Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Osvojování klíčových kompetencí

Osvojování klíčových kompetencí

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Zdeněk Petržela
Přehledná tabulka umožní během krátké doby zjistit, jak efektivní je naše práce při naplňování požadavků klíčových kompetencí. Článek pracuje s klíčovými kompetencemi v základním vzdělávání, ale může být inspirací i pro gymnázia.
Popis činnosti

K vytvoření této pomůcky mne inspirovala přednáška PaedDr. Karla Tomka. Pro snadnější zapamatování klíčových kompetencí je uváděl do vzájemných souvislostí.

Dá se říci, že klíčové kompetence tvoří navzájem propojené dvojice.

Kompetence k učení + Kompetence k řešení problémů
(Učím se a zvládám problémy)

V procesu učení a dospívání narážejí žáci na řadu problémů, které musí (ovšem často neumí) řešit. Nechtějme hned po žácích, aby zachraňovali lidstvo. Nabídněme jim pomocnou ruku při zvládání problémů jejich osobního vnitřního světa. Pokud si žák umí udělat pořádek ve svém nitru, bude ho časem chtít dělat i kolem sebe.

Kompetence komunikativní + Kompetence sociální a personální
(Komunikuji a vytvářím si postavení ve svém okolí)

Tím, jak se žák chová ke svému okolí, vytváří si určité postavení. Dá se říci, že do značné míry ovlivňuje svou úspěšnost či neúspěšnost ve skupině. Někdo může být rozeným vůdcem, ale je arogantní a časem je nahrazen komunikativním jedincem se silně vyvinutým empatickým cítěním. Výjimečně nadaný, ale neustále vystrašený a neprůbojný žák se stává terčem šikany, přestože by mohl být v určitých situacích tahounem třídy. Zdravé sebevědomí může žák ve škole získat, nebo naopak ztratit.

Kompetence občanské + Kompetence pracovní
(Já, stát a trh práce)

Tyto dvě kompetence se posunují více do společnosti. Žák díky svému sociálnímu a personálnímu postavení může být ve škole i mimo ni členem různých sdružení, spolků a jiných seskupení a svého členství může využívat nebo zneužívat. Může rozhodovat o budoucnosti svého okolí, a tím se pomalu připravuje na vstup do světa dospělých. Může pracovat na profesním portfoliu a vytvářet si pozici pro svou budoucí kariéru. Rozhlíží se po možném budoucím povolání, zvažuje, porovnává a v závěru vybírá.

Tabulka zpětné vazby

Vlastní tabulka byla sestavena na základě výše zmíněných dvojic kompetencí. Každý řádek je souborem zjednodušeně vyjádřených výstupů konkrétní klíčové kompetence a odpovídá RVP ZV. Cílem bylo vytvoření jednoduché pomůcky pro zpětnou vazbu učitele 1. stupně základní školy. Podle potřeby se na konci vyučovacího dne nebo týdne učitel podívá na tabulku, uvědomí si, co a jak v daném období vyučoval, a čárkou označí tu část kompetence, kterou se žáky posiloval. Je to práce na několik minut, která po několika týdnech ukáže učiteli efektivitu jeho práce. Pokud se některým částem jednotlivých kompetencí podvědomě vyhýbá, má možnost hledat cestu k nápravě. Někdy je to jenom otázka jinak zadaných úkolů, pečlivěji formulovaných otázek atd.

Dovoluji si však tvrdit, že se tato tabulka dá použít i na druhém stupni základní školy, protože se mohou tímto způsobem hodnotit i jednotlivé vyučovací hodiny.

A tím se nám nabízí i další využití - tabulka může sloužit vedení školy jako jednoduchý a průkazný formulář při hospitační činnosti.

UČÍM SE A ZVLÁDÁM PROBLÉMY
Informace vyhledává, třídí, propojuje, používá. Vhodné metody vybírá, užívá.
Chce studovat.
Sám pozoruje, experimentuje, hodnotí, vyvozuje. Termíny + symboly > souvislosti.
Propojení > pohled na svět.
Chápe smysl a cíl učení > pozitivní vztah.
Posoudí svůj pokrok.
Rozpozná problém.
Přemýšlí.
Hledá řešení.
Hledá informace pro řešení problémů. Neodradí ho nezdar. Sám řeší a ověřuje správnost. Sleduje svá zlepšení. Kriticky myslí.
Rozhoduje se uvážlivě.
Své výsledky kriticky hodnotí.

 

KOMUNIKUJI A VYTVÁŘÍM SI POSTAVENÍ VE SVÉM OKOLÍ
Myšlenky a názory formuluje a kultivovaně vyjadřuje. Naslouchá jiným, rozumí, zapojuje se.
Názor obhajuje, argumentuje.
Chápe a využívá různé texty, záznamy, ilustrace. Komunikuje se světem.
Užívá komunikační a informační prostředky.
Využívá komunikativní prostředky k vytváření mezilidských vztahů.
Účinně pracuje ve skupině.
Spoluvytváří s učiteli pravidla práce.
Podporuje kladnou pracovní atmosféru, dobré vztahy.
Nabízí pomoc.
Dokáže o ni požádat.
Diskutuje v malé i velké skupině. Respektuje odlišné názory, vnímá je jako poučení. Pracuje na své sebedůvěře a pozitivní představě o sobě. Ovládá a řídí své jednání.
Cílem je sebeúcta, sebeuspokojení.

 

JÁ, STÁT A TRH PRÁCE
Respektuje druhé, váží si jejich hodnot.
Je schopen empatie.
Chápe povinnost boje proti násilí a bezpráví.
Zná svá práva a povinnosti.
Ctí zákony a společenské normy.
Vyhodnotí situaci.
Je schopen pomoci.
Respektuje tradice.
Chrání kulturní a historické dědictví.
Účastní se kulturního a sportovního života.
Chápe environmentální problémy.
Chrání přírodu.
Bezpečně užívá materiály a nástroje.
Respektuje pravidla.
Hledí na kvalitu a funkčnost pracovních výsledků, na ochranu zdraví a životního prostředí. Znalosti a zkušenosti využívá pro svůj růst. S rozmyslem rozhoduje o profesním zaměření. Chápe podstatu podnikání.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám