Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Národní strategie globálního rozvojového...

Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011–2015. Strategická část

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Článek přináší strategickou část Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011–2015. Přílohy obsahují celé znění dokumentu v českém a anglickém jazyce.

B STRATEGICKÁ ČÁST

8 Cíle strategie globálního rozvojového vzdělávání

Na základě analýzy současně situace v oblasti GRV a na základě doporučení pracovní skupiny pro přípravu strategie je navržen strategický rámec, který obsahuje hlavní cíl a několik dílčích cílů. Strategie se snaží reagovat na analyzované výzvy tak, aby se Česká republika do roku 2015 přiblížila v oblasti globálního rozvojového vzdělávání vyspělým zemím západní Evropy. Dílčí cíle strategie zahrnují sedm hlavních vzdělávacích oblastí a představují způsoby, které povedou k dosažení hlavního cíle.

8.1 Hlavní cíl strategie

Hlavním cílem strategie GRV ČR je zajistit všem občanům ČR přístup k informacím o rozvojových zemích a globálním rozvoji a motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení globálních problémů a problémů rozvojového světa.

Opatření:
Do roku 2015 začlenit principy a tematické obsahy GRV jako přirozené součásti konceptu celoživotního učení do vzdělávacích programů na všech úrovních vzdělávacího systému ČR.

8.2 Dílčí cíle strategie v jednotlivých oblastech

a) Vzdělávací politika a státní správa ve školství

Cíl:

Pracovníci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jím přímo řízených organizací, odborů školství krajských a obecních úřadů a odborných učitelských organizací budou podporovat zavádění principů a cílů globálního rozvojového vzdělávání do vzdělávacích programů a života škol i společnosti.

Opatření:

 • Zajistit informovanost pracovníků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, profesních asociací (učitelů, ředitelů), odborů školství krajských a obecních úřadů o principech a cílech globálního rozvojového vzdělávání a jejich začleňování do vzdělávacích procesů.
  • Gestor: MŠMT, krajské a obecní úřady
 • Podpořit spolupráci škol se soukromým sektorem a NNO a podporovat společné aktivity škol, obcí, malých a středních podniků, NNO a veřejnosti ze strany státní správy a územních samospráv při začleňování principů a cílů globálního rozvojového vzdělávání do vzdělávacích procesů.
  • Gestor: MŠMT, krajské a obecní úřady

b) Vzdělávací koncepce, vzdělávací programy a jejich realizace v předškolním, základním a středním vzdělávání

Cíl:

Hlavní vzdělávací koncepce a vzdělávací programy budou odrážet cíle a principy a obsahovat témata globálního rozvojového vzdělávání.

Opatření:

 • Zohlednit cíle, principy a témata globálního rozvojového vzdělávání při přípravě a realizaci vzdělávacích strategií (např. strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj).
  • Gestor: MŠMT, MŽP
 • Zapracovat cíle, principy a témata GRV do všech kurikulárních dokumentů. V rámci revize Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání prověřit jejich začlenění do průřezových témat a do vzdělávacích oblastí (např. Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda), vzdělávacích oborů či předmětů souvisejících s tématy GRV (např. Člověk a jeho svět, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ, Biologie, Zeměpis, Dějepis apod.).
  • Gestor: VÚP, NÚOV
 • Podpořit, vytvořit a zpřístupnit pedagogům škálu aktuálních a relevantních výukových materiálů (učebnice a učební texty, ostatní texty a materiály) k začleňování GRV do vzdělávacích procesů.
  • Gestor: MŠMT, VÚP, NÚOV

c) Pregraduální příprava učitelů a další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Cíl:

Pregraduální příprava učitelů a další vzdělávání pedagogických pracovníků budou reflektovat potřeby globálního rozvojového vzdělávání tak, aby pedagogičtí pracovníci získali takové znalosti, dovednosti a postoje, které jim umožní systematicky a efektivně začleňovat globální rozvojové vzdělávání do výuky.

Opatření:

 • Upravit studijní plány jednotlivých vzdělávacích programů připravujících učitele, aniž by byla dotčena akreditace programů tak, aby zohledňovaly cíle, principy a témata globálního rozvojového vzdělávání.
 • Vytvořit tištěné i elektronické studijní materiály pro podporu výuky učitelů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a didaktiky GRV.
 • Iniciovat a umožnit zpracovávat ročníkové, bakalářské, diplomové a doktorské práce v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a podílet se na výzkumu v dané oblasti.
 • Provádět průběžnou evaluaci vzdělávacích předmětů se začleněnou komponentou globálního rozvojového vzdělávání.
 • Zajišťovat studentům náslechy a pedagogickou praxi ve školách, které jsou příkladem dobré praxe v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.
 • Spolupracovat s dalšími vědeckými, odbornými a zájmovými organizacemi a pracovišti zabývajícími se problematikou globálního rozvojového vzdělávání.
  • Gestor: vysoké školy připravující budoucí učitele
 • Připravit nabídku vzdělávacích programů DVPP s cílem objasnit pedagogické veřejnosti základní pojmy, témata, principy a cíle globálního rozvojového vzdělávání. Učitelé i další pedagogičtí pracovníci získají vhled do této problematiky, budou motivováni k jejímu zařazování do výuky a dostanou k ní metodickou podporu.
  • Gestor: NIDV
 • Podpořit tvorbu databáze výukových materiálů, učebních pomůcek a podkladů v elektronické i papírové (tištěné) podobě.
  • Gestor: VÚP

d) Terciární vzdělávání

Cíl:

Studijní obory v oblasti terciárního vzdělávání související s globální problematikou budou zahrnovat globální a rozvojová témata.

Opatření:

 • Promítnout principy a témata GRV do dalších oborů, které mají bezprostřední vliv na utváření veřejného povědomí o rozvojové problematice nebo na ovlivňování globálních problémů – např. rozvojová studia, přírodovědné obory, sociálněvědní obory, humanitní studia, mediální studia apod.
  • Gestor: vysoké školy
 • Vytvořit program zaměřený na GRV v rámci univerzity, která se specializuje na rozvojová studia nebo na vzdělávání učitelů.
  • Gestor: vysoké školy
 • Podporovat spolupráci institucí působících v sektoru terciárního vzdělávání a tvorbu společných studijních programů vysokých škol obdobného zaměření, zejména programů a kurzů dalšího vzdělávání dospělých.
  • Gestor: MŠMT

e) Výzkum a vývoj

Cíl:

Bude prováděn výzkum v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a poznatky vyplývající z tohoto výzkumu budou využitelné v praxi.

Opatření:

 • Vytvořit a podporovat pracoviště na akademické půdě, která se budou soustavně věnovat výzkumu v oblasti plánování, realizace a evaluace globálního rozvojového vzdělávání.
  • Gestor: vysoké školy
 • Podporovat zapojení akademických pracovišť věnujících se výzkumu a vývoji v oblasti GRV do mezinárodní spolupráce.
  • Gestor: vysoké školy

f) Mimoškolní aktivity a zájmová činnost dětí a mládeže

Cíl:

Děti a mládež budou v rámci nabízených mimoškolních aktivit seznamováni s cíli, principy a tématy souvisejícími s globálními a rozvojovými problémy dnešního světa.

Opatření:

 • Zahrnout principy a témata GRV do koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže a do Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží.
  • Gestor: MŠMT
 • Metodicky podpořit zahrnutí GRV do činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání.
  • Gestor: NIDM
 • Podporovat činnost nevládních neziskových a zájmových organizací pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase v oblasti GRV.
  • Gestor: MŠMT, NIDM
 • Při podpoře a realizaci nabídky dostupných volnočasových aktivit zaměřených na vytváření vztahu k životnímu prostředí a k osvojení si zdravého životního stylu zdůrazňovat globální aspekt a vztah k rozvojovým zemím.
  • Gestor: MŽP

g) Další vzdělávání dospělých (osvěta)

Cíl:

Umožnit přístup k informacím o vzájemné propojenosti světa a o příčinách a důsledcích, které tyto vazby mají především na rozvojový svět, všem skupinám dospělého obyvatelstva, zejména zaměstnancům veřejné správy, médií, nevládních organizací a podnikové sféry tak, aby byli schopni zodpovědně a kriticky přistupovat k informacím o globálním rozvoji a zaujmout aktivní přístup k řešení problémů s ním souvisejících.

Opatření:

 • Zprostředkovávat veřejnosti informace o rozvojových zemích a globálních problémech formou publikací, seminářů, výstav, různých variant programové nabídky veřejnoprávních sdělovacích prostředků apod.
  • Gestor: MZV, ČRA
 • Podporovat partnerství v rámci občanské společnosti a rozvoj kapacit nevládních neziskových organizací poskytujících služby veřejnosti v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.
  • Gestor: MZV, MŠMT, ČRA
 • Podporovat aktivity směřující k zavádění témat GRV do vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, sdělovacích prostředků, podnikové sféry apod.
  • Gestor: MZV, MŠMT, ČRA

8.3 Publicita globálního rozvojového vzdělávání

Cíl:

Prostřednictvím sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, televize, internet) bude veřejnost informována o globálním rozvojovém vzdělávání, jakož i o strategii globálního rozvojového vzdělávání, jejím cíli a přínosy.

Opatření:

 • Podpořit média, aby informovala veřejnost o problematice rozvojového světa a aby produkovala materiály, které představí svět diverzifikovaně a z pohledu, který odráží témata a principy GRV.
  • Gestor: MZV, ČRA
 • Medializovat příklady dobré praxe a podpořit vytváření funkčních informačních systémů GRV.
  • Gestor: MZV, ČRA
 • Pravidelně pořádat průzkumy veřejného mínění o otázkách globálního rozvoje.
  • Gestor: MZV, ČRA

8.4 Finanční zajištění

Cíl:

Pro realizaci strategie globálního rozvojového vzdělávání bude zajištěn dostatek finančních prostředků.

Opatření:

 • Podporovat dotační programy na podporu aktivit NNO, volnočasových aktivit dětí a mládeže a dalších programů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání v rozpočtu MZV na zahraniční rozvojovou spolupráci.
  • Gestor: MZV, MŠMT, MŽP
 • Zařazovat do výzev vyhlašovaných v rámci strukturálních fondů EU aktivity na podporu problematiku GRV
  • Gestor: MZV, MŠMT, MŽP

8.5 Monitoring a evaluace

Cíl:

Dosažené výsledky globálního rozvojového vzdělávání v České republice budou systematicky monitorovány a analyticky vyhodnocovány.

Opatření:

 • Průběžně monitorovat plnění úkolů strategie globálního rozvojového vzdělávání. V polovině období platnosti Strategie bude provedena průběžná monitorovací zpráva.
  • Gestor: pracovní skupina pro přípravu strategie GRV
 • Průběžně vyhodnocovat dopady GRV v oblasti formálního vzdělávání.
  • Gestor: Česká školní inspekce
 • Pravidelně vyhodnocovat efektivitu projektů nevládních neziskových organizací realizovaných v gesci MZV, resp. MŠMT.
  • Gestor: MZV, resp. MŠMT

Přílohy

Seznam použitých zkratek

ČRA Česká rozvojová agentura
ČRDM Česká rada dětí a mládeže
DAC Výbor pro rozvojovou pomoc OECD
DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků
EU Evropská unie
FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci
GENE Global Education Network Europe
GRV globální rozvojové vzdělávání
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MZV Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky
NIDM Národní institut dětí a mládeže
NIDV Národní institut pro další vzdělávání
NNO nevládní neziskové organizace
NÚOV Národní ústav odborného vzdělávání
OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
OSN Organizace spojených národů
UNDP Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme)
VÚP Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Složení pracovní skupiny pro přípravu strategie globálního rozvojového vzdělávání (2009–2010)

Vedoucí pracovní skupiny:

PhDr. Zuzana Hlavičková – MZV, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Členové pracovní skupiny:

PhDr. Marie Rauchová – MŠMT, odbor předškolního a základního vzdělávání
RNDr. Jana Čermáková – MŠMT, odbor předškolního a základního vzdělávání
Ing. Andrea Bachtíková – MŽP, odbor environmentálního vzdělávání
Mgr. Martin Náprstek – Česká rozvojová agentura, zástupce ředitele
PhDr. Markéta Pastorová – Výzkumný ústav pedagogický v Praze, oddělení koncepce všeobecného vzdělávání
Mgr. et Mgr. Aleš Franc – Výzkumný ústav pedagogický v Praze, oddělení koncepce všeobecného vzdělávání
PhDr. Maria Bezchlebová – Národní ústav odborného vzdělávání, oddělení pro všeobecně-vědní vzdělávání
Mgr. Jitka Šimsová – Národní institut pro další vzdělávání, sekce metodická a koncepční
Mgr. Tomáš Machalík – Národní institut dětí a mládeže, náměstek ředitele
PhDr. Jana Stará, PhD. – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra primární pedagogiky
Mgr. Eva Vernerová – Univerzita Palackého Olomouc, katedra rozvojových studií
Mgr. Petra Skalická – České fórum pro rozvojovou spolupráci
Mgr. Ondřej Nádvorník – nezávislý expert

Slovník základních pojmů

Formální vzdělávání

Vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách. Jeho funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně vymezeny. Zahrnuje na sebe navazující vzdělávací stupně (základní, střední, vysokoškolské), jejichž absolvování je potvrzováno certifikátem (vysvědčením, diplomem apod.).

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém a nevede k ucelenému školskému vzdělání. Jedná se o organizované výchovně-vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů, založených na uceleném systému hodnot. Tyto aktivity bývají zpravidla dobrovolné. Organizátory jsou sdružení dětí a mládeže a další NNO, školská zařízení pro zájmové vzdělávání – především střediska volného času, vzdělávací agentury, kluby, kulturní zařízení a další.

Informální učení

Je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící se nemá možnost ověřit si nabyté znalosti (např. televizní jazykové kurzy). Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované.

Celoživotní učení

Celoživotní učení představuje zásadní koncepční změnu pojetí vzdělávání, jeho organizačního principu, kdy všechny možnosti učení – ať už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo ně – jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života. Celoživotní učení lze členit do dvou základních etap, které označujeme jako počáteční a další vzdělávání.

Počáteční vzdělávání zahrnuje:

 • základní vzdělávání (primární a nižší sekundární stupeň), které má všeobecný charakter a kryje se zpravidla s obdobím povinné školní docházky;
 • všeobecné vzdělávání na vyšší sekundární úrovni slouží především jako příprava na další studium nebo doplňuje odborné vzdělávání;
 • odborné vzdělávání na vyšší sekundární úrovni, jehož hlavním cílem je příprava pro budoucí pracovní uplatnění a získání kvalifikace.

Součástí počátečního vzdělávání je i terciární vzdělávání. Zahrnuje široký sektor vzdělávací nabídky následující po maturitní zkoušce. Poskytuje specializované vzdělání odborné nebo umělecké. Většinou se dělí na vzdělávání realizované na vysokých školách a vzdělávání nevysokoškolské, poskytované vyššími odbornými školami nebo některými uměleckými školami.

Další vzdělávání

Vzdělávání či učení, které probíhá po absolvování určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Může mít charakter formální i neformální. V rámci dalšího vzdělávání mohou vzdělávající se vstupovat i do školských forem, v nichž se poskytuje převážně počáteční vzdělávání, s cílem doplnit si chybějící vzdělání nebo získat jiné (rekvalifikovat se). Další vzdělávání zahrnuje:

 • odborné vzdělávání zaměřené na rozvoj širokého spektra kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním životě.
 • profesní vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí a rozvíjení dovedností a kompetencí, nezbytných pro výkon konkrétního povolání nebo zaměstnání.
 • občanské vzdělávání vytváří širší předpoklady pro kultivaci člověka jako občana a pro aktivní účast ve společenském a politickém životě.
 • zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.

Použitá literatura:

CARVALHO DA SILVA, M. (ed.) Global Education Guidelines. A Handbook for Educators to Understand and Implement Global Education. Lisbon : North-South Centre of the Council of Europe, 2008.
DLOUHÁ, R. Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání. Praha: Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s., 2004.
European Consensus on Development: The contribution of development education & awareness raising. Brussels, 2007.
KROUŽKOVÁ, P. Rozvojová výchova ve vybraných evropských zemích a České republice. Praha : Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů, 2003.
NÁDVORNÍK, O.; VOLFOVÁ, A. (eds.) Společný svět. Praha : Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s., 2004.
O´LOUGHLIN, E.; WEGIMONT, L. Globální vzdělávání v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání. Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice. Amsterdam : GENE, 2008.
O´LOUGHLIN, E.; WEGIMONT, L. (eds.) Global Education in Europe to 2015: Strategy, Policies and Perspectives. Lisbon : North-South Centre, 2003.
The Maastricht Declaration: A European Strategy framework for Increasing and Improving Global Education in Europe to 2015. Maastricht, 2002.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek