Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čaroděj zeměmoří

Ikona prakticky

Čaroděj zeměmoří

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Lenka M. Pekařová
Anotace: Čaroděj zeměmoří volně navazuje na aktivitu Johanna - z pekla do ráje. Může být použita zcela samostatně a nemusí být spojována s projekcí filmu. Prostřednictvím interaktivní hry si žáci mohou více uvědomit hloubku tohoto problému a zamyslet se nad etikou věci. Při práci s pohádkovým textem z dětské knihy se žáci porovnávají s hlavním hrdinou a mapují tak své možnosti a schopnosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 2. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list pro každého
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví, šikana, reflexe, empatie
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Úvod

Aktivita nazvaná Čaroděj zeměmoří je zaměřena na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV). V rámci OSV vede žáky k porozumění a k utváření pozitivního postoje k sobě samým i druhým a napomáhá prevenci sociálně patologických jevů, jako je například šikana. Aktivita přirozeně integruje i vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, protože je založena především na porozumění textu a na společné diskusi žáků. Vede žáky k tomu, aby dokázali vyjádřit své pocity, najít v textu podstatné informace a pojmenovat jeho hlavní myšlenku.

Příspěvek je navržen tak, aby se dal realizovat během jedné vyučovací hodiny, a to buď jako samostatný předmět v rámci OSV, nebo integrací do vzdělávací oblasti Člověk a společnost nebo Člověk a zdraví, se kterou tato průřezová témata úzce souvisí. Vhodný prostor nabízí především vzdělávací obor Výchova k občanství. Je také možné uplatnit ho v rámci širšího projektu na téma mezilidských vztahů, šikany a podobně. Příspěvek volně navazuje na aktivitu Johanna - z pekla do ráje; dá se však využít i samostatně, pokud žáky v jeho úvodu dostatečně seznámíme s problémem šikany.

Vlastní strukturovaný popis činnosti

1. Úvod hodiny

Pokud navazujeme na aktivitu Johanna - z pekla do ráje, tak si nejdříve společně připomeneme obsah filmu Johanna - z pekla do ráje a také myšlenky a závěry, ke kterým jsme dospěli v minulé hodině. V opačném případě s žáky na úvod obecně pohovoříme o tamatice šikany, abychom je na aktivitu připravili.

2. Práce s pracovním listem (35 minut)

Popis činnosti: ČARODĚJ ZEMĚMOŘÍ

Pomůcky: pracovní list pro každého, tužky

Cíle:

 • ujasnit si postoje k problematice šikany;
 • ujasnit si své pocity a situace, kdy mám strach.

Postup:

 • každý žák dostane svůj pracovní list s textem a úkoly; zadáme čas na zpracování;
 • žáky rozdělíme do malých skupin, ve skupinách své práce konzultují a společně doplňují (zejména úkol č. 2 a 3).

Reflexe: Při této aktivitě doporučuji reflektovat práci skupin i jednotlivců průběžně a vždy shrnout závěry k jednotlivým úkolům.

Každý žák má nejprve čas pracovní list vyplnit samostatně, postupně učitel spojuje žáky do skupin, v nichž své práce opět konzultují a doplňují.

3. Shrnutí

Probíhá společně, žáci se vzájemně vyjadřují k tématu, zdůvodňují své postoje.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf48 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 11. 2006
Zobrazeno: 15879krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PEKAŘOVÁ, M.. Čaroděj zeměmoří. Metodický portál: Články [online]. 23. 11. 2006, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1021/CARODEJ-ZEMEMORI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.