Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zařazení učiva předmětu Volba povolání do...

Zařazení učiva předmětu Volba povolání do nových ŠVP základních škol

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Viola Horská
Spoluautor: Jiří Tyšer
Příspěvek se zaměřuje na předmět Volba povolání. Autor tento předmět charakterizuje, naznačuje jeho vzdělávací cíle, obsah učiva a v neposlední řadě se věnuje i klíčovým kompetencím, které jsou v rámci tohoto předmětu rozvíjeny.

Na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 26. 6. 2007 (č.j. 15523/2007-22) se s účinností od 1. 7. 2007 změnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Z tohoto důvodu jsou některé informace obsažené v tomto článku již neplatné. Aktualizovanou verzi článku najdete zde.


3. ZŠ v Litvínově dříve realizovala předmět Volba povolání. Na základě školské reformy a požadavků na tvorbu nových ŠVP se škola zamyslela, jak je možné vhodně zařadit tento předmět do ŠVP. Náplň a zaměření původního předmětu Volba povolání se nejvíce promítá do tematického okruhu Svět práce, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Z této vzdělávací oblasti musí škola do ŠVP povinně zařadit tematický okruh Svět práce, dále vybírá z nabídky RVP ZV minimálně dva další tematické okruhy. Časová dotace pro tuto vzdělávací oblast je na druhém stupni 4 hodiny. Jako nejvhodnější se jeví zařazení tohoto předmětu do osnov pro osmý a devátý ročník ZŠ, kdy žáci stojí před volbou svého dalšího profesního či studijního zaměření.

Charakteristika předmětu Volba povolání

Předmět Volba povolání se výrazně podílí na utváření a rozvíjení dovedností žáků plánovat si významné životní kroky, stanovovat si alternativní životní cíle, nacházet efektivní způsoby dosahování zvolených cílů a konstruktivně se vyrovnávat s osobním neúspěchem. Volba povolání je předmět, který žákům základních škol poskytuje prostor pro poznávání sebe sama, pro kvalifikované rozhodování o svém budoucím povolání a zároveň je vybavuje dovednostmi, jež budou moci využívat v celém svém životě. Pokouší se překročit horizont pouhého rozhodování žáků o volbě profesního zaměření tím, že jim poskytuje návody na uplatnění rozhodovacích procedur i v životních situacích nesouvisejících s volbou povolání. Pomáhá tak žákům při budování a upevňování jejich širší životní orientace. Spolu s tím rozvíjí komunikativní dovednosti žáků, upevňuje jejich schopnost autoprezentace potenciálním zaměstnavatelům a zvyšuje kulturu jejich osobního projevu.

Cíle předmětu Volba povolání

Předmět Volba povolání si klade za cíl vypěstovat u žáků dovednosti nezastupitelné při rozhodování o důležitých životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Výrazněji se zaměřuje na utváření a rozvíjení těch praktických dovedností a žádoucích osobních vlastností žáků, které jsou předpokladem pro jejich budoucí úspěšné začlenění do pracovního života. Připravuje žáky na přechod ze základní školy na školu střední a do zaměstnání, učí je přebírat osobní zodpovědnost za vlastní rozhodování a bez negativních důsledků přecházet z jedné životní fáze do druhé, rozvíjí jejich samostatnost při rozhodování a upevňuje jejich adaptační schopnosti v nezvyklých životních situacích.

Předmět rozšiřuje poznatky žáků o světě práce, přibližuje jim charakteristické znaky konkrétních povolání, existující pracovní příležitosti i reálné možnosti uplatnění absolventů základní školy na trhu práce, poskytuje jim dostatek příležitostí pro to, aby se naučili realisticky poznávat vlastní přednosti, možnosti a omezení ve vztahu k vybraným povoláním. Učí žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na základě dostupných informací se správně rozhodovat o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání, koriguje jejich představy a očekávání ve vztahu k vybranému povolání a ukazuje jim vhodné cesty vedoucí k dosažení stanovených profesních cílů.

Obsah učiva předmětu Volba povolání

Obsah předmětu Volba povolání by měl být sestaven tak, aby se věnoval následující problematice:

 • Sebepoznání - žáci si uvědomí nutnost poznání své osobnosti pro správnou volbu povolání;
 • Rozhodování - žáci se naučí rozumně volit z daných možností;
 • Akční plánování - žáci se postupně učí plánovat důležité životní kroky;
 • Adaptace na životní změny - žáci si uvědomí nevyhnutelnost změn v životě;
 • Možnosti absolventa základní školy - žáci získají přehled o nabídkách vzdělávání, profesní přípravy a zaměstnání;
 • Informační základna pro volbu povolání - žáci se naučí vyhledávat, třídit a správně využívat potřebné informace;
 • Orientace v důležitých profesních informacích - žáci se naučí využívat důležité informace o různých povoláních a profesích;
 • Rovnost příležitostí na trhu práce - žáci se naučí čelit profesní diskriminaci;
 • Svět práce a dospělosti - žáci si uvědomí, co od nich potenciální zaměstnavatelé mohou očekávat.

Při výběru obsahových prvků je třeba respektovat psychologické zvláštnosti žáků a výuku plánovat a organizovat v souladu s jejich rozvojovými a poznávacími možnostmi. Všechny výše uvedené okruhy je možné vzájemně kombinovat a vhodnou obměnou forem a metod práce průběžně opakovat.

Jelikož si žáci v průběhu výuky osvojují důležité dovednosti, je nutné v největší míře akcentovat praktickou orientaci obsahových prvků a při jejich prezentaci využívat činnostní a aktivizační vyučovací metody. Veškeré dovednosti by měli žáci získávat v rozmanitých činnostech; v této souvislosti se doporučuje střídání jednotlivých činností a časté zařazování skupinové a týmové práce. V průběhu činnosti by žáci měli získávat zkušenost s praktickou aplikací poznatků na modelových příkladech a s řešením problémových úkolů. Důležitým prvkem výuky je prevence negativních životních postojů a psychických selhání žáků v případě neúspěchu v povolání či v osobním vztahu a nácvik různých způsobů chování, jednání a reagování v životních situacích spojených se vstupem do zaměstnání.

Získávání klíčových kompetencí v předmětu Volba povolání

Se zřetelem k vývojovým možnostem a předpokladům žáků by měl předmět Volba povolání vytvářet příležitosti a podmínky pro to, aby se u žáků vytvářely všechny klíčové kompetence od klíčové kompetence k učení až po klíčovou kompetenci pracovní. Na to jsou nastaveny cíle předmětu, aby žáci:

 • získali pro život významné dovednosti spojené s realistickým sebepoznáním, správným rozhodováním a s mezilidskou komunikací v situacích souvisejících s volbou povolání a vstupem do zaměstnání;
 • naučili se prakticky využívat poznatky z oblasti sebepoznávání, rozhodování a plánování vlastní budoucnosti při vytyčování a dosahování stanovených životních cílů a při zvažování důležitých životních kroků;
 • uvědomili si podstatný podíl vlastní odpovědnosti při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání, jakož i za důsledky jiných závažných životních rozhodnutí;
 • osvojili si základní prvky techniky a strategie metody akčního plánování, naučili se je v praxi používat a dokázali akčního plánování využívat při rozhodování o volbě budoucí profesní orientace a o výběru vhodného povolání;
 • naučili se poznávat a realisticky hodnotit své silné a slabé stránky osobnosti, přednosti a osobní předpoklady a poznali možnosti a omezení ve vztahu k vybraným povoláním i strategie vedoucí k osobnostnímu a profesnímu růstu;
 • aktivně se seznámili s charakteristikami frekventovaných povolání, s učebními plány, profilujícími předměty a požadavky zvolených škol na určité vědomosti, dovednosti a schopnosti uchazečů;
 • pochopili souvislost mezi požadavky na výkon vybraného povolání, svými reálnými osobními předpoklady a schopnostmi a konkrétními možnostmi výběru vhodného povolání a profesního uplatnění;
 • naučili se samostatně vyhledávat, hodnotit a využívat informace důležité při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření, orientovat se v různých informačních zdrojích a zvažovat jejich důležitost;
 • uměli si poradit v zátěžových situacích spojených s jejich přechodem ze základní školy na školu střední a do zaměstnání a s případným neúspěchem ve vybraném povolání, případně při přípravě na povolání;
 • uvědomili si nutnost dále na sobě pracovat bez ohledu na již dosažený stupeň vzdělání;
 • získali do svého souboru vlastností, schopností, dovedností, postojů a hodnot především správnou komunikaci, kooperaci a kompetence občanské, sociální a interpersonální, pracovní a naučili se řešit problémy.
Očekávané výstupy

Žák:

 • se orientuje v pracovních činnostech vybraných profesí;
 • posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy;
 • využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání;
 • prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.

Učivo

Učivo, tak jak je uvedeno v RVP ZV, škola rozšířila o další možnosti:

 • hry, cvičení, testy a případové studie na sebepoznání, rozhodování, adaptaci a plánování;
 • trh práce = povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností;
 • kvalifikační a zdravotní předpoklady;
 • rovnost příležitostí na trhu práce;
 • volba profesní orientace = základní principy, osobní zájmy a cíle, sebehodnocení, informační základna pro volbu povolání, vlastnosti a schopnosti;
 • možnosti vzdělávání = náplň studijních a učebních oborů, přijímací řízení, poradenské služby;
 • zaměstnání = pracovní příležitosti, způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovory u zaměstnavatelů, úřady práce, pracovní právo;
 • podnikání = druhy a struktura, pomoc úřadů práce, nejčastější formy podnikání.

Informační zdroje:

HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ, H., a kol. Volba - příručka pro učitele. Most : Nakladatelství Hněvín, 2000.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám