Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Sdělení MŠMT k provádění vlastního hodnocení...

Sdělení MŠMT k provádění vlastního hodnocení školy

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor MŠMT
MŠMT na základě dotazů k provádění vlastního hodnocení školy upozorňuje, že podle § 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, se vlastní hodnocení školy provádí za období jednoho nebo dvou školních roků. Pokud školy ve školním roce 2005/2006 nezhodnotily svoji činnost, zpracují vlastní hodnocení školy za uplynulé období ve školním roce 2006/2007.
Č.j.: 19229/2006-20 V Praze dne 7. 8. 2006

MŠMT na základě dotazů k provádění vlastního hodnocení školy upozorňuje, že podle § 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, se vlastní hodnocení školy provádí za období jednoho nebo dvou školních roků. Pokud školy ve školním roce 2005/2006 nezhodnotily svoji činnost, zpracují vlastní hodnocení školy za uplynulé období ve školním roce 2006/2007.

Vlastní hodnocení školy prováděné podle § 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se vztahuje na všechny školy uváděné v § 7 odst. 3 tohoto zákona jako druhy škol (tedy mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky).

I když vyhotovení vlastního hodnocení školy se předpokládá až v závěru školního roku, je třeba upozornit na ustanovení § 9 odst. 2 vyhlášky č.15/2005 Sb., v němž má ředitel školy s pedagogickou radou projednat a zpracovat do konce září příslušného školního roku (v němž se vlastní hodnocení školy provádí) strukturu a s tím související postup hodnocení ve své škole.

Při navrhování struktury vlastního hodnocení vychází ředitel a další pedagogičtí pracovníci z požadavků uvedených v § 8 vyhlášky č.15/2005 Sb., které jsou uváděny poměrně obecně, aby každá škola mohla přizpůsobit strukturu vlastního hodnocení svým podmínkám.

Vyhláškou není stanoven rozsah vlastního hodnocení, ale předpokládá se, že by mělo objektivně vypovídat (v souladu s oblastmi vymezenými v § 8 odst. 2 písm. a) až f) vyhlášky č. 15/2005 Sb.) zejména o tom:

  • jak škola dosahuje cílů stanovených v rámcových a školních vzdělávacích programech (do doby jejich vydání v platných učebních dokumentech1) a případně dalších koncepčních dokumentech školy,
  • v jakých oblastech škola dosahuje dobrých výsledků,
  • v jakých oblastech je třeba úroveň vzdělávání a podmínek vzdělávání zlepšit, včetně návrhu opatření ke zlepšení zjištěného stavu,
  • jak byla účinná dřívější opatření navržená ke zlepšení zjištěného stavu.

Vlastní hodnocení by nemělo být jednorázovým popisem situace ve škole, ale mělo by být výsledkem dlouhodobého a systematického posuzování v oblastech uváděných ve vyhlášce č. 15/2005 Sb. Z tohoto důvodu se ponechává na zpracování vlastního hodnocení celý školní rok (od projednání struktury vlastního hodnocení v září do projednání zprávy v říjnu následujícího roku). Předpokládá se, že do zpracování vlastního hodnocení školy budou zapojeni prakticky všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Školy mohou pro zpracování návrhu struktury vlastního hodnocení využít i některých materiálů a příkladů dobré praxe, které byly a dále budou zveřejňovány např. Výzkumným ústavem pedagogickým Praha (www.rvp.cz/clanek/511/687 - hodnocení školy a www.rvp.cz/clanek/346/322 - hodnocení žáků) a Národním ústavem odborného vzdělávání.

Na webových stránkách České školní inspekce jsou publikována doporučení v sekci Rozvoj systému pro další hodnocení. Informace poskytují i další instituce např. Metodické a evaluační centrum. Kurzy dalšího vzdělávání v této oblasti nabízí také Národní institut pro další vzdělávání (NIDV - Vzdělávací programy - evaluace).


1 § 185 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám