Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Nácvik výslovnosti ruských hlásek [л] a [л‘]...

Nácvik výslovnosti ruských hlásek [л] a [л‘] u českých žáků

Praktický příspěvek
inspirace
Článek je věnovaný jednomu ze skupiny složitých fonetických jevů ve výuce ruštiny jako cizího jazyka u českých žáků a studentů. Teoreticky popisuje správnou výslovnost obou variant zvuku L, poukazuje na interferenci (tedy negativní vliv mateřského jazyka). Na několika příkladech různých cvičení je ukázán postup nácviku správné výslovnosti tohoto fonetického jevu.

Na rozdíl od češtiny, která má pro hlásku [l] ve svém normativním systému pouze jednu zvukovou podobu, a to konkrétně střední [l], setkáváme se v ruštině se dvěma variantami tohoto zvuku, které jsou nejen odlišné od českého středního [l], ale také navzájem. Jedná se o tvrdou a měkkou variantu, jejichž výslovnost představuje pro české žáky jeden z nejobtížnějších úkolů, které musí ve studiu ruštiny jako cizího jazyka zvládnout. Obecně lze říci, že „při osvojování ruské výslovnosti převažuje spíše záporný vliv mateřštiny. Neobyčejně silná fonetická (artikulační) interference je příčinou celkové obtížnosti ruské výslovnosti pro Čecha. Tato interference je podporována (…) existencí mnoha slov v ruštině, které jsou formálně velmi podobná českým, ale vyslovují se zcela odlišně. (…) Např. ve slově лыжи dělá český žák často čtyři hrubé fonetické chyby:

  1. vyslovuje střední čeké [l] místo tvrdého ruského [л],
  2. vyslovuje české [i] místo [ы],
  3. vyslovuje netvrdé české [ž],
  4. na konci vyslovuje také české [i] místo [ы].[1]

Ve svém článku se zaměřím na nácvik správné výslovnosti jak tvrdého [л], tak i měkké varianty [л‘]. Ačkoliv výslovnost obou zvuků doc. Veselý označuje jako jevy „středně obtížné“[2], osobně se domnívám, že je klidně můžeme zařadit k jevům velmi obtížným, neboť pro dosažení správné výslovnosti u českých žáků je třeba vynaložit velké a dlouhotrvající úsilí, a to nejen v počáteční fázi výuky, ale také ve výuce pokročilých.

Práce řečového aparátu při správné výslovnosti [л‘] a [л]

Správná výslovnost [л‘] vyžaduje, aby se jazyk svou střední částí dotýkal tvrdého patra v alveolární oblasti a špička jazyka směřovala dolů do prostoru. Výslovnost je realizována střední částí jazyka, špička jazyka visí volně v dutině ústní.

Obr

Schéma 1 – Práce řečového aparátu při výslovnosti měkké varianty

Autor © Jakub Konečný

Naopak při výslovnosti [л] se jazyk nachází v téměř vodorovné poloze, špička jazyka se opírá o dolní zuby. Ústa jsou téměř zavřená, mezera mezi horními a dolními zuby není větší než 0,1–0,3 cm. Při správné výslovnosti špička jazyka tlačí na dolní zuby, jazyk má jakoby tendence dostat se ven z úst. Správně vyslovené [л] je podobné polské hlásce [ł] a částečně také připomíná výslovnost [l] v určitých případech v některých dialektech na Slovácku.

Obr
Schéma 2 – Práce řečového aparátu při výslovnosti tvrdé varianty
Autor © Jakub Konečný

Dle mých zkušeností z pedagogické praxe v rámci studia na VŠ a také ze stáže na Institutu ruského jazyka A. S. Puškina v Moskvě je pro české žáky náročnější výslovnost měkké varianty. Při výslovnosti této hlásky mají Češi tendenci, zvláště na konci slova a uvnitř slova, před souhláskami měkkost ignorovat. Můžeme se tedy setkat s případy, kdy žáci slovo соль vyslovují jako [сол], slovo учитель jako [учител], slovo мальчик jako [малчик]. Je nutné si uvědomit, že korelace tvrdost–měkkost hraje v ruštině mnohem významnější úlohu, než je tomu v naší mateřštině. Uvedené chyby ve výslovnosti je proto nutné považovat za hrubé, protože mohou narušit či zcela změnit smysl slova, a tím i celého sdělení (například slova уголь i угол).

Mnozí čeští učitelé ruštiny jako cizího jazyka nevěnují nácviku výslovnosti dostatečný čas a prostor, tzv. předazbukové období ve výuce ruštiny[3] je realizováno pouze do té míry, do jaké je tato problematika rozpracována v jimi používaném učebním souboru. Dalším problémem je, že mnozí učitelé upřednostňují (zvláště u žáků na vyšší úrovni) komunikativní aspekt ve výuce na úkor fonetického (a někdy i gramatického). Nedůslednost při opravování fonetických chyb vede v tomto případě k zafixování „žákovské“ výslovnosti jako správné a následné přeučení je pak mnohem náročnější.[4]

Při výuce je vhodné začít s nácvikem výslovnosti měkké varianty, tedy [л‘] – jeho ne/zvládnutí má mnohem výraznější dopad na ne/pochopení žákova projevu rodilým mluvčím. Jak bylo uvedeno výše, korelace měkkost–tvrdost v mnohých případech také mění smysl. Kromě toho je postavení jazyka při výslovnosti [л‘] o něco málo přirozenější, než je tomu v případě výslovnosti tvrdé varianty.

V případě výslovnosti [л] sice nemusí docházet k tomu, že při užití českého „l“ dojde ke změně významu vyřčeného slova, nicméně žáci mají tendence si výslovnost zjednodušovat a na správné postavení jazyka se dostatečně nesoustředí.

Při komunikativním charakteru a zaměření vyučování, kdy cílem učitele je schopnost žáka komunikovat v cizím jazyce, je dle mého názoru daleko důležitější správná výslovnost měkké varianty [л‘].

Pokud by to bylo možné, doporučuji využít dostupná cvičení a zdroje a věnovat celou jednu vyučovací hodinu nácviku výslovnosti [л‘] a [л]. Díky široké nabídce nejrůznějších úkolů lze dosáhnout pestré a obsahově zajímavé hodiny a současně intenzivně trénovat výslovnost obou problematických fonetických jevů, a to jak samostatně, tak i v porovnání – tedy například v rámci jednoho slova či věty, kde se jevy opakují a střídají.

Cíleným opakováním a tréninkem výslovnosti (například je možné zařadit na začátek každé hodiny malou fonetickou rozcvičku v délce 3–5 minut) lze dosáhnout pozitivních výsledků. Učitel musí být v tomto případě však důsledný a dbát na to, aby si žáci uvědomovali své chyby a snažili se jich vyvarovat. Předpokládá se, že učitelova výslovnost bude čistá a bude pro žáky vzorem, ke kterému se mohou přibližovat.

Dále uvádím několik různých cvičení[5] a úkolů zaměřených na procvičování výslovnosti obou zvuků.

Nácvik výslovnosti [л]

Procvičovaný zvuk se nachází v různých pozicích ve slově. Cílem tohoto cvičení je aktivizovat řečový aparát žáků, vytvořit návyk správné výslovnosti. Důležitou roli hraje také schopnost žáků pracovat s jazykem tak, aby byli schopni správně vyslovit zvuk ve všech fonetických pozicích.

1. Poslouchejte učitele a opakujte po něm. Věnujte pozornost výslovnosti tvrdé souhlásky [л] ve spojení se samohláskami a na konci slova.

ы – ы – ы – л
улу, оло, клу, глу, лку

ылы – лы улы – лы
олы – лы
ылу – лу   
улу – лу
олу – лу
ыло – ло   
уло – ло 
оло – ло
ыла – ла  
ула – ла  
ола – ла

клы – клу – кло – кла
глы – глу – гло – гла
ыл – ул – ол – ал
лыл – лул – лол – лал
ил – ял – юл – ёл

лук, луг, луна́, лу́па, лубо́к;
лоб, ло́кон, ло́вок, ло́дка;
лай, лак, ла́па, ла́мпа;
лы́ко, лы́сый

к ау́лу, гу́лу, сту́лу, отгу́лу, му́скулу;
в полу́, к столу́, в пылу́, в тылу́;
о́коло, са́ло;
бы́ло, мы́ло

си́ла, Ми́ла, би́ла;
пе́ла, се́ла, те́ло, бе́лый, пи́ла

пыл, тыл, гул;
вол, кол, мол, пол, стол;
вал, зал; ова́л, скал;
ку́кол, со́кол, си́мвол

о́коло, лу́га, мы́ло бы́ло у Ми́лы;
на полу́ был лак

Nácvik výslovnosti [л‘]

Při nácviku správné výslovnosti tohoto zvuku je možné si vypomoct tím, že žáci budou nejprve opakovaně vyslovovat [li], postupně zvyšovat tempo výslovnosti až do chvíle, než se zcela ztratí zvuk [i] a zůstane jen [л‘]. Podobným způsobem je možné procvičovat výslovnost zvuku ve slovech s [ль]. V těchto případech je však nutné dbát na to, aby tempo výslovnosti bylo dostatečně vysoké – v žádném případě nesmí být slyšet zvuk [i].

Zaměření následujících cvičení je stejné jako zaměření předchozího.

2. Poslouchejte učitele a opakujte po něm. Věnujte pozornost výslovnosti měkké souhlásky [л‘] ve spojení se samohláskami a souhláskami.

или или – ли ли ли – лис 
ыли
иле иле – ле ле ле – лес али
иля иля – ля ля ля – ляг оли
илю илю – лю лю лю – люк
ули

линь, ли́ния, ли́рик, ли́лия, лис;
лист, литр, лик;
лень, ле́бедь, ле́пет, лев, лес, ле́то, ле́нта;
лён, лёд;лю́ди, люби́ть, лю́тик, люб, люк;
ляг, ля́мка

и́ли, би́ли, ви́ли, пи́ли, пе́ли, се́ли, моли́ли, поли́ли, сли́ли, гуля́ли, лю́ли-лю́ли, Лёля, Лёли, Лёлю;
люблю́;
да́ли, гада́ли, ду́ли, обману́ли, По́ля, поля́;
О́ля, О́ли, О́лю, Ко́ля, Ко́ли, Ко́лю;
блин, блик, влин, влез, сли́ва, сле́ва, след; слит; попли́н, тлеть, отли́чно, для, длина́, подли́ть;
вот лифт, вон Ле́ра, как лист, как Лю́ба

Поли́ли ли ли́лии?

3. Poslouchejte učitele a opakujte po něm. Věnujte pozornost výslovnosti měkké souhlásky [л‘] na konci slova.

или – ли – ли – ли – ль

иль лиль иль – Тиль ыль – быль
ель лель ель – мель аль – даль
яль ляль яль – рояль уль – нуль
юль люль юль – тюль оль – боль

стиль, гниль, киль, ме́бель, ги́бель, сте́бель, фли́гель, ту́фель, ка́фель;
мель, сель, дрель;
ию́ль, тюль

даль, у́даль, эма́ль, сталь, вуа́ль, февра́ль;
у́голь, боль, соль, моль, роль, вдоль;
эль, дуэ́ль;
куль, нуль;
быль, пыль, буты́ль, у́быль

льва, льда, льна;
лью, льёшь, льёт

бо́льно, во́льно, понеде́льник, треуго́льник, О́льга

рубль, анса́мбль, вопль, мысль, за́росль

роль О́льги, льют сталь, ги́бель льва, сти́льная ме́бель

Procvičování výslovnosti [л] i [л‘]

4. Poslouchejte učitele a opakujte po něm. Dávejte pozor na opozice tvrdých a měkkých souhlásek [л]/ [л‘][6].

лак – ляг, лук – люк, лы́ко – лик, ло́жка – Лёшка;
ел – ель, пыл – пыль, у́гол – у́голь, стол – столь, был – быль, мол – моль, эл – эль;
по́лка – по́лька, га́лка – га́лька, во́лны – во́льный;
вон лук – вон люк, вонь лу́ка – вонь лю́ка;
дал нам – дал няне, соль на нас – соль ня́не;
с лу́ком – с лю́ком, весь лук – весь люк;
дал Соне – дал Сёме, соль Со́ни – соль Сёмы;
Ло́ла, ляг; мы́ло Ло́ле; стол О́ли; мы́ло Лёле; ту́фли малы́ Ли́ле

Vhodným nástrojem pro nácvik správné výslovnosti jsou také nejrůznější jazykolamy, říkanky a písničky. Zvláště písně jsou vhodné na procvičování měkkého [л‘]. Díky melodii a možnosti protáhnout výslovnost je pro žáky (a to nejen Čechy) snazší docílit správné a požadované výslovnosti. Proto by ve výuce ruštiny jako cizího jazyka neměly (a to na všech úrovních) chybět odpovídající písně a další doplňkové materiály tohoto druhu.

5. Čtěte básničky, jazykolamy[7], pořekadla a přísloví. Dávejte si pozor na správnou výslovnost [л] a [л‘].

Лиси́цы ла́ют. Перепёлка
Глухома́нь.    
Перепелёнка
Лежи́т в листве́ под ли́пой
Перепелёнывала
Лань Перепелёнывала
Линь
Е́ле перепелена́ла.
в глубине́ холо́дных вод
Лени́во,   
Вале́рий кавале́рию
но легко́ плывёт.   
Раскра́сил акваре́лью.
Луна́ лучи́тся, как лату́нь, 
Карье́ром кавале́рия
Лягу́шкой       
Ска́чет у Вале́рия.
Ла́комится лунь.
Лети́т
заблу́дшая пчела́,
Легла́ на лес
ночна́я мгла́.

(В. Лунин)

-- Вы мали́ну мы́ли ли? 
Ко́ля ко́лья ко́лет,
-- Мы́ли, но не мы́лили.
По́ля по́ле по́лет.

Кро́вельщик Кири́лл

Краб кра́бу сде́лал гра́бли.

Кри́во кры́шу крыл. 
По́дал гра́бли кра́бу краб,
Перекры́ть кры́шу      
Се́но гра́блями, краб, грабь.
Пригласи́ли Гри́шу.
То́пали да то́пали,
Мала́нья – болту́нья  
Дото́пали дото́поля.
Мо́лок болта́ла.    
До то́поля дото́пали,
Выба́лтывала, Да но́ги-то отто́пали.
Да не вы́болтала.
На и́ве га́лка,
От то́пота копы́т        
На берегу́ га́лька.
Пыль по́ полю лети́т.

Лени́вому и лени́ться лень.
Блино́м ма́сляным в рот ле́зет.
Юли́л, юли́л и вы́люлил.
Не́ было печа́ли, так че́рти накача́ли.
Польсти́лся, но не обольсти́лся.
Овсы́ да льны в а́вгусте сильны́.
Ма́ленькое де́ло лу́чше большо́го безде́лья.
Откла́дывай безде́лье, да не откла́дывай дела́.
Не учи́ безде́лью – учи́ рукоде́лью.

Pro inspiraci uvádím ještě ruskou romanci, která je poměrně bohatá na procvičovaný jev.

Вдоль по у́лице мете́лица метёт

слова́ А. Глебова, му́зыка А. Варламова

Вдоль по у́лице мете́лица метёт,
За мете́лицей мой ми́ленький идёт;
Ты посто́й, посто́й, краса́вица моя́,
Дозво́ль нагляде́ться, ра́дость, на тебя́!
Ты посто́й, посто́й, краса́вица моя́,
Дозво́ль нагляде́ться, ра́дость, на тебя́!

На твою́ ли на прия́тну красоту́,
На твоё ли что на бе́лое лицо́.
Ты посто́й, посто́й, краса́вица моя́,
Дозво́ль нагляде́ться, ра́дость, на тебя́!
Ты посто́й, посто́й, краса́вица моя́,
Дозво́ль нагляде́ться, ра́дость, на тебя́!

Красота́ твоя́ с ума́ меня́ свела́,
Иссуши́ла до́бра-мо́лодца меня́.
Ты посто́й, посто́й, краса́вица моя́,
Дозво́ль нагляде́ться, ра́дость, на тебя́!
Ты посто́й, посто́й, краса́вица моя́,
Дозво́ль нагляде́ться, ра́дость, на тебя́!

Vzhledem k tomu, že romance již zlidověla, existuje v mnoha verzích. Dvě z nich můžete najít na následujících odkazech. Oba klipy nabízí kromě hudby a zpěvu také tematické obrázky ruské zimy, které je možné využít při výuce. Celkově je píseň bohatá na vlastivědný materiál, který též můžete (ale nemusíte) využít.

  1. http://video.mail.ru/list/seftali/_myvideo/14.html
  2. http://video.yandex.ru/users/tetushka-matilda/view/2/ (modernější pojetí)

[1] VESELÝ, Josef. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. str. 61
[2]
tamtéž, str. 62
[3]
viz KONEČNÝ, Jakub. Předazbukové období ve výuce ruštiny. Metodický portál www.rvp.cz. [online]. 13. 07. 2010.[cit. 2011-02-08]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/8491/predazbukove-obdobi-ve-vyuce-rustiny.html/
[4]
Z doby svého studia ruštiny na střední škole si pamatuji spolužačku, která po celé čtyři roky zarputile vyslovovala ve slovech что a конечно zvuk [č] namísto shodného s normou zvuku [š]. I přes velkou snahu se naší vyučující nepodařilo ji chyby zbavit, nicméně nikdy s tím nepřestala a až do maturity ji při každé příležitosti opravovala.
[5] Cvičení jsou vybrána z knihy: ODINCOVA, I. V. Zvuki, ritmika, intonacija: učebnoje posobije. Moskva : Flinta, 2004. 368 s. ISBN 978-5-89394-383-2. (jedná se o cvičení 1–5)
[6]
Zajímavá cvičení na upevnění výslovnosti naleznete také na adrese: http://www.logoped.ru/zv-l08.htm (odkaz je pouze inspirací, kde je možné najít další cvičení a úkoly na téma, kterému se toto cvičení věnuje; cvičení je ze zdroje Odincova, I. V.)
[7] Další jazykolamy můžete najít například na adrese http://www.skorogovor.ru (odkaz je pouze inspirací, kde je možné najít další cvičení a úkoly na téma, kterému se toto cvičení věnuje; cvičení je ze zdroje Odincova, I. V.)

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek