žáka-cizince do školy

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek se zabývá administrativními náležitostmi, s kterými se vyučující setkává, když přijde do české školy žák-cizinec. Je praktickou ukázkou všech legislativních kroků, které jsou při vstupu žáka-cizince ze strany školy zapotřebí.

Požadované doklady

Při přestupu jakéhokoli žáka ze školy na školu standardně vyžadujeme doklady o jeho dosavadní školní docházce (vysvědčení, žákovská knížka, později si vyžádáme od předchozí školy kopii katalogového listu). Od žáka-cizince přicházejícího z české školy tedy vyžadujeme vysvědčení nebo jiný doklad z české školy jako od jakéhokoli jiného žáka. Od žáka přicházejícího ze zahraniční školy pak logicky požadujeme vysvědčení ze zahraniční školy, samozřejmě přeložené do češtiny. Vzhledem k tomu, že je to základní doklad, od kterého dále vedeme jeho pedagogickou dokumentaci v české škole, vyžadujeme, aby překlad byl autorizovaný (úřední – provedený oprávněným překladatelem).

Pro vyloučení možných komplikací se doporučuje vyžadovat i lékařskou prohlídku žáka-cizince. Touto prohlídkou se mimo jiné osvědčí shoda systému očkování žáka a jeho fyzické zatížení v tělesné výchově a obdobných předmětech.

Školský zákon rozděluje v § 20 žáky-cizince na cizince z členských zemí EU (odst. 3) a na cizince obecně (odst. 1). Toto rozdělení a z něj vyplývající rozdílný přístup platily již podle předchozího školského zákona, podle jeho tzv. „harmonizační novely“. Zákon č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, novelizoval i školský zákon v § 183. Podle této úpravy se pro účely školského zákona za osobu se státní příslušností jiného členského státu EU považuje také osoba, které bylo Českou republikou přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, a osoba, které bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě EU a na území ČR jí bylo uděleno povolení k pobytu.

Podle tohoto rozdělení jsme oprávněni vyžadovat také příslušné dokumenty.

Žáci-cizinci obecně (ze zemí mimo EU)

Podle § 20, odst. 2, se děti cizinců ze států mimo EU stávají žáky školy, „pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky“. Z tohoto ustanovení by vyplývalo, že ředitel školy má právo vyžadovat při příchodu žáka-cizince do školy jediný doklad, a to doklad o legálnosti jeho pobytu. V předchozím textu jsme si ale ukázali, že dalšími doklady, které potřebujeme pro zařazení žáka do určitého ročníku, jsou jeho dosavadní školní vysvědčení. Vysvědčení potřebujeme i pro zápis žáka do školní matriky a pro zjištění jiného důležitého údaje – roku školní docházky, z nějž se pak odvíjejí další záležitosti, jako termín ukončení povinné školní docházky, vydání závěrečného hodnocení atd. Přesto může nastat situace, kdy rodiče žáka-cizince školní vysvědčení ani jiný doklad o docházce do školy nemají a nejsou ochotni nebo schopni nechat si je poslat od příbuzných nebo nechat si zaslat od zahraniční školy alespoň potvrzení o absolvovaném ročníku. Toto může nastat zejména u žadatelů o azyl, kteří nemohou komunikovat se svými příbuznými v původní zemi a nesmějí komunikovat se státními úřady své původní země. V takovém případě doporučuji na základě vlastní zkušenosti od požadavku na získání dokladu o dosavadní školní docházce žáka upustit. Vyhnete se tím možnému konfliktu s organizacemi pečujícími o uprchlíky a vaše dobře míněná snaha pak narazí na stanovisko školských orgánů, že vlastně na nic jiného než na doklad o legálnosti pobytu nemáte nárok.

Žáci-cizinci z členských zemí EU

Žáci-cizinci z členských zemí EU mají podle § 20, odst. 3 školského zákona přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky, podle téhož ustanovení se pak dokladem o legálnosti pobytu logicky neprokazují. Doporučuji stejně jako u cizinců mimo EU požadovat doklady o dosavadním vzdělání a lékařskou prohlídku.

Přístup ke vzdělání a k školským službám

Rozdělení žáků na žáky z členských zemí EU a na ostatní žáky má dopad i na jejich odlišný přístup ke školským službám. Zatímco žáci z ostatních členských zemí EU (včetně tzv. dlouhodobě pobývajících rezidentů) mají přístup ke školským službám za stejných podmínek jako žáci z ČR, na ostatní žáky-cizince škola od školního roku 2006–07 nedostává finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. Z toho zpravidla vyplývá, že pokud se tito žáci ke školským službám přihlásí, pak si je platí.

Přístup ke vzdělání mají obě kategorie žáků stejný.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek