Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Nové prvky ve vzdělávání žáků se speciálními...

Ikona informativni

Nové prvky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole v Kyjově

Autor: Mateřská škola a Základní škola Kyjov
Anotace: Příspěvek informuje o možnostech vzdělávání žáků s mentálním postižením a s postižením více vadami s využitím projektů, mimoškolních aktivit a kurzů.
Klíčová slova: ŠVP, školní vzdělávací program
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304 je škola samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Všichni naši žáci mají speciální vzdělávací potřeby, jsou zdravotně znevýhodnění nebo zdravotně postižení. Většinou se jedná o mentální postižení všech stupňů, někteří mají souběžné postižení více vadami (i s autistickými rysy).

Naše škola vykonává činnost mateřské školy, základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním a mentálním postižením, přípravného stupně základní školy speciální, školní družiny a speciálně pedagogického centra.

Vybavení školy

Škola má bezbariérový přístup. Prostory školy jsou efektivně využity. Prostorné chodby jsou využívány žáky školy o přestávkách a mimo vyučování k relaxaci a pohybovým aktivitám (bazének s kuličkami, pingpongový stůl apod.). Jejich stěny poskytují vhodné výstavní plochy pro výtvarné práce žáků (školní galerie) a také pro prezentaci školních projektů. Máme také odbornou pracovnu logopedie a vybavení pro rehabilitační cvičení dětí s poruchami hybnosti. Odborné pracovny pro výuku pracovního vyučování, logopedická pracovna, počítačová učebna a relaxační místnost jsou kvalitně vybaveny potřebným materiálem, pomůckami, nářadím a náčiním(sbírky jsou systematicky doplňovány).

V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy, odpočinkové koutky na chodbách, stůl na stolní tenis apod., a to vždy po dohodě s vyučujícím. Je jim k dispozici také občerstvovací automat.

Prostory školy jsou využívány pro přednáškovou činnost v oblasti speciální pedagogiky a výtvarné výchovy a jsou přístupné i jiným školám a široké veřejnosti.

Dlouhodobé projekty

Na škole probíhají každoročně školní projekty se zaměřením na poznávání regionu a projekt prevence zaměřený na volnočasové aktivity apod.

Do těchto projektů jsou zapojeni všichni pedagogové školy se svými žáky. Přínosem je to, že žáci se vzdělávají na základě vlastní zkušenosti, vlastního prožitku, společně potom s učiteli pracují na určitém projektovém úkolu, při jehož realizaci (řešení) vychází ze získaných poznatků, a výstupem je výrobek, publikace apod., který se prezentuje v projektovém dnu.

V průběhu školního roku pořádáme také řadu kurzů (lyžařský kurz, plavání, školu v přírodě), exkurze, školní výlety a řadu školních akcí (v průměru 22 školních akcí za rok). Žáci se účastní také akcí pořádaných jinými školami nebo institucemi průměrně až 24 akcí za rok), a to jak v oblasti hudební, výtvarné, tak i sportovní.

V oblasti mimoškolní jsou naši žáci zapojeni do mnoha kroužků, které pracují při škole. Tyto kroužky vedou učitelé školy a jsou zaměřeny na všechny oblasti zájmu žáků (sport, doprava, zpěv, výtvarná činnost, keramika, divadlo, řeč, ruční práce, vaření, počítače).

Priority

Preferujeme rozvoj manuální zručnosti žáků. Osvědčil se zvýšený počet hodin pracovního vyučování. Je to první krok přípravy na budoucí povolání.

Máme specializované učebny Pv (dílny, cvičná kuchyň, šicí dílna), laboratoře pro Ch a Př, počítačovou učebnu, hudebnu pro výuku Hv. Chceme podporovat a rozvíjet u žáků nadání hudební, výtvarné, pohybové, sportovní aj. Využíváme alternativních metod výuky, jako je projektové vyučování, prvky waldorfské pedagogiky, muzikoterapie, arteterapie, prvky pedagogiky podle Montessoriové.

Důležitou úlohu ve vyplnění času bezprostředně po vyučování je činnost školní družiny a kroužků s širokou nabídkou zájmových aktivit. Pořádají se celoškolní akce ve spolupráci s MÚ, Policií ČR, SRPŠ, městskou knihovnou, muzeem, protidrogovým centrem apod. Kulturní součástí naší školy je mj. „školní galerie" s několikaletou tradicí.

Chceme vychovávat mladé lidi, vzdělávat je a připravovat mnohé na to, že budou společensky aktivní a že tuto společnost a její řád budou respektovat.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 04. 2008
Zobrazeno: 5081krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Mateřská škola a Základní škola Kyjov . Nové prvky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole v Kyjově. Metodický portál: Články [online]. 21. 04. 2008, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/2242/NOVE-PRVKY-VE-VZDELAVANI-ZAKU-SE-SPECIALNIMI-VZDELAVACIMI-POTREBAMI-VE-SKOLE-V-KYJOVE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.