Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Legislativní a pedagogické dokumenty platné...

Ikona teoreticky

Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní školy

Ikona odbornost
Autor: Kateřina Smolíková
Anotace: Článek se zabývá analýzou pedagogických a legislativních pravidel, která je třeba respektovat při zřizování přípravných tříd a při vzdělávání dětí zařazených do těchto tříd.
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Klíčová slova: ŠVP, přípravné třídy

Zřizovat přípravné třídy umožňuje základním školám Školský zákon, který uvádí:

§47 Přípravné třídy základní školy

(1) Obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí.

(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

Uvedený legislativní dokument také stanoví, že vzdělávací obsah přípravné třídy bude součástí školního vzdělávacího programu. Znamená to, že pedagogové mají za povinnost v rámci ŠVP pro tuto třídu stanovit vzdělávací obsah, respektive vytvořit vzdělávací program, jímž se budou v přípravné třídě řídit.

Vyhláška č. 48/2005 Sb. k tomu stanovuje následující:

§7 Přípravné třídy

(4) Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu.

V souladu se vzdělávacími cíli i obsahem RVP PV má podle paragrafu 7 citované vyhlášky probíhat i hodnocení výsledků, kterých děti na základě vzdělávání v přípravné třídě dosahují či nedosahují.

(6) Učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu školní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené RVP PV.

Podle těchto právních předpisů se tedy obsah vzdělávání v přípravné třídě řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. To konstatuje také RVP PV. Pedagogové při tvorbě vzdělávacího programu přípravné třídy budou tedy vycházet z tohoto dokumentu, popř. mohou využít i dalších metodických materiálů platných pro předškolní vzdělávání.

Vzdělávací obsah uvedený v RVP PV je určen pro vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 (7) let. V souladu se specifikou vzdělávání dětí této věkové skupiny je stanoven tak, že je provázán s podmínkami, ve kterých vzdělávání probíhá. Z toho důvodu je třeba při tvorbě vzdělávacího obsahu pro přípravnou třídu pracovat také s podmínkami vzdělávání.

Podmínky vzdělávání žáků v základní škole, resp. v 1. až 9. ročníku základní školy, stanovuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pro vzdělávání předškolních dětí v době před nástupem do povinného vzdělávání vymezuje podmínky Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, a to jak pro mateřskou školu, tak také pro přípravné třídy základních škol.

V mateřských školách nejsou pro tyto děti vytvářeny samostatné třídy, děti se sociálním znevýhodněním jsou vzdělávány společně s ostatními dětmi, případně s těmi, jimž byl udělen odklad školní docházky. Zařazením těchto dětí se počty dětí ve třídě nesnižují. Všem dětem je poskytována individualizovaná péče a vzdělávání v rozsahu jejich individuálních možností a zajištěna dostatečná stimulace jejich rozvoje. Dětem, které to potřebují, je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora. Jsou uplatňovány speciální vzdělávací metody umožňující včasnou diagnostiku dětí a odpovídající pedagogické vedení.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání mimo jiné uvádí, že při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním v přípravných třídách základní školy je nutno zabezpečit odpovídající metody a formy práce, tj. takové, které odpovídají věku, potřebám, zkušenostem a zájmům žáků. Obdobně hovoří také Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který formuluje nezbytnost maximálně přizpůsobovat vzdělávání vývojovým, fyziologickým, kognitivním sociálním i emocionálním potřebám dětí. V případě vzdělávání dětí v přípravných třídách je nutno tyto požadavky také respektovat a vytvářet sociální klima i psychohygienické podmínky srovnatelné s těmi, jaké jsou zajišťovány v mateřských školách. Zároveň je zapotřebí brát v úvahu, že přípravné třídy jsou součástí školního prostředí a že tedy mají od mateřských škol zpravidla odlišné organizační, prostorové a materiální podmínky.

Některé podmínky pro tuto formu vzdělávání jsou dány vyhláškou, která upravuje počty dětí, organizaci a časový rozsah vyučování.

§7 Přípravné třídy

(1) Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15.

(5) Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP ZV pro první ročník (tj. v rozsahu 18 - 22 hodin).

§1 Organizace vzdělávání

(6) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy stanoví škola zařazování přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

Další podmínky citovaná vyhláška nestanovuje. RVP PV počítá s tím, že snížená adaptabilita dětí zařazovaných do přípravných tříd, či zvýšená potřeba výchovy a vzdělávání v některé oblasti bude vyžadovat při tvorbě vzdělávacího programu pro tyto děti úpravu vzdělávacího obsahu stanoveného RVP PV a zároveň bude vyžadovat i úpravu podmínek, které jsou v RVP PV stanoveny pro předškolní vzdělávání probíhající v mateřských školách.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 08. 2007
Zobrazeno: 29269krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní školy. Metodický portál: Články [online]. 14. 08. 2007, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1552/LEGISLATIVNI-A-PEDAGOGICKE-DOKUMENTY-PLATNE-PRO-PRIPRAVNE-TRIDY-ZAKLADNI-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.