Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Školní vzdělávací program pro obor vzdělání...

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Pedagogové Základní školy, Mateřské školy speciální a Praktické školy v Jesenici nám představují ukázky svého školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola jednoletá. Nabízejí k nahlédnutí části materiálu, které jsou svým obsahem odlišné od školních vzdělávacích programů základních škol, ačkoli svým způsobem zpracování a strukturou se s nimi shodují. Nejpozději od 1. září 2012 bude zahájena výuka podle nových ŠVP na všech praktických školách.

1. Úvod

V roce 2010 byly uveřejněny rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání v praktické škole jednoleté a dvouleté (RVP PRŠ 1 a RVP PRŠ 2) cílené na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se z důvodu zdravotního postižení nemohou vzdělávat na jiném typu střední školy. Praktické školy žákům zprostředkovávají základy odborného vzdělání v daném oboru a předávají základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v praktickém životě. Jsou cíleny především na žáky s mentálním postižením.

Pro žáky s těžším stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem je určena praktická škola jednoletá, jejíž vzdělávací obsah navazuje na vzdělávání v základní škole speciální. Pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením je určena praktická škola dvouletá. Vzdělávací obsah navazuje na základní vzdělávání žáků v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, zejména s lehkým a středně těžkým mentálním postižením.

V souladu s § 185 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude na všech praktických školách jednoletých a dvouletých zahájena výuka podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) vypracovaných dle RVP PRŠ 1 a RVP PRŠ 2 nejpozději od 1. září 2012 počínaje prvním ročníkem. Struktura ŠVP a postup zpracování jsou shodné se strukturou ŠVP na základních školách.

V následujícím textu jsou uveřejněny části ŠVP PRŠ1, které jsou ve svém pojetí odlišné od ŠVP základních škol. První ukázka se týká třetí kapitoly ŠVP PRŠ1, která charakterizuje školní vzdělávací program. Ukázka poskytuje výčet společných postupů na úrovni školy, jimiž škola utváří a rozvíjí odborné kompetence žáků. Popsány jsou pouze odborné kompetence (nejsou zmíněny klíčové kompetence) jako nový pojem, který se objevuje v RVP PRŠ1. 

V pořadí druhá ukázka nabízí k nahlédnutí část páté kapitoly ŠVP PRŠ1 – tj. učebních osnov. Speciálně charakteristiku vyučovacího předmětu Práce v domácnosti, který je v ŠVP PRŠ1 vytvořen v rámci vzdělávací oblasti Odborné činnosti. V části Výchovné a vzdělávací strategie jsou uvedeny společné postupy uplatňované na úrovni tohoto konkrétního vyučovacího předmětu, jimiž učitelé rozvíjejí klíčové i odborné kompetence žáků.

2. Ukázky ze ŠVP Základní školy, Mateřské školy speciální a Praktické školy Jesenice

Škola plná sluníčka

MOTO:

Naše školička je malá,
proto do znaku si dala,
co potěší srdíčko,
symbol života a jara
– usměvavé sluníčko.

2.1 Charakteristika ŠVP PRŠ 1

2.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence: Odborné    
Žák by měl: Pedagog: Formy a metody:
A/ Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci    
     
1. dodržovat právní předpisy z oblasti BOZP, hygienické předpisy a předpisy PO průběžně žáka seznamuje s předpisy
učí žáka dodržovat předpisy
procvičuje se žáky manipulaci se spotřebiči a různým kuchyňským náčiním
vede k předcházení úrazům při práci
procvičuje první pomoc při úrazu
dohlíží na hygienu při práci a hygienu provozu
praktické činnosti – manipulování
     
2. používat osobní ochranné pracovní prostředky podle prováděných činností vede žáka ke kontrole pracovních oděvů a pomůcek před započetím práce
vede žáky k používání čistých osobních ochranných pomůcek
praktické činnosti – nácvik dovedností
     
3. spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí vede žáky k udržování čistoty a pořádku na pracovišti a tím k předcházení úrazům  
     
B/ Usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb    
     
1. dodržovat stanovené normy a předpisy seznámí žáka se stanovenými normami a předpisy
učí dodržovat technologické postupy
seznamuje žáka s vypočítáním potřebného množství surovin k přípravě pokrmů
kuchařské knihy – práce s textem kuchařských knih
     
2. pracovat podle instrukcí nebo návodu, případně za pomoci druhé osoby; pracovat v souladu s technologickými předpisy a uplatňovat pracovní návyky vede žáka k práci podle návodu, technologických postup s jeho pomocí
průběžně procvičuje pracovní návyky při přípravě pokrmů
technologické postupy – produkční metody
     
3. zvolit vhodné materiály, vybrat a použít správné pracovní nástroje, pomůcky a technické vybavení podle vykonávané pracovní činnosti učí žáka vybírat vhodné suroviny, které jsou dostupné a nejsou příliš náročné na zpracování
podle způsobu zpracování učí vybírat vhodné náčiní a spotřebiče
praktické činnosti – vyhledávání informací v odborné literatuře
     
4. spolupracovat při dosahování stanovených úkolů vede skupinu k dokončení pokrmů
vede skupinu ke vzájemné spolupráci a toleranci
praktické činnosti – metody situační hodnocení sebehodnocení – metody řešení problémů
     
5. zkontrolovat kvalitu své vykonané činnosti vede žáka ke společnému zhodnocení prací během přípravy pokrmů
vede žáky k zhodnocení konečného vzhledu pokrmu před podáváním
učí žáky vhodně a esteticky prostírat stoly před podáváním pokrmů
zásady společenského chování – učení pravidel spol. chování v životních situacích
modelové situace – prostírání a stolování
využití odborné literatury na téma stolování
     
C/ Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje    
     
1. znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční i společenské ohodnocení učí žáka uvědomit si význam, užitečnost a potřebu práce pro sebe a pro společnost
seznamuje žáka s různými druhy práce podle náročnosti a jejího finančního a společenského ohodnocení
rozhovory, práce s obrazem, exkurze
     
2. posuzovat v pracovním procesu prováděné činnosti z pohledu jejich vlivu na životní prostředí vede žáka k rozhodnutí nepodílet se svojí činností na znečišťování svého okolí a životního prostředí vycházky
pravidla ochrany životního prostředí – vysvětlování pravidel ochrany živ. prostředí
     
3. nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem na životní prostředí vede žáka k třídění odpadu, k neplýtvání vodou a energií
vede žáka k tomu, že součástí zdravé práce je i kvalitní odpočinek
praktické činnosti – podílet se na třídění odpadu, na šetření vodou a energiemi – metody situační

2.2 Učební osnovy

2.2.1 Charakteristika předmětu Práce v domácnosti

2.2.1.A Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu              

Obsahové vymezení předmětu

Předmět Práce v domácnosti vychází ze vzdělávací oblasti RVP PRŠ 1 Odborné činnosti a vzdělávacího okruhu Práce v domácnosti. Ve vyučovacím předmětu si žáci osvojují praktické dovednosti, které jim umožní vykonávat jednoduché činnosti v domácnosti.

Vymezený obsah učiva umožňuje žákům získat nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků potřebných v běžném životě. Formuje jejich osobnost rozvíjením některých vlastností, motorických i tvořivých schopností a dovedností.

Výuka tohoto předmětu probíhá převážně formou praktických cvičení podle individuálních schopností žáků. Stěžejním úkolem je osvojení a rozvoj manuálních dovedností potřebných k výkonu jednoduchých činností v profesním i osobním životě žáků. Koncepce předmětu vychází především z praktických cvičení, v jejichž rámci jsou žákům přístupnou formou předkládány poznatky z oblasti odívání, bydlení, pěstování rostlin, hygieny a bezpečnosti při práci. Veškeré tyto vědomosti a dovednosti jsou směřovány k jejich dalšímu využití, jak v osobním, tak i v profesním životě.

Rozsah tematických celků, jejich pořadí i časové rozvržení, popř. zařazení jiných témat volí učitel podle možností a schopností žáků.

V průběhu praktických činností získává žák základní poučení o materiálech, pomůckách a přístrojích, které používá, a o bezpečnosti práce s nimi, a to v nezbytné míře a na uživatelské úrovni, s ohledem na využití v praxi.

Časové vymezení předmětu

Ročník 1.

Týdenní hodinová dotace 5 hodin.

Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá v prostorách internátu, ve školní zahradě, ve skleníku a v kmenové třídě. Při praktických činnostech je kladen důraz na samostatnost a kolektivní spolupráci.

2.2.1.B Výchovné a vzdělávací strategie, kterými směřujeme k utváření klíčových kompetencí

Kompetence k učení

 • učí používat jednoduché metody a techniky
 • vede žáky ke zhodnocení svého výsledku i výsledku druhých
 • učí žáky sebehodnocení

Kompetence občanské

 • učí žáky dbát na dodržování bezpečnostních předpisů

Kompetence pracovní

 • systematicky procvičuje základní pracovní dovednosti, postupy a upevňuje je
 • vede žáky k rozvíjení sebevědomí, učí se vážit práce druhých
 • učí žáky týmové práci
 • vede žáka k trpělivosti, pečlivosti a k cílevědomému dokončení práce
 • seznamuje s významem jednotlivých profesí
 • seznamuje s pracovními postupy a návody
 • vede žáka k reálnému hodnocení výsledků své práce, práce druhých a kolektivu

Kompetence odborné

a/ Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • průběžně seznamuje s předpisy
 • vede k předcházení úrazů
 • dohlíží na hygienu při práci a na hygienu provozu

b/ Usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb

 • vede žáka k práci podle návodu, technologických postupů
 • vede skupinu ke vzájemné spolupráci a toleranci

c/ Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelné zdroje

 • učí uvědomit si význam, užitečnost a potřebu práce pro sebe a společnost
 • vede žáka k třídění odpadu, k neplýtvání vodou a energií.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek