Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Eště sa ohlédni

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Petr Drkula
Anotace: Hudebně dramatická aktivita inspirovaná básní Ladislava Nezdařila, pronikající do sféry lidových zvyků, krajové nářečnosti, zmizelého světa a starých vzpomínek.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní umělecké vzdělávání » Kompetence osobnostně sociální » účelně se zapojuje do společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo.
  2. Základní umělecké vzdělávání » Kompetence kulturní » aktivně přispívá k vytváření i uchování uměleckých hodnot a k jejich předávání dalším generacím.
Očekávaný výstup:
  1. základní umělecké vzdělávání » Literárně-dramatický obor » Interpretace a tvorba » Očekávané výstupy 4. ročníku II. stupně » vědomě používá základní výrazové prostředky pro sdělování, vytvoří charakter postavy, zvládne vědomou stylizaci v daném žánru
  2. základní umělecké vzdělávání » Literárně-dramatický obor » Interpretace a tvorba » Očekávané výstupy 4. ročníku II. stupně » vytváří náročnější texty propracovávané z hlediska sdělnosti obsahu, tématu, použité formy, stylu a žánru, uplatňuje výrazové prostředky jak dokumentární slovesnosti, tak i vybraných literárních žánrů a autorsky s nimi pracuje
  3. základní umělecké vzdělávání » Literárně-dramatický obor » Interpretace a tvorba » Očekávané výstupy 4. ročníku II. stupně » aktivně a poučeně se podílí na tvorbě jednotlivých složek divadelní inscenace (scénografie – dramaturgie, scénická hudba, režie, výběr vhodných rekvizit, loutek apod.)
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Výtvarné vyjadřování
  2. Hra na klávesové nástroje
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Klíčová slova: lidové zvyky, nářečí, Valašsko, Ladislav Nezdařil, melodram

Eště sa ohlédni je název poémy Ladislava Nezdařila, kterou tento básník a literární vědec zařadil do své sbírky Horní chlapci. Ve shodě s námětem básnického textu je i jím inspirovaná hudebně dramatická náplň zaměřena na tematiku vzpomínání, zašlých časů, dětství a dospívání, obyčejů a tradic či plynutí života a ročních cyklů. Z hlediska úzké lokalizace a formálního zpracování této slovesné předlohy je vedena v duchu bližšího poznávání jednoho z krajových dialektů, v tomto případě valašského nářečí, které se zde uplatňuje ve své ryzí podobě.

Cílem projektu je přiblížit důležitou součást lokální lidové kultury a historie, jejímž nositelem se tu vedle ústního podání stává vyspělejší umělecký útvar s volnějším způsobem formálního řešení. Jeho adaptace v mezích určitých realizačních podmínek a tvůrčích záměrů umožňuje uplatnění dostupných kreativních možností zúčastněného kolektivu. Zde užité spojení řeči a hudby dovoluje hlouběji pronikat do osobitých stránek tohoto méně obvyklého odvětví uměleckého projevu.

Klíčovou součást zde tvoří hudební složka, jejímž autorem je Petr Drkula, která zprostředkuje přiléhavý pandán verbálnímu obsahu. Společně tak tyto dva základní stavební kameny utvářejí melodramatický útvar, který skýtá širší paletu možností svého konečného ztvárnění a interpretace. Toto otevřené pojetí zamýšlené realizace může být produktivním způsobem konkretizováno například vlastní inovativní výpravou, která skýtá plodný přesah do sféry výtvarného oboru. Volný režijní přístup rovněž nabízí odpovídající tvůrčí dimenze, vycházející ze soudobých trendů scénického zpracování.

Základní podoba provedení, ke které daná předloha vybízí, se svým charakterem přibližuje původnímu archaickému modelu melodramu, v níž recitaci střídá hudba, v tomto případě autorova dokreslující klavírní intermezza. Takové formální řešení samo o sobě reprezentuje jakýsi vymizelý prvek, který již není součástí dnešního uměleckého provozu a volně tak koresponduje s étosem vybraného námětu. Toto východisko však není závazné a rovněž simultánní fungování hudby a slova je přípustné a v praxi uskutečnitelné.

Hudba zahrnuje 22 číslovaných kusů, z nichž první představuje jakési preludium k celé této skladbě. Kusy číslo 2–22 pak odpovídají jednotlivým strofám básně. Příslušné intermezzo logicky následuje vždy po zaznění jemu odpovídající strofy; účinnost varianty, při níž hudba předjímá text, je však také možné prakticky ověřit. Přestože text nijak nevylučuje inscenování pro sólovou deklamaci, je příhodné angažovat početnější kolektiv podílejících se řečníků. Nabízí se tak příležitost k barvitějšímu rozvrstvení a důmyslnějšímu rozvržení přednesových komponentů.

Jelikož literární stránka této předlohy je do značné míry zakořeněna v oblastním zvykosloví, nabízí tato okolnost příležitost navázat spolupráci na její realizaci s místní národopisnou institucí – regionálním muzeem. Konečné dílo, které se do své finální tváře stupňovitě vyvíjí za spoluúčasti mnoha rozličných aktérů, by nemělo být ochuzeno o své organizované jevištní uvedení.

Citace a použitá literatura:
[1] - NEZDAŘIL, Ladislav. Horní chlapci. Ostrava : Profil, 1983.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 04. 2010
Zobrazeno: 11794krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.1667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DRKULA, Petr. Eště sa ohlédni. Metodický portál: Články [online]. 28. 04. 2010, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/U/7851/ESTE-SA-OHLEDNI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 28. 04. 2010 13:04
Příspěvek je výjimečný tím, že pedagogům literárně dramatického oboru ukazuje další možný směr výuky v hodinách přednesu. Je škoda, že tento směr pouze ukazuje a nerozpracovává metodicky.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.