Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Zkušenosti s prezentací získaných dovedností žáků Základní školy Nerudova v Říčanech. Průběh Dne otevřených dveří, při kterém si žáci v praxi prověřili míru osvojených klíčových kompetencí.

20. květen 2008 byl v ročním plánu naší školy zvýrazněn tučným písmem. Konaly se volby do školské rady a „Den otevřených dveří". Na obě akce se žáci spolu s pedagogy připravovali velmi aktivně. Bylo zapotřebí připravit pozvánky, plakáty, dárky, powerpointové prezentace, probrat se archívem školy, připravit výkresy a práce a další.

Na volby se připravovali především pedagogové s vedením školy. Obě akce byly vzájemně propojené s možností návštěvy rodičů a veřejnosti ve škole, s šancí zhlédnout vyučovací hodiny, prohlédnout si budovu školy, seznámit se s historií, současností, ale i budoucností školy, kdy je plánovaná přestavba budovy a vybudování bezbariérového přístupu, dále s možností seznámit se s projekty a také s granty ve škole.

Ke zvládnutí přípravy akcí byli žáci rozděleni na dvě skupiny - první stupeň spolu se speciální třídou se věnoval výrobě dárků pro rodiče, hosty i veřejnost. Byli to medové zápichy, barevné kamínky, zápichy z papíru s různými motivy a další.

foto

foto

Druhý stupeň se zaměřil na pomoc při výzdobě školy, úklidu prostor, přípravě přijímací místnosti, přípravě technického zabezpečení při používání dataprojektoru, protože veřejnost byla prostřednictvím powerpointových prezentací seznamována s životem školy.

foto
3. foto

foto
4. foto

Při přípravě výstavky ze života školy se žáci seznámili i s první dochovanou kronikou školy ze školního roku 1950/1951, se složením tříd i pedagogického sboru v průběhu celé historie školy. Tyto poznatky uplatní při hodinách občanské výchovy a dějepisu.

Při prezentaci školy byly použity fotografie z akcí, práce žáků z hodin výtvarné výchovy a pracovních činností a informatiky.

Průvodci rodičů, hostů i veřejnosti se stali samotní žáci všech ročníků podle rozpisu. V celé akci byli zapojeni všichni žáci i pedagogičtí pracovníci školy, včetně asistentů pedagoga.

Zařazení klíčových kompetencí:

 • Kompetence k učení: získání nových informací o škole, další možnost jejich uplatnění při provádění po škole, seznámení s historií školy aj., vyhledávání a třídění informací o škole
 • Kompetence komunikativní: provádění a konverzace s rodiči, hosty a veřejností při Dnu otevřených dveří, předávání drobných dárků; příprava materiálů a poznatků z celé akce do školního časopisu
 • Kompetence sociální a personální: uplatnění zásad slušného chování mezi lidmi
 • Kompetence pracovní: příprava dárků pro návštěvníky, plakátů, pozvánek, výzdoba tříd, školy a okolí školy

Průřezová témata:

 • Multikulturní výchova
  • Lidské vztahy - zejména vztahy žák x žák, žák x učitel, žák x návštěvník
 • Osobnostní a sociální výchova
  • Mezilidské vztahy
  • Komunikace - rozšíření slovní zásoby, rozvoj komunikačních schopností a dovedností na veřejnosti, zbavení se ostychu prezentovat výsledky své práce
  • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - při prohlídce školy řešit jednoduché problémy spojené s celou akcí
 • Mediální výchova
  • Tvorba mediálního sdělení- příprava materiálů do školního časopisu Školáček, získání fotografií pro přípravu prezentací celé akce
 • Výchova demokratického občana
  • Občanská společnost a škola - uplatňování svého názoru, podílení se na rozhodnutích
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Jsme Evropané - uplatňování osobního práva, morálky, pocitu odpovědnosti

Závěr

Celá akce se setkala s velkým úspěchem. Návštěvníci školy byli překvapeni a spokojeni s výkladem žáků. Ti v mnoha případech překonávali veškerá očekávání a v roli průvodců uplatnili své komunikační schopnosti, nabyté znalosti o historii školy a prokázali obratnost a dovednost v prezentaci těchto znalostí na veřejnosti. Kladně lze hodnotit i spojení dvou akcí do jednoho dne, kdy zákonní zástupci přišli volit do školské rady a zároveň měli možnost seznámit se s prací svých dětí ve školním roce a posoudit ji.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám