Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jazyková hra Mám rád/a

Ikona prakticky

Jazyková hra Mám rád/a

Ikona inspirace
Autor: Milena Zikešová
Anotace: Jazyková hra, která rozvíjí myšlení žáků. Žáci jsou vedeni, aby sami objevili pravidla hry. Aktivita vede k rozvoji slovní zásoby, k rozvoji čtenářské gramotnosti. Učitel děti vede, kontroluje, potvrzuje správnost jejich tvrzení, vyvrací nepravdivá tvrzení, vede děti tak, aby dosáhly cíle - objevily pravidla hry.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: rozvoj sluchové analýzy a syntézy, Motivační aktivita na úvod vyučovací hodiny, rozvoj slovní zásoby, trénink jazykového citu, aktivita podporující myšlení žáků
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Pokyny pro žáky:

Budeme hrát hru, ale její pravidla neznáte a já vám je neřeknu. Zkuste sami jako detektivové vypátrat, kdo řekl lež, kdo pravdu. Uvidíte, že to není těžké. Kdo si bude myslet, že odhalil pravidla hry, vysloví pravdivé souvětí, které p. učitelka potvrdí, či nikoliv. Nikdo nesní vykřikovat nahlas, radit spolužákům, prozradit tajemství pravidel hry.

Nyní každý žák vysloví souvětí, první část bude vždy stejná (pouze se změní jméno žáka), druhou část si každý žák vymyslí podle vlastní fantazie. P. učitelka doplní, zda se jedná o pravdu, lež.

VZOREC: JMENUJI SE ........ A MÁM RÁD/A ........

Kouzelná souvětí

JMENUJI SE MILENA (křestní jméno každého dítěte podle pravdy) A MÁM RÁDA MELOUN. (pravda)

JMENUJI SE ROMAN A MÁM RÁD RUMCAJSE. (pravda)

JMENUJI SE ADÉLA A MÁM RÁDA ANANAS. (pravda)

X

JMENUJI SE PETR A MÁM RÁD KASOUŠKA. (lež)

JMENUJI SE HONZÍK A MÁM RÁD ZMRZLINU. (lež)

JMENUJI SE VAŠÍK A MÁM RÁD MAMKU. (lež)

Pravidlo hry, které děti brzy objeví je toto:

První hláska křestního jména = první hlásce věci, kterou mám rád/a.

Milena = meloun
Roman = Rumcajs
Adéla = ananas
Petr = pes
Honzík = hruška
Vašík = vláček

I když pravidlo objeví všechny děti, můžeme i nadále hru zařazovat do vyučovacích hodin a rozvíjet slovní zásobu. Děti rády vymýšlí různá legrační slova. Při vymýšlení slov si užijete s dětmi spoustu legrace.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 18. 04. 2011
Zobrazeno: 9223krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 1.66665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZIKEŠOVÁ, Milena. Jazyková hra Mám rád/a. Metodický portál: Články [online]. 18. 04. 2011, [cit. 2020-07-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/10839/JAZYKOVA-HRA-MAM-RADA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 18. 04. 2011 14:24
Jednoduchá hra žáky povede k aktivnímu naslouchání.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 18. 04. 2011 14:24
Motivační aktivita - jazyková hra na úvod hodiny rozvíjí myšlení žáků,slovní zásobu, sluchovou anylýzu a syntézu, trénuje jazykový cit, podporuje myšlení žáků. Žáci jsou vedeni k tomu, aby sami objevili pravidla hry. Učitel žáky pouze vede, kontroluje, potvrzuje správnost jejich tvrzení, vyvrací nepravdivá tvrzení.
1.Autor: Adéla StránskáVloženo: 19. 04. 2011 16:43
Snadná a velmi motivační hra, kterou lze použít i v hodinách anglického jazyka především na 2. stupni. Žáci jsou vedeni k aktivnímu užití i zdánlivě pasivní slovní zásoby.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.