Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

ŠVP

Informativní příspěvek
Autor Zdeňka Drahokoupilová
Rozvíjení a prohlubování lásky dětí k domovu (Mladá Boleslav) prostřednictvím školního vzdělávacího programu "Poznáváme svůj domov".
Výňatek z charakteristiky vzdělávacího programu

Vzdělávacím obsahem školního vzdělávacího programu mateřské školy s osmi věkově smíšenými třídami prostupují prvky regionální výchovy. Město a jeho okolí je krásné ve všech ročních obdobích nejenom na pohled. Chlubit se může od jara do zimy bohatým kulturním, sportovním a společenským životem. Podnětů k plánování vzdělávací nabídky proto nabízí celou řadu. Stačí sledovat dění a při respektování specifik předškolního vzdělávání se zapojit. V duchu přirozené životní logiky lze potom vázat cíle z pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání na přímé zážitky dětí. Situační učení, založené na praktických ukázkách životních souvislostí, předpokládá účast rodičů i další širší veřejnosti.

Vzdělávací nabídka bude konkretizována na úrovni tříd prostřednictvím třídních programů. Pořadí výběru projektů je ponecháno na učitelkách. V rámci spolupráce mezi třídami lze při respektování stanovených organizačních podmínek realizovat projekt (nebo jeho část) pouze s některou věkovou skupinou.

Ukázky ze vzdělávacího obsahu

Navštívíme divadlo

Stěžejní prožitek dětí:

Návštěva představení v městském divadle

Záměr:

Návštěva divadla podpoří rozvoj kultivovaného, estetického vnímání, cítění a prožívání dětí.

Charakteristika projektu:

Návštěvě divadla bude předcházet náležitá příprava, např. výběr vhodného oblečení, úprava zevnějšku, připomenutí zásad slušného chování, přiměřené přiblížení obsahu představení, přímé pozorování budovy divadla, uspořádání výstavky divadelních programů za pomoci rodičů a zaměstnanců divadelní kanceláře.

Po shlédnutí představení: vyprávění, komentování zážitků, vyjádření prožitku pomocí estetických a tvůrčích aktivit, dramatické činnosti.

Očekávání:

Děti v divadle uplatní návyky slušného chování - přiměřeně slavnostní atmosféře ve slavnostním oděvu. Navzájem si budou o pohádce vypravovat a vlastní zážitky vyjádří prostřednictvím kresby, dramatizace i hudebně pohybových aktivit.

Nástin časového rozsahu:

4 -6 dní. Je vhodné navázat na projekt "Významné budovy ve městě s návštěvou knihovny, hradu a muzea".

Věková skupina:

3 - 6 let (výběr divadelního představení - dle zvážení učitelek ve třídách)

Atletické závody

Stěžejní prožitek dětí:

Věková skupina 3 - 4 let v roli fandících diváků, 4 - 6leté děti v roli soutěžících (sportovní zápolení mateřských škol na městském stadionu).

Záměr:

Příprava a samotná účast na atletických závodech povede k rozvoji fyzické a psychické zdatnosti, k rozvoji pohybových schopností dětí. Přispěje k osvojení poznatků o těle a o zdraví.

Charakteristika projektu:

"Trénink" před tradiční sportovní akcí budou doprovázet aktivity týkající se podpory a ochrany zdraví, včetně zásad správné výživy. Při realizaci sportovních soutěží ve třídě, v přírodě a na školní zahradě se počítá s účastí rodičů a dalších rodinných příslušníků. Na stadionu budou mladší děti povzbuzovat kamarády, do některých z disciplín se rovněž (mimo soutěž) zapojí. Společné zážitky se využijí pro rozvoj řeči (vyprávění, samostatný řečový projev, diskuse…) a poznání (známí sportovci v regionu - J. Železný, prostorové pojmy, základní číselné a matematické pojmy - dresy, pořadí závodníků apod.).

Očekávání:

Děti motivované touto sportovní akcí zvládnou běh na přiměřenou vzdálenost, chytání a házení míče, přeskoky překážek, pokusí se o skok do dálky s odrazem. Vše při zachování dohodnutých pravidel. Uplatní samostatnost při přípravě závodů. Silný bezprostřední prožitek posílí jejich potřebu komunikovat mezi sebou i s dospělými. Dokáží pojmenovat jednotlivé části těla a vybrat jídlo "vhodné pro sportovce".

Nástin časového rozsahu:

Je dobré začít minimálně měsíc před termínem závodů, abychom děti motivovali při rozličných sportovních aktivitách a při činnostech zaměřených na ochranu zdraví. Je vhodné navázat na projekty "Kamarád stůně", "Vaříme zdravě", "Cvičí celá rodina".

Věková skupina:

3 - 6 let s diferencovanou účastí na samotných závodech.

Jak se vyrábí automobil

Stěžejní prožitek dětí:

Prohlídka muzea AUTO ŠKODA, přímé pozorování hal závodu

Záměr:

Záměrem projektu je dětem nabídnou takové činnosti, které směřují k rozvoji poznávání a myšlení s uplatněním fantazie a tvořivosti.

Charakteristika projektu:

Ve městě automobilů je dostatek příležitostí se s jeho výrobou i historií seznámit. Řada rodičů - škodováků - jistě projekt obohatí propagačním materiálem, fotografiemi, diapozitivy, ale i vypravováním a zapojením se do diskuse se staršími dětmi. Představu o výrobě automobilů si děti prohloubí návštěvou muzea a areálu závodu. Chlapci přivítají automobilové závody s auty mezi třídami, nejstarší děti navštíví hrob V. Laurina. Encyklopedie a technická literatura bude ve třídách k dispozici. Prostor paní učitelky vytvoří jak pro výtvarné vyjádření zážitků ze setkání se světem automobilů, tak i ke konstruktivnímu ztvárnění vlastních představ o podobě tohoto dopravního prostředku.

Očekávání:

Děti budou mít konkrétnější představu o pracovišti svých rodičů. Jako případní "škodováčci" zapojí do konstrukce nových modelů fantazii a tvořivost. Seznámí se s orientací v přiměřeně odborné literatuře a sdělí si informace potřebné v "pracovním týmu". Pocítí hrdost, ale i smutek při návštěvě pietního místa.

Nástin časového rozsahu:

Týden a déle, podle míry zapojení rodičů a množství shromážděného aktuálního materiálu. Je vhodné navázat na projekt "Kdo-co-čím".

Věková skupina:

Zejména 4 - 6 let, mladší děti se plně zapojí do soutěže s autíčky a do tvořivých aktivit.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek