Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Výuka k různosti aneb Diverzita vůči osobám...

Ikona teoreticky

Výuka k různosti aneb Diverzita vůči osobám se zdravotním postižením ve školní výuce

Ikona odbornost
Autor: Ing. Tomáš Sokolovský, CSc.
Anotace: Příspěvek řeší problematiku výuky vztahu majoritní společnosti k osobám se zdravotním postižením, ale i opačně: problematiku vztahu osob se zdravotním postižením vůči majoritní společnosti.
Téma příspěvku:Multikulturní výchova
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Je všeobecně známou skutečností, že členové majoritní společnosti pociťují při setkáních s osobami se zdravotním postižením (OZP) určité zábrany. Tyto zábrany, zvláště při kontaktu s osobami s některými druhy handicapu, přecházejí od zábran k formám blížícím se xenofobii, protože většinová populace v zásadě neví, jak s těmito OZP správně komunikovat, kdy a jak jim nabízet pomoc, na co a jak se jich ptát, na co se zásadně neptat, kdy pomoc nenabízet apod. Tato obava je u nás, příslušníků majoritní společnosti, pochopitelná. Ve škole jsme se o správném vztahu k našim zdravotně postiženým spoluobčanům neučili, a pokud nemáme v rodině nebo v nejbližším okolí člověka s handicapem, ani nemáme možnost a asi ani potřebu tyto informace jednoduše získat. Nejjednodušší potom je se kontaktu s OZP prostě vyhnout, což ale není řešení.

Protože problematika výuky vztahu majoritní společnosti a osob se zdravotním postižením (ale i opačně: vztahu OZP vůči majoritní společnosti) dosud v Rámcových vzdělávacích programech (RVP) a následně i ve Školních vzdělávacích programech (ŠVP) chyběla, bylo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) schváleno řešení Individuálního projektu ostatního s názvem Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. Tento projekt, používající zkrácený název Výuka k různosti, má za cíl přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt pomůže žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe se orientovat ve svém vztahu k majoritní společnosti v kontextu jejich handicapu. Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných k výuce různosti v oblasti problematiky menšin, především menšiny OZP, protože menšina OZP je nejpočetnější menšinou ČR (1,015 milionu osob, což je 9,9% populace ČR). Výstupní produkt nabídne informaci o problematice soužití s lidmi, kteří se od většinové společnosti nějak liší, i základní principy zdůrazňující skutečnost, že odlišnost lidí nemusí být problémem, ale východiskem, resp. výzvou. Cílem projektu je podpořit výuku k různosti jako součást multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii.

Projekt poskytne žákům, vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, učební opory o problematice menšin, o vztahu majoritní společnosti vůči menšině OZP, o zásadách správné komunikace s jednotlivými skupinami handicapovaných a ukáže příklady dobré a špatné praxe ve využívání potenciálu OZP při jejich integraci do většinové společnosti. Učitelům poskytne tento projekt metodickou podporu v zavádění výuky k různosti do školních vzdělávacích programů (ŠVP) ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Společenskovědní vzdělávání.

Cíle projektu jsou naplňovány prostřednictvím čtyř základních klíčových aktivit:

1) Vytvoření interaktivní výukové opory pro výuku k různosti, která je tvořená třemi samostatnými moduly:

Modul 1.1.1 Nejsme všichni stejní…, a to je dobře tvoří informační minimum o menšinách v naší společnosti (členění menšin dle rasy, národnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace, věku, zdravotního stavu). Materiál zdůrazňuje fakt, že odlišnost není něčím negativním, naopak může být příležitostí a seznamuje s principy diverzity.

Modul 1.1.2 OZP-majoritní společnost-diverzita přináší základní informace o druzích zdravotního handicapu, o postavení OZP v české společnosti, o významu diverzity vůči OZP a v kapitole Rub a líc přináší pohled z druhé strany — totiž informace o tom, jak mohou OZP přispět ze své strany k překlenutí komunikační bariéry.

Modul 1.1.3 Zásady správné komunikace se zdravotně postiženými se zaměřením na sluchové, zrakové a tělesné postižení se zabývá navázáním dialogu, modelovými situacemi, dobrými a špatnými příklady komunikace, metodikou praktického procvičování atd. Tato aktivita bude mít samostatnou kapitolu určenou žákům speciálních škol obsahující zásady, jak mají oni — mladí lidé se zdravotním postižením, přispět k navázání dialogu s majoritní společností (pravidla asertivity modifikovaná pro OZP, cvičení psychické odolnosti, vzorové modelové situace navázání dialogu apod.), vč. příkladů dobré praxe, názorných AV ukázek, jak lze využít potenciálu OZP ku prospěchu a sociální inkluzi jich samotných i celé společnosti. Příklady ze školství (příklady integrace ZP žáků do běžných škol), podnikatelské sféry, kultury, sportu aj.

2) Vypracování metodiky pro zavádění učební opory Výuka k různosti do pedagogické praxe na druhém stupni základních škol, středních školách, gymnáziích a speciálních školách.

3) Vzdělávání učitelů v aplikaci nástrojů pro výuku diverzity.

4) Informační podpora projektu, jeho publicita.

Ukázky z obsahu jednotlivých modulů učební opory Výuka k různosti stejně jako jejich podrobnou strukturu najdou zájemci na webové stránce projektu www.nejsmevsichnistejni.cz v záložce Zpravodaj č. 2 (str. 7—21) anebo na Metodickém portále www.rvp.cz, konkrétně na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8239/vyuka-k-ruznosti-zpravodaj-c.-1.html/ a http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9761/vyuka-k-ruznosti-nove-cislo-zpravodaje.html/ v záložkách Základní vzdělávání, Speciální vzdělávání, Gymnaziální vzdělávání a Odborné vzdělávání.

Přestože je projekt orientován výhradně na osoby se třemi druhy postižení (sluchové, zrakové a tělesné), pozorný čtenář modulu 1.1.2 s názvem OZP-majoritní společnost-diverzita se může v kapitole 5 tohoto materiálu seznámit s problematikou osob s mentálním postižením, která pojmenovává nejdůležitější problémy v komunikaci s osobami s mentálním postižením ze strany nepoučených příslušníků většinové společnosti.

Kapitola Osoby s mentálním postižením má následující strukturu:

1. Jsme mentálně postižení, ale nejsme proto méněcenní

1.1 Nejsme z jiné planety — jen trochu jiní než jsi Ty

1.2 O mentální retardaci — pár základních informací

1.3 Co nám dělá problémy — třeba si zvyknout na změny

1.4 Jak nám říkají — přesný význam neznají

1.5 Nechceme vás nutit, ale pojďte s námi mluvit (komunikovat)

1.6 Autismus aneb Ne každý autista je génius na čísla

2. Pro informacechtivé hlavy aneb Kde najdete další zprávy

Kapitola s názvem Osoby s mentálním postižením tvoří přílohu tohoto textu.

Vlastní problematika mentálního postižení je v rámci projektu pojednána jen informativně, ale to neznamená, že její význam je menší než výstupy projektu věnované jiným druhům handicapu. Naopak, výuka k různosti, tzn. k diverzitě, znamená, že i různost handicapů je v tomto smyslu příležitostí k inkluzivnímu vzdělávání, protože handicap neznamená neschopnost.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf314 kBKapitola mentální postižení
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 17. 12. 2010
Zobrazeno: 8397krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

7 uživatelů Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOKOLOVSKÝ,, Tomáš. Výuka k různosti aneb Diverzita vůči osobám se zdravotním postižením ve školní výuce. Metodický portál: Články [online]. 17. 12. 2010, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/10043/VYUKA-K-RUZNOSTI-ANEB-DIVERZITA-VUCI-OSOBAM-SE-ZDRAVOTNIM-POSTIZENIM-VE-SKOLNI-VYUCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Mgr. Lenka ŘíhováVloženo: 03. 01. 2011 18:32
Velmi užitečná aktivita, děkuji. Jen doufám, že tento článek nezapadl v předvánočním shonu (já jsem ho dnes objevila víceméně náhodou). Takové materiály by pro nás byly velkým přínosem, zatím seznamujeme se světem dětí se zdravotním postižením okolní běžné školy prostřednictvím vlastního projektu - https://sites.google.com/a/spec-skola.cz/pristav/projekty-1/setkn
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.