Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Práce s textem

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Michael Novotný
Tento článek vznikl jako studentská práce
Anotace: Tematický celek „práce s textem” se zaměřuje na rozvoj řečových dovedností. Je určen učitelkám v mateřských školách, a to zejména pro dopolední činnosti. Při dodržování různorodosti vzdělávací nabídky je práce s textem vhodným obohacením činností dětí předškolního věku. Tato pomůcka se obsahově dotýká všech činností (dramatické, řečové, pohybové, hudební i výtvarné).
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Hudební nástroje, zástupné předměty.
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod

Tyto hry a činnosti rozvíjejí u dětí kromě řečových dovedností mj. také smyslové vnímání, kooperaci, obrazotvornost, paměť, postřeh. Většina činností je vhodná pro pěti a šestileté děti. U menších dětí bych zvolil jednodušší formy a snížil náročnost jednotlivých úkolů.

Krátký příběh

Byl krásný slunečný den. Stébla trávy na louce se hýbala ve větru a obyvatelé louky se sešli tak, jako každý den ve stínu nízkých břízek na okraji louky, aby si poslechli příběh, který na svých cestách po nebi zažilo sluníčko. Všichni obyvatelé louky poslouchali se zatajeným dechem, nikdo se ani nepohnul. Mravenci, včelky, květiny, ptáčci, zajíčkové, veverky – no prostě úplně všichni – bedlivě naslouchali sluníčku v jeho vyprávění. Když sluníčko dovyprávělo svůj neuvěřitelný příběh, na louce nastal šum. Všichni si začali mezi sebou povídat, jaké že to dobrodružství sluníčko zažilo. Jedni povídali „ale to snad ani není možné”, druzí zase „tééééda – to sluníčko se tedy má, pluje si po obloze a ještě zažije tolik krásných dobrodružství”. Copak asi mohlo sluníčko zažít tak krásného a zajímavého, že si o tom dodnes obyvatelé louky povídají?

(Autor textu Michael Novotný)

Řečové aktivity – komunikativní kruh

Děti se posadí ve třídě na koberec po obvodu kruhu a paní učitelka jim přečte příběh „co se děje v trávě”. Poté, co příběh dočte, zeptá se dětí, jaký příběh sluníčko obyvatelům louky vyprávělo. Dítě, které začne svůj vlastní příběh vyprávět, dostane do ruky zástupný předmět (u menších dětí zvolíme jen dotek učitelky nebo kamaráda) a až bude chtít, předá ho kamarádovi, který bude ve vyprávění příběhu pokračovat. Počet dětí u této činnosti není omezen.

Rytmizace slov

Děti se postaví po obvodu kruhu a paní učitelka začne rytmizovat stylem „já-jsem-ve-ver-ka” a ukáže na nějaké dítě v kruhu. To si vybere také nějaké zvířátko, které bude rytmizovat – např. „já-jsem-mra-ve-nec”. Opět vybere nějakého kamaráda, který bude pokračovat stejným způsobem. Snažíme se, aby se všechny děti v rolích vystřídaly. Při rytmizaci je vhodné použít vytleskávání. Počet dětí u této činnosti není omezen.

Děti se opět posadí po obvodu kruhu. Aby si lépe zapamatovaly zvířátka, resp. kamaráda, postupně začnou říkat, jaké zvířátko jsou. Např. „já jsem Honzík mravenec”. Dítě po jeho pravé ruce řekne „Honzík je mravenec a já jsem Verunka veverka”. Pokračuje další dítě – „Verunka je veverka a já jsem Jirka zajíček”, a tak to pokračuje až do té doby než se všechny děti vystřídají. Počet dětí u této činnosti není omezen.

Postřehová hra 1

Jedno dítě pošleme za dveře. Ostatní děti, které zůstanou ve třídě, si určí mezi sebou jednoho, který se schová třeba za zástěnu. Dítě, které bylo za dveřmi, se pak snaží uhodnout, jaké zvířátko nám ze třídy (louky) zmizelo. „Já jsem Honzík mravenec a chybí tady na louce Anička motýlek”. Hra pokračuje dále až po prostřídání všech dětí. Počet dětí u této činnosti není omezen.

Smyslová hra

Děti se rozestaví po třídě a budou kývavými pohyby předvádět trávu ve vánku. Na jednu stranu louky postavíme jedno dítě jako sluníčko a na druhou stranu dítě zastupující nějaké zvířátko. Tomuto dítěti zavážeme oči a sluníčko na něj volá např. „mravenečku pojď za mnou” a takto ho navádí přes pole. Děti, které předvádějí stébla trávy, mohou pohyby doprovázet i šuměním anebo různými zvukovými doprovody. Počet dětí u této činnosti není omezen.

Postřehová hra 2

Děti si vezmou ve třídě nějakou věc, která jim je nejbližší. Potom chodí po třídě a mezi sebou si předměty vyměňují tímto způsobem: „tohle je veverky panenka” předá jí Honzíkovi a on zase Veverce svůj předmět a řekne „tohle je mravenečkovo autíčko”. Výměny pokračují dále po nějaký časový úsek. Pak paní učitelka hru zastaví a každé dítě poví, čí předmět má v ruce a ostatní vzpomínají, jestli daný předmět opravdu patří tomu dotyčnému. Počet dětí u této činnosti není omezen.

Závěr

Tyto hry a činnosti se mi v mé praxi velice osvědčily. Je důležité každou činnost před jejím začátkem dostatečně motivovat a děti zaujmout tak, aby se sami nenásilnou formou zapojovaly. Krásně se tímto způsobem dají rozvíjet všechny oblasti uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, tj. Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a jeho psychika, Dítě a svět a Dítě a ten druhý. Při činnosti „komunikativní kruh” můžeme zvolit u mladších dětí místo pokračování ve vyprávění příběhu například to, že děti budou jen doplňovat zvířátka, která by ještě mohla na louce žít nebo v příběhu vystupovat. U činnosti „Zapamatoval/a sis zvířátko?” mladší děti mohou říkat jen jméno svého zvířátka a neopakovat zvířátko kamaráda. Při činnosti „Postřehová hra 1” (když bude dítě hádat, který kamarád ze třídy zmizel) může použít pouze jeho jméno a ne jméno zvířátka. U činnosti „Postřehová hra 2” mohou menší děti pro lepší zapamatování při předávání předmětů používat pouze jména kamarádů a ne zvířátek.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 07. 05. 2010
Zobrazeno: 17432krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.6666666666666665
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVOTNÝ, Michael. Práce s textem. Metodický portál: Články [online]. 07. 05. 2010, [cit. 2020-07-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/8531/PRACE-S-TEXTEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 07. 05. 2010 09:38
Stručně a výstižně popsané aktivity, zajímavá inspirace pro práci s dětmi.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 07. 05. 2010 09:38
Autor ukazuje, jak pomocí příběhu a následujících aktivit, lze u dětí rozvíjet dovednosti, vnímání, kooperaci apod.
1.Autor: Lujza SvobodováVloženo: 09. 05. 2010 22:06

.

2.Autor: petr pVloženo: 14. 05. 2010 12:55
Prosím autora o další ukázky. Inspirace není nikdy dost. Pěkné...
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.