Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Výuka k různosti aneb Diverzita vůči osobám...

Výuka k různosti aneb Diverzita vůči osobám se zdravotním postižením ve školní výuce

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Ing. Tomáš Sokolovský, CSc.
Příspěvek řeší problematiku výuky vztahu majoritní společnosti k osobám se zdravotním postižením, ale i opačně: problematiku vztahu osob se zdravotním postižením vůči majoritní společnosti.

Je všeobecně známou skutečností, že členové majoritní společnosti pociťují při setkáních s osobami se zdravotním postižením (OZP) určité zábrany. Tyto zábrany, zvláště při kontaktu s osobami s některými druhy handicapu, přecházejí od zábran k formám blížícím se xenofobii, protože většinová populace v zásadě neví, jak s těmito OZP správně komunikovat, kdy a jak jim nabízet pomoc, na co a jak se jich ptát, na co se zásadně neptat, kdy pomoc nenabízet apod. Tato obava je u nás, příslušníků majoritní společnosti, pochopitelná. Ve škole jsme se o správném vztahu k našim zdravotně postiženým spoluobčanům neučili, a pokud nemáme v rodině nebo v nejbližším okolí člověka s handicapem, ani nemáme možnost a asi ani potřebu tyto informace jednoduše získat. Nejjednodušší potom je se kontaktu s OZP prostě vyhnout, což ale není řešení.

Protože problematika výuky vztahu majoritní společnosti a osob se zdravotním postižením (ale i opačně: vztahu OZP vůči majoritní společnosti) dosud v Rámcových vzdělávacích programech (RVP) a následně i ve Školních vzdělávacích programech (ŠVP) chyběla, bylo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) schváleno řešení Individuálního projektu ostatního s názvem Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. Tento projekt, používající zkrácený název Výuka k různosti, má za cíl přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt pomůže žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe se orientovat ve svém vztahu k majoritní společnosti v kontextu jejich handicapu. Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných k výuce různosti v oblasti problematiky menšin, především menšiny OZP, protože menšina OZP je nejpočetnější menšinou ČR (1,015 milionu osob, což je 9,9% populace ČR). Výstupní produkt nabídne informaci o problematice soužití s lidmi, kteří se od většinové společnosti nějak liší, i základní principy zdůrazňující skutečnost, že odlišnost lidí nemusí být problémem, ale východiskem, resp. výzvou. Cílem projektu je podpořit výuku k různosti jako součást multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii.

Projekt poskytne žákům, vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, učební opory o problematice menšin, o vztahu majoritní společnosti vůči menšině OZP, o zásadách správné komunikace s jednotlivými skupinami handicapovaných a ukáže příklady dobré a špatné praxe ve využívání potenciálu OZP při jejich integraci do většinové společnosti. Učitelům poskytne tento projekt metodickou podporu v zavádění výuky k různosti do školních vzdělávacích programů (ŠVP) ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Společenskovědní vzdělávání.

Cíle projektu jsou naplňovány prostřednictvím čtyř základních klíčových aktivit:

1) Vytvoření interaktivní výukové opory pro výuku k různosti, která je tvořená třemi samostatnými moduly:

Modul 1.1.1 Nejsme všichni stejní…, a to je dobře tvoří informační minimum o menšinách v naší společnosti (členění menšin dle rasy, národnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace, věku, zdravotního stavu). Materiál zdůrazňuje fakt, že odlišnost není něčím negativním, naopak může být příležitostí a seznamuje s principy diverzity.

Modul 1.1.2 OZP-majoritní společnost-diverzita přináší základní informace o druzích zdravotního handicapu, o postavení OZP v české společnosti, o významu diverzity vůči OZP a v kapitole Rub a líc přináší pohled z druhé strany — totiž informace o tom, jak mohou OZP přispět ze své strany k překlenutí komunikační bariéry.

Modul 1.1.3 Zásady správné komunikace se zdravotně postiženými se zaměřením na sluchové, zrakové a tělesné postižení se zabývá navázáním dialogu, modelovými situacemi, dobrými a špatnými příklady komunikace, metodikou praktického procvičování atd. Tato aktivita bude mít samostatnou kapitolu určenou žákům speciálních škol obsahující zásady, jak mají oni — mladí lidé se zdravotním postižením, přispět k navázání dialogu s majoritní společností (pravidla asertivity modifikovaná pro OZP, cvičení psychické odolnosti, vzorové modelové situace navázání dialogu apod.), vč. příkladů dobré praxe, názorných AV ukázek, jak lze využít potenciálu OZP ku prospěchu a sociální inkluzi jich samotných i celé společnosti. Příklady ze školství (příklady integrace ZP žáků do běžných škol), podnikatelské sféry, kultury, sportu aj.

2) Vypracování metodiky pro zavádění učební opory Výuka k různosti do pedagogické praxe na druhém stupni základních škol, středních školách, gymnáziích a speciálních školách.

3) Vzdělávání učitelů v aplikaci nástrojů pro výuku diverzity.

4) Informační podpora projektu, jeho publicita.

Ukázky z obsahu jednotlivých modulů učební opory Výuka k různosti stejně jako jejich podrobnou strukturu najdou zájemci na webové stránce projektu www.nejsmevsichnistejni.cz v záložce Zpravodaj č. 2 (str. 7—21) anebo na Metodickém portále www.rvp.cz, konkrétně na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8239/vyuka-k-ruznosti-zpravodaj-c.-1.html/ a http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9761/vyuka-k-ruznosti-nove-cislo-zpravodaje.html/ v záložkách Základní vzdělávání, Speciální vzdělávání, Gymnaziální vzdělávání a Odborné vzdělávání.

Přestože je projekt orientován výhradně na osoby se třemi druhy postižení (sluchové, zrakové a tělesné), pozorný čtenář modulu 1.1.2 s názvem OZP-majoritní společnost-diverzita se může v kapitole 5 tohoto materiálu seznámit s problematikou osob s mentálním postižením, která pojmenovává nejdůležitější problémy v komunikaci s osobami s mentálním postižením ze strany nepoučených příslušníků většinové společnosti.

Kapitola Osoby s mentálním postižením má následující strukturu:

1. Jsme mentálně postižení, ale nejsme proto méněcenní

1.1 Nejsme z jiné planety — jen trochu jiní než jsi Ty

1.2 O mentální retardaci — pár základních informací

1.3 Co nám dělá problémy — třeba si zvyknout na změny

1.4 Jak nám říkají — přesný význam neznají

1.5 Nechceme vás nutit, ale pojďte s námi mluvit (komunikovat)

1.6 Autismus aneb Ne každý autista je génius na čísla

2. Pro informacechtivé hlavy aneb Kde najdete další zprávy

Kapitola s názvem Osoby s mentálním postižením tvoří přílohu tohoto textu.

Vlastní problematika mentálního postižení je v rámci projektu pojednána jen informativně, ale to neznamená, že její význam je menší než výstupy projektu věnované jiným druhům handicapu. Naopak, výuka k různosti, tzn. k diverzitě, znamená, že i různost handicapů je v tomto smyslu příležitostí k inkluzivnímu vzdělávání, protože handicap neznamená neschopnost.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf314 kBKapitola mentální postižení
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám