Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Deskriptor úrovně A1

Deskriptor úrovně A1

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek nabízí podrobný popis znalostí a dovedností, kterých by měl dosáhnout člověk, který v jazykovém vzdělávání dosáhne úrovně A1.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky stanovuje úrovně receptivních, produktivních, interaktivních a mediačních řečových dovedností. Ze zmíněného referenčního rámce vybíráme hlavní kategorie užívání jazyka pro deskriptor A1. Výběr provedla Mgr. Gabriela Baladová.


Sebehodnocení
 • Porozumění/poslech
  Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

 • Porozumění/čtení
  Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

 • Mluvení/ústní interakce
  Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.

 • Mluvení/samostatný písemný projev
  Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

 • Psaní/písemný projev
  Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Kvalitativní aspekty užívání mluveného jazyka
 • Rozsah
  Má pouze základní repertoár slov a jednoduchých frází týkajících se jeho/jejích osobních dat a situací konkrétní povahy.

 • Správnost
  Ovládá jen v omezené míře několik základních gramatických struktur a typů vět, které jsou součástí pamětně osvojeného repertoáru.

 • Plynulost
  Dokáže zvládnout velmi krátké, izolované a většinou předem naučené výpovědi, jež jsou poznamenány mnoha pauzami, které jsou nezbytné pro hledání výrazových prostředků, pro artikulaci méně známých slov a pro pokusy o vhodnější formulaci v komunikaci.

 • Interakce
  Umí klást otázky týkající se osobních dat a na podobné otázky odpovídat. Umí se jednoduchým způsobem zapojit do rozmluvy, ale komunikace je zcela závislá na opakování, parafrázování a opravném přeformulování.

 • Koherence
  Dokáže propojit slova nebo skupiny slov pomocí nejzákladnějších lineárních spojovacích výrazů, jako jsou "a" ("and") a "potom" ("then").

Ústní projev - všeobecná stupnice
Dokáže vytvořit jednoduché, většinou izolované fráze o lidech a různých místech.

 • Souvislý monolog
  • Popis zážitku: Dokáže popsat sám sebe, co dělá a kde žije.
  • Argumentace (např. v debatě): Deskriptor není k dispozici.

 • Veřejná hlášení
  Deskriptor není k dispozici.

 • Oslovování různého publika
  Dokáže přečíst nahlas velmi krátké, předem nacvičené oznámení, např. představit mluvčího, přednést přípitek.

Písemný projev - všeobecná stupnice
Dokáže psát jednoduché izolované fráze a věty.

 • Samostatný písemný projev
  Dokáže napsat jednoduché fráze a věty o sobě, smyšlených postavách, o tom, kde žijí a co dělají.

 • Zprávy a pojednání
  Deskriptor není k dispozici.

Plánování
Deskriptor není k dispozici.

Kompenzování
Deskriptor není k dispozici.

Monitorování a přeformulování
Deskriptor není k dispozici.

Poslech s porozuměním - všeobecná stupnice
Dokáže sledovat řeč, která je zřetelná, pečlivě vyslovovaná, s dlouhými pomlkami, aby
mohl(a) pochopit význam.

 • Porozumění interakcí mezi rodilými mluvčími
  Deskriptor není k dispozici.

 • Poslech v živém publiku
  Deskriptor není k dispozici.

 • Poslech hlášení a pokynů
  Rozumí pokynům, které jsou mu/jí pomalu a s pečlivou výslovností sdělovány, a dokáže se řídit krátkými a jednoduchými orientačními pokyny.

 • Poslech médií a nahrávek
  Deskriptor není k dispozici.

Čtení s porozuměním - všeobecná stupnice
Rozumí jednoduchým frázím ve velmi krátkých, jednoduchých textech a dokáže vyhledat známá jména, slova a základní fráze a podle potřeby se ve čtení vracet zpět.

 • Čtení korespondence
  Rozumí krátkým, jednoduchým sdělením na pohlednicích.

 • Orientační čtení
  Dokáže rozpoznat známá jména, slova a nejzákladnější fráze v jednoduchých nápisech týkajících se nejběžnějších každodenních situací.

 • Čtení pro informaci a pochopení argumentace
  Dokáže v hrubých rysech pochopit obsah jednoduššího informativního materiálu a krátkých jednoduchých popisů, zejména pokud má k dispozici také vizuální oporu.

 • Čtení pokynů
  Dokáže se řídit krátkými, jednoduše napsanými orientačními pokyny (např.: Jdi z bodu X do bodu Y.).

 • Sledování televize a filmu
  Deskriptor není k dispozici.

Rozpoznávání klíčových signálů a vyvozování významu (mluvený i psaný jazyk)
Deskriptor není k dispozici.

Ústní interakce - všeobecná stupnice
Umí se jednoduchým způsobem domluvit, ale při komunikaci zcela závisí na opakování v pomalejším tempu, přeformulování a upřesněních. Umí klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, inicializovat jednoduchá sdělení nebo na ně reagovat, pokud se týkají jeho/jejích základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mu/jí důvěrně známé.

 • Porozumění rodilému mluvčímu jako partneru v komunikaci
  • Dokáže porozumět každodenním výrazům, jejichž cílem je uspokojit základní potřeby konkrétního rázu, pokud chápavý mluvčí hovoří přímo k němu/ní s jasnou výslovností, pomalu a podle potřeby opakuje patřičné části promluvy.
  • Dokáže pochopit dotazy a pokyny, které jsou mu/jí adresovány a jsou vysloveny pečlivě a pomalu, a dokáže se řídit jednoduchými orientačními pokyny.

 • Rozhovor, konverzace
  • Dokáže se představit a použít základní pozdravy a výrazy pro loučení.
  • Dokáže se zeptat, jak se lidem daří, a reagovat na novinky.
  • Dokáže porozumět každodenním výrazům, jejichž cílem je uspokojit základní potřeby konkrétního rázu, pokud chápavý mluvčí hovoří mluví přímo k němu/ní, vyslovuje pomalu a zřetelně a výrazy opakuje.

 • Neformální diskuse (s přáteli)
  Deskriptor není k dispozici.

 • Formální diskuse a schůze
  Deskriptor není k dispozici.

 • Spolupráce zaměřená na dosažení cíle
  • Rozumí otázkám a pokynům, které jsou mu/jí adresovány velmi zřetelně a pomalu, a dokáže se řídit krátkými a jednoduchými orientačními pokyny.
  • Dokáže požádat o různé věci a poskytnout je ostatním.

 • Vyjednávání za účelem získání zboží a služeb
  • Dokáže požádat lidi o různé věci a také lidem věci poskytnout.
  • Dovede používat číslovky, údaje o množství, cenách a času.

 • Výměna informací
  • Dokáže pochopit otázky a pokyny, pokud je osloven(a) velmi zřetelně a pomalu. Dokáže se řídit jednoduchými orientačními pokyny.
  • Dokáže klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pronášet jednoduchá sdělení v oblasti bezprostředních potřeb nebo ve vztahu k velmi běžným tématům a na podobná sdělení reagovat.
  • Dokáže klást otázky o sobě a o jiných lidech, o tom, kde žijí, koho znají, o věcech, které vlastní, a na podobné otázky odpovídat.
  • Dokáže označit čas pomocí frází jako: příští týden, minulý pátek, v listopadu, (ve) tři hodiny.

 • Pohovor (interview) v roli dotazovatele/dotazovaného
  U pohovoru dokáže odpovědět na jednoduše formulované přímé osobní otázky (bez idiomatických spojení) pronesené velmi pomalu a s pečlivou výslovností.

 • Ujímání se slova (střídání partnerů v komunikaci)
  Deskriptor není k dispozici.

 • Spolupráce
  Deskriptor není k dispozici.

 • Žádost o objasnění
  Deskriptor není k dispozici.

Písemná interakce - všeobecná stupnice
Dokáže písemnou formou požádat o osobní informace nebo je předat.

 • Korespondence
  Umí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici.

 • Poznámky, vzkazy a formuláře
  Dokáže zapsat čísla a data, své vlastní jméno, národnost, adresu, věk, datum narození nebo příjezdu do země atd., např. při vyplňování dotazníku v průběhu registrace v hotelu.

 • Zapisování poznámek (z přednášek, seminářů)
  Deskriptor není k dispozici.

 • Zpracování textu
  Dokáže opsat jednotlivá slova a krátké texty, pokud mají standardní tištěný formát.

Rozsah všeobecných znalostí jazyka
Má pouze základní rozsah jednoduchých výrazů týkajících se osobních dat a potřeb konkrétní povahy.

Rozsah slovní zásoby
Má základní repertoár slovní zásoby zahrnující izolované lexikální jednotky a fráze, které se vztahují ke konkrétním situacím.

Ovládání slovní zásoby
Deskriptor není k dispozici.

Gramatická správnost
Ovládá jen v omezené míře několik základních gramatických struktur a typů vět, které jsou součástí osvojeného repertoáru.

Ovládání zvukové stránky jazyka
Výslovnost velmi omezeného repertoáru osvojených slov a frází může být srozumitelná pro rodilé mluvčí, pokud vyvinou určité úsilí a pokud jsou zvyklí na styk s danou jazykovou skupinou.

Ovládání ortografie (pravopisu)
Dokáže opisovat známá slova a krátké fráze, např. jednoduché pokyny nebo instrukce, názvy každodenních předmětů, názvy obchodů a ustálená spojení, která jsou běžně používána. Dokáže hláskovat svou adresu, národnost a ostatní osobní data.

Adekvátnost z hlediska sociolingvistiky (souvislosti jazyka a společnosti)
Dokáže navázat základní společenskou komunikaci tak, že použije nejjednodušších způsobů vyjádření zdvořilosti: umí pozdravit a rozloučit se, představit se, poprosit, poděkovat, omluvit se atd.

Diskursní kompetence
 • Přizpůsobivost
  Deskriptor není k dispozici.

 • Ujímání se slova (střídání partnerů v komunikaci)
  Deskriptor není k dispozici.

 • Rozvinutí tematických složek
  Deskriptor není k dispozici.

 • Koherence
  Dokáže propojit slova nebo skupiny slov pomoci nejzákladnějších lineárních spojovacích výrazů, jako jsou "a" ("and") a "pak/potom" ("then").

Funkční užívání jazyka
 • Plynulost promluvy
  Dokáže zvládnout velmi krátké, izolované a většinou předem naučené výpovědi, které jsou poznamenány mnoha pauzami, které jsou nezbytné pro hledání výrazových prostředků, pro artikulaci méně známých slov a pro pokusy o vhodnější formulaci v komunikaci.

 • Přesnost propozice
  Deskriptor není k dispozici.

Použitá literatura:
Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Council for Cultural Co-operation, Education comittee, Modern Lenguages Division, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-144-0404-4

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek