Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Hry s pohádkou Kuřátko a obilí

Hry s pohádkou Kuřátko a obilí

Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Prostřednictvím následujícího příspěvku se děti seznámí s pohádkou „Kuřátko a obilí“, učí se porozumět veršovanému textu. Dalšími navazujícími tématicky zaměřenými činnostmi si děti upevní děj pohádky a rozšíří si znalosti vycházející z textu pohádky.

Hry s pohádkou Kuřátko a obilí

Seznámení s veršovanou pohádkou „Kuřátko a obilí“

Pomůcky: obrázky k pohádce, případně loutky nebo maňásky.
Popis činnosti:

Vyučující seznámí děti s veršovanou pohádkou „Kuřátko a obilí“ prostřednictvím četby nebo loutkové, popřípadě maňáskové scénky.

Kuřátko a obilí, František Hrubín, Špalíček veršů a pohádek.

Rozbor pohádky – porozumění veršovanému textu

Pomůcky: obrázky k pohádce, obrázkové kartičky.
Popis činnosti:

Děti vyprávějí podle obrázků a za pomoci vyučujícího děj pohádky. Vyučující vede děti k porozumění veršovaného textu – hledání rýmů v textu pohádky. Děti mohou rovněž hledat rýmující se slova – vyučující rozloží obrázkové kartičky s různými symboly na koberec, děti se snaží najít dva rýmující se názvy různých symbolů.
Během následujícího období se děti postupně za asistence vyučujícího pomocí loutek nebo maňásků učí text zpaměti a zkouší pohádku dramatizovat.

 

Druhy obilí

Pomůcky: obilné klasy a zrní ječmene, ovsa, žita, pšenice.
Popis činnosti:

Vyučující umístí jednotlivé klasy obilí (ječmen, oves, žito, pšenice) například do sklenic, aby si je děti mohly dobře prohlédnout. Současně ke sklenicím s klasy umístí mističky se zrny. Děti opakují, kterých druhů obilí se kuřátko ptalo na cestu za svou maminkou. Poté si jednotlivé druhy klasů a zrn prohlížejí a snaží se hledat rozdíly, které slovně popisují.
Tato činnost vede k vnímání rozmanitosti přírody, uvědomění si rozdílů mezi jednotlivými druhy obilí. Některé děti však umí  druhy obilí i pojmenovat. V tomto případě by měl vyučující tyto děti podpořit a pomoci jim upevnit základní znaky jednotlivých druhů.

 

Hra „Na Popelky“

Pomůcky: menší misky, obilná zrna, kelímky.
Popis činnosti:

Děti utvoří menší skupiny (2–4 děti), přičemž každá skupina dostane misku s různými druhy obilních zrn. Dle věku dětí jsou na misce 2–4 druhy zrn. Vyučující připomene dětem pohádku „O Popelce“, která přebírala hrách a kroupy a navrhne dětem, že si na Popelku také zahrají, ale budou přebírat obilná zrnka. Každá skupina dostane dle věku misku s 2–4 druhy zrn, která třídí a jednotlivé druhy dávají do kelímků. Děti se musí mezi sebou dohodnout,  která zrna do kterého kelímku budou dávat. Vyučující děti upozorní, že není důležité, kdo vytřídí zrna první, ale důležité je, zda je vytřídí správně.

Když zrna vytřídí, přiřadí jednotlivé misky ke správným klasům ve sklenicích. Činnost opět vede děti k uvědomění si rozdílnosti jednotlivých druhů obilných zrn.

Vzhledem k zohlednění věku dětí při této činnosti není pro ně hra příliš náročná a děti zpravidla velmi baví.

Pohybová hra „Na kuřátka“

Pomůcky: kuželky, švihadlo, obrázek slepičky.
popis činnosti:

Vyučující rozmístí ve třídě kuželky, které představují klasy obilí. Kraj třídy ohraničí například švihadlem a umístí za něj obrázek slepičky. Děti běhají po třídě mezi kuželkami (v poli mezi klasy), přičemž dávají pozor, aby kuželky neshodily. Na pokyn vyučujícího (vysloví název některého druhu obilí) běží děti – kuřátka ke své mamince – obrázek slepičky.

Hra se opakuje dle zájmu dětí.

 

Z čeho roste obilí

Pomůcky: jednotlivé obrázky procesu setí obilí až ke sklizni.
Popis činnosti:

Vyučující vysvětlí dětem podle obrázků, z čeho obilí vyroste: Na jaře se zasejí pomocí strojů na pole obilná zrna, která v zemi klíčí a postupně z nich roste nejdříve zelené obilí, které koncem léta dozrává, mění se jeho barva a v klasech jsou již nová zrna. Zralé obilí, které sváží kombajny, se uskladňuje ve skladech na obilí.

Vyučující rozdělí děti do menších skupin a každé skupině dá totožné obrázky, podle kterých dětem vysvětlovala celý proces setí, zrání a sklizně obilí. Děti ve skupinách skládají obrázky posloupně za sebou – od setí ke sklizni.
Krátce se vrátíme k části veršovaného textu:

„Děkuji ti žitné pole!“
„Pozdravuj tam ve stodole.“
„Koho, milé políčko?“
„Zrno i to zrníčko.
Ať se ke mně zjara hlásí,
vychovám z něj nové klasy!“

A tak mámu zakrátko,
našlo také kuřátko.

Dětem přečteme zmíněný text [1]a vedeme je k pochopení, co verše znamenají v souvislosti s předcházející činností – ze zrní, které se zaseje zjara na pole, vyroste opět obilí.

 

Kde jsou schovaná obilná zrna

Pomůcky: barevné čtvrtky nebo papíry, lepidlo, pastelky, obilné klasy.
Popis činnosti:

Děti slovně popíší obilný klas. Poté každé dítě dostane arch papíru, na který vyloupává jednotlivá zrníčka (výborná činnost na procvičení jemné motoriky ruky). Děti necháme loupat zrna přiměřeně dlouhou dobu (dle jejich věku a schopností), zbytek zrnek potřebných k pracovní činnosti dáme dětem v miskách.

Práce s obilnými zrny:
I. možnost

Na zelený arch papíru děti nakreslí obilné stéblo, na jehož konec skládají zrníčka – klas (plochu, kam budou pokládat zrníčka, nejdříve natřou lepidlem).

II. možnost
Každé dítě si vybere libovolně barevný arch papíru. Část papíru natřou děti lepidlem a ze zrníček na něj skládají různé obrazce dle své fantazie a představivosti. Obrazce mohou být jak konkrétní, tak abstraktní.

Na závěr každé dítě řekne kamarádům, co jeho obrázek představuje, a udělají si z obrázků společnou výstavu.

 

Pokus – sejeme obilí

Pomůcky: misky, zemina, obilná zrna.
Popis činnosti:

Každé dítě dostane misku se zeminou, do které zaseje obilná zrna. Použijeme všechny čtyři druhy obilí, ale každé dítě dostane pouze jeden druh. Po zasetí děti misky s obilím zalijí, vyučující označí každou misku jménem dítěte (popřípadě jeho značkou, aby si děti misky lépe poznaly) a druhem obilí. Děti o svá „obilná políčka“ průběžně pečují, zalévají je a pozorují, jak rostou. Rovněž pozorují na rostoucím ještě zeleném obilí rozdíly mezi jednotlivými druhy.

Děti mohou rovněž pozorovat obilí na polích v blízkosti mateřské školy, pokud je možnost.

 

Proč pěstujeme obilí

Pomůcky: kousky čerstvého pečiva - chléb, rohlíky, housky, ..., obrázky.
Popis činnosti:

Děti si vezmou z tácu kousky pečiva, na které mají chuť, a ochutnávají. Vyučující naváže s dětmi rozhovor:

- kde se chleba koupí;

- kde se chleba peče;

- jaké suroviny potřebujeme k jeho upečení (nejdůležitější surovina mouka);

- odkud je mouka - vyučující dětem vysvětlí proces získání mouky (kombajn poseče obilí na poli, obilí se odveze do mlýna, kde se z obilných zrn umele mouka, mouka se zabalí do papírových sáčků a odveze do obchodů, kde si ji můžeme koupit, nebo do pekáren, kde z ní pečou chleba a další výrobky);

- co vše se peče z mouky, kromě chleba  - děti hledají na obrázcích - rohlíky, housky, koblihy, koláče, pirohy, šátečky  a další);

- rozhovor s dětmi, které pečivo mají nejraději.

Vyučující použije při činnosti doplňující obrázky, vede děti k samostatnému vyjadřování a logickému uvažování.

 

Kuřátko hledá cestu

Pomůcky: obrázky k pohádce, pracovní listy, fixy, pastelky.
Popis činnosti:

Děti stručně zopakují s využitím obrázků děj pohádky. Vyučující vybídne děti, zda pomohou zatoulanému kuřátku najít cestu k mamince.
Každé dítě dostane pracovní list, na kterém je znázorněno pole s obilím, kuřátko a slepička. Mezi klasy jsou znázorněny tři různé cesty od kuřáka, ale jen jedna vede ke slepičce. Děti hledají správnou cestu, nejdříve zkoušejí hledat prstem, poté správnou cestu zvýrazní fixem nebo pastelkou.

 

Zvířátka na statku

Pomůcky: obrázky domácích a volně žijících zvířat, obrázek lesa, obrázek statku.
Popis činnosti:

Vyučující se ptá dětí, kde žije kuřátko se slepičkou a která další zvířátka na statku žijí. Na koberci jsou rozmístěny obrázky domácích zvířat a volně žijících zvířat. Děti vybírají jednotlivé obrázky, zvířata na nich pojmenují a určí, kde žijí. Domácí zvířata pokládají k obrázku statku a zvířata žijící volně v přírodě pokládají k obrázku lesa.

 

Zvířata a jejich mláďata

Pomůcky: obrázky domácích zvířat, obrázky jejich mláďat, pracovní listy, pastelky.
Popis činnosti:

Na stěnu (nebo tabuli) upevníme obrázky jednotlivých domácích zvířat. Na koberci nebo stolku jsou rozmístěny obrázky mláďat domácích zvířat. Děti vybírají jednotlivé obrázky mláďat a přiřazují ke správnému domácímu zvířeti. Rovněž jednotlivá mláďata pojmenují.
Činnost může pokračovat u stolků – každé dítě dostane pracovní list, kde jsou nakreslena domácí zvířata a jejich mláďata. Děti zvířata se svými mláďaty spojují čarou, obrázek mohou na závěr vybarvit.

 

Skládání puzzlů

Pomůcky: rozstříhané obrázky domácích zvířat.
Popis činnosti:

Činnost se odehrává v malých skupinách (doporučuji dvojice nebo trojice). Každá skupina dostane rozstříhaný obrázek některého domácího zvířete, který skládá v celek. Když dokončí činnost všechny skupiny, děti z každé skupiny řeknou ostatním, které zvířátko složily (každá skupina má jiné domácí zvíře) a co o něm vědí, například, jak se nazývají jeho mláďata, čím se živí, apod.

 

Když jsem já sloužil

Pomůcky: klavír, Orffovy nástroje, obrázky zvířat z písně.
Popis činností:

Vyučující seznámí děti s písní „Když jsem já sloužil“. Píseň dětem zazpívá nebo použije níže zmíněnou video ukázku, která je velmi vhodná. S dětmi si nejprve  vypráví, o kterých zvířatech se v písni zpívá, postupně se děti písničku naučí. Vyučující ji může s dětmi zdramatizovat podobně jako ve video ukázce. Je vhodné k lepšímu zapamatování textu písně i zajímavějšímu provedení použít obrázky jednotlivých zvířat, o kterých se v písni zpívá. Děti mohou doplnit zpěv na Orffovy nástroje.

Další způsob provedení dramatizace písně: Jedna skupina dětí budou „muzikanti“ – budou doprovázet zpěv písně na Orffovy nástroje, druhá skupina budou „herci“ – pomocí obrázků budou znázorňovat jednotlivá zvířata. Zpívají obě skupiny dětí. Role muzikantů a herců si mohou později skupiny vyměnit.

http://www.nme.com/video/id/AALs3UCfyGk/search/jsem/offset/20

 

Na statku

Pomůcky: odstřižky látek, odpadní dřevěný materiál, vlna, knoflíky, seno, sláma a další materiál dle fantazie a možností.
Popis činnosti:
Děti si prohlížejí obrázky z prostředí statku, další ukázku statku viděly ve video ukázce písně „Když jsem já sloužil“, vyučující může použít další tématické knihy. Děti při prohlížení obrazových materiálů s vyučujícím vypráví, jak to na statku vypadá. Vyučující navrhne dětem, že si statek s domácími zvířaty vyrobí. Děti pracují společně nebo ve skupinách a postupně vytvářejí z odpadových materiálů statek. Vyučující pomáhá dětem se složitější kompletací jednotlivých prvků, ale podněcuje fantazii a představivost dětí při tvoření jednotlivých prvků i celkového pojetí statku, kterému nechává volný průběh.
Tuto činnost děti realizují průběžně několik dnů, vymýšlejí si vytváření dalších zvířat, ale i postav, různých přístřešků apod. Činnost rozvíjí spolupráci dětí, vzájemné domlouvání, řešení různých situací během činnosti. Konečný výsledek je společné dílo všech dětí.

 

v
5. Děti postupně vyráběly statek z odpadových materiálů.
Autor © Miroslava Strakatá
m
6. Statek během následujícího období různě obměňovaly a doplňovaly.
Autor © Miroslava Strakatá
k
7. Děti rovněž statek doplňovaly různými materiály,. které našly na vycházce.
Autor © Miroslava Strakatá

 

Hra na vajíčka

Pomůcky: malé obruče.
Popis činnosti:

Vyučující dětem s použitím obrázků vysvětlí, že kuřátka se líhnou z vajíček. Navrhne dětem, že si na vajíčka  kuřátka zahrají.
I. možnost:

Každé dítě si sedne v prostoru třídy do malé obruče, kolena přitáhne k sobě, hlavu skloní ke kolenům a kolena obemkne rukama – děti představují vajíčka. Vyučující chodí mezi dětmi – vajíčky, představuje slepičku a říká říkanku:

„Haló, haló, kuřátko,
vylíhneš se zakrátko.

Ťukám, ťukám na skořápku,
poběž s námi po dvorečku!“

Dítě, kterému jemně „zaťuká“ na hlavu – skořápku, se promění z vajíčka v kuřátko, vyběhne z obruče a poskakuje po třídě jako kuřátko. Postupně se takto „vylíhnou z vajíček všechna kuřátka“. Hra končí, když se vylíhne poslední kuřátko.

II. možnost:

Když se hru děti naučí, představuje místo vyučujícího slepičku některé z dětí.

III. možnost:

Slepičky mohou být 3 nebo 4, všechny říkají říkanku a probouzejí postupně všechna kuřátka.

(Autor říkanky: Miroslava Strakatá)

 

Hra na kuřátka a slepičky

Pomůcky: větší obruče, hřebínky pro roli slepiček.
Popis činnosti:

Děti utvoří menší skupiny (5–6 dětí). V každé skupině se děti domluví, kdo z nich bude slepička, ostatní budou kuřátka (role se v průběhu hry střídají). Každá slepička si sedne do hnízda (do větší obruče) společně se svými kuřátky.
Slepičky (nejprve s pomocí vyučujícího) říkají svým kuřátkům:

„Dobré ráno, kuřátka,
běžte si hrát za vrátka“

Na tento pokyn vyběhnou kuřátka z obruče do prostoru třídy, kde si hrají – poskakují, běhají,…
Po chvilce slepičky volají na svá kuřátka (na znamení vyučujícího):

„Pojďte moje kuřátka
pod má křídla zahřátá“

Na tento pokyn běží všechna kuřátka ke své slepičce do hnízda – kuřátka si musí pamatovat, která slepička je jejich a musí se vrátit do správného hnízda. Hra se opakuje, přičemž si děti při každém opakování střídají role slepičky.

Ke hře je vhodné mít jednoduchou  rekvizitu nebo masku slepičky, například malý hřebínek na kloboukové gumičce, jenž si děti snadno nandají a sundají.

(Autor veršů: Miroslava Strakatá)

 

Kolik má slepička vajíček

Pomůcky: malé obruče, obrázky slepiček, polystyrénové kuličky.
Popis činnosti:

Vyučující nejprve procvičí se všemi dětmi číselnou řadu 0 – 10. Upozorní na pojem nula: nula=žádné vajíčko. Na koberci je 5 malých obručí, které představují hnízda v řadě a v každé obruči je obrázek slepičky. Vyučující nejprve s dětmi zopakuje, která obruč je první v řadě, druhá, … poslední. Poté dává pokyny dětem:

- Slepička v druhém hnízdě má tři vajíčka.

- Slepička v posledním hnízdě má o dvě vajíčka více – kolik jich tedy má celkem?

- Slepička v prvním hnízdě má o jedno vajíčko méně než slepička v posledním hnízdě – kolik jich má celkem?

- Slepička v prostředním hnízdě má o tři vajíčka více než slepička ve druhém hnízdě – kolik jich má celkem?

- Slepička v předposledním hnízdě má o tři vajíčka méně než slepička v druhém hnízdě – kolik jich tedy má?

- Slepičce v posledním hnízdě uber nebo přidej tolik vajíček, aby měla stejně jako slepička v druhém hnízdě – kolik má nyní každá slepička vajíček?

Děti přiřazují dle pokynů vyučujícího polystyrénové kuličky – vajíčka do hnízd ke slepičkám. Hra je velmi variabilní. Společnou činností si děti procvičí číselnou řadu 0-10, matematické pojmy více – méně – stejně a určení pořadí v řadě – první, poslední, apod.
Vzhledem k tomu, že při této činnosti děti manipulují s předměty, umisťují je do prostoru (do obručí ke slepičkám - hnízda), vytvářejí si představy čísel.

Pokud děti zvládnou předchozí činnost, může s nimi vyučující procvičovat obdobnou činnost  individuálně na pracovní listy (pastelkou dokreslují příslušný počet vajíček ke slepičkám). Při činnosti volíme různou náročnost dle věku a dovedností dětí.

 

Shrnutí

Pomůcky: obrázky k pohádce.
Popis činnosti:
Vyučující pomocí loutek nebo maňásků znovu dětem zahraje veršovanou pohádku „Kuřátko a obilí“. Děti stručně zopakují děj a motivy, které se v něm vyskytují, například koho se kuřátko ptalo na cestu, jaké známe druhy obilí, apod. Děti mohou dle svého zájmu pomocí loutek nebo maňásků zahrát veršovanou pohádku s vyučujícím nebo samy s jeho pomocnou nápovědou.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek