Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Revize školního vzdělávacího programu v ZŠ...

Ikona teoreticky

Revize školního vzdělávacího programu v ZŠ speciální

Ikona odbornost
Autor: Michaela Smrčková
Anotace: Příspěvek se zabývá smyslem úprav a revizí školního vzdělávacího programu „Společně školou a životem” z pohledu ředitelky speciální školy (Starostrašnická 45, Praha 10), ve které probíhá od 1. září 2008 ověřování vzdělávání podle ŠVP vypracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS). Článek chce přispět svým pohledem do diskuze o dalším vývoji kurikula u nás.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP

V úvodu úvah o ověřování a úpravách školního vzdělávacího programu si položme zásadní otázky: Jsou úpravy či revize čerstvě vytvořeného ŠVP potřebné, smysluplné a účelné? Mají pro školu, žáky, jejich rodiče a pedagogy význam?

V červnu před dvěma roky si všichni pedagogové ve škole v čele s koordinátorkou ŠVP zhluboka oddychli. Vytvořený dokument považovali za dokončený, neměnný – prostě splněný úkol. Je pravda, že nám první rok, tedy 2008/2009, ubíhal bez problémů, dařilo se celkem úspěšně podle programu žáky vzdělávat. Postupně se však začalo ukazovat, že bychom možná něco změnili, doplnili, vylepšili. Měla jsem vlastně z těchto snah svých kolegů radost. Bylo to pro mě znamení, že učitelé na sobě pracují, zamýšlí se, jak kurikulum vytvořit co nejoptimálněji. Můžeme si to však dovolit?

Druhý školní rok ověřování byl opět pracovní. Na několika pracovních poradách jsme si ujasňovali, co nám vadí, chybí, co je třeba opravit a po konzultacích s pracovnicí Výzkumného ústavu v Praze jsme změny do stávajícího dokumentu zapracovali. Plánované změny jsme diskutovali též se zástupci rodičů ve školské radě. Pro ilustraci uvedu nejdůležitější úpravy:

  • Vzhledem k zpřehlednění očekávaných výstupů jsme v dokumentu pozměnili číslování tak, aby bylo v souladu s číslováním RVP ZŠS. Ukázalo se to přehlednější nám a doufáme, že i případnému kontrolnímu orgánu.
  • Provedli jsme revizi obsahu vymezení klíčových kompetencí a výchovně vzdělávacích strategií v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů.
  • Obecněji jsme vymezili názvy projektů, rozšířili jsme opakující se tematické projekty, které pravidelně do výuky zařazujeme. Projekty v naší škole vhodně posilují rozvoj klíčových kompetencí, přispívají ke kreativitě vyučujících a dokonce pomocí nich se daří aktivně zapojovat do vzdělávání i rodiče.
  • V Dílu II určenému ke vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami nebyly očekávané výstupy pro 1. a 2. stupeň dostačující. Rozpracovali jsme je proto na období. Hodnotící kritéria byla ujasněna a očekávané výstupy rozšířeny. Důvodem této úpravy byl narůstající počet žáků zařazených do vzdělávání dle Dílu II během uplynulých dvou let.
  • Zasahovali jsme i do učebního plánu a provedli jsme změny v povinné časové dotaci u jednotlivých ročníků. A to hlavně z organizačních důvodů, neboť máme jako většina základních škol speciálních třídy ročníkově smíšené.

Velký problém vidíme v neexistenci RVP pro přípravný stupeň ZŠ speciální. Náš ŠVP pro přípravný stupeň – jako Příloha č. 1 vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Ten je však po nabytých zkušenostech nevyhovující (např. rozpor dítě – žák, označení vyučovacích předmětů apod). Na poradách s VÚP jsme na tuto skutečnost spolu s ostatními školami upozorňovali. Jsme proto rádi, že nás pracovníci VÚP vyzvali ke spolupráci při jeho tvorbě.

Vzhledem k tomu, že jsme pilotní školou, předpokládali jsme, že si úpravy a revize můžeme bez problémů dovolit. Ale co ostatní školy, které začnou letos od září dle svých programů vyučovat? Bude jim také umožněno úpravy a revize provést a realizovat?  Několik škol nás během dvou let oslovilo, my jsme jim poskytovali konzultace, stáže v naší škole a rady a upozornili jsme je, čeho se mají vyvarovat, aby chyby již neopakovaly. A co když budeme chtít v budoucnu reagovat na měnící se potřeby dětí, či jinou situaci školy nebo změny ve společnosti? Povolení úprav a revizí by proto mělo rozhodně mít svůj smysl a mělo by být školám bez velkých obtíží umožněno. Mělo by být v kompetenci každé jednotlivé školy. Úpravy a revize RVP by neměly být tak časté, ale měl by to být rozhodně státní dokument živý, ne dogma.

V každém případě by měla být školám ze strany zřizovatelů a kontrolních orgánů dána možnost ŠVP upravovat a ve zdůvodněných případech i možnost se od RVP více či méně odchýlit. Zatím nemohu posoudit názor ČŠI na náš ŠVP. Ale přála bych si, a to i za své kolegy, aby kontrolní orgány vstupovaly do škol s vůlí pochopit, proč škola potřebuje úpravy či revize provést, proč se v něčem ŠVP od RVP odchyluje a poté zhodnotily potřebnost a účelnost provedených  úprav a změn. Odpovídám na úvodní otázku. Ano, možnost revizí a úprav ŠVP, případně RVP, smysl a význam mají.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 21. 07. 2010
Zobrazeno: 5119krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SMRČKOVÁ, Michaela. Revize školního vzdělávacího programu v ZŠ speciální. Metodický portál: Články [online]. 21. 07. 2010, [cit. 2020-02-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/9323/REVIZE-SKOLNIHO-VZDELAVACIHO-PROGRAMU-V-ZS-SPECIALNI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.