Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Projekt „Poznej a chraň"

Projekt „Poznej a chraň"

Informativní příspěvek
Vyhodnocení projektu v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009".

Pedagogičtí pracovníci Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy v Českých Budějovicách, Štítného 3, vypracovali projekt Poznej a chraň v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009.

Projekt si klade za cíl přirozeným působením vytvářet kladný postoj dětí a žáků k přírodě, životnímu prostředí a k lidem. Jeho aktivity jsou součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP) a podporují jeho postupné zavádění do výuky. Průřezové téma environmentální výchova bylo rozpracováno do tematických plánů a metodických materiálů, využitelných pro integraci do přírodovědných vzdělávacích předmětů. Součástí projektu bylo i pořízení pestré nabídky učebních pomůcek, tvorba vlastních pomůcek v tištěné i elektronické podobě a jejich využití v nově vybudované učebně přírodovědných předmětů.

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření vhodných podmínek pro realizaci průřezového tématu environmentální výchova. Naplněním této části školního vzdělávacího programu získají žáci příslušné kompetence v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Na realizaci projektu se přímo účastnilo 8 pedagogických pracovníků, hospodářka školy a účetní. Dílčí úkoly plnili i další pedagogové i žáci školy.

Z celkového rozpočtu projektu ve výši 50 000 Kč činila dotace MŠMT 40 000 Kč. Z této dotace byla použita částka 30 000 Kč na odměny pro řešitele projektu formou dohody o provedení práce v celkovém rozsahu 250 hodin (ostatní osobní náklady). Za 10 000 Kč bylo pořízeno 7 multilicencí výukových programů a 1 multimediální encyklopedie na CD ROM s přírodovědnou tematikou. Za podíl školy ve výši 10 000 Kč bylo pořízeno 16 knih, 4 mapy, pexesa a další pomůcky. Pro tvorbu a uspořádání metodických a výukových materiálů a přípravu učebny přírodovědných předmětů byly pořízeny barvy na renovaci starších skříněk, pořadače, plastové kufříky, kreslicí čtvrtky, výtvarné potřeby, kancelářský papír, laminovací fólie a datové nosiče (CD ROM) pro přenos a uchovávání výstupů v elektronické podobě.

Výstupem projektu je soubor metodických a výukových materiálů, pracovních listů, obrázků, výukových programů a literatury. Tyto materiály jsou soustředěny v nově zřízené učebně přírodovědných předmětů, většina z nich je v elektronické podobě součástí školního informačního systému ve školní síti a na datových nosičích CD ROM.

Metodická příručka Seznam pomůcek a zdrojů pro průřezové téma EVVO obsahuje přehlednou tabulku tematických plánů průřezového tématu EVVO. K jednotlivým tematickým celkům a výukovým obsahům jsou uvedeny vhodné pomůcky, informační zdroje a metodická doporučení. Ve druhé části metodické příručky je seznam pomůcek, který zahrnuje přehled a stručnou charakteristiku 25 výukových programů, 1 kreslící, 20 prezentací v programu MS PowerPoint, odkazy na webové stránky, seznam knih ze žákovské i učitelské knihovny, učebnic, videokazet a DVD a přehled učebních pomůcek z kabinetů přírodopisu, fyziky a učebních pomůcek. V závěru je přehled ostatních materiálů, přehled doporučených exkurzí a vycházek, dostupných naučných stezek, školních akcí a projektů.

Řešitelé projektu vytvořili soubor metodických a výukových materiálů, pracovních listů, výukových prezentací, komunikačních karet, přehledných tabulek, pexeso a souborů obrázků. Všechny materiály jsou dostupné prostřednictvím školního informačního systému na serveru školy (více než 150 souborů utříděných v 10 složkách zabírá na disku cca 100 MB). V tištěné podobě jsou uloženy a utříděny v nově řízené učebně přírodovědných předmětů. Pexesa, kartičky, komunikační tabulky a obrázky, se kterými budou pracovat žáci, jsou zalaminované.

Dalším přínosem projektu bylo vybudování odborné učebny přírodovědných předmětů. Žáci se podíleli na vybavení učebny opravou a nátěrem starších skříněk v hodinách pracovního vyučování a tvorbou výtvarných prací pro výzdobu učebny. V učebně jsou soustředěny některé učební pomůcky a nástěnné obrazy z kabinetů přírodopisu a fyziky. V příruční knihovničce je literatura z učitelské i žákovské knihovny. V pořadačích jsou uspořádány metodické materiály, pracovní listy a ostatní výukové materiály. Součástí učebny je multimediální počítač, připojený ke školní síti a internetu, na kterém lze spouštět výukové programy. V současné době byla v učebně instalována interaktivní tabule, kterou škola získala z projektu ROP NUTS II Jihozápad Zlepšení vybavenosti ICT na středních, speciálních a základních uměleckých školách Jihočeského kraje.

Součástí projektu byla příprava materiálů pro Školní naučnou stezku s ekologickou tematikou, kterou jsme vybudovali za pomoci grantu Magistrátu města České Budějovice v letech 2005 a 2006. Naučnou stezku využívají nejen žáci naší školy, ale i děti a žáci z mateřských a základních škol našeho města a blízkého okolí.

Metodické a výukové materiály, literatura a počítačové programy získané z projektu Poznej a chraň budou využívány ve výuce v ZŠ praktické i ZŠ speciální, při výuce žáků s poruchou autistického spektra, v praktické škole dvouleté, v mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení a ve všech odděleních školní družiny a školního klubu. Podle zkušeností z pedagogické praxe budou průběžně upravovány, doplňovány a rozšiřovány. Stanou se inspirací pro tvorbu dalších materiálů pro postupné zavádění ŠVP v ZŠ praktické, tvorbu ŠVP pro ZŠ speciální a ŠVP pro praktickou školu dvouletou. O své zkušenosti se rádi podělíme i s ostatními školami.

Informace o projektu a případné kontakty najdete na webových stránkách školy www.stitneho-cb.cz.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek