Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Integrace žáků se speciálními vzdělávacími...

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné základní škole

Informativní příspěvek
Informace o integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V ŠVP je třeba v kapitole „Vzdělávání žáků se SVP" popsat podmínky, které je škola schopna zajistit v případě integrace těchto žáků. Jedná se především o zajištění speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, kompenzačních pomůcek, výuky předmětů speciálně pedagogické péče apod.

Pokud jsou v jedné třídě žáci s různým zdravotním postižením, budou vzděláváni na základě IVP, který vypracuje škola na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Pro žáky s lehkým mentálním postižením bude vzdělávací obsah v IVP vycházet z RVP ZV - Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP. V případě skupinové integrace žáků, u kterých bylo diagnostikováno LMP, je třeba vypracovat ŠVP podle RVP ZV - Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP.

U ostatních žáků se zdravotním postižením (mimo mentálního) lze využít všech možností, které poskytuje kapitola č. 8 v RVP ZV.

Pro vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým mentálním postižením nebo souběžným postižením více vadami, musí mít škola ve zřizovací listině zapsán obor vzdělání - základní škola speciální.

V případě individuální integrace budou tito žáci zatím vzděláváni podle IVP, který vychází ze Vzdělávacího programu pomocné školy a od září 2010 bude IVP vycházet z RVP ZŠS.

V případě skupinové integrace bude škola muset mít, od září roku 2010, zpracován ŠVP podle RVP ZŠS.

Učební plán vzdělávaných žáků se SVP (s výjimkou žáků s mentálním postižením) může být v podstatě shodný s učebním plánem ostatních žáků, ale je třeba dodržet dané hodinové dotace podle příslušného RVP nebo příslušného vzdělávacího programu dobíhající vzdělávací soustavy.

Předměty speciálně pedagogické péče, které jsou reedukací pro žáky se zdravotním postižením, musí být zařazeny do vzdělávacího obsahu a hodiny jsou čerpány z disponibilní časové dotace. Povinné předměty musí být dodrženy a není možné některý z nich vypustit.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám